reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych

Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1214 i 1495) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych]

W rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1118) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 445:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ustala się profilaktykę zapewniającą utrzymanie właściwych warunków klimatycznych określonych odpowiednio w § 445a ust. 1 i § 445b ust. 2.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Profilaktyka, o której mowa w ust. 1 pkt 2, w wyrobiskach wykonywanych w górotworze, którego temperatura pierwotna jest większa niż 40°C, jest opiniowana przez rzeczoznawcę.”;

2) po § 445 dodaje się § 445a–445c w brzmieniu:

„§ 445a. 1. W zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny temperatura powietrza na stanowiskach pracy nie może przekraczać 28°C przy wykonywaniu pomiarów termometrem suchym, a intensywność chłodzenia nie może być mniejsza od 11 katastopni wilgotnych (Kw).

2. W przypadku gdy temperatura powietrza mierzona termometrem suchym na stanowiskach pracy jest większa od 28°C, a nie przekracza 33°C, lub intensywność chłodzenia jest mniejsza od 11 katastopni wilgotnych (Kw):

1) stosuje się rozwiązania techniczne w celu osiągnięcia wartości nieprzekraczających parametrów, o których mowa w ust. 1, i kontroluje się skuteczność tych rozwiązań technicznych lub

2) ogranicza się wymiar czasu pracy do 6 godzin, liczony łącznie z czasem zjazdu pod ziemię i wyjazdu na powierzchnię, dla pracowników przebywających na tych stanowiskach pracy dłużej niż przez 2 godziny.

3. W przypadku gdy temperatura powietrza mierzona termometrem suchym na stanowiskach pracy przekracza 33°C, mogą być prowadzone tylko prace w ramach akcji ratowniczej.

§ 445b. 1. W zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny warunki klimatyczne pracy określa się, wyznaczając temperaturę zastępczą klimatu w sposób określony w Polskiej Normie dotyczącej wyznaczania temperatury zastępczej klimatu lub przez określenie parametrów mikroklimatu powietrza kopalnianego.

2. W zakładach, o których mowa w ust. 1, na stanowiskach pracy:

1) temperatura zastępcza klimatu nie może przekroczyć 26ºC lub

2) temperatura powietrza nie może przekraczać 28°C przy wykonywaniu pomiarów termometrem suchym, a intensywność chłodzenia nie może być mniejsza od 11 katastopni wilgotnych (Kw).

3. W przypadku gdy temperatura zastępcza klimatu na stanowiskach pracy jest większa niż 26°C, a nie przekracza 32°C, lub temperatura powietrza mierzona termometrem suchym na stanowiskach pracy jest większa od 28ºC lub intensywność chłodzenia jest mniejsza niż 11 katastopni wilgotnych (Kw):

1) stosuje się rozwiązania techniczne w celu osiągnięcia wartości nieprzekraczających parametrów, o których mowa w ust. 2, i kontroluje się skuteczność tych rozwiązań technicznych lub

2) ogranicza się wymiar czasu pracy do 6 godzin, liczony łącznie z czasem zjazdu pod ziemię i wyjazdu na powierzchnię, dla pracowników przebywających na tych stanowiskach pracy dłużej niż przez 2 godziny.

4. W przypadku gdy temperatura zastępcza klimatu przekracza 32°C, mogą być prowadzone tylko prace w ramach akcji ratowniczej.

§ 445c. W wyrobiskach prowadzonych w złożu soli kamiennej kierownik ruchu zakładu górniczego podejmuje decyzję, na podstawie opinii zespołu, o którym mowa w § 240 ust. 2, o zatrudnianiu pracowników w temperaturze powietrza kopalnianego mierzonego termometrem suchym nie większej niż 43ºC przy zachowaniu następujących warunków:

1) temperatura mierzona termometrem wilgotnym wynosi nie więcej niż 27ºC;

2) czas oddziaływania podwyższonej temperatury zostanie ograniczony do 5 godzin z uwzględnieniem przerw w pracy, a wymiar czasu pracy liczony ze zjazdem pod ziemię i wyjazdem na powierzchnię osób wykonujących pracę nie przekroczy 6 godzin;

3) osoby wykonujące pracę w wyrobiskach w złożu soli będą poddawane badaniom medycznym wstępnym i okresowym oraz aklimatyzacji zgodnie z ustaleniami opracowanymi przez uczelnię albo instytut badawczy.”;

3) uchyla się § 446;

4) § 447 otrzymuje brzmienie:

„§ 447. Sposób dokonywania pomiarów parametrów mikroklimatu powietrza kopalnianego, wyznaczania temperatury zastępczej klimatu i dokumentowania wyników pomiarów parametrów mikroklimatu powietrza kopalnianego oraz pomiarów temperatury zastępczej klimatu, a także zasady wykonywania pracy przez pracowników w warunkach zagrożenia klimatycznego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.”;

5) w załączniku nr 1 wzór nr 12 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

6) w załączniku nr 3:

a) pkt 4.1 otrzymuje brzmienie:

„4.1. Pomiary parametrów mikroklimatu powietrza kopalnianego oraz wyznaczanie temperatury zastępczej klimatu.”,

b) w pkt 4.1.1:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Pomiary parametrów mikroklimatu powietrza kopalnianego oraz wyznaczanie temperatury zastępczej klimatu wykonuje się:”,

– ppkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) na najliczniejszej zmianie roboczej przy czynnych maszynach i urządzeniach; tych pomiarów i tego wyznaczania nie dokonuje się w dniu następującym bezpośrednio po dniu wolnym od pracy;”,

c) pkt 4.1.2 otrzymuje brzmienie:

„4.1.2. Kierownik ruchu zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny może ustalić dla stanowisk pracy w jednym rejonie wentylacyjnym stanowisko reprezentatywne, na którym stwierdzono najwyższe wartości pomiarów parametrów mikroklimatu powietrza kopalnianego. Stanowiska reprezentatywne wyznacza się z uwzględnieniem stanowisk, na których występują najwyższe temperatury zmierzone termometrem suchym lub najniższe intensywności chłodzenia.”,

d) dodaje się pkt 4.1.3 w brzmieniu:

„4.1.3. Kierownik ruchu zakładu górniczego wydobywającego kopaliny inne niż węgiel kamienny ustala dla stanowisk pracy w jednym rejonie wentylacyjnym stanowisko reprezentatywne, na którym stwierdzono najwyższe wartości pomiarów parametrów mikroklimatu powietrza kopalnianego lub temperatury zastępczej klimatu. Stanowiska reprezentatywne wyznacza się z uwzględnieniem stanowisk, na których występują najwyższe temperatury zmierzone termometrem suchym i wilgotnym oraz najniższe prędkości powietrza lub najniższe intensywności chłodzenia.”,

e) pkt 4.2–4.2.2 otrzymują brzmienie:

„4.2. Wyznaczanie temperatury zastępczej klimatu i dokumentowanie wyników pomiarów parametrów mikroklimatu powietrza kopalnianego oraz pomiarów temperatury zastępczej klimatu.

4.2.1. W zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny temperaturę zastępczą klimatu wyznacza się w sposób określony w Polskiej Normie dotyczącej wyznaczania temperatury zastępczej klimatu.

4.2.2. Pomiary parametrów mikroklimatu powietrza kopalnianego lub wyznaczanie temperatury zastępczej klimatu dla stanowisk pracy zaliczonych do:

1) I stopnia zagrożenia klimatycznego – wykonuje się nie rzadziej niż raz na miesiąc;

2) II stopnia zagrożenia klimatycznego – wykonuje się nie rzadziej niż raz w tygodniu.

W zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy zasady i częstotliwość pomiarów parametrów mikroklimatu powietrza kopalnianego oraz wyznaczania temperatury zastępczej klimatu są określane przez kierownika ruchu zakładu.”,

f) w pkt 4.2.4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Wyniki pomiarów temperatury zastępczej klimatu lub parametrów mikroklimatu powietrza kopalnianego lub wartość wyznaczonej temperatury zastępczej klimatu dokumentuje się w książce kontroli zagrożenia klimatycznego, w której zamieszcza się w szczególności informacje o:”,

g) pkt 4.3.6 i 4.3.7 otrzymują brzmienie:

„4.3.6. W przypadku awarii urządzeń klimatycznych na stanowiskach pracy usytuowanych w pomieszczeniach, kabinach lub wyrobiskach klimatyzowanych obowiązuje wymiar czasu pracy ustalony odpowiednio jak w § 445a ust. 2 pkt 2 i § 445b ust. 3 pkt 2, na podstawie wyników pomiarów parametrów mikroklimatu powietrza kopalnianego lub temperatury zastępczej klimatu, wykonanych gdy są wyłączone urządzenia klimatyczne.

4.3.7. W przypadku stosowania klimatyzowanych kabin w kabinach zapewnia się takie warunki klimatyczne, aby różnica temperatur powietrza kopalnianego mierzona termometrem suchym wewnątrz kabiny i poza nią wynosiła nie więcej niż 8ºC.”,

h) pkt 4.3.9 otrzymuje brzmienie:

„4.3.9. W zakładzie górniczym prowadzi się rejestr czasu pracy osób zatrudnionych na stanowiskach pracy zaliczonych do I albo II stopnia zagrożenia klimatycznego.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Energii: K. Tchórzewski


1) Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).

Załącznik 1. [GŁÓWNA KSIĄŻKA PRZEWIETRZANIA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Energii
z dnia 22 sierpnia 2019 r. (poz. 1880)

Wzór nr 12

GŁÓWNA KSIĄŻKA PRZEWIETRZANIA

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

ManpowerGroup

ManpowerGroup to światowy lider innowacyjnych rozwiązań dla rynku pracy. Usługi w Polsce obejmują pracę tymczasową, rekrutację stałą i badanie kompetencji pracowników, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing procesów, doradztwo personalne, zarządzanie karierą i outplacement.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama