REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 2533

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 grudnia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 768, 730, 1520, 1556 i 2200) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku]

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz. U. poz. 302) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Należnościami pieniężnymi obsługiwanymi przy użyciu wspólnego rachunku bankowego są należności z tytułu:

1) podatku dochodowego od osób fizycznych;

2) podatku dochodowego od osób prawnych;

3) podatku od towarów i usług, z wyłączeniem podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych;

4) podatku od czynności cywilnoprawnych;

5) podatku od spadków i darowizn;

6) grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1120, 1123, 1556 i 1694), których pobór należy do właściwości naczelnika urzędu skarbowego;

7) niepodatkowych należności budżetowych, z wyłączeniem należności budżetowych z tytułu:

a) opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, o których mowa w art. 64c ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.2)),

b) kary pieniężnej za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi dla zezwolenia, o której mowa w art. 140aa ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,

c) kaucji, o których mowa w art. 140ad ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140),

d) kar pieniężnych, o których mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,

e) kary pieniężnej, o której mowa w art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2019 r. poz. 1169 i 2070),

f) opłat, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne,

g) kar pieniężnych, o których mowa w art. 89 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495),

h) opłat za udzielenie zezwoleń, o których mowa w art. 32 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, oraz opłat za zmianę takich zezwoleń,

i) opłat za rejestrację automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gier, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych,

j) opłat, o których mowa w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej,

k) administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 66a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 i 2161 oraz z 2019 r. poz. 83, 125, 1815 i 2020),

l) kaucji, o której mowa w art. 15 ust. 4 i art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2332 oraz z 2019 r. poz. 730, 1123 i 1556),

m) kary pieniężnej, o której mowa w art. 21 ust. 1 i 2, art. 22 ust. 1 i 2 i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi,

n) kary pieniężnej, o której mowa w art. 138u ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864, z późn. zm.3)).”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Minister Finansów: wz. L. Skiba


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2244 i 2322 oraz z 2019 r. poz. 53, 60, 730, 752, 870, 1123, 1180, 1466, 1501, 1556, 1579, 1818, 2020 i 2202.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1123, 1495, 1501, 1520, 1556, 2116 i 2523.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA