REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 2535

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 23 grudnia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1715) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1:

a) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) dochodów budżetu państwa z tytułu:

– podatków: dochodowego od osób prawnych, dochodowego od osób fizycznych, od towarów i usług oraz innych podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa,

– podatku akcyzowego, podatku od gier i podatku od wydobycia niektórych kopalin,

– dochodów pobranych przez państwowe jednostki budżetowe,

– wpływów niewykorzystanych w terminie określonym przez Radę Ministrów środków na wydatki niewygasające,

– wpływów środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (z wyłączeniem środków budżetu środków europejskich),

– pozostałych dochodów,”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) rachunki bieżące urzędów obsługujących organy podatkowe, dla gromadzenia dochodów budżetu państwa, z wyodrębnieniem rachunków dla:

a) wpływów z tytułu podatków: dochodowego od osób prawnych, dochodowego od osób fizycznych, od towarów i usług oraz innych podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa,

b) wpływów z tytułu podatku akcyzowego, podatku od gier, podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.1)),

c) pozostałych dochodów;”;

2) w § 11 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) przekazywania środków z tytułu potrąceń dochodów i innych wpłat, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;”;

3) w § 16b dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Zwroty nadpłat środków dotyczących przychodów z prywatyzacji są dokonywane z rachunku, o którym mowa w ust. 1. W przypadku gdy na tym rachunku brakuje środków finansowych, zwrotu nadpłaconych przychodów dokonuje się w trybie określonym w § 5 rozporządzenia wydanego na podstawie art. 198 ustawy o finansach publicznych.”;

4) w § 18 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) sporządza codzienną informację z wykonania budżetu państwa, wykazując zbiorcze salda rachunków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–3 oraz pkt 5 lit. a, b i e;”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Minister Finansów: wz. L. Skiba

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 i 2433 oraz z 2019 r. poz. 675, 1018, 1495, 1520, 1751, 1818, 2166 i 2200.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA