REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 2461

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 148 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 768, 730, 1520, 1556 i 2200) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) wysokość dodatku kontrolerskiego, o którym mowa w art. 148 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, zwanego dalej „dodatkiem”;

2) warunki i tryb przyznawania, wypłaty, zmiany wysokości oraz utraty dodatku.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;

2) zadaniach kontrolnych – rozumie się przez to zadania, za które przysługuje dodatek, o którym mowa w art. 148 ust. 1 pkt 1 ustawy.

§ 3. [Wysokość dodatku]

Wysokość dodatku, o którym mowa w:

1) art. 148 ust. 1 pkt 1 ustawy, wynosi:

a) od 100 zł do 1000 zł,

b) od 1001 zł do 2000 zł – jeżeli jest to uzasadnione szczególnymi wynikami i osiągnięciami w wykonywaniu zadań kontrolnych lub względami organizacyjnymi związanymi z koniecznością zapewnienia właściwej realizacji zadań kontrolnych;

2) art. 148 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynosi od 100 zł do 800 zł.

§ 4. [Przyznawanie dodatku]

Osobie zatrudnionej w jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej, zwanej dalej „pracownikiem”, oraz funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, wykonującym zadania kontrolne, przyznaje się dodatek, jeżeli wykonują te zadania:

1) jako podstawowe zadania o charakterze ciągłym albo

2) w wymiarze co najmniej 25% miesięcznego czasu odpowiednio pracy albo służby.

§ 5. [Określenie wysokości dodatku]

1. Przy określeniu wysokości dodatku bierze się pod uwagę:

1) rodzaj, stopień złożoności i uciążliwość wykonywanych zadań kontrolnych;

2) wyniki i osiągnięcia w wykonywaniu zadań kontrolnych albo dokonywaniu osobiście przez kierownika, o którym mowa w art. 148 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwanego dalej „kierownikiem”, czynności z zakresu kontroli, audytu i czynności, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 1 ustawy;

3) czas pracy albo służby przeznaczony na:

a) wykonywanie zadań kontrolnych,

b) dokonywanie osobiście przez kierownika czynności z zakresu kontroli, audytu i czynności, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 1 ustawy.

2. W przypadku dodatku przyznawanego po raz pierwszy przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się.

§ 6. [Organ przyznający dodatek]

1. Dodatek przyznaje odpowiednio kierownik jednostki organizacyjnej albo dyrektor generalny urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych na wniosek.

2. Z wnioskiem o przyznanie dodatku występują:

1) w izbie administracji skarbowej odpowiednio:

a) zastępca dyrektora izby administracji skarbowej ‒ w przypadku pracowników, funkcjonariuszy, kierowników realizujących zadania w komórkach podlegających bezpośrednio temu zastępcy oraz kierowników komórek podlegających bezpośrednio dyrektorowi izby administracji skarbowej,

b) naczelnik urzędu skarbowego ‒ w przypadku pracowników, funkcjonariuszy oraz kierowników realizujących zadania w urzędzie skarbowym,

c) naczelnik urzędu celno-skarbowego ‒ w przypadku pracowników, funkcjonariuszy oraz kierowników realizujących zadania w urzędzie celno-skarbowym,

d) naczelnik wydziału, kierownik referatu, kierownik działu ‒ w przypadku pracowników oraz funkcjonariuszy komórek podlegających bezpośrednio dyrektorowi izby administracji skarbowej,

2) w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych ‒ osoba kierująca komórką organizacyjną

– po zasięgnięciu opinii bezpośredniego przełożonego pracownika, funkcjonariusza albo kierownika, którego dotyczy wniosek.

3. Wniosek o przyznanie dodatku zawiera:

1) wskazanie rodzaju zadań kontrolnych albo zadań i czynności, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 2 ustawy, za wykonywanie których przyznawany jest dodatek;

2) proponowaną wysokość dodatku;

3) uzasadnienie uwzględniające warunki i kryteria przyznania dodatku;

4) okres, na który jest przyznawany dodatek w określonej wysokości.

4. O proponowanej we wniosku wysokości dodatku bezpośredni przełożony informuje pracownika, funkcjonariusza albo kierownika, którego dotyczy wniosek.

§ 7. [Okres, na który przyznaje się dodatek]

Dodatek w określonej wysokości przyznaje się na okres nie dłuższy niż do końca roku kalendarzowego.

§ 8. [Wypłata dodatku]

1. Wypłata dodatku następuje nie później niż 10. dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, za który przyznany jest dodatek. Wypłata dodatku za grudzień jest dokonywana do końca grudnia.

2. Dodatku nie wypłaca się za okres nieobecności w pracy albo służbie z innych przyczyn niż:

1) urlop wypoczynkowy, dodatkowy urlop wypoczynkowy, krótkoterminowy urlop wypoczynkowy, urlop zdrowotny;

2) czas zwolnienia od pracy lub pełnienia służby, za który pracownik, funkcjonariusz albo kierownik na podstawie odrębnych przepisów zachowuje prawo do wynagrodzenia albo uposażenia.

§ 9. [Zmiana wysokości dodatku i stwierdzenie utraty dodatku]

1. Kierownik jednostki organizacyjnej albo dyrektor generalny urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w trakcie okresu, na który dodatek został przyznany:

1) mogą zmienić wysokość dodatku w przypadku zmiany warunków, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. b, lub stopnia spełniania kryteriów, o których mowa w § 5 ust. 1;

2) stwierdzają utratę dodatku w przypadku niespełniania warunków, o których mowa w § 4 albo w art. 148 ust. 1 pkt 2 ustawy.

2. Do zmiany wysokości dodatku oraz stwierdzenia utraty dodatku przepisy § 6 i § 7 stosuje się odpowiednio.

§ 10. [Zawiadomienie o przyznaniu, zmianie wysokości oraz stwierdzeniu utraty dodatku]

O przyznaniu, zmianie wysokości oraz stwierdzeniu utraty dodatku zawiadamia się odpowiednio pracownika, funkcjonariusza albo kierownika na piśmie, z podaniem daty, od której następuje przyznanie, zmiana wysokości albo utrata dodatku.

§ 11. [Stosowanie przepisów do dodatku kontrolerskiego za rok 2019]

Do dodatku kontrolerskiego za rok 2019 stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 12. [Wnioski o przyznanie dodatku kontrolerskiego na rok 2020]

Wnioski o przyznanie dodatku kontrolerskiego na rok 2020 złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na podstawie przepisów dotychczasowych pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 13. [Termin wypłaty dodatku za styczeń 2020 r.]

Dodatek za styczeń 2020 r. wypłaca się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r.

§ 14. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.2)

Minister Finansów: T. Kościński


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 7 października 2019 r. w sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. poz. 1920), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2354).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-20
  • Data wejścia w życie: 2020-01-01
  • Data obowiązywania: 2020-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA