reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 1 października 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych

Na podstawie art. 118 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2141 oraz z 2019 r. poz. 60 i 1687) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. poz. 2237) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Konsul przelicza opłaty określone w taryfie opłat konsularnych na walutę, w której są pobierane opłaty, stosując kurs referencyjny tej waluty w stosunku do euro ogłaszany przez Europejski Bank Centralny obowiązujący w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca, a gdy brak takiej możliwości – kurs referencyjny waluty w stosunku do euro ogłaszany przez bank centralny państwa przyjmującego, a jeśli to nie będzie możliwe inny powszechnie stosowany kurs referencyjny waluty w stosunku do euro. Tak przeliczona opłata podlega zaokrągleniu w górę do pełnych jednostek.

2. Konsul dokonuje korekty przeliczenia opłat w sposób określony w ust. 1 corocznie z dniem 1 stycznia, a także w przypadku gdy różnica między kursem waluty, w której jest pobierana opłata, obowiązującym w ostatnim dniu poprzedniego kwartału a kursem tej waluty obowiązującym w ostatnim dniu kwartału poprzedzającego poprzedni kwartał wynosi co najmniej 5%.

3. Konsulowie mający siedziby w tym samym państwie przyjmującym pobierają opłaty konsularne w wysokości przeliczonej przez konsula, który ma siedzibę w stolicy państwa przyjmującego.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Strona będąca osobą fizyczną zamieszkałą poza państwem przyjmującym, na którego terytorium znajduje się siedziba urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa dyplomatycznego, lub inny podmiot mający siedzibę poza tym państwem przyjmującym może wnieść opłatę konsularną za dokonanie czynności oraz przedpłatę w złotych na poczet wydatków konsula związanych z wykonaniem tych czynności, w kwocie stanowiącej równowartość opłaty określonej w euro w taryfie opłat konsularnych lub równowartość przedpłaty na poczet wydatków ustalonej przez konsula, jeżeli nie jest możliwe uiszczenie opłaty konsularnej lub przedpłaty na poczet wydatków w sposób, o którym mowa w § 5.

2. Kwotę, o której mowa w ust. 1, ustala się, stosując kurs sprzedaży euro ogłaszany przez Narodowy Bank Polski obowiązujący w dniu wszczęcia postępowania. Tak przeliczoną kwotę opłaty wnosi się na wskazany przez konsula rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zagranicznych.”;

3) w załączniku do rozporządzenia:

a) poz. 2.05 otrzymuje brzmienie:

2.05

Przyjęcie oświadczeń w trybie art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 1829 oraz z 2019 r. poz. 730)

30

 

b) poz. 5.02 otrzymuje brzmienie:

5.02

Wydobycie za granicą na wniosek obywatela polskiego dokumentu innego niż papiery wartościowe wraz z doręczeniem dokumentu (oraz z jego ewentualną legalizacją)

30

 

c) poz. 6.10 otrzymuje brzmienie:

6.10

Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia dokumentów o treściach powtarzalnych z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski

50

 

§ 2. [Opłata konsularna za dokonanie czynności oraz wnoszenia przedpłat na poczet wydatków konsula]

W sprawach wnoszenia opłat konsularnych za dokonanie czynności oraz wnoszenia przedpłat na poczet wydatków konsula związanych z wykonaniem tych czynności, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Zagranicznych: J. Czaputowicz


1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 98).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama