REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 2527

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz spółki handlowej, pełniących funkcję w postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub egzekucyjnym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 17a ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 883 oraz z 2019 r. poz. 55, 730, 912, 1495 i 1802) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz spółki handlowej, o której mowa w art. 157 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, z późn. zm.2)) lub w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, z późn. zm.3)), zwanych dalej „ubezpieczonymi”, pełniących funkcję w postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub egzekucyjnym za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.

§ 2. [Ubezpieczenie OC]

1. Obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w § 1, zwanym dalej „ubezpieczeniem OC”, jest objęta odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego, za szkody wyrządzone jego działaniem lub zaniechaniem, w związku z pełnieniem funkcji w postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub egzekucyjnym, w okresie ubezpieczenia.

2. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:

1) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy, wyrządzonych przez osobę posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub w tym samym stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą osoba ta pozostaje we wspólnym pożyciu, lub innemu ubezpieczonemu będącemu wspólnikiem;

2) wyrządzonych po cofnięciu licencji doradcy restrukturyzacyjnego, a także w okresie zawieszenia praw wynikających z licencji, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania zawodu przed cofnięciem lub zawieszeniem;

3) powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

3. Ubezpieczenie OC nie obejmuje również kar umownych, wynikających z działania podjętego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej lub zaniechania tego działania w tym okresie, w związku z pełnieniem przez ubezpieczonego funkcji w postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub egzekucyjnym.

4. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wysokości odszkodowania.

§ 3. [Powstanie obowiązku ubezpieczenia OC]

Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień podjęcia pierwszej czynności przed sądem lub sędzią-komisarzem, w pierwszym postępowaniu.

§ 4. [Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC]

1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych:

1) dla syndyka i zarządcy:

a) 10 000 euro – jeżeli wartość masy upadłości, masy układowej, masy sanacyjnej oraz wartości majątku dłużnika, nad którym ustanowiono zarząd przymusowy nie przekracza 200 000 euro,

b) 20 000 euro – jeżeli wartość masy upadłości, masy układowej, masy sanacyjnej oraz wartości majątku dłużnika, nad którym ustanowiono zarząd przymusowy nie przekracza 500 000 euro,

c) 50 000 euro – jeżeli wartość masy upadłości, masy układowej, masy sanacyjnej oraz wartości majątku dłużnika, nad którym ustanowiono zarząd przymusowy nie przekracza 1 500 000 euro,

d) 100 000 euro – jeżeli wartość masy upadłości, masy układowej, masy sanacyjnej oraz wartości majątku dłużnika, nad którym ustanowiono zarząd przymusowy nie przekracza 5 000 000 euro,

e) 200 000 euro – jeżeli wartość masy upadłości, masy układowej, masy sanacyjnej oraz wartości majątku dłużnika, nad którym ustanowiono zarząd przymusowy nie przekracza 15 000 000 euro,

f) 500 000 euro – jeżeli wartość masy upadłości, masy układowej, masy sanacyjnej oraz wartości majątku dłużnika, nad którym ustanowiono zarząd przymusowy nie przekracza 50 000 000 euro,

g) 1 000 000 euro – jeżeli wartość masy upadłości, masy układowej, masy sanacyjnej oraz wartości majątku dłużnika, nad którym ustanowiono zarząd przymusowy jest równa lub przekracza 50 000 000 euro;

2) dla nadzorcy układu i nadzorcy sądowego:

a) 10 000 euro – jeżeli wartość masy układowej oraz wartość majątku dłużnika nie przekracza 500 000 euro,

b) 20 000 euro – jeżeli wartość masy układowej oraz wartość majątku dłużnika nie przekracza 1 500 000 euro,

c) 50 000 euro – jeżeli wartość masy układowej oraz wartość majątku dłużnika nie przekracza 5 000 000 euro,

d) 100 000 euro – jeżeli wartość masy układowej oraz wartość majątku dłużnika nie przekracza 15 000 000 euro,

e) 200 000 euro – jeżeli wartość masy układowej oraz wartość majątku dłużnika nie przekracza 50 000 000 euro,

f) 500 000 euro – jeżeli wartość masy układowej oraz wartość majątku dłużnika jest równa lub przekracza 50 000 000 euro.

2. W przypadku pełnienia funkcji w dwóch lub więcej postępowaniach restrukturyzacyjnych, upadłościowych lub egzekucyjnych, minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia OC wyznacza się, sumując wartości wszystkich mas upadłości, mas układowych, mas sanacyjnych oraz wartości majątku dłużników, nad którymi ustanowiono zarząd przymusowy, o których mowa w ust. 1.

3. Kwoty, o których mowa w ust. 1, są ustalane przy zastosowaniu kursu średniego euro, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.

§ 5. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

Przepisy rozporządzenia stosuje się do umów ubezpieczenia OC zawartych od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.4)

Minister Finansów: T. Kościński

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 912, 1495, 1655, 1802, 2089 i 2217.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 326, 912, 1655, 1802, 2089 i 2217.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego, pełniącej funkcję w postępowaniu restukturyzacyjnym, upadłościowym lub egzekucyjnym (Dz. U. poz. 2255), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 912).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-30
  • Data wejścia w życie: 2020-01-01
  • Data obowiązywania: 2020-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA