REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 2464

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 13 grudnia 2019 r.

w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12e ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 i 1590) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) formy samokształcenia ratowników medycznych, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zwanej dalej „ustawą”;

2) sposób i tryb odbywania doskonalenia zawodowego przez ratowników medycznych;

3) zakres doskonalenia zawodowego ratowników medycznych;

4) wzór wniosku o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego;

5) sposób potwierdzania zrealizowania przez ratownika medycznego poszczególnych form doskonalenia zawodowego oraz potwierdzenia przez wojewodę dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez ratownika medycznego;

6) wzór karty doskonalenia zawodowego.

§ 2. [Samokształcenie]

Samokształcenie obejmuje następujące formy:

1) udział w seminarium,

2) udział w trwającym nie krócej niż 4 godziny dydaktyczne: kongresie, zjeździe, konferencji, sympozjum naukowym,

3) udział w posiedzeniu szkoleniowym stowarzyszenia będącego, zgodnie z postanowieniami jego statutu, towarzystwem naukowym lub towarzystwem zawodowym o zasięgu krajowym zrzeszającym ratowników medycznych,

4) przygotowanie i wygłoszenie referatu lub prezentacji naukowej w formie plakatu lub doniesienia zjazdowego na trwającym nie krócej niż 4 godziny dydaktyczne: kongresie, zjeździe, konferencji, sympozjum naukowym albo posiedzeniu szkoleniowym towarzystwa naukowego, stowarzyszenia zawodowego będącego, zgodnie z postanowieniami jego statutu, towarzystwem naukowym lub towarzystwem zawodowym o zasięgu krajowym zrzeszającym ratowników medycznych,

5) udział w warsztacie szkoleniowym,

6) udział w szkoleniach prowadzonych przez pracodawcę, z którym ratownik medyczny ma podpisaną umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną, lub wojewodę,

7) udział w kursie realizowanym za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem, zakończonym testem,

8) opublikowanie jako autor albo współautor:

a) monografii naukowej,

b) monografii popularnonaukowej,

c) artykułu naukowego,

d) artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w monografii naukowej lub popularnonaukowej,

e) artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych,

f) tłumaczenia monografii naukowej lub popularnonaukowej, rozdziału w monografii naukowej lub popularnonaukowej, artykułu naukowego lub popularnonaukowego, programu multimedialnego,

9) uzyskanie tytułu zawodowego magistra, stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora w zakresie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu,

10) udział w mistrzostwach lub zawodach ratownictwa medycznego,

11) udział w kursie samoobrony,

12) udział w kursie doskonalącym umiejętności w zakresie prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym,

13) samokształcenie przygotowujące do właściwej realizacji zadań w ramach prowadzenia szkoleń dla ratowników medycznych lub ratowników lub świadczenie pracy związanej z wykonywaniem obowiązków określonych dla nauczycieli akademickich w uczelniach prowadzących kształcenie na kierunku ratownictwo medyczne

– z zakresu wiedzy i umiejętności, o których mowa w § 4, mające na uwadze pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji zadań ratownika medycznego;

14) samokształcenie w formie wolontariatu odbywanego w jednostce systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, w poszczególnych jednostkach lub komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego, przez ratownika medycznego wykonującego zadania zawodowe w podmiotach, o których mowa w art. 11a ust. 1 ustawy, na podstawie porozumienia zawartego między dysponentem jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne a ratownikiem medycznym.

§ 3. [Okres edukacyjny]

1. Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych jest realizowane w pięcioletnich okresach rozliczeniowych, zwanych dalej „okresami edukacyjnymi”.

2. Okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym ratownik medyczny uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu.

§ 4. [Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych - zagadnienia]

Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych obejmuje zagadnienia z zakresu:

1) organizacji i działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;

2) łączności – w tym podstawowych pojęć, alfabetu międzynarodowego i zasad korzystania ze środków łączności używanych podczas akcji medycznych;

3) organizacji i zadań oraz kompetencji jednostek współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy;

4) zasad kwalifikowania zdarzeń do wezwania śmigłowca lotniczego zespołu ratownictwa medycznego, sposobów wezwania tego zespołu i zasad współpracy z nim;

5) zasad przygotowania pacjenta do medycznej ewakuacji drogą powietrzną;

6) zasad farmakoterapii w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego;

7) medycznych czynności ratunkowych oraz świadczeń zdrowotnych – zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 11 ustawy;

8) medycznych czynności ratunkowych oraz świadczeń zdrowotnych – zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11a ust. 10 ustawy – w przypadku ratowników medycznych, o których mowa w art. 11a ust. 1 ustawy;

9) zasad udzielania pomocy medycznej rannym w warunkach pola walki;

10) wsparcia psychologicznego dla ratownika medycznego i osoby będącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego:

a) przy uwzględnieniu różnic indywidualnych, rodzajów, źródeł, skutków stresu w działaniach ratowniczych,

b) zespołu stresu pourazowego i jego objawów,

c) wpływu stresu pourazowego na stosunki międzyludzkie,

d) sytuacji trudnych w kontakcie z osobami będącymi w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i ich wpływu na sprawność funkcjonowania jednostki lub grupy osób (zbiegowisko, tłum, publiczność), nawiązywania kontaktu z osobą będącą w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i udzielania wsparcia psychicznego,

e) zespołowego rozwiązywania problemów – umiejętności zachowania w zmieniających się warunkach,

f) stylów i technik radzenia sobie ze stresem;

11) technik asystowania przy drobnych zabiegach chirurgicznych;

12) zasad stosowania przymusu bezpośredniego;

13) zasad postępowania wobec osób agresywnych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, stwarzającymi zagrożenie życia;

14) zasad postępowania w przypadku wystąpienia zdarzenia mnogiego, masowego oraz zdarzeń z obszaru zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych i nuklearnych;

15) zasad postępowania w przypadku zdarzeń koordynowanych przez jednostki wyspecjalizowane w zakresie walki z terroryzmem;

16) znajomości znamion śmierci i przesłanek do podjęcia decyzji o odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych;

17) praw pacjenta określonych w przepisach dotyczących tych praw.

§ 5. [Wzór wniosku o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego]

Wzór wniosku o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 6. [Seminarium]

1. Seminarium jest realizowane zgodnie z programem nauczania opracowanym przez organizatora samokształcenia i zatwierdzonym przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej właściwego ze względu na siedzibę organizatora.

2. Organizator samokształcenia, nie później niż na 14 dni przed datą rozpoczęcia seminarium, powiadamia pisemnie właściwego wojewodę o zorganizowaniu seminarium na terenie województwa.

3. Seminarium trwa nie krócej niż 5 godzin dydaktycznych, przy czym 1 godzina dydaktyczna trwa 45 minut.

§ 7. [Warsztat szkoleniowy]

1. Warsztat szkoleniowy jest realizowany zgodnie z programem nauczania opracowanym przez organizatora samokształcenia i zatwierdzonym przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej właściwego ze względu na siedzibę organizatora.

2. Organizator samokształcenia, nie później niż na 14 dni przed datą rozpoczęcia warsztatu szkoleniowego, powiadamia pisemnie właściwego wojewodę o zorganizowaniu warsztatu na terenie województwa.

3. Warsztat szkoleniowy trwa nie krócej niż 5 godzin dydaktycznych, przy czym 1 godzina dydaktyczna trwa 45 minut.

§ 8. [Dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego]

1. Dopełnienie przez ratownika medycznego obowiązku doskonalenia zawodowego polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym co najmniej 200 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach doskonalenia zawodowego, w tym 120 punktów edukacyjnych za udział w kursie doskonalącym zakończonym egzaminem.

2. Za zrealizowanie każdej z form samokształcenia przysługuje określona liczba punktów, które określa załącznik nr 2 do rozporządzenia, zwanych dalej „punktami edukacyjnymi”.

3. Uzyskana w danym okresie edukacyjnym liczba punktów edukacyjnych, większa niż określona w ust. 1, nie jest zaliczana na poczet następnego okresu edukacyjnego.

4. Nie przyznaje się punktów edukacyjnych za inne formy samokształcenia niż przewidziane w § 2.

§ 9. [Przebieg doskonalenia zawodowego]

1. Przebieg doskonalenia zawodowego dokumentuje się w karcie doskonalenia zawodowego.

2. Podmiot uprawniony do prowadzenia kursu doskonalącego potwierdza w karcie doskonalenia zawodowego zaliczenie przez ratownika medycznego kursu doskonalącego.

3. Organizator samokształcenia potwierdza w karcie doskonalenia zawodowego odbycie przez ratownika medycznego form samokształcenia, o których mowa w § 2 pkt 1–6 i 10–12, w części II A oraz wydaje dokument, o którym mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

4. W przypadku form samokształcenia, o których mowa w § 2 pkt 7–9 i 13, ratownik medyczny sam potwierdza ich zrealizowanie w karcie doskonalenia zawodowego w części II B na podstawie dokumentu, o którym mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

5. W przypadku formy samokształcenia, o której mowa w § 2 pkt 14, dysponent jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne lub kierownik podmiotu leczniczego potwierdza jej zrealizowanie w karcie doskonalenia zawodowego, w części II A oraz wydaje dokument, o którym mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

6. Wzór karty doskonalenia zawodowego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

7. W przypadku spełnienia przez ratownika medycznego w danym okresie edukacyjnym warunków określonych w § 8 ust. 1, właściwy wojewoda potwierdza dopełnienie przez ratownika medycznego obowiązku doskonalenia zawodowego przez zamieszczenie w części III karty doskonalenia zawodowego stosownej adnotacji.

8. W przypadku niespełnienia przez ratownika medycznego w danym okresie edukacyjnym warunków określonych w § 8 ust. 1, właściwy wojewoda nie potwierdza dopełnienia przez ratownika medycznego obowiązku doskonalenia zawodowego przez zamieszczenie w części III karty doskonalenia zawodowego stosownej adnotacji.

§ 10. [Przepis przejściowy]

1. Okres edukacyjny rozpoczęty przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia jest realizowany zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

2. Karta doskonalenia zawodowego wydana ratownikowi medycznemu przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowuje ważność.

3. Punkty edukacyjne uzyskane na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. poz. 1884) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. poz. 775) zachowują ważność.

§ 11. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.2)

Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. poz. 1884), które traci moc z dniem 1 stycznia 2020 r., zgodnie z art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1115, 1942 i 2130).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA KURSU DOSKONALĄCEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 13 grudnia 2019 r. (poz. 2464)

Załącznik nr 1

WZÓR – WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA KURSU DOSKONALĄCEGO

Załącznik 2. [PUNKTY EDUKACYJNE]

Załącznik nr 2

PUNKTY EDUKACYJNE

Lp.

Forma doskonalenia zawodowego ratownika medycznego

Liczba punktów edukacyjnych

Dokument potwierdzający realizację doskonalenia zawodowego

Podmiot/osoba potwierdzająca daną formę doskonalenia zawodowego

1

Udział w seminarium

1 punkt edukacyjny za każdą godzinę dydaktyczną (45 minut) trwania seminarium, nie więcej jednak niż 8 punktów edukacyjnych za całe seminarium

zaświadczenie

organizator samokształcenia

2

Udział w trwającym nie krócej niż 4 godziny dydaktyczne: kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym

5 punktów edukacyjnych za każdy dzień, nie więcej jednak niż 20 punktów edukacyjnych za udział w całym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym

zaświadczenie

organizator samokształcenia

3

Udział w posiedzeniu szkoleniowym stowarzyszenia będącego, zgodnie z postanowieniami jego statutu, towarzystwem naukowym lub towarzystwem zawodowym o zasięgu krajowym zrzeszającym ratowników medycznych

5 punktów edukacyjnych za każdy dzień, nie więcej jednak niż 10 punktów edukacyjnych za udział w całym posiedzeniu szkoleniowym

zaświadczenie

organizator samokształcenia

4

Przygotowanie i wygłoszenie referatu na trwającym nie krócej niż 4 godziny dydaktyczne: kongresie, zjeździe, konferencji, sympozjum naukowym albo posiedzeniu szkoleniowym towarzystwa naukowego, stowarzyszenia zawodowego będącego, zgodnie z postanowieniami jego statutu, towarzystwem naukowym lub towarzystwem zawodowym o zasięgu krajowym zrzeszającym ratowników medycznych

6 punktów edukacyjnych; punkty edukacyjne zalicza się raz, niezależnie od liczby posiedzeń, na których był wygłaszany ten sam referat, nie więcej jednak niż 30 punktów edukacyjnych w danym okresie edukacyjnym za wszystkie referaty

zaświadczenie

organizator samokształcenia

5

Przygotowanie prezentacji naukowej w formie plakatu lub doniesienia zjazdowego na trwającym nie krócej niż 4 godziny dydaktyczne: kongresie, zjeździe, konferencji, sympozjum naukowym albo posiedzeniu szkoleniowym towarzystwa naukowego, stowarzyszenia zawodowego będącego, zgodnie z postanowieniami jego statutu, towarzystwem naukowym lub towarzystwem zawodowym o zasięgu krajowym zrzeszającym ratowników medycznych

2 punkty edukacyjne

zaświadczenie

organizator samokształcenia

6

Udział w warsztacie szkoleniowym

1 punkt edukacyjny za każdą godzinę dydaktyczną (45 minut) trwania warsztatu szkoleniowego, nie więcej jednak niż 8 punktów edukacyjnych za cały warsztat szkoleniowy

zaświadczenie

organizator samokształcenia

7

Udział w szkoleniach prowadzonych przez pracodawcę, z którym ratownik medyczny ma podpisaną umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną, lub wojewodę

1 punkt edukacyjny za każdą godzinę dydaktyczną (45 minut) trwania szkolenia, nie więcej niż 30 punktów edukacyjnych w danym okresie edukacyjnym

zaświadczenie

organizator samokształcenia

8

Udział w kursie realizowanym za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem, zakończonym testem

10 punktów edukacyjnych, nie więcej jednak niż 20 punktów w danym okresie edukacyjnym

zaświadczenie

ratownik medyczny

9

Opublikowanie jako autor albo współautor monografii naukowej

50 punktów edukacyjnych

notka bibliograficzna, Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (ISBN)

ratownik medyczny

10

Opublikowanie jako autor albo współautor monografii popularnonaukowej

20 punktów edukacyjnych

notka bibliograficzna, Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (ISBN)

ratownik medyczny

11

Opublikowanie jako autor albo współautor artykułu naukowego

10 punktów edukacyjnych

notka bibliograficzna, Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego (ISSN)

ratownik medyczny

12

Opublikowanie jako autor albo współautor artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w monografii naukowej lub popularnonaukowej

5 punktów edukacyjnych

notka bibliograficzna, Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (ISBN), Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego (ISSN)

ratownik medyczny

13

Opublikowanie jako autor albo współautor artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych

5 punktów edukacyjnych

notka bibliograficzna, Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego (ISSN)

ratownik medyczny

14

Tłumaczenie monografii naukowej lub popularnonaukowej

25 punktów edukacyjnych

notka bibliograficzna, Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (ISBN)

ratownik medyczny

15

Tłumaczenie rozdziału w monografii naukowej lub popularnonaukowej

10 punktów edukacyjnych

notka bibliograficzna, Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (ISBN)

ratownik medyczny

16

Tłumaczenie artykułu naukowego lub popularnonaukowego

5 punktów edukacyjnych

notka bibliograficzna, Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego (ISSN)

ratownik medyczny

17

Tłumaczenie programu multimedialnego

3 punkty edukacyjne

notka bibliograficzna

ratownik medyczny

18

Uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora w zakresie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu

tytuł zawodowy magistra – 20 punktów edukacyjnych

kseropkopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub tytułu profesora

ratownik medyczny

stopień naukowy doktora – 40 punktów edukacyjnych

stopień naukowy doktora habilitowanego – 60 punktów edukacyjnych

tytuł profesora – 80 punktów edukacyjnych

19

Udział w mistrzostwach lub zawodach ratownictwa medycznego

5 punktów edukacyjnych

zaświadczenie

organizator samokształcenia

20

Zajęcie od 1 do 3 miejsca w mistrzostwach ratownictwa medycznego lub zawodach ratownictwa medycznego

10 punktów edukacyjnych

zaświadczenie

organizator samokształcenia

21

Udział w kursie samoobrony

10 punktów edukacyjnych w ciągu danego okresu edukacyjnego

zaświadczenie

organizator samokształcenia

22

Udział w kursie doskonalącym umiejętności w zakresie prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym

5 punktów edukacyjnych w ciągu danego okresu edukacyjnego

zaświadczenie

organizator samokształcenia

23

Samokształcenie przygotowujące do właściwej realizacji zadań w ramach prowadzenia szkoleń dla ratowników medycznych lub ratowników lub świadczenie pracy związanej z wykonywaniem obowiązków określonych dla nauczycieli akademickich w uczelniach prowadzących kształcenie na kierunku ratownictwo medyczne

5 punktów edukacyjnych za każdy rok

zaświadczenie

ratownik medyczny

24

Samokształcenie w formie wolontariatu odbywanego w jednostce systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, w poszczególnych jednostkach lub komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego, przez ratownika medycznego wykonującego zadania zawodowe w podmiotach, o których mowa w art. 11a ust. 1 ustawy, na podstawie porozumienia zawartego między dysponentem jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne a ratownikiem medycznym

5 punktów edukacyjnych za każde 32 godziny wolontariatu, nie więcej niż 30 punktów edukacyjnych w danym okresie edukacyjnym

zaświadczenie

dysponent jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne lub kierownik podmiotu leczniczego

 

Załącznik 3. [WZÓR – KARTA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RATOWNIKA MEDYCZNEGO]

Załącznik nr 3

WZÓR – KARTA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RATOWNIKA MEDYCZNEGO

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-20
  • Data wejścia w życie: 2020-01-01
  • Data obowiązywania: 2020-01-01
  • Dokument traci ważność: 2023-06-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA