REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 2532

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 23 grudnia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1207) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) przepustka – okresowe przebywanie świadczeniobiorcy poza zakładem leczniczym podmiotu leczniczego w trakcie stacjonarnego leczenia: psychiatrycznego i uzależnień, długoterminowego, paliatywnego i hospicyjnego, uzdrowiskowego lub rehabilitacji leczniczej bez dokonywania z niego wypisu, po wyrażeniu zgody przez tego świadczeniobiorcę albo przez jego rodzica, albo opiekuna prawnego oraz przez zakład leczniczy podmiotu leczniczego, w którym przebywa świadczeniobiorca.”;

2) w § 3:

a) w ust. 1:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) kod świadczenia, który stanowi kod jednostki statystycznej określonej zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia, zwany dalej „kodem świadczenia;”,

– pkt 22 otrzymuje brzmienie:

„22) identyfikator zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 408, 730, 1590 i 1905), o którym mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 4a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.”,

b) w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) informację, czy w okresie trwania hospitalizacji doszło do zakażenia szpitalnego w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495) wraz ze wskazaniem – jeżeli jest możliwa do ustalenia – przyczyny choroby według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta.”;

3) w § 6 w ust. 3 pkt 3–5 otrzymują brzmienie:

„3) dane, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 6 i 22, a w przypadku gdy jednostką statystyczną, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, jest porada – dodatkowo także dane, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3;

4) informację o masie ciała i wzroście świadczeniobiorcy – co najmniej raz w danym roku kalendarzowym;

5) informację dotyczącą używania przez świadczeniobiorcę, który ukończył 15 rok życia, wyrobów tytoniowych, zgodnie z kodem określonym w tabeli nr 18 załącznika nr 3 do rozporządzenia – co najmniej raz w danym roku kalendarzowym.”;

4) w § 8:

a) w ust. 1:

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) rozpoznanie lub powód przyjęcia; wpisanie rozpoznania jest obowiązkowe, jeżeli można je ustalić na podstawie skierowania, które jest podstawą dokonania wpisu; dodatkowo w przypadku skierowania na cykl zabiegów z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej – rozpoznanie obejmuje kod jednostki chorobowej według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta;”,

– w pkt 6 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) informacja o rezerwacji terminu – w przypadku gdy świadczeniobiorca wybrał termin późniejszy niż wskazany przez świadczeniodawcę oraz w przypadku, o którym mowa w art. 20 ust. 9b ustawy,”,

b) w ust. 2 w pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) informacja o rezerwacji terminu – w przypadku gdy świadczeniobiorca wybrał termin późniejszy niż wskazany przez świadczeniodawcę oraz w przypadku, o którym mowa w art. 20 ust. 9b ustawy,”,

c) w ust. 4 po pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) informację o udzielaniu świadczeń dzieciom, jeżeli część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych komórki organizacyjnej, w której prowadzony jest harmonogram przyjęć, wskazuje na udzielanie świadczeń osobom dorosłym, a komórka udziela świadczeń także dzieciom.”,

d) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) pkt 1–3 i 5 – co miesiąc, nie później niż w terminie dziesięciu dni od zakończenia miesiąca;”;

5) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

6) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) tabela nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia,

b) tabela nr 14 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia,

c) tabela nr 16 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;

7) w załączniku nr 9 część VI otrzymuje brzmienie:

„VI. Świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego oraz świadczeń wysokospecjalistycznych:

1) wideotorakoskopowa ablacja w ciężkim, niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu migotaniu przedsionków;

2) operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia, z wyłączeniem operacji izolowanego przewodu tętniczego Botalla;

3) operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym;

4) przezskórne lub z innego dostępu wszczepianie zastawek serca;

5) kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym przezskórne zamykanie przecieków z użyciem zestawów zamykających;

6) mechaniczne wspomaganie serca sztucznymi komorami;

7) przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej u chorych wysokiego ryzyka.”.

§ 2. [Przekazywanie danych omówionych w § 8 ust. 4 pkt 5 po raz pierwszy]

Dane, o których mowa w § 8 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, są przekazywane po raz pierwszy za marzec 2020 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Minister Zdrowia: Ł. Szumowski


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 1726, 1818, 1905, 2020 i 2473.

Załącznik 1. [KODY JEDNOSTEK STATYSTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 23 grudnia 2019 r. (poz. 2532)

Załącznik nr 1

Kody jednostek statystycznych świadczeń

Lp.

Jednostka statystyczna

Objaśnienie

Nazwa

Kod

1

Pobyt w oddziale szpitalnym

1

Świadczenie udzielone w oddziale szpitalnym na rzecz pacjenta formalnie przyjętego do podmiotu leczniczego, z wyjątkiem świadczeń uznanych za leczenie jednego dnia.

2

Leczenie jednego dnia

2

Świadczenie udzielone w oddziale szpitalnym przez świadczeniodawcę na rzecz pacjenta przyjętego z intencją wypisania go w ciągu 24 godzin. W przypadku gdy leczenie trwa dłużej niż 24 godziny, świadczenie jest kwalifikowane jako pobyt w oddziale szpitalnym.

3

Pobyt

3

Świadczenie w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, sanatorium, prewentorium, hostelu lub innym niewymienionym z nazwy podmiocie leczniczym przeznaczonym dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych w odpowiednim stałym pomieszczeniu, trwające co najmniej jedną noc.

4

Porada

4

Świadczenie udzielone w warunkach ambulatoryjnych, w tym w warunkach domowych, przez lekarza, lekarza dentystę lub psychologa.

5

Porada patronażowa

5

Pierwsza porada lekarza wykonywana w okresie 1–4 tygodnia życia dziecka, w celu określenia stanu zdrowia noworodka oraz edukacji rodziców w zakresie jego pielęgnacji i żywienia, wykonywana w warunkach domowych albo ambulatoryjnych.

6

Wizyta

6

Świadczenie udzielone w warunkach ambulatoryjnych, w tym w warunkach domowych, przez osobę wykonującą inny zawód medyczny niż lekarz, lekarz dentysta, psycholog.

7

Wizyta patronażowa

7

Wizyta położnej lub pielęgniarki mająca na celu monitorowanie stanu zdrowia położnicy i noworodka/niemowlęcia oraz edukację rodziców w zakresie jego pielęgnacji i żywienia, wykonywana w warunkach domowych.

8

Cykl leczenia

8

Świadczenie udzielone w warunkach ambulatoryjnych, w tym

w warunkach domowych, z intencją wykonania określonego zestawu

procedur medycznych w określonym czasie.

9

Badanie

9

Badanie laboratoryjne oraz badanie diagnostyczne obrazowe i nieobrazowe.

10

Sesja

10

Oddziaływanie terapeutyczne zarówno indywidualne, jak i zbiorowe w zakresie zdrowia psychicznego i uzależnień.

11

Osoba leczona

11

Jednostka ta powinna być podawana tylko wtedy, gdy świadczeniu nie można przyporządkować żadnej innej jednostki statystycznej.

12

Wyjazd ratowniczy

12

Medyczne czynności ratunkowe udzielone przez zespół ratownictwa medycznego, inne niż przyporządkowane do jednostki statystycznej o kodzie 13.

13

Akcja ratownicza

13

Medyczne czynności ratunkowe wykonywane przez wodne pogotowie ratunkowe albo ratownictwo górskie.

14

Transport sanitarny

14

Transportowanie pacjenta do i od świadczeniodawcy niepołączone lub połączone z udzielaniem świadczenia w trakcie przewozu (w tym neonatologiczny zespół wyjazdowy N oraz zespół transportu medycznego).

15

Transport lotniczy

15

Transportowanie pacjenta do i od świadczeniodawcy niepołączone lub połączone z udzielaniem świadczenia w trakcie przelotu.

16

Hemodializa

16

Jednostka stosowana w przypadku hemodializy, hemofiltracji lub hemodiafiltracji w ramach planowego leczenia nerkozastępczego.

17

Bilans zdrowia

17

Profilaktyczne badania lekarskie dzieci i młodzieży prowadzone w określonych grupach wieku, które zostały wybrane ze względu na specyfikę rozwoju lub etap edukacji. Badania te służą identyfikacji problemów zdrowotnych dziecka w celu wczesnego wykrycia:

– zaburzeń w stanie jego zdrowia oraz rozwoju i zaplanowania leczenia,

– problemów społecznych dziecka i jego rodziny oraz zaplanowania niezbędnych działań diagnostycznych lub leczniczych.

18

Wyrób medyczny

18

Wyroby medyczne znajdujące się w wykazie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 784, z późn. zm.).

19

Szczepienie

19

Szczepienia finansowane ze środków publicznych (dotyczy szczepień zawartych w Programie Szczepień Ochronnych, o którym mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi).

20

Badanie (test) przesiewowe

20

Badanie lekarskie lub pielęgniarskie lub położnej mające na celu: identyfikację grup ryzyka, wczesne wykrycie objawów chorobowych, podjęcie w porę odpowiedniego postępowania kompensacyjnego lub leczniczego, aby zahamować rozwój choroby lub zmniejszyć negatywne jej skutki.

21

Świadczenie profilaktyczne

21

Obejmuje pozostałe badania profilaktyczne, nieprzyporządkowane jednostkom statystycznym o kodzie 5, 7, 17, 19 i 20.

22

Osoba objęta opieką koordynowaną

22

Dotyczy pacjentów objętych wyodrębnioną formą koordynowanej opieki zdrowotnej.

 

Załącznik 2. [TABELA NR 13. KOD TYTUŁU UPRAWNIENIA DODATKOWEGO]

Załącznik nr 2

Tabela nr 13. Kod tytułu uprawnienia dodatkowego

Podstawa prawna dodatkowego uprawnienia

Rodzaj i zakres uprawnienia

Kategoria

Kod

1

2

3

4

I. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane

art. 42 ust. 1 ustawy

świadczenia opieki zdrowotnej, niezakwalifikowane jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatne świadczenia opieki zdrowotnej, w związku z urazami i chorobami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

uprawniony żołnierz lub pracownik, także po zwolnieniu ze służby lub ustaniu umowy o pracę

42MON

art. 42 ust. 1a ustawy

świadczenia opieki zdrowotnej, niezakwalifikowane jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatne świadczenia opieki zdrowotnej, w związku z urazami i chorobami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

weteran poszkodowany

żołnierz

42WŻ

funkcjonariusz i zwolniony ze służby funkcjonariusz Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz strażak i zwolniony ze służby strażak Państwowej Straży Pożarnej

42WF

świadczenia opieki zdrowotnej, niezakwalifikowane jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatne świadczenia opieki zdrowotnej

weteran poszkodowany, którego ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%

żołnierz

42WŻ30

funkcjonariusz i zwolniony ze służby funkcjonariusz Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz strażak i zwolniony ze służby strażak Państwowej Straży Pożarnej

42WF30

art. 42 ust. 2 ustawy

świadczenia opieki zdrowotnej, niezakwalifikowane jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatne świadczenia opieki zdrowotnej, w związku z urazami i chorobami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

funkcjonariusz Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, strażak Państwowej Straży Pożarnej, a także pracownik tych służb, po zwolnieniu ze służby lub ustaniu umowy o pracę, zwolniony ze służby funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwolniony ze służby funkcjonariusz Agencji Wywiadu

42MSW

II. Prawo do wyrobów medycznych

art. 47 ust. 1 ustawy

bezpłatne wyroby medyczne

inwalida wojenny

47IB

inwalida wojskowy

47IW

cywilna niewidoma ofiara działań wojennych

47CN

osoba represjonowana

47OR

art. 47 ust. 1a ustawy

wyroby medyczne bez uwzględnienia okresów użytkowania, w liczbie wskazanej w zleceniu przez osobę uprawnioną do jego wystawienia

świadczeniobiorca do 18. roku życia, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

47DN

art. 47 ust. 1b ustawy

wyroby medyczne bez uwzględnienia okresów użytkowania, w liczbie wskazanej w zleceniu przez osobę uprawnioną do jego wystawienia

świadczeniobiorca posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

47ZN

świadczeniobiorca posiadający orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

47ZND

art. 47 ust. 2 ustawy

bezpłatne wyroby medyczne w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

uprawniony żołnierz lub pracownik

47MON

art. 47 ust. 2a ustawy

bezpłatne wyroby medyczne w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

weteran poszkodowany

żołnierz

472AŻ

funkcjonariusz i zwolniony ze służby funkcjonariusz Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz strażak i zwolniony ze służby strażak Państwowej Straży Pożarnej

472AF

bezpłatne wyroby medyczne

weteran poszkodowany, którego ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%

żołnierz

472AŻ30

funkcjonariusz i zwolniony ze służby funkcjonariusz Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz strażak i zwolniony ze służby strażak Państwowej Straży Pożarnej

472AF30

III. Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej

art. 24a ustawy

prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 20 ustawy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

uprawniony żołnierz lub pracownik

24A

art. 24b ustawy

prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 20 ustawy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

weteran poszkodowany

żołnierz

24BŻ

funkcjonariusz i zwolniony ze służby funkcjonariusz Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz strażak i zwolniony ze służby strażak Państwowej Straży Pożarnej

24BF

art. 24c ustawy

prawo do korzystania poza kolejnością ze stacjonarnych i całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej innych niż te, o których mowa w art. 20 ustawy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

weteran poszkodowany

żołnierz

24CŻ

funkcjonariusz i zwolniony ze służby funkcjonariusz Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz strażak i zwolniony ze służby strażak Państwowej Straży Pożarnej

24CF

art. 47c ustawy albo art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1405)

prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej

świadczeniobiorca, który posiada tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”, „Dawcy Przeszczepu” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”

47CZ

inwalida wojenny

47CIB

inwalida wojskowy

47CIW

kombatant

47CK

kobieta w ciąży

47CC

świadczeniobiorca do 18. roku życia, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

47CDN

świadczeniobiorca posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

47CZN

świadczeniobiorca posiadający orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

47CZND

działacz opozycji antykomunistycznej

47COA

osoba represjonowana z powodów politycznych

47CRP

osoba deportowana do pracy przymusowej

47CPP

uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%

47C10

weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%.

47C11

IV. Prawo do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez wymaganego skierowania

art. 57 ust. 2 pkt 10 ustawy

prawo do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez wymaganego skierowania

inwalida wojenny

57IB

inwalida wojskowy

57IW

kombatant

57K

osoba represjonowana

57OR

działacz opozycji antykomunistycznej

57OA

osoba represjonowana z powodów politycznych

57RP

osoba deportowana do pracy przymusowej

57PP

żołnierz zastępczej służby wojskowej

57ZS

art. 57 ust. 2 pkt 10a ustawy

prawo do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez wymaganego skierowania

cywilna niewidoma ofiara działań wojennych

57CN

art. 57 ust. 2 pkt 12 ustawy

prawo do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez wymaganego skierowania, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

uprawniony żołnierz lub pracownik

57MON

prawo do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez wymaganego skierowania

uprawniony żołnierz lub pracownik, którego ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%

57MON30

art. 57 ust. 2 pkt 13 ustawy

prawo do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez wymaganego skierowania, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

weteran poszkodowany

żołnierz

57Ż

funkcjonariusz i zwolniony ze służby funkcjonariusz Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz strażak i zwolniony ze służby strażak Państwowej Straży Pożarnej

57F

prawo do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez wymaganego skierowania

weteran poszkodowany, którego ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%

żołnierz

57Ż30

funkcjonariusz i zwolniony ze służby funkcjonariusz Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz strażak i zwolniony ze służby strażak Państwowej Straży Pożarnej

57F30

art. 57 ust. 2 pkt 14 ustawy

prawo do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez wymaganego skierowania

osoba posiadająca zaświadczenie, o którym mowa w art. 47 ust. 1a ustawy

57CP

świadczeniobiorca posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

57ZN

świadczeniobiorca posiadający orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

57ZND

art. 57 ust. 2 pkt 15 ustawy

prawo do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych psychologicznych, psychoterapeutycznych i środowiskowych bez wymaganego skierowania

dzieci i młodzież

57M

V. Pozostałe uprawnienia dla dzieci, młodzieży i kobiet w okresie ciąży i połogu oraz osób niepełnosprawnych

art. 31 ust. 3 ustawy oraz przepisy wydane na podstawie art. 31d ustawy określające świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia stomatologicznego

dodatkowe świadczenia zdrowotne lekarza dentysty oraz materiały stomatologiczne stosowane przy udzielaniu tych świadczeń, zakwalifikowane jako świadczenia gwarantowane

dzieci i młodzież do ukończenia 18. roku życia

31D

kobieta w ciąży i w okresie połogu

31C

dzieci i młodzież niepełnosprawna do ukończenia 16. roku życia oraz dzieci i młodzież niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym i znacznym od ukończenia 16. do ukończenia 18. roku życia

31N

osoba niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym i znacznym, która ukończyła 18. rok życia

31N18

art. 3 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 932) w związku z art. 136 ust. 2 pkt 1a ustawy

świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej

świadczeniobiorca posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

ZSN

świadczeniobiorca posiadający orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

ZSND

art. 34 ust. 3 w związku z art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 1127, z późn. zm.)

prawo do objęcia dodatkową opieką pielęgnacyjną przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego przez jego pobyt w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne bez konieczności ponoszenia kosztów tego pobytu

osoby małoletniej

34M

osoby posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

34N

VI. Prawo do diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego

art. 32a ustawy

prawo do diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego

osoba, której wystawiono kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego

32aDILO

VII. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, skierowanych do kobiet w ciąży powikłanej oraz dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu

art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r. poz. 473, z późn. zm.)

prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, skierowanych do kobiet w ciąży powikłanej oraz dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu

kobieta w ciąży powikłanej

ZZC

dziecko, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu

ZZDN

 

Załącznik 3. [TABELA NR 14. KOD PRZYCZYNY ZMIANY TERMINU W HARMONOGRAMIE PRZYJĘĆ]

Załącznik nr 3

Tabela nr 14. Kod przyczyny zmiany terminu w harmonogramie przyjęć

Lp.

Przyczyna

Kod

Przyczyny mające zastosowanie przy zmianie terminu w harmonogramie przyjęć, w tym na liście oczekujących

1

Termin wpisany przez pomyłkę

1

2

Termin przypada na dzień wolny od pracy

2

3

Względy medyczne – przyśpieszenie terminu

3

4

Względy medyczne – czasowe odroczenie terminu

4

5

Na wniosek osoby wpisanej w harmonogram przyjęć

5

6

Z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy

7

7

Brak kompletu badań

8

8

Inna przyczyna

10

9

Aktualizacja terminu w wyniku rezygnacji innych pacjentów

11

10

Nieobecność lekarza

13

11

Osoba wpisana do harmonogramu przyjęć nie kwalifikowała się do leczenia ze względów medycznych w terminie pierwotnie wyznaczonym

14

12

Zmiana kategorii, o której mowa w art. 19a ust. 4 pkt 3 ustawy

16

Przyczyny mające zastosowanie wyłącznie przy zmianie terminu na liście oczekujących

13

Przesunięcie wszystkich osób na liście oczekujących (grupowe)

6

14

Aktualizacja terminu wyznaczonego pierwotnie z dokładnością do tygodnia

9

15

Nieprawidłowa kategoria medyczna podana podczas rejestracji

12

16

Osoba skorzystała z możliwości, o której mowa w art. 20 ust. 9a ustawy

15

 

Załącznik 4. [TABELA NR 16. KOD PRZYCZYNY SKREŚLENIA Z HARMONOGRAMU PRZYJĘĆ]

Załącznik nr 4

Tabela nr 16. Kod przyczyny skreślenia z harmonogramu przyjęć

Lp.

Wyszczególnienie

Kod

Przyczyny mające zastosowanie przy skreślaniu z harmonogramu przyjęć, w tym z listy oczekujących

1

Wykonanie świadczenia przez danego świadczeniodawcę

1

2

Powiadomienie o rezygnacji przez osobę wpisaną w harmonogramie przyjęć

2

3

Zaprzestanie wykonywania świadczenia danego rodzaju przez danego świadczeniodawcę

3

4

Zgon osoby wpisanej w harmonogramie przyjęć

6

5

Niezgłoszenie się przez osobę wpisaną w harmonogramie przyjęć w ustalonym terminie udzielenia świadczenia

8

6

Osoba wpisana w harmonogramie przyjęć została omyłkowo wpisana

11

7

Osoba wpisana w harmonogramie przyjęć nie kwalifikuje się do leczenia ze względów medycznych

12

8

Inna przyczyna

9

Przyczyny mające zastosowanie wyłącznie przy skreślaniu z listy oczekujących

9

Przeniesienie osoby wpisanej na listę oczekujących na inną listę oczekujących u danego świadczeniodawcy

5

10

Informacja potwierdzona przez Narodowy Fundusz Zdrowia, że osoba znajduje się na liście oczekujących na to samo świadczenie u innego świadczeniodawcy

7

11

Niedostarczenie oryginału skierowania w terminie 14 dni od dnia wpisania na listę oczekujących

10

12

Osobie wpisanej na listę oczekujących zmieniono kategorię, o której mowa w art. 19a ust. 4 pkt 3 ustawy, na inną niż osoba oczekująca

13

 

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA