| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 16 grudnia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 1495) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych]

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 89 i 1607) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 2:

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego – należy przez to rozumieć klasyfikację zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe;”,

b) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) znakach graficznych PRK – należy przez to rozumieć znaki graficzne informujące o przypisanym do kwalifikacji poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji i odpowiadającym mu poziomie europejskich ram kwalifikacji określone w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;”;

2) w § 2 w ust. 1 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

„W przypadku konieczności uzupełnienia składu komisji w czasie trwania kadencji komisji, nową osobę powołuje się w skład komisji na okres do zakończenia kadencji komisji.”;

3) w § 3 ust. 6a–8 otrzymują brzmienie:

„6a. Wymóg ukończenia kursu pedagogicznego, o którym mowa w ust. 6, przez przewodniczącego komisji, zastępców przewodniczącego komisji oraz członków komisji uznaje się za spełniony także w przypadku, gdy osoby te ukończyły kurs pedagogiczny wymagany od instruktorów praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

7. Przewodniczącym komisji, zastępcami przewodniczącego komisji oraz członkami komisji mogą być także osoby, które są wpisane do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy o systemie oświaty, w zakresie przeprowadzania egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

8. Sekretarze komisji są wyznaczani spośród pracowników organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, posiadających co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz co najmniej roczny staż pracy w organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła. Sekretarze komisji sprawują obsługę administracyjno-biurową komisji.”;

4) w § 4:

a) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W skład zespołu egzaminacyjnego przeprowadzającego odpowiednio egzamin czeladniczy, egzamin mistrzowski albo egzamin sprawdzający wchodzą co najmniej cztery osoby:”,

b) uchyla się ust. 3;

5) w § 5:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,

b) w ust. 1:

– po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) jest uczniem klasy III branżowej szkoły I stopnia, w której realizuje dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników, oraz młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu nauki zawodu u rzemieślnika;”,

– pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub certyfikat kwalifikacji zawodowej, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie lub certyfikatu kwalifikacji zawodowej.”,

c) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Uczniowi branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1a, izba rzemieślnicza wydaje zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu czeladniczego zawierające:

1) imię i nazwisko ucznia;

2) numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz datę urodzenia;

3) nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, w którym uczeń przystąpił do egzaminu czeladniczego;

4) datę przystąpienia do egzaminu czeladniczego;

5) nazwę izby rzemieślniczej, która przeprowadziła egzamin czeladniczy.”;

6) w § 8:

a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Wniosek składa się w izbie rzemieślniczej, z tym że:

1) osoba, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, składa wniosek w izbie rzemieślniczej, w której zrzeszony jest rzemieślnik, u którego ukończyła naukę zawodu, lub cech sprawujący z upoważnienia izby rzemieślniczej nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego, o którym mowa w art. 3 ust. 6 ustawy;

2) osoba, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1a, składa wniosek w izbie rzemieślniczej, w której zrzeszony jest rzemieślnik, u którego realizuje naukę zawodu, lub cech sprawujący z upoważnienia izby rzemieślniczej nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego, o którym mowa w art. 3 ust. 6 ustawy.

4. Osoba, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego nie później niż trzy miesiące przed terminem zakończenia nauki zawodu u rzemieślnika.”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Osoba, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1a, składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego nie później niż trzy miesiące przed terminem zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w branżowej szkole I stopnia, określonym w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego.”,

c) w ust. 5 wyrazy „o której mowa w § 5 pkt 3” zastępuje się wyrazami „o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3”;

7) w § 9 ust. 6a otrzymuje brzmienie:

„6a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 6, przysługuje również osobom, które posiadają uprawnienia instruktora praktycznej nauki zawodu, uzyskane na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy o systemie oświaty.”;

8) w § 12:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zadania egzaminacyjne do etapu praktycznego egzaminu i pytania do części pisemnej oraz części ustnej etapu teoretycznego egzaminu, a także zestawy tych pytań przygotowują członkowie zespołu egzaminacyjnego, w uzgodnieniu z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego. Zadania egzaminacyjne i pytania przygotowuje się na podstawie standardów wymagań, o których mowa w art. 3 ust. 3a ustawy, albo na podstawie podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w art. 3 ust. 3b ustawy, w przypadku egzaminu czeladniczego przeprowadzanego w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.”,

b) uchyla się ust. 2;

9) w § 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Nadzór nad wykonywaniem przez zdającego zadań egzaminacyjnych etapu praktycznego egzaminu sprawuje dwóch członków zespołu egzaminacyjnego wyznaczonych przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, z których jeden sporządza kartę obserwacji i oceny etapu praktycznego.”;

10) w § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W części pisemnej etapu teoretycznego egzaminu czeladniczego i egzaminu mistrzowskiego zdający odpowiada na siedem pytań z zakresu każdego tematu egzaminu, zawartych w arkuszu egzaminacyjnym przygotowanym przez izbę rzemieślniczą. Zdający udziela odpowiedzi na karcie odpowiedzi, stanowiącej załącznik do arkusza egzaminacyjnego.”;

11) w § 15 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Oceny uzyskane z odpowiedzi udzielonych przez zdającego w części ustnej etapu teoretycznego egzaminu są wpisywane do karty odpowiedzi.”;

12) w § 20 w ust. 4 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Egzamin poprawkowy przeprowadza się nie wcześniej niż miesiąc od dnia ogłoszenia wyników końcowych egzaminu.”;

13) w § 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do indywidualnego protokołu egzaminu sekretarz zespołu egzaminacyjnego dołącza:

1) kartę obserwacji i oceny etapu praktycznego, o której mowa w § 13 ust. 4;

2) kartę odpowiedzi z części pisemnej etapu teoretycznego, o której mowa w § 14 ust. 3;

3) kartę odpowiedzi z części ustnej etapu teoretycznego, o której mowa w § 15 ust. 3.”;

14) w § 26 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) na egzaminie czeladniczym i egzaminie mistrzowskim dla:

a) przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego – 5% podstawy,

b) członka zespołu egzaminacyjnego oraz sekretarza zespołu egzaminacyjnego – 4% podstawy;”,

b) uchyla się pkt 2,

c) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) na egzaminie sprawdzającym dla:

a) przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego – 9% podstawy,

b) członka zespołu egzaminacyjnego oraz sekretarza zespołu egzaminacyjnego – 8% podstawy.”;

15) w § 27 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) świadectw czeladniczych, o których mowa w art. 8 pkt 4 i 4a ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – znak graficzny PRK dla kwalifikacji pełnej na poziomie 3 PRK lub innym, odpowiednio do poziomu PRK dla kwalifikacji pełnej dla danego zawodu określonego:

a) w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie:

– art. 24 ust. 1 ustawy o systemie oświaty albo

– art. 46 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., albo

– art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe, albo

b) w zgodzie, o której mowa w art. 45 ust. 8a ustawy – Prawo oświatowe, albo

c) w decyzji, o której mowa w art. 178 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe;”;

16) w § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na wniosek osoby, która uzyskała świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski, izba rzemieślnicza wydaje suplement do świadectwa czeladniczego (Europass) albo suplement do dyplomu mistrzowskiego (Europass), sporządzony na podstawie opisu kwalifikacji absolwenta albo opisu zawodu, określonych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie, opisu kształcenia w danym zawodzie określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodach albo w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego albo na podstawie standardu wymagań egzaminacyjnych ustalonego przez Związek Rzemiosła Polskiego.”.

§ 2. [Zadania egzaminacyjne do etapu praktycznego egzaminu czeladniczego i pytania do części pisemnej oraz części ustnej etapu teoretycznego]

Zadania egzaminacyjne do etapu praktycznego egzaminu czeladniczego, o którym mowa w art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534, 1287 i 2248), i pytania do części pisemnej oraz części ustnej etapu teoretycznego tego egzaminu, dla osób, o których mowa w art. 136 ust. 1 tej ustawy, przygotowuje się na podstawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, o której mowa w art. 3 ust. 3b ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2021 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. a, pkt 5 lit. b tiret pierwsze i lit. c, pkt 6 lit. a w zakresie § 8 ust. 3 pkt 2 i lit. b, pkt 8, pkt 15 w zakresie § 27 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret trzecie i pkt 16, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2021 r.

Minister Edukacji Narodowej: wz. M. Machałek


1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2268).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Napolski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »