reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 31 lipca 2019 r.

o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.1)

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. [Zakres regulacji]

1. Ustawa reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 r., zwanego dalej „spisem rolnym”, oraz zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu rolnego.

2. Spis rolny jest przeprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

Art. 2. [Definicje]
Określenia użyte w ustawie oznaczają:

1) działalność rolnicza – działalność związaną z uprawą roślin, która obejmuje uprawy rolne, w tym grzyby jadalne, warzywnictwo i ogrodnictwo, szkółkarstwo, hodowlę i nasiennictwo roślin rolniczych i ogrodniczych oraz chów i hodowlę zwierząt gospodarskich w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 2132), a także działalność polegającą na utrzymaniu użytków rolnych w stanie nadającym się do wypasu lub uprawy zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 1–3 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1312);

2) gospodarstwo indywidualne – gospodarstwo rolne użytkowane przez osobę fizyczną o powierzchni:

a) 1 ha użytków rolnych i więcej,

b) poniżej 1 ha użytków rolnych, w tym nieposiadające użytków rolnych, prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o skali określonej progami, których wielkość jest określona w załączniku nr 1 do ustawy;

3) gospodarstwo rolne – gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 553 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495), a także gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/1091 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zintegrowanych statystyk dotyczących gospodarstw rolnych oraz uchylenia rozporządzeń (WE) nr 1166/2008 i (UE) nr 1337/2011 (Dz. Urz. UE L 200 z 07.08.2018, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 2018/1091”;

4) gospodarstwo rolne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej – gospodarstwo rolne użytkowane przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej niezależnie od tego, czy prowadzona działalność rolnicza jest działalnością podstawową czy drugorzędną;

5) użytkownik gospodarstwa rolnego – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, faktycznie użytkującą gospodarstwo rolne niezależnie od tego, czy jest jego właścicielem, dzierżawcą czy też użytkuje je z innego tytułu, oraz niezależnie od tego, czy grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego są położone na terenie jednej lub kilku gmin.

Art. 3. [Zakres prac spisowych]
Prace związane z organizacją i przeprowadzeniem spisu rolnego, zwane dalej „pracami spisowymi”, obejmują:

1) prace przygotowawcze;

2) przeprowadzenie spisu rolnego;

3) opracowanie wyników spisu rolnego;

4) udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych.

Art. 4. [Podmioty objęte spisem rolnym]
Spis rolny jest przeprowadzany w gospodarstwach indywidualnych i w gospodarstwach rolnych osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej metodą obserwacji pełnej, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649 i 730).
Art. 5. [Wykaz danych zbieranych w ramach spisu rolnego]
Wykaz danych zbieranych w ramach spisu rolnego jest określony w załącznikach nr III i IV do rozporządzenia nr 2018/1091 oraz w załączniku nr 2 do ustawy.
Art. 6. [Stosowanie przepisów ustawy o statystyce publicznej]
W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą są stosowane przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

Rozdział 2

Obowiązki podmiotów biorących udział w spisie rolnym

Art. 7. [Obowiązek udziału w spisie rolnym]

1. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.

2. Użytkownicy gospodarstw rolnych w ramach spisu rolnego są obowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Art. 8. [Forma przekazywania danych przez użytkownika gospodarstwa rolnego]
1. Użytkownik gospodarstwa rolnego w ramach spisu rolnego przekazuje dane w formie:

1) samospisu internetowego przeprowadzanego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego;

2) wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego z wykorzystaniem zainstalowanego na komputerze oprogramowania dedykowanego do przeprowadzenia spisu rolnego, zwanego dalej „rachmistrzem telefonicznym”;

3) bezpośredniego wywiadu przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego, zwanego dalej „rachmistrzem terenowym”.

2. Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie dokonał samospisu internetowego albo nie przekazał danych w formie wywiadu telefonicznego, nie może odmówić przekazania danych w formie bezpośredniego wywiadu.

Art. 9. [Przeprowadzanie spisu rolnego a wykorzystywane technologie, ochrona danych]
Spis rolny jest przeprowadzany z wykorzystaniem bezpiecznych technologii informatycznych i komunikacyjnych za pomocą systemu teleinformatycznego spełniającego minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych w rozumieniu art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848 i 1590) oraz zapewniającego interoperacyjność systemów na zasadach określonych w Krajowych Ramach Interoperacyjności, w sposób gwarantujący poufność, integralność i dostępność informacji z uwzględnieniem ich autentyczności, rozliczalności, niezaprzeczalności i niezawodności.
Art. 10. [Dane przetwarzane w ramach spisu rolnego]
1. W ramach spisu rolnego są przetwarzane dane:

1) uzyskane w ramach przeprowadzonych badań statystycznych;

2) przekazane przez podmioty prowadzące:

a) rejestry urzędowe oraz systemy informacyjne administracji publicznej,

b) niepubliczne systemy informacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, w szczególności dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przekazują dane w zakresie oraz w terminach, które są określone w załączniku nr 3 do ustawy.

3. Przekazanie danych przez podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jest nieodpłatne i obowiązkowe.

4. Przekazanie danych przez dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych nie stanowi naruszenia tajemnicy komunikowania się w sieciach telekomunikacyjnych, o której mowa w art. 159 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954, z późn. zm.3)).

Rozdział 3

Ochrona danych zebranych w ramach spisu rolnego

Art. 11. [Ochrona danych zebranych w ramach spisu rolnego]

1. Dane zebrane w ramach spisu rolnego są objęte tajemnicą statystyczną w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zapewnia ochronę tych danych.

2. Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej i mogą być dopuszczone do wykonywania tych prac po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 tej ustawy.

3. Pisemne przyrzeczenie, o którym mowa w ust. 2, jest składane właściwemu komisarzowi spisowemu.

Art. 12. [Administrator danych zebranych w ramach spisu rolnego]
1. Administratorem danych zebranych w ramach spisu rolnego jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Dane zebrane w ramach spisu rolnego przetwarza się na zasadach określonych w art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2009, str. 164, z późn. zm.4)).

3. Przetwarzanie danych zebranych w ramach spisu rolnego nie może być powierzone innemu podmiotowi.

Art. 13. [Wyłączenie stosowanie przepisów do przetwarzania danych osobowych zebranych w ramach spisu rolnego]
1. Do przetwarzania danych osobowych zebranych w ramach spisu rolnego nie stosuje się przepisów art. 15, art. 16, art. 18 i art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.5)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”.

2. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, następuje przez udostępnienie informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Głównego Urzędu Statystycznego i stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Art. 14. [Postępowanie z danymi zebranymi w ramach spisu rolnego]
1. Dane zebrane w ramach spisu rolnego:

1) są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatów statystycznych;

2) mogą być łączone z danymi z innych badań statystycznych, w tym z danymi zebranymi w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań.

2. Dane osobowe zebrane w ramach spisu rolnego:

1) nie mogą być wykorzystywane do innych celów niż określone w ustawie;

2) mogą być przetwarzane przez okres 100 lat od dnia zakończenia spisu rolnego.

Art. 15. [Rozpowszechnienie danych zebranych w ramach spisu rolnego]
Dane zebrane w ramach spisu rolnego rozpowszechnia się w postaci wynikowych informacji statystycznych, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zamieszcza na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego harmonogram publikowania wynikowych informacji statystycznych ze spisu rolnego.

Rozdział 4

Organizacja prac spisowych

Art. 16. [Podmiot kierujący pracami spisowymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej]

1. Pracami spisowymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kieruje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego – jako Generalny Komisarz Spisowy. Zastępcami Generalnego Komisarza Spisowego są Dyrektor Centralnego Biura Spisowego oraz osoby wyznaczone przez Generalnego Komisarza Spisowego.

2. Do zadań Generalnego Komisarza Spisowego należy:

1) przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie spisu rolnego;

2) opracowanie wyników spisu rolnego oraz udostępnienie i rozpowszechnienie wynikowych informacji statystycznych.

3. Na terenie województwa pracami spisowymi kieruje wojewoda – jako wojewódzki komisarz spisowy. Zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego jest właściwy miejscowo dyrektor urzędu statystycznego.

4. Na terenie gminy pracami spisowymi kieruje odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta – jako gminny komisarz spisowy. Zastępcą gminnego komisarza spisowego jest osoba wyznaczona przez gminnego komisarza spisowego.

Art. 17. [Centralne Biuro Spisowe]
1. Generalny Komisarz Spisowy wykonuje zadania, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 2, przy pomocy Centralnego Biura Spisowego.

2. Pracami Centralnego Biura Spisowego kieruje Dyrektor Centralnego Biura Spisowego, którym jest dyrektor komórki organizacyjnej Głównego Urzędu Statystycznego właściwej w sprawach spisów, przy pomocy zastępców.

3. Prace spisowe na rzecz Centralnego Biura Spisowego wykonują pracownicy jednostek służb statystyki publicznej.

4. Centralne Biuro Spisowe tworzy Generalny Komisarz Spisowy, w drodze zarządzenia, określając jego strukturę organizacyjną i organizację pracy, mając na względzie konieczność zapewnienia prawidłowego i sprawnego wykonywania prac spisowych.

Art. 18. [Wykonywanie prac spisowych]
1. Do wykonywania prac spisowych:

1) wojewódzki komisarz spisowy tworzy wojewódzkie biuro spisowe,

2) gminny komisarz spisowy tworzy gminne biuro spisowe

– w drodze zarządzenia, określając skład i organizację pracy danego biura spisowego, mając na względzie konieczność zapewnienia prawidłowego i sprawnego wykonywania prac spisowych.

2. Pracą wojewódzkiego biura spisowego kieruje zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego, a pracą gminnego biura spisowego – gminny komisarz spisowy.

3. Prace spisowe na rzecz wojewódzkich i gminnych biur spisowych wykonują odpowiednio pracownicy jednostek służb statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego.

4. Pracę wojewódzkiego biura spisowego nadzoruje Generalny Komisarz Spisowy, a pracę gminnego biura spisowego – zastępca właściwego miejscowo wojewódzkiego komisarza spisowego.

5. Nadzór, o którym mowa w ust. 4, jest sprawowany w zakresie przestrzegania przepisów ustawy.

6. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy Generalny Komisarz Spisowy albo zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego nakazuje niezwłoczne podjęcie działań naprawczych, ustalając termin ich wykonania.

Art. 19. [Zadania wykonywane przez gminę w ramach prac spisowych]
1. W ramach prac spisowych gmina wykonuje następujące zadania z zakresu administracji rządowej:

1) zapewnia funkcjonowanie gminnego biura spisowego;

2) zapewnia w siedzibie gminy stanowisko komputerowe do przekazania danych w ramach samospisu internetowego;

3) wyznacza pracowników urzędu gminy do wykonywania prac spisowych;

4) organizuje nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych;

5) współpracuje z właściwym miejscowo wojewódzkim biurem spisowym przy organizacji szkoleń kandydatów na rachmistrzów terenowych;

6) współpracuje z właściwym miejscowo wojewódzkim biurem spisowym przy przeprowadzeniu egzaminu testowego sprawdzającego wiedzę i przygotowanie kandydatów na rachmistrzów terenowych;

7) monitoruje czynności w ramach prac spisowych na terenie gminy przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 9, oraz przekazuje wyniki tego monitorowania zastępcy wojewódzkiego komisarza spisowego;

8) współpracuje z właściwym miejscowo wojewódzkim biurem spisowym przy popularyzacji spisu rolnego na terenie gminy.

2. Współpraca, o której mowa w ust. 1 pkt 5, 6 i 8, polega w szczególności na:

1) zapewnieniu odpowiednich pomieszczeń wraz z wyposażeniem do przeprowadzenia szkolenia kandydatów na rachmistrzów terenowych i egzaminu testowego dla tych kandydatów;

2) zorganizowaniu i pomocy w przeprowadzeniu szkolenia i egzaminu, o których mowa w pkt 1;

3) przeprowadzeniu na terenie gminy działań popularyzujących spis rolny oraz monitorowaniu tych działań.

Art. 20. [Osoby mogące kandydować na rachmistrzów terenowych]
1. Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:

1) pełnoletnich;

2) zamieszkałych na terenie danej gminy;

3) posiadających co najmniej średnie wykształcenie;

4) posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;

5) które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Oświadczenie o spełnieniu wymagania, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Kandydat na rachmistrza terenowego, składając oświadczenie, jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

3. Do przeprowadzenia naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53, 730 i 1655).

4. Gminny komisarz spisowy upowszechnia informację o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu gminy.

5. Szkolenie kandydatów na rachmistrzów terenowych przeprowadzają osoby, o których mowa w art. 18 ust. 3.

6. Szkolenie, o którym mowa w ust. 5, obejmuje przekazanie informacji o:

1) statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej;

2) zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego;

3) sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego.

7. Szkolenie, o którym mowa w ust. 5, kończy się egzaminem testowym przeprowadzanym przez osoby prowadzące szkolenie. Egzamin testowy polega na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności objętych szkoleniem.

8. Niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego kandydat na rachmistrza terenowego ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku oraz żądania sprawdzenia poprawności tego wyniku.

9. W przypadku stwierdzenia, na skutek żądania, o którym mowa w ust. 8, błędu w przyznanej liczbie punktów, dokonuje się zmiany wyniku egzaminu testowego.

10. Kandydat na rachmistrza terenowego, który z egzaminu testowego uzyskał wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi, jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego gminnego komisarza spisowego. Kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

Art. 21. [Powołanie rachmistrza terenowego]
1. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

2. Dyrektor urzędu statystycznego – jako zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego – zawiera z rachmistrzem terenowym umowę zlecenia.

3. Umowa, o której mowa w ust. 2, określa co najmniej:

1) wskazanie miejsca, terminu i zakresu czynności wykonywanych w ramach przeprowadzania bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego;

2) wynagrodzenie rachmistrza terenowego;

3) urządzenia techniczne umożliwiające przeprowadzenie bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, które powierza się rachmistrzowi terenowemu do wykonywania czynności w ramach tego wywiadu;

4) warunki i tryb rozwiązania tej umowy.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, ustala się jako iloczyn stawki wynoszącej 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, skutkujących prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego.

5. Rachmistrz terenowy, przy wykonywaniu czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, posługuje się umieszczonym na widocznym miejscu identyfikatorem, zawierającym:

1) imię i nazwisko oraz zdjęcie tego rachmistrza terenowego;

2) numer identyfikatora;

3) nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego;

4) określenie terenu gminy, na którym jest upoważniony do przeprowadzania bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego;

5) pieczęć wojewódzkiego biura spisowego;

6) podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora;

7) okres, na jaki identyfikator został wystawiony.

6. Użytkownik gospodarstwa rolnego przed przeprowadzeniem przez rachmistrza spisowego wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego wywiadu może zweryfikować tożsamość tego rachmistrza przez kontakt telefoniczny lub osobisty z gminnym lub wojewódzkim biurem spisowym. Informacja o sposobie weryfikacji tożsamości rachmistrza spisowego jest udostępniana na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego i urzędów statystycznych oraz w materiałach informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych popularyzujących spis rolny.

7. Rachmistrzowi terenowemu przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

8. Rachmistrzowi terenowemu, który uległ wypadkowi podczas wykonywania czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, a w razie wypadku śmiertelnego – członkom rodziny tego rachmistrza, przysługują świadczenia przewidziane w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. z 2013 r. poz. 737 oraz z 2018 r. poz. 2245).

9. Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zdarzeniu, o którym mowa w ust. 8, zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego właściwy dla miejsca zdarzenia ustala okoliczności i przyczyny wypadku oraz sporządza dokumentację w tym zakresie zgodnie z odrębnymi przepisami i przekazuje ją terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Art. 22. [Finansowanie prac spisowych]
1. Prace spisowe są finansowane z budżetu państwa oraz ze środków Unii Europejskiej.

2. Środki finansowe na wykonanie prac spisowych są wydatkowane na podstawie specyfikacji kosztów powszechnego spisu rolnego według głównych grup wydatków spisowych, zwanej dalej „specyfikacją wydatków spisowych”.

3. Specyfikacja wydatków spisowych jest określona w załączniku nr 4 do ustawy.

4. Środki na wykonanie zadań, o których mowa w art. 19, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego przekazuje gminie za pośrednictwem dyrektora urzędu statystycznego właściwego ze względu na miejsce położenia gminy, w terminach umożliwiających wykonanie prac spisowych.

Art. 23. [Finansowanie w ramach wydatków osobowych]
1. W ramach wydatków osobowych mogą być finansowane:

1) wynagrodzenia pracowników jednostek służb statystyki publicznej wykonujących prace spisowe;

2) dodatki za wykonywanie prac spisowych, zwane dalej „dodatkami spisowymi”, lub jednorazowa nagroda za wykonywanie prac spisowych, zwana dalej „nagrodą spisową”, dla pracowników jednostek służb statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego oraz zastępców komisarzy spisowych;

3) nagroda spisowa dla komisarzy spisowych.

2. Stawka dodatku spisowego, z wyłączeniem dodatku spisowego przyznawanego rachmistrzom telefonicznym, wynosi od 20% do 120% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym przyznanie dodatku spisowego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39, 730, 752 i 1622), zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”, za miesiąc kalendarzowy wykonywania prac spisowych. W przypadku okresowego niewykonywania prac spisowych stawka dodatku spisowego jest ustalana w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego czasu.

3. Maksymalna wysokość nagrody spisowej jest określona jako krotność przeciętnego wynagrodzenia i nie może być wyższa niż:

1) 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku zastępców Generalnego Komisarza Spisowego;

2) 2-krotność przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku wojewódzkich komisarzy spisowych i ich zastępców;

3) 1,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku gminnych komisarzy spisowych i ich zastępców;

4) 1,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku pracowników jednostek służb statystyki publicznej wykonujących prace spisowe;

5) 1,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku pracowników jednostek samorządu terytorialnego wykonujących prace spisowe w wojewódzkich albo gminnych biurach spisowych.

4. Dodatek spisowy lub nagroda spisowa, z wyłączeniem rachmistrzów telefonicznych, są przyznawane przy uwzględnieniu:

1) funkcji pełnionej w spisie rolnym;

2) zakresu i złożoności wykonywanych zadań;

3) stopnia odpowiedzialności za realizowane zadania;

4) liczby podległych osób wykonujących prace spisowe w ramach spisu rolnego;

5) inicjatywy i zaangażowania w wykonywanie prac spisowych.

5. W przypadku rachmistrza telefonicznego dodatek spisowy jest ustalany jako iloczyn stawki wynoszącej:

1) 20 zł brutto i liczby przeprowadzonych wywiadów telefonicznych z użytkownikami gospodarstw rolnych, skutkujących prawidłowym spisaniem tych gospodarstw;

2) 12 zł brutto i liczby dni pełnienia dyżuru przy udzielaniu informacji w trybie infolinii spisowej i umawiania bezpośrednich wywiadów z użytkownikami gospodarstw rolnych.

Rozdział 5

Działania popularyzujące spis rolny

Art. 24. [Działania w ramach popularyzacji spisu rolnego]

1. W ramach popularyzacji spisu rolnego mogą być prowadzone działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne, zachęcające do udziału w spisie rolnym, prezentujące korzyści dla gospodarki narodowej i społeczeństwa.

2. Działania, o których mowa w ust. 1, mogą polegać w szczególności na:

1) prowadzeniu kampanii informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych;

2) organizowaniu wydarzeń popularyzujących spis rolny w kontekście potrzeb informacyjnych państwa;

3) prowadzeniu działań informacyjno-edukacyjnych w instytucjach publicznych, w tym instytucjach kultury, systemu oświaty oraz szkolnictwa wyższego i nauki.

Art. 25. [Obowiązek nieodpłatnego rozpowszechniania w programach ogólnokrajowych i regionalnych audycji informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych popularyzujących spis rolny]
1. W terminie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. Telewizja Polska – Spółka Akcyjna oraz Polskie Radio – Spółka Akcyjna i spółki radiofonii regionalnej, wypełniając misję publiczną zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2019 r. poz. 361, 643, 1495 i 1655), są obowiązane do nieodpłatnego rozpowszechniania w programach ogólnokrajowych i regionalnych audycji informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych popularyzujących spis rolny.

2. Opracowywany na rok 2020 przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji w porozumieniu z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji plan programowo-finansowy uwzględnia środki niezbędne do rozpowszechniania audycji, o których mowa w ust. 1.

3. Łączny czas rozpowszechniania audycji, o których mowa w ust. 1, wynosi 160 godzin czasu antenowego.

4. Ustala się następujący podział czasu antenowego, o którym mowa w ust. 3:

1) 56 godzin w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez Telewizję Polską – Spółkę Akcyjną;

2) 64 godziny łącznie w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały Telewizji Polskiej – Spółki Akcyjnej;

3) 16 godzin w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez Polskie Radio – Spółkę Akcyjną;

4) 24 godziny łącznie w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej.

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób rozpowszechniania audycji, o których mowa w ust. 1, w ramach czasu antenowego, o którym mowa w ust. 3, z podziałem na miesiące i godziny, mając na względzie popularyzację znaczenia spisu rolnego dla Rzeczypospolitej Polskiej i jej mieszkańców, sposobu jego przeprowadzenia oraz dotarcie do jak najszerszego kręgu użytkowników gospodarstw rolnych objętych spisem rolnym.

Rozdział 6

Przepis dostosowujący i przepis końcowy

Art. 26. [Skutki finansowe ustawy]

1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa, o których mowa w art. 22 ust. 1, na lata 2019–2028 wynosi 243 mln zł, z tym że w roku:

1) 2019 – 68 mln zł;

2) 2020 – 170 mln zł;

3) 2021 – 5 mln zł;

4) 2022–2028 – 0 zł.

2. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków spisowych jest Generalny Komisarz Spisowy.

3. W ramach monitorowania wykorzystania limitu wydatków spisowych Generalny Komisarz Spisowy dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na koniec każdego kwartału danego roku budżetowego, a w przypadku czwartego kwartału – według stanu na dzień 30 listopada danego roku budżetowego.

4. W przypadku:

1) zagrożenia przekroczenia lub przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków spisowych lub

2) gdy w okresie od początku roku budżetowego do ostatniego dnia danego kwartału tego roku limit wydatków spisowych przypadający na ten okres zgodnie z planem rzeczowo-finansowym tych wydatków zostanie przekroczony o co najmniej 15%

– stosuje się mechanizm korygujący.

5. Mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 4, polega na obniżeniu kosztów zadań przewidzianych do wykonania w kolejnych kwartałach danego roku budżetowego, w szczególności przez weryfikację realizacji tych zadań i wprowadzenie działań naprawczych.

6. Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 4, jest Generalny Komisarz Spisowy.

Art. 27. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 17 i art. 18 ust. 1, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/1091 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zintegrowanych statystyk dotyczących gospodarstw rolnych oraz uchylenia rozporządzeń (WE) nr 1166/2008 i (UE) nr 1337/2011 (Dz. Urz. UE L 200 z 07.08.2018, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 265 z 24.10.2018, str. 23).

2) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 265 z 24.10.2018, str. 23.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 643, 730, 1030 i 1553.

4) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 123 z 19.05.2015, str. 90.

5) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2.

Załącznik 1. [WIELKOŚĆ PROGÓW OKREŚLAJĄCYCH SKALĘ PRODUKCJI ROLNEJ GOSPODARSTWA INDYWIDUALNEGO O POWIERZCHNI PONIŻEJ 1 HA UŻYTKÓW ROLNYCH]

Załączniki do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. (poz. 1728)

Załącznik nr 1

WIELKOŚĆ PROGÓW OKREŚLAJĄCYCH SKALĘ PRODUKCJI ROLNEJ GOSPODARSTWA INDYWIDUALNEGO O POWIERZCHNI PONIŻEJ 1 HA UŻYTKÓW ROLNYCH

Wielkość progów produkcji rolnej gospodarstwa indywidualnego określających minimalną skalę produkcji dla gospodarstw indywidualnych o powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha, w tym nieposiadających użytków rolnych, które nie prowadzą działów specjalnych produkcji rolnej:

1) 0,5 ha – dla plantacji drzew owocowych;

2) 0,5 ha – dla krzewów owocowych;

3) 0,5 ha – dla warzyw gruntowych;

4) 0,5 ha – dla truskawek gruntowych;

5) 0,5 ha – dla chmielu;

6) 0,3 ha – dla szkółek sadowniczych;

7) 0,3 ha – dla szkółek ozdobnych;

8) 0,1 ha – dla tytoniu;

9) 5 sztuk – dla bydła ogółem;

10) 20 sztuk– dla świń ogółem;

11) 5 sztuk – dla loch;

12) 20 sztuk – dla owiec ogółem;

13) 20 sztuk – dla kóz ogółem;

14) 100 sztuk – dla drobiu ogółem;

15) 10 sztuk – dla zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych;

16) 20 pni – dla pszczół.

Załącznik 2. [WYKAZ DANYCH ZBIERANYCH W RAMACH SPISU ROLNEGO]

Załącznik nr 2

WYKAZ DANYCH ZBIERANYCH W RAMACH SPISU ROLNEGO

1. Dane osób fizycznych będących użytkownikami gospodarstw rolnych:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) data urodzenia;

3) płeć;

4) numer PESEL;

5) adres zamieszkania lub pobytu;

6) adres do korespondencji;

7) siedziba gospodarstwa rolnego;

8) współrzędne geograficzne gospodarstwa rolnego w obowiązującym układzie odniesień przestrzennych;

9) numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego;

10) adres poczty elektronicznej (e-mail).

2. Dane osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej będących użytkownikami gospodarstw rolnych:

1) nazwa;

2) numer identyfikacyjny REGON;

3) adres siedziby podmiotu;

4) siedziba gospodarstwa rolnego;

5) współrzędne geograficzne gospodarstwa rolnego w obowiązującym układzie odniesień przestrzennych;

6) numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego;

7) adres poczty elektronicznej (e-mail).

3. Informacje dotyczące gospodarstwa rolnego:

1) sprzedaż wytworzonych w tym gospodarstwie produktów rolnych;

2) zużywanie więcej niż 50% wartości wytworzonej produkcji rolnej na potrzeby własne gospodarstwa domowego;

3) udział w dochodach gospodarstwa domowego dochodów z tytułu:

a) prowadzenia działalności rolniczej,

b) prowadzenia działalności pozarolniczej,

c) pracy najemnej,

d) emerytury i renty,

e) innych niezarobkowych źródeł poza emeryturą i rentą;

4) powierzchnia:

a) gruntów ogółem w gospodarstwie rolnym,

b) zasiewów według gatunków uprawianych roślin i sposobu ich wykorzystania,

c) łąk trwałych,

d) łąk trwałych wyłączonych z produkcji,

e) pastwisk trwałych,

f) pastwisk trwałych nieuprawianych, przeznaczonych do wypasu,

g) pastwisk trwałych wyłączonych z produkcji,

h) upraw roślin przeznaczonych do przyorania, uprawianych jako plon główny,

i) poplonów,

j) plantacji o krótkiej rotacji,

k) szkółek drzew i krzewów owocowych ogółem,

l) szkółek drzew i krzewów ozdobnych ogółem,

m) szkółek drzew leśnych do celów handlowych ogółem,

n) upraw trwałych według gatunków drzew i krzewów, z wyłączeniem szkółek, o których mowa w lit. k–m;

5) pogłowie zwierząt gospodarskich:

a) byczków poniżej 1 roku,

b) jałówek poniżej 1 roku,

c) warchlaków o wadze 20–50 kg,

d) loch prośnych,

e) loch prośnych po raz pierwszy,

f) loch pozostałych (nieprośnych i luźnych),

g) loszek hodowlanych (nigdy niekrytych),

h) knurów rozpłodowych,

i) świń przeznaczonych do uboju o wadze 50 kg i powyżej (tuczników),

j) maciorek owczych użytkowanych w kierunku mlecznym,

k) maciorek owczych użytkowanych w kierunkach innych niż mleczny,

l) jagniąt,

m) samic kóz użytkowanych do produkcji mleka,

n) koni ogółem,

o) koni w wieku 3 lat i powyżej,

p) kur niosek do produkcji jaj konsumpcyjnych,

q) kur niosek do produkcji jaj wylęgowych,

r) samic zwierząt futerkowych;

6) chów i hodowla ryb:

a) powierzchnia stawów,

b) powierzchnia innych urządzeń do chowu lub hodowli ryb,

c) objętość innych urządzeń do chowu lub hodowli ryb,

d) gatunki ryb;

7) liczba maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym:

a) ciągników według mocy silnika,

b) ładowarek teleskopowych według mocy silnika,

c) kombajnów zbożowych,

d) silosokombajnów,

e) kombajnów ziemniaczanych,

f) kombajnów buraczanych,

g) kombajnów do zbioru owoców,

h) siewników,

i) agregatów uprawowych,

j) kosiarek,

k) rozrzutników obornika,

l) wozów asenizacyjnych,

m) opryskiwaczy polowych,

n) opryskiwaczy sadowniczych,

o) niestandardowych urządzeń do zabiegów ochrony roślin,

p) rozsiewaczy nawozów,

q) sadzarek do ziemniaków,

r) ładowaczy ciągnikowych,

s) kopaczek do ziemniaków,

t) pras zbierających,

u) przyczep zbierających,

v) urządzeń wykorzystujących sygnał GPS,

w) robotów udojowych;

8) korzystanie w gospodarstwie rolnym z maszyn lub urządzeń, o których mowa w pkt 7, niebędących własnością użytkownika tego gospodarstwa;

9) zużycie nawozów mineralnych w masie towarowej według nazw handlowych;

10) powierzchnia nawożona nawozami wapniowymi;

11) powierzchnia nawożona nawozami naturalnymi;

12) zużycie nawozów naturalnych;

13) liczba zabiegów środkami ochrony roślin zastosowanych na powierzchnię:

a) upraw,

b) magazynową;

14) informacje o korzystaniu ze wsparcia wykwalifikowanych doradców przy podejmowaniu decyzji w zakresie stosowania środków ochrony roślin;

15) uwzględnienie przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu środka ochrony roślin:

a) personalnego doradztwa rolniczego,

b) systemów wspomagania decyzji w ochronie roślin,

c) progów ekonomicznej szkodliwości,

d) prowadzonego monitoringu organizmów szkodliwych,

e) innych źródeł doradztwa;

16) samoocena znajomości zasad integrowanej ochrony roślin;

17) liczba, powierzchnia, kubatura i pojemność budynków gospodarskich w gospodarstwie rolnym:

a) obór,

b) chlewni,

c) kurników,

d) silosów:

– zbożowych,

– paszowych,

– na kiszonki,

e) sortowni i przechowalni,

f) kopców ziemnych,

g) stodół;

18) pracujący w gospodarstwie rolnym:

a) w przypadku gospodarstw indywidualnych:

– zamieszkiwanie we wspólnym gospodarstwie domowym z użytkownikiem gospodarstwa rolnego,

– łączenie w danym tygodniu pracy w gospodarstwie rolnym z pracą poza gospodarstwem,

– ogólny poziom wykształcenia osoby kierującej gospodarstwem,

– nakład pracy osób pracujących w gospodarstwie rolnym (według płci) w ramach pomocy sąsiedzkiej w przeliczeniu na ośmiogodzinny dzień pracy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień 1 czerwca 2020 r.,

b) w przypadku gospodarstw rolnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej:

– ogólny poziom wykształcenia osoby kierującej gospodarstwem,

– nakład pracy osób pracujących w gospodarstwie rolnym (według płci) innych niż pracownicy najemni stali i dorywczy oraz pracownicy kontraktowi w przeliczeniu na ośmiogodzinny dzień pracy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień 1 czerwca 2020 r.

Załącznik 3. [ZAKRES ORAZ TERMINY PRZEKAZANIA DANYCH W RAMACH PRAC SPISOWYCH PRZEZ PODMIOTY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 10 UST. 1 PKT 2 USTAWY]

Załącznik nr 3

ZAKRES ORAZ TERMINY PRZEKAZANIA DANYCH W RAMACH PRAC SPISOWYCH PRZEZ PODMIOTY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 10 UST. 1 PKT 2 USTAWY

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w terminie do dnia 29 maja 2020 r., przekazuje za 2019 r. dane jednostkowe o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), obejmujące:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) datę urodzenia;

3) dane adresowe i terytorialne miejsc prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej:

a) kod kraju,

b) kod TERYT województwa,

c) kod TERYT powiatu,

d) kod TERYT gminy,

e) miejscowość,

f) kod pocztowy,

g) miejscowość poczty,

h) ulicę,

i) numer budynku,

j) numer lokalu;

4) numer PESEL, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – numer identyfikacji podatkowej (NIP);

5) numery działów specjalnych produkcji rolnej;

6) wielkość produkcji.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji przekazuje, w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. – według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., dane jednostkowe gromadzone na podstawie ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397), obejmujące:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) nazwisko rodowe;

3) datę urodzenia;

4) stan cywilny;

5) płeć;

6) numer PESEL;

7) obywatelstwo lub obywatelstwa albo status bezpaństwowca;

8) imię i nazwisko rodowe małżonka;

9) numer PESEL małżonka, jeżeli został nadany;

10) adres i datę zameldowania na pobyt stały:

a) kod TERYT województwa i nazwę województwa,

b) kod TERYT powiatu i nazwę powiatu,

c) kod TERYT gminy i nazwę gminy,

d) identyfikator TERYT miejscowości i nazwę miejscowości,

e) identyfikator TERYT ulicy i nazwę ulicy,

f) numer domu,

g) numer lokalu;

11) państwo miejsca zamieszkania;

12) adres i datę zameldowania na pobyt czasowy oraz datę upływu deklarowanego terminu pobytu i datę wymeldowania z miejsca pobytu czasowego:

a) kod TERYT województwa i nazwę województwa,

b) kod TERYT powiatu i nazwę powiatu,

c) kod TERYT gminy i nazwę gminy,

d) identyfikator TERYT miejscowości i nazwę miejscowości,

e) identyfikator TERYT ulicy i nazwę ulicy,

f) numer domu,

g) numer lokalu.

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji przekazuje, w terminie do dnia 30 listopada 2020 r. – według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., dane jednostkowe gromadzone na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.):

1) o właścicielach ciągników rolniczych, obejmujące:

a) imię i nazwisko,

b) nazwę firmy,

c) numer PESEL,

d) numer identyfikacyjny REGON, jeżeli został nadany,

e) adres zamieszkania lub siedzibę:

kod TERYT województwa i nazwę województwa,

kod TERYT powiatu i nazwę powiatu,

kod TERYT gminy i nazwę gminy,

miejscowość,

kod pocztowy,

miejscowość poczty,

ulicę,

numer domu,

numer lokalu;

2) o ciągnikach rolniczych, obejmujące:

a) liczbę ciągników,

b) markę, typ, model (nazwa handlowa),

c) pojemność i moc silnika w kW,

d) rok produkcji.

4. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazuje dane jednostkowe:

1) o producentach rolnych, w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. – według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. i w terminie do dnia 30 lipca 2020 r. – według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., gromadzone na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1853), obejmujące:

a) numer identyfikacyjny nadany podmiotowi przy wpisie do ewidencji producentów,

b) numer PESEL,

c) numer identyfikacyjny REGON, jeżeli został nadany,

d) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

e) nazwisko i imiona,

f) nazwę producenta rolnego,

g) kod kraju, w którym wydano dokument identyfikujący podmiot – w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego,

h) numer paszportu, a w przypadku jego braku – numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

i) formę prawną podmiotu,

j) rodzaj producenta,

k) kategorię produktów, ze względu na które organizacja producentów została uznana lub wstępnie uznana,

l) adres zamieszkania albo siedzibę:

kod TERYT województwa i nazwę województwa,

kod TERYT powiatu i nazwę powiatu,

kod TERYT gminy i nazwę gminy,

miejscowość,

kod pocztowy,

miejscowość poczty,

ulicę,

numer posesji,

numer lokalu,

m) adres do korespondencji:

kod TERYT województwa i nazwę województwa,

kod TERYT powiatu i nazwę powiatu,

kod TERYT gminy i nazwę gminy,

miejscowość,

kod pocztowy,

miejscowość poczty,

ulicę,

numer posesji,

numer lokalu,

adres e-mail,

numer telefonu;

2) o gospodarstwach rolnych w zakresie korzystania z dopłat w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014–2020, w terminie do dnia 30 marca 2021 r. – dane za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., gromadzone na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627 oraz z 2019 r. poz. 83 i 504), obejmujące:

a) numer identyfikacyjny nadawany podmiotowi przy wpisie w ewidencji producentów,

b) nazwę i kod działania,

c) nazwę i kod poddziałania,

d) nazwę i kod typu lub rodzaju operacji,

e) nazwę i kod pakietu,

f) datę podpisania umowy lub wydania decyzji o przyznaniu płatności,

g) datę wypłaty płatności;

3) o gospodarstwach rolnych dane wstępne za 2019 r. – w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r., dane za 2020 r. – w terminie do dnia 30 lipca 2020 r. oraz dane ostateczne za 2020 r. – w terminie do dnia 30 marca 2021 r., gromadzone na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, obejmujące:

a) numer identyfikacyjny nadawany podmiotowi przy wpisie do ewidencji producentów,

b) rodzaj płatności objętej wnioskiem o przyznanie płatności,

c) numer PESEL producenta rolnego,

d) numer identyfikacyjny REGON, jeżeli został nadany,

e) liczbę zwierząt zadeklarowanych do danej płatności,

f) dane o:

położeniu działki ewidencyjnej:

– – województwo, powiat, gmina,

– – według ewidencji gruntów i budynków (numer obrębu ewidencyjnego, numer arkusza mapy, numer działki ewidencyjnej),

powierzchni w obrębie działki ewidencyjnej:

– – kwalifikującego się hektara ogółem,

– – gruntów ornych ogółem,

– – gruntów niezgłoszonych do płatności:

– – – upraw trwałych,

– – – trwałych użytków zielonych,

– – – gruntów ornych (nazwa uprawy, powierzchnia),

wykorzystaniu działki rolnej:

– – oznaczenie działki rolnej,

– – grupa upraw, obszar lub uprawa,

– – powierzchnia działki rolnej,

– – numer działki ewidencyjnej, na której jest położona działka rolna,

– – powierzchnia działki rolnej położonej w granicach działki ewidencyjnej,

– – powierzchnia działki rolnej deklarowana do płatności ONW w ramach obszaru ONW:

– – – oznaczenie obszaru ONW,

– – – powierzchnia obszaru ONW,

– – dane o płatności rolnośrodowiskowej, rolno-środowiskowo-klimatycznej lub ekologicznej, numer pakietu, wariantu lub operacji, informacje szczegółowe dotyczące realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego, rolno-środowiskowo-klimatycznego lub ekologicznego,

procencie obszaru proekologicznego utrzymywanego w gospodarstwie rolnym, kodzie TERYT działki ewidencyjnej, na której jest położony element proekologiczny, nazwie i oznaczeniu elementu proekologicznego, wielkości elementu proekologicznego ogółem (m lub m2, lub sztuk), powierzchni obszaru proekologicznego po zastosowaniu współczynnika przekształcenia (konwersji) i współczynnika ważenia;

4) z rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku: bydło, owce, kozy, świnie, w terminie do dnia 30 grudnia 2019 r. – według stanu na dzień 1 grudnia 2019 r. oraz w terminie do dnia 30 lipca 2020 r. – według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., gromadzone na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 1149):

a) o producentach rolnych posiadających te zwierzęta, obejmujące:

imię i nazwisko,

numer identyfikacyjny nadawany podmiotowi przy wpisie do ewidencji producentów,

b) o liczbie bydła ogółem i z podziałem na rasy:

cielęta samce w wieku poniżej 1 roku,

cielęta samice w wieku poniżej 1 roku,

samce w wieku 1 roku do poniżej 2 lat,

samice w wieku 1 roku do poniżej 2 lat,

samce w wieku 2 lat i powyżej,

samice w wieku 2 lat i powyżej,

krowy,

c) o liczbie owiec ogółem i z podziałem na rasy:

jagnięta w wieku poniżej 1 roku,

maciorki,

d) o liczbie kóz ogółem i z podziałem na rasy, w tym o samicach w wieku 1 roku i powyżej,

e) o liczbie świń ogółem;

5) dotyczące przestrzennej warstwy granic działek ewidencyjnych, w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. – według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. – według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., gromadzone na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

5. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekazuje, w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. – według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., z systemu informacyjnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dane jednostkowe o osobach ubezpieczonych i płatnikach, gromadzone na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299 i 303), obejmujące:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) datę urodzenia;

3) miejsce urodzenia;

4) obywatelstwo;

5) płeć;

6) numer PESEL;

7) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany;

8) typ konta płatnika składek;

9) numer konta płatnika składek;

10) adresy zamieszkania, do korespondencji oraz miejsca prowadzenia działalności rolniczej:

a) kod TERYT województwa i nazwę województwa,

b) kod TERYT powiatu i nazwę powiatu,

c) kod TERYT gminy i nazwę gminy,

d) miejscowość,

e) kod pocztowy,

f) miejscowość poczty,

g) ulicę,

h) numer domu,

i) numer lokalu;

11) rodzaj prowadzonej działalności:

a) wyłącznie gospodarstwo rolne,

b) gospodarstwo rolne i dział specjalny produkcji rolnej,

c) wyłącznie dział specjalny produkcji rolnej;

12) datę zgonu;

13) wskazanie, czy dana osoba jest:

a) płatnikiem,

b) pomocnikiem rolnika,

c) osobą sprawującą opiekę nad dzieckiem;

14) status osoby ubezpieczonej (podleganie ubezpieczeniu na dzień 31 grudnia 2019 r., podleganie ubezpieczeniu w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień 31 grudnia 2019 r., ubezpieczanie innych osób);

15) stopień pokrewieństwa lub powinowactwa z rolnikiem;

16) wskazanie, czy dana osoba jest ubezpieczona na wniosek rolnika, w tym w zakresie ograniczonym;

17) liczbę osób ubezpieczonych przez płatnika, które:

a) podlegają ubezpieczeniu na dzień 31 grudnia 2019 r.,

b) nie podlegają ubezpieczeniu na dzień 31 grudnia 2019 r., ale podlegały ubezpieczeniu w okresie 12 miesięcy poprzedzających ten dzień;

18) wskazanie, czy dana osoba podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, oraz okres tego ubezpieczenia;

19) wskazanie, czy dana osoba podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu, oraz okres tego ubezpieczenia;

20) wskazanie, czy dana osoba podlega innemu ubezpieczeniu, oraz okres podlegania temu ubezpieczeniu;

21) powierzchnię gospodarstwa rolnego w hektarach i w hektarach przeliczeniowych;

22) datę rozpoczęcia przez płatnika działalności rolniczej;

23) wskazanie, czy płatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą;

24) datę rozpoczęcia przez płatnika pozarolniczej działalności gospodarczej i okres prowadzenia tej działalności.

6. Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przekazuje dane jednostkowe gromadzone na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1353):

1) o producentach podlegających kontroli upoważnionej jednostki certyfikującej, w terminie do dnia 31 marca 2020 r. – według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., w terminie do dnia 30 lipca 2020 r. – według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. oraz w terminie do dnia 30 marca 2021 r. – według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., obejmujące:

a) imię i nazwisko albo nazwę,

b) numer identyfikacyjny nadany producentowi przez upoważnioną jednostkę certyfikującą,

c) numer identyfikacyjny nadany podmiotowi przy wpisie w ewidencji producentów,

d) nazwę upoważnionej jednostki certyfikującej,

e) adres zamieszkania lub siedzibę:

województwo,

powiat,

gminę,

miejscowość,

kod pocztowy,

miejscowość poczty,

ulicę,

numer domu,

numer lokalu;

2) o produkcji ekologicznej, w terminie do dnia 30 marca 2021 r. – według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., obejmujące:

a) całkowitą użytkowaną powierzchnię użytków rolnych gospodarstwa, na której stosuje się ekologiczne metody produkcji,

b) całkowitą użytkowaną powierzchnię użytków rolnych gospodarstwa, która jest w trakcie przestawiania na ekologiczne metody produkcji,

c) całkowitą użytkowaną powierzchnię użytków rolnych, na której stosuje się ekologiczne metody produkcji oraz w trakcie przestawiania na ekologiczne metody produkcji, z podziałem na:

grunty orne, na których są uprawiane:

– – zboża na ziarno, łącznie z materiałem siewnym,

– – – pszenica zwyczajna i orkisz,

– – rośliny strączkowe i białkowe na ziarno, łącznie z materiałem siewnym i mieszankami zbóż oraz nasion roślin strączkowych,

– – rośliny okopowe,

– – – ziemniaki, łącznie z sadzeniakami ziemniaka,

– – – buraki cukrowe, z wyłączeniem upraw nasiennych,

– – rośliny przemysłowe,

– – – rośliny oleiste, w tym soja,

– – rośliny pastewne na zielonkę,

– – – trawy polowe, w tym do wypasu,

– – – rośliny motylkowe,

– – świeże warzywa łącznie z melonami i truskawkami,

– – rośliny na nasiona i sadzonki,

trwałe użytki zielone,

– – pastwiska i łąki, z wyłączeniem terenów ekstensywnego wypasu,

– – tereny ekstensywnego wypasu,

uprawy trwałe, z wyłączeniem obszarów, na których jest prowadzona produkcja wyłącznie na własne potrzeby gospodarstwa domowego,

– – drzewa owocowe, rośliny jagodowe i orzechy, z wyłączeniem winogron i truskawek,

– – uprawa winogron na wino,

powierzchnia pod szkłem lub osłonami, na której są uprawiane warzywa, łącznie z melonami i truskawkami,

d) pogłowie zwierząt gospodarskich, w których chowie i hodowli zastosowano ekologiczne metody produkcji, oraz w trakcie przestawiania na ekologiczne metody produkcji, z podziałem na:

bydło ogółem:

– – krowy mleczne,

– – krowy niemleczne,

– – bawolice,

owce ogółem,

kozy ogółem,

świnie ogółem,

drób ogółem:

– – brojlery,

– – kury nioski.

7. Główny Lekarz Weterynarii przekazuje dane jednostkowe dotyczące:

1) producentów rolnych prowadzących chów lub hodowlę zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie, w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. – według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. i w terminie do dnia 30 lipca 2020 r. – według stanu na dzień 31 maja 2020 r., gromadzone na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967), obejmujące:

a) weterynaryjny numer identyfikacyjny,

b) imię i nazwisko albo nazwę,

c) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

d) siedzibę podmiotu i adres miejsca prowadzenia działalności:

województwo,

powiat,

gminę,

miejscowość,

miejscowość poczty,

kod pocztowy,

ulicę,

numer domu,

numer lokalu;

2) producentów rolnych prowadzących działalność w zakresie sektora akwakultury, z wyłączeniem zakładów przetwórczych przetwarzających lub poddających ubojowi zwierzęta akwakultury w ramach zwalczania chorób zakaźnych tych zwierząt, w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. – według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. i w terminie do dnia 30 lipca 2020 r. – według stanu na dzień 31 maja 2020 r., gromadzone na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, obejmujące:

a) weterynaryjny numer identyfikacyjny,

b) imię i nazwisko albo nazwę,

c) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

d) siedzibę podmiotu i adres miejsca prowadzenia działalności:

województwo,

powiat,

gminę,

miejscowość,

miejscowość poczty,

kod pocztowy,

ulicę,

numer domu,

numer lokalu;

3) zakładów drobiu, w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. – według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. i w terminie do dnia 30 lipca 2020 r. – według stanu na dzień 31 maja 2020 r., gromadzone na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, obejmujące:

a) weterynaryjny numer identyfikacyjny,

b) imię i nazwisko albo nazwę zakładu,

c) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

d) siedzibę podmiotu i adres miejsca prowadzenia działalności:

województwo,

powiat,

gminę,

miejscowość,

miejscowość poczty,

kod pocztowy,

ulicę,

numer domu,

numer lokalu,

e) rodzaj produkcji dla poszczególnych gatunków drobiu:

hodowlę,

chów,

odchów;

4) ferm pozyskujących jaja konsumpcyjne, zarejestrowanych zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2019 r. poz. 824), nieobjętych dyrektywą Komisji 2002/4/WE z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie rejestracji zakładów hodujących kury nioski, objętych dyrektywą Rady 1999/74/WE (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2002, str. 44, z późn. zm.), zwaną dalej „dyrektywą Komisji 2002/4/WE”, w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. – według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. i w terminie do dnia 30 lipca 2020 r. – według stanu na dzień 31 maja 2020 r., obejmujące:

a) weterynaryjny numer identyfikacyjny,

b) imię i nazwisko albo nazwę zakładu,

c) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

d) siedzibę podmiotu i adres miejsca prowadzenia działalności:

województwo,

powiat,

gminę,

miejscowość,

miejscowość poczty,

kod pocztowy,

ulicę,

numer domu,

numer lokalu,

e) gatunki drobiu:

kury nioski,

przepiórki,

strusie;

5) ferm pozyskujących jaja konsumpcyjne, zarejestrowanych zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego, objętych dyrektywą Komisji 2002/4/WE, w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. – według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. i w terminie do dnia 30 lipca 2020 r. – według stanu na dzień 31 maja 2020 r., obejmujące:

a) weterynaryjny numer identyfikacyjny,

b) imię i nazwisko albo nazwę zakładu,

c) numer PESEL,

d) siedzibę podmiotu i adres miejsca prowadzenia działalności:

województwo,

powiat,

gminę,

miejscowość,

miejscowość poczty,

kod pocztowy,

ulicę,

numer domu,

numer lokalu,

e) maksymalną pojemność kurnika według systemu utrzymania:

ekologicznego,

wolnowybiegowego,

klatkowego wzbogaconego,

klatkowego;

6) ferm mięsożernych zwierząt futerkowych, w których wykorzystuje się produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. – według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. i w terminie do dnia 30 lipca 2020 r. – według stanu na dzień 31 maja 2020 r., obejmujące:

a) weterynaryjny numer identyfikacyjny,

b) imię i nazwisko albo nazwę zakładu,

c) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

d) siedzibę podmiotu i adres miejsca prowadzenia działalności:

województwo,

powiat,

gminę,

miejscowość,

miejscowość poczty,

kod pocztowy,

ulicę,

numer domu,

numer lokalu.

8. Powiatowi lekarze weterynarii przekazują dane jednostkowe gromadzone na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, dotyczące:

1) gospodarstw utrzymujących pszczoły w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt oraz produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt, w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. – według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. i w terminie do dnia 30 lipca 2020 r. – według stanu na dzień 31 maja 2020 r., obejmujące:

a) weterynaryjny numer identyfikacyjny, jeżeli został nadany,

b) imię i nazwisko albo nazwę zakładu,

c) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

d) siedzibę podmiotu i adres miejsca prowadzenia działalności:

województwo,

powiat,

gminę,

miejscowość,

miejscowość poczty,

kod pocztowy,

ulicę,

numer domu,

numer lokalu,

e) liczbę pni pszczelich;

2) gospodarstw utrzymujących brojlery kurze w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt oraz produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt, w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. – według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. i w terminie do dnia 30 lipca 2020 r. – według stanu na dzień 31 maja 2020 r., obejmujące:

a) weterynaryjny numer identyfikacyjny, jeżeli został nadany,

b) imię i nazwisko albo nazwę zakładu,

c) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

d) siedzibę podmiotu i adres miejsca prowadzenia działalności:

województwo,

powiat,

gminę,

miejscowość,

miejscowość poczty,

kod pocztowy,

ulicę,

numer domu,

numer lokalu;

3) ferm roślinożernych zwierząt futerkowych, w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. – według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. i w terminie do dnia 30 lipca 2020 r. – według stanu na dzień 31 maja 2020 r., obejmujące:

a) weterynaryjny numer identyfikacyjny, jeżeli został nadany,

b) imię i nazwisko albo nazwę zakładu,

c) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

d) siedzibę podmiotu i adres miejsca prowadzenia działalności:

województwo,

powiat,

gminę,

miejscowość,

miejscowość poczty,

kod pocztowy,

ulicę,

numer domu,

numer lokalu.

9. Polski Związek Hodowców Koni przekazuje, w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. – według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. i w terminie do dnia 30 lipca 2020 r. – według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., dane jednostkowe gromadzone na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, dotyczące:

1) właścicieli koniowatych, obejmujące:

a) nazwisko i imię albo nazwę właściciela zwierzęcia,

b) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

c) numer identyfikacyjny REGON, jeżeli został nadany,

d) adres zamieszkania albo siedzibę:

województwo,

powiat,

gminę,

miejscowość,

ulicę,

numer posesji,

numer lokalu,

kod pocztowy,

miejscowość poczty,

e) dane teleadresowe:

adres e-mail,

numer telefonu;

2) liczby koniowatych z podziałem na rasy:

a) konie ogółem, w tym:

konie poniżej 1 roku,

konie w wieku 1 roku do poniżej 3 lat,

konie w wieku 3 lat i powyżej,

klacze hodowlane,

ogiery hodowlane,

b) osły ogółem,

c) muły ogółem.

10. Instytut Rybactwa Śródlądowego przekazuje, w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r., dane jednostkowe za 2018 r. gromadzone na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649 i 730), dotyczące:

1) podmiotów prowadzących chów lub hodowlę ryb, obejmujące:

a) imię i nazwisko albo nazwę,

b) numer PESEL,

c) numer identyfikacyjny REGON, jeżeli został nadany,

d) adres:

województwo,

powiat,

gminę,

miejscowość,

miejscowość poczty,

kod pocztowy,

ulicę,

numer domu,

numer lokalu,

e) dane teleadresowe:

adres e-mail,

numer telefonu;

2) powierzchni ewidencyjnej stawów ziemnych;

3) powierzchni ewidencyjnej stawów betonowych;

4) powierzchni lub objętości innych urządzeń wodnych lub obiektów przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb;

5) gatunków ryb wykorzystywanych w chowie lub hodowli.

11. Główny Geodeta Kraju przekazuje:

1) ortofotomapę – dla obszaru kraju w formie dedykowanego dostępu online do usługi Web Map Tile Service (WMTS);

2) zintegrowane kopie baz danych obiektów topograficznych o poziomie dokładności danych i szczegółowości map topograficznych w skali 1:10 000 (BDOT 10k) – dla obszaru kraju, w pełnym zakresie, gromadzonych na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730 i 1309), w terminie do dnia 30 lipca 2020 r. – według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.;

3) zestawienie punktów adresowych – z państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, o którym mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, w terminie do dnia 30 lipca 2020 r. – według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r., obejmujące:

a) kod TERYT województwa i nazwę województwa,

b) kod TERYT powiatu i nazwę powiatu,

c) kod TERYT gminy i nazwę gminy,

d) identyfikator TERYT miejscowości i nazwę miejscowości,

e) identyfikator TERYT części miejscowości i nazwę części miejscowości, jeżeli jest dostępny,

f) identyfikator TERYT i nazwę ulicy, jeżeli jest dostępny,

g) numer porządkowy punktu adresowego,

h) współrzędne X i Y punktu adresowego.

12. Starostowie przekazują, w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. – według stanu na dzień 1 stycznia 2020 r., dane jednostkowe gromadzone na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne:

1) z ewidencji gruntów i budynków w części opisowej, dotyczące:

a) jednostki rejestrowej gruntów:

identyfikator jednostki rejestrowej gruntów,

kod TERYT jednostki ewidencyjnej,

numer obrębu,

b) działek ewidencyjnych wchodzących w skład jednostki rejestrowej:

numer działki ewidencyjnej,

identyfikator działki ewidencyjnej,

numer jednostki rejestrowej gruntów, do której została przyporządkowana działka ewidencyjna,

identyfikator rejonu statystycznego,

powierzchnia działki ewidencyjnej,

adres działki ewidencyjnej,

c) powierzchni użytków gruntowych w granicach działki ewidencyjnej:

grunty ogółem,

użytki rolne ogółem,

grunty orne,

sady,

łąki trwałe,

pastwiska trwałe,

grunty rolne zabudowane,

grunty pod stawami,

grunty pod rowami,

lasy,

grunty zadrzewione i zakrzewione,

grunty pod wodami,

użytki ekologiczne,

nieużytki,

tereny różne,

d) właścicieli lub osób władających gruntami:

imię (imiona) i nazwisko albo nazwa,

numer PESEL,

numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany,

numer identyfikacyjny REGON, jeżeli został nadany,

adres zamieszkania lub pobytu albo siedziby:

– – województwo,

– – powiat,

– – gmina,

– – miejscowość,

– – kod pocztowy,

– – ulica,

– – numer porządkowy budynku,

– – numer lokalu;

2) z ewidencji gruntów i budynków w części graficznej, dotyczące numerycznego opisu granic:

a) jednostek ewidencyjnych,

b) obrębów ewidencyjnych,

c) rejonów statystycznych,

d) działek ewidencyjnych.

13. Dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954, z późn. zm.) przekazują, w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. – według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., dane jednostkowe o abonentach będących osobami fizycznymi:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) numer PESEL – w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej;

3) numer telefonu kontaktowego, jeżeli jest dostępny;

4) adres zamieszkania i adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania:

a) kod TERYT województwa, jeżeli jest dostępny, i nazwę województwa,

b) kod TERYT powiatu, jeżeli jest dostępny, i nazwę powiatu,

c) kod TERYT gminy, jeżeli jest dostępny, i nazwę gminy,

d) identyfikator TERYT miejscowości, jeżeli jest dostępny, i nazwę miejscowości,

e) identyfikator TERYT ulicy, jeżeli jest dostępny, i nazwę ulicy,

f) numer budynku,

g) numer lokalu.

14. Operator wyznaczony w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051 i 1495) przekazuje, w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. – według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., dane adresowe w zakresie pocztowego numeru adresowego, obejmujące:

1) kod pocztowy;

2) kod TERYT województwa i nazwę województwa;

3) kod TERYT powiatu i nazwę powiatu;

4) kod TERYT gminy i nazwę gminy;

5) identyfikator TERYT miejscowości i nazwę miejscowości;

6) identyfikator TERYT ulicy i nazwę ulicy;

7) numer budynku.

Załącznik 4. [SPECYFIKACJA WYDATKÓW SPISOWYCH]

Załącznik nr 4

SPECYFIKACJA WYDATKÓW SPISOWYCH

Lp.

Grupy wydatków

Koszt ogółem brutto w zł

Koszt brutto według lat wydatkowania w zł

2019

2020

2021

2022–2028

1

Przygotowanie operatów spisowych, wykazów adresowych, w tym zasobów mapowych

 

Oprogramowanie tworzenia operatu na podstawie rejestrów administracyjnych

147 900,00

147 900,00

0,00

0,00

0,00

 

Aktualizacja wojewódzkiego operatu spisowego w urzędach statystycznych

111 780,00

0,00

111 780,00

0,00

0,00

 

Razem

259 680,00

147 900,00

111 780,00

0,00

0,00

2

Szkolenia rachmistrzów terenowych, pracowników jednostek służb statystyki publicznej i pracowników jednostek samorządu terytorialnego

 

Szkolenia pracowników jednostek służb statystyki publicznej i pracowników jednostek samorządu terytorialnego

457 533,00

27 533,00

430 000,00

0,00

0,00

 

Szkolenia rachmistrzów terenowych

162 000,00

0,00

162 000,00

0,00

0,00

 

Szkolenia informatyczne

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

 

Razem

719 533,00

27 533,00

692 000,00

0,00

0,00

3

Rachmistrze terenowi, pracownicy jednostek służb statystyki publicznej i pracownicy jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bezosobowe i osobowe

 

Rachmistrze terenowi – wydatki bezosobowe

43 142 000,00

0,00

43 142 000,00

0,00

0,00

 

Pracownicy jednostek służb statystyki publicznej i pracownicy jednostek samorządu terytorialnego – wydatki osobowe

81 001 211,00

1 145 954,00

78 672 067,04

1 183 189,96

0,00

 

Razem

124 143 211,00

1 145 954,00

121 814 067,04

1 183 189,96

0,00

4

Aplikacje spisowe i materiały wykorzystywane w ramach spisu rolnego

 

Opracowanie aplikacji elektronicznej do zbierania danych w ramach spisu rolnego

42 208,00

42 208,00

0,00

0,00

0,00

 

Opracowanie materiałów szkoleniowych do nauki drogą elektroniczną (e-learning)

105 489,00

105 489,00

0,00

0,00

0,00

 

Opracowanie i wydanie instrukcji, wytycznych, materiałów szkoleniowych, materiałów popularyzacyjnych oraz dystrybucja listów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do użytkowników gospodarstw rolnych

5 756 296,66

956 296,00

4 800 000,66

0,00

0,00

 

Razem

5 903 993,66

1 103 993,00

4 800 000,66

0,00

0,00

5

Urządzenia mobilne do zbierania danych w ramach spisu rolnego oraz dostosowanie infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby tego spisu

 

Urządzenia mobilne do zbierania danych w ramach spisu rolnego oraz dostosowanie infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby tego spisu (inwestycje)

67 127 320,00

56 437 620,00

10 689 700,00

0,00

0,00

 

Razem

67 127 320,00

56 437 620,00

10 689 700,00

0,00

0,00

6

Popularyzacja spisu rolnego

 

Działania promocyjne, informacyjne i edukacyjne

28 400 000,00

6 400 000,00

21 000 000,00

1 000 000,00

0,00

 

Razem

28 400 000,00

6 400 000,00

21 000 000,00

1 000 000,00

0,00

7

Opracowanie, analiza i udostępnianie wyników spisu rolnego

 

Opracowanie, analiza i udostępnianie wyników spisu rolnego

4 309 162,04

0,00

2 592 352,00

1 716 810,04

0,00

 

Razem

4 309 162,04

0,00

2 592 352,00

1 716 810,04

0,00

8

Pozostałe wydatki

 

Utworzenie i funkcjonowanie wojewódzkich biur spisowych – wydatki rzeczowe

2 000 000,00

200 000,00

1 800 000,00

0,00

0,00

 

Utworzenie i funkcjonowanie gminnych biur spisowych – wydatki rzeczowe

2 000 000,00

200 000,00

1 800 000,00

0,00

0,00

 

Wydatki związane z przeprowadzaniem wywiadów telefonicznych z użytkownikami gospodarstw rolnych – wydatki rzeczowe

56 000,00

14 000,00

42 000,00

0,00

0,00

 

Delegacje, tłumaczenia, transport

2 300 000,00

600 000,00

1 700 000,00

0,00

0,00

 

Wydatki inne niż przewidziane powyżej

5 781 100,30

1 723 000,00

2 958 100,30

1 100 000,00

0,00

 

Razem

12 137 100,30

2 737 000,00

8 300 100,30

1 100 000,00

0,00

 

OGÓŁEM

243 000 000,00

68 000 000,00

170 000 000,00

5 000 000,00

0,00

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Czarnecki

Dyrektor Ds. Sprzedaży Korporacyjnej Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama