REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 1646

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 130 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 659, 730 i 1495) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat wnoszonych przez biura usług płatniczych na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych, zwanych dalej „kosztami nadzoru”;

2) sposób i terminy rozliczenia należności z tytułu wpłat, o których mowa w pkt 1.

§ 2. [Wysokość wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru]

1. Wysokość należnej wpłaty wnoszonej przez biuro usług płatniczych na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy, zwanej dalej „należną wpłatą”, oblicza się według wzoru:

Kbn = Tbn-1 x S

gdzie:

Kbn – oznacza należną wpłatę,

Tbn-1 – oznacza całkowitą kwotę transakcji płatniczych wykonanych przez biuro usług płatniczych, w tym przez jego agentów, w poprzednim roku kalendarzowym; do wskazania całkowitej kwoty transakcji płatniczych należy przyjąć dane przekazane Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,

S – oznacza stawkę obowiązującą w danym roku kalendarzowym, obliczaną zgodnie z ust. 2 i 5.

2. Stawkę (S) oblicza się według wzoru:

gdzie:

K – oznacza koszty nadzoru do pokrycia w danym roku kalendarzowym, obliczane zgodnie z ust. 3,

Tn-1 – oznacza kwotę transakcji płatniczych wykonanych przez wszystkie biura usług płatniczych, które prowadziły działalność w ostatnim dniu roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy, w tym przez ich agentów.

3. Koszty nadzoru do pokrycia w danym roku kalendarzowym (K) oblicza się według wzoru:

K = PKn – (PKn-1 – WKn-1)

gdzie:

PKn – oznacza planowane koszty nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 298, 326, 730, 875 i 1571), zwanej dalej „ustawą o nadzorze”, ujęte w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na dany rok kalendarzowy, w części przypadającej na koszty nadzoru,

PKn-1 – oznacza planowane koszty nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy o nadzorze, ujęte w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na poprzedni rok kalendarzowy, w części przypadającej na koszty nadzoru,

WKn-1 – oznacza wykonane koszty nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy o nadzorze, ujęte w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na poprzedni rok kalendarzowy, w części przypadającej na koszty nadzoru.

4. Do ustalenia stawki przyjmuje się dane za poprzedni rok kalendarzowy przekazane Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, które Komisja Nadzoru Finansowego posiada w dniu 31 marca danego roku kalendarzowego.

5. Jeżeli wysokość stawki obliczona zgodnie z ust. 2 przekracza 0,025%, do obliczenia należnej wpłaty przyjmuje się stawkę w wysokości 0,025%.

§ 3. [Obowiązki informacyjne Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego]

Do dnia 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego podaje do publicznej wiadomości, w drodze komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego:

1) wysokość stawki obowiązującej w danym roku kalendarzowym;

2) wysokość kosztów nadzoru do pokrycia w danym roku kalendarzowym, ze wskazaniem wartości poszczególnych zmiennych, o których mowa w § 2 ust. 3.

§ 4. [Termin uiszczenia wpłaty]

1. Należną wpłatę biuro usług płatniczych uiszcza w terminie do dnia 31 maja danego roku kalendarzowego na rachunek bankowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

2. W terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia upływu terminu uiszczenia należnej wpłaty biuro usług płatniczych przekazuje Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego deklarację o wysokości należnej wpłaty zawierającą:

1) nazwę i numer identyfikacji podatkowej (NIP) biura usług płatniczych;

2) wysokość całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych przez biuro usług płatniczych, w tym przez jego agentów, w poprzednim roku kalendarzowym;

3) wysokość stawki obowiązującej w danym roku kalendarzowym;

4) wysokość należnej wpłaty;

5) kwotę wpłaty dokonanej na rachunek bankowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego;

6) datę wpłaty, o której mowa w pkt 5.

3. Deklaracja, o której mowa w ust. 2, jest składana w postaci dokumentu elektronicznego przez system teleinformatyczny udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

4. Deklarację, o której mowa w ust. 2, sporządza się na formularzu, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.

§ 5. [Biuro usług płatniczych rozpoczynające działalność]

Biuro usług płatniczych rozpoczynające działalność pierwszą należną wpłatę uiszcza za rok kalendarzowy następujący po roku, w którym biuro rozpoczęło działalność.

§ 6. [Koszty nadzoru do pokrycia w roku 2019]

1. Koszty nadzoru do pokrycia w roku 2019 przyjmuje się w wysokości planowanych kosztów nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy o nadzorze, ujętych w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na rok 2019, w części przypadającej na koszty nadzoru.

2. Do dnia 31 sierpnia 2019 r. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego podaje do publicznej wiadomości, w drodze komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego:

1) wysokość stawki obowiązującej w roku 2019;

2) koszty nadzoru do pokrycia w roku 2019.

3. Należną wpłatę za rok 2019 biuro usług płatniczych uiszcza do dnia 30 września 2019 r.

4. Zaliczkę na poczet pokrycia kosztów nadzoru w roku 2019, wpłaconą przez biuro usług płatniczych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zalicza się na poczet należnej wpłaty za rok 2019.

5. Jeżeli wysokość zaliczki na poczet pokrycia kosztów nadzoru w roku 2019, wpłaconej przez biuro usług płatniczych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, przewyższa wysokość należnej wpłaty za rok 2019, nadwyżka wpłaty podlega zwrotowi na jego rzecz do dnia 30 września 2019 r.

6. Zaliczka na poczet pokrycia kosztów nadzoru w roku 2019, wpłacona przed dniem wejścia w życie rozporządzenia przez biuro usług płatniczych, które rozpoczęło działalność w roku 2019, podlega zwrotowi na jego rzecz do dnia 30 września 2019 r. Zaliczek należnych od tych biur, a nieuiszczonych, nie wpłaca się.

§ 7. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych (Dz. U. poz. 844).

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [WZÓR – DEKLARACJA O WYSOKOŚCI NALEŻNEJ WPŁATY OD BIURA USŁUG PŁATNICZYCH NA POKRYCIE KOSZTÓW NADZORU ZA ROK]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 28 sierpnia 2019 r. (poz. 1646)

WZÓR – DEKLARACJA O WYSOKOŚCI NALEŻNEJ WPŁATY OD BIURA USŁUG PŁATNICZYCH NA POKRYCIE KOSZTÓW NADZORU ZA ROK

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-08-29
  • Data wejścia w życie: 2019-08-30
  • Data obowiązywania: 2024-03-07

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA