REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 2538

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH1)

z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 28zf ust. 5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1155, 1123, 1210 i 1527) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Definicje]

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) cena nabycia – cenę nabycia, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680);

2) Fundusz – Fundusz Niskoemisyjnego Transportu;

3) gaz ziemny – sprężony gaz ziemny (CNG) i skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzące z biometanu;

4) infrastruktura do ładowania pojazdów energią elektryczną dla drogowego transportu publicznego – infrastrukturę ładowania drogowego transportu publicznego, o której mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, 1495, 1527 i 1716), z wyłączeniem punktów tankowania wodoru;

5) nowy pojazd – pojazd fabrycznie nowy, który nie był zarejestrowany;

6) operator publicznego transportu zbiorowego – operatora publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 i 2493);

7) organizator publicznego transportu zbiorowego – organizatora publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym;

8) produkcja podstawowa produktów rolnych – wytwarzanie płodów ziemi i produktów pochodzących z chowu zwierząt wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej bez poddawania ich jakiemukolwiek dalszemu przetwarzaniu zmieniającemu właściwości tych produktów;

9) projekt – projekt do wsparcia ze środków Funduszu;

10) przedsiębiorca – przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495);

11) rekompensata – rekompensatę, o której mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym;

12) rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 – rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1);

13) rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 – rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.2));

14) rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 – rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3));

15) rozporządzenie w sprawie mapy pomocy regionalnej – akt wykonawczy wydany na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1063);

16) taka sama lub podobna działalność – działalność, o której mowa w art. 2 pkt 50 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

17) trwałość projektu – utrzymanie, określonego w umowie efektu rzeczowego i efektu ekologicznego, do osiągnięcia których podmiot wnioskujący o wsparcie jest zobowiązany w ramach realizacji projektu, przez wskazany w umowie okres;

18) umowa – umowę o udzielenie wsparcia ze środków Funduszu, o której mowa w art. 28zp ust. 1 ustawy;

19) ustawa – ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych;

20) ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych – ustawę z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych;

21) ustawa o podatku od towarów i usług – ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.4));

22) ustawa – Prawo o ruchu drogowym – ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.5));

23) Zarządzający – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 2. [Warunek udzielenia wsparcia]

1. Warunkiem udzielenia wsparcia jest pozytywna ocena wniosku o wsparcie. Ocena pozytywna oznacza, że wniosek o wsparcie został rekomendowany do wsparcia.

2. Wniosek o wsparcie otrzymuje negatywną ocenę, w przypadku gdy:

1) nie spełnia:

a) któregokolwiek z wymogów ustalonych dla danego postępowania w zakresie wyboru projektów lub

b) któregokolwiek ze szczegółowych kryteriów określonych liczbami porządkowymi od 1 do 7 w załączniku do rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru projektów do udzielenia wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (Dz. U. poz. 2526);

2) pomimo jednokrotnego wezwania podmiot ubiegający się o wsparcie nie uzupełnił wniosku o wsparcie, nie poprawił go lub nie złożył wyjaśnień, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania tego wezwania;

3) wnioskowane wsparcie nie spełnia wymogów w zakresie pomocy publicznej, określonych w informacji o postępowaniu prowadzonym w trybie konkursowym lub w informacji o zastosowaniu trybu pozakonkursowego.

3. Przepisu ust. 2 pkt 2 nie stosuje się, w przypadku gdy:

1) wniosek został złożony przez podmiot lub na przedmiot wsparcia, inny niż objęty postępowaniem w zakresie wyboru projektów do wsparcia;

2) do wniosku o wsparcie nie załączono studium wykonalności projektu lub dokumentów potwierdzających sytuację finansową podmiotu ubiegającego się o wsparcie wraz z planowanymi źródłami finansowania projektu, w tym oświadczenia o niezaleganiu z podatkami, opłatami i składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;

3) wniosek o wsparcie nie spełnia któregokolwiek ze szczegółowych kryteriów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b.

4. W przypadku wniosków o wsparcie, które w postępowaniu otrzymały jednakową ocenę, o kolejności wniosków rekomendowanych do wsparcia decyduje data i godzina złożenia tych wniosków.

5. Jeżeli po dokonaniu oceny wszystkich wniosków o wsparcie, wniosek znalazł się poniżej limitu umożliwiającego uzyskanie wsparcia z uwagi na wyczerpanie środków finansowych przeznaczonych na wsparcie w danym postępowaniu, uznaje się, że wniosek ten otrzymał negatywną ocenę.

6. Pozytywna ocena wniosku o wsparcie przez Komisję do Oceny Projektów nie stanowi zobowiązania udzielenia wsparcia.

7. Umowę zawiera się w formie pisemnej w postaci papierowej albo elektronicznej.

§ 3. [Warunek wypłaty wsparcia]

1. Warunkiem wypłaty wsparcia jest skuteczne ustanowienie przez podmiot objęty wsparciem zabezpieczenia ewentualnego zwrotu wsparcia wraz z należnymi odsetkami i zaakceptowanie przez Zarządzającego dokumentów potwierdzających ustanowienie tych zabezpieczeń.

2. Zarządzający może żądać złożenia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, weksla in blanco z poręczeniem wekslowym (awalem) lub ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia, w szczególności w formie cesji wierzytelności, hipoteki, zastawu, gwarancji bankowej, lub poręczenia.

3. Decyzję w zakresie formy zabezpieczenia Zarządzający podejmuje w zależności od wyników analizy sytuacji finansowej wnioskodawcy, zidentyfikowanych ryzyk realizacji projektu, a także stwierdzonego zagrożenia dla bezpieczeństwa przekazanych środków wsparcia.

4. Spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane, w przypadku gdy wsparcie jest udzielane w formie dotacji jednostkom sektora finansów publicznych lub państwowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, działającym na podstawie odrębnych ustaw, lub gdy wysokość wsparcia jest niższa niż 100 000 zł.

§ 4. [Okres kwalifikowalności kosztów]

1. Okres kwalifikowalności kosztów rozpoczyna się z dniem złożenia przez podmiot ubiegający się o wsparcie wniosku w ramach postępowania w zakresie wyboru projektów.

2. Dniem końcowym kwalifikowalności kosztów jest dzień zakończenia realizacji projektu określony w umowie, nie późniejszy jednak niż dzień wskazany w informacji o postępowaniu prowadzonym w trybie konkursowym lub informacji o zastosowaniu trybu pozakonkursowego, o ile taki dzień został w tej informacji określony.

3. Za koszty kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach projektu uznaje się koszty faktycznie poniesione, zgodne z warunkami umowy i spełniające poniższe warunki:

1) zostały poniesione między pierwszym a ostatnim dniem kwalifikowalności;

2) mają związek z przedmiotem umowy, są zgodne z warunkami określonymi w ustawie i w rozporządzeniu oraz są wskazane w projekcie;

3) są niezbędne do realizacji lub wdrożenia projektu;

4) zostały wykorzystane wyłącznie na realizację celów projektu i jego oczekiwanych rezultatów w sposób zgodny z zasadami gospodarności, skuteczności i efektywności;

5) są możliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania, w szczególności przez wprowadzenie do ewidencji księgowej projektu, oraz ustalone zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości państwa, w którym ma siedzibę podmiot ubiegający się o wsparcie i zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości.

§ 5. [Wypłata wsparcia udzielonego w formie dotacji albo pożyczki]

1. W przypadku wypłaty wsparcia w formie dotacji:

1) warunkiem wypłaty wsparcia jest przedłożenie przez podmiot objęty wsparciem kompletnego wniosku o wypłatę wsparcia;

2) do wniosku o wypłatę wsparcia podmiot objęty wsparciem jest zobowiązany dołączyć dokumenty potwierdzające realizację projektu w całości lub w części, w szczególności dowody księgowe potwierdzające poniesienie kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

3) wniosek o wypłatę wsparcia składany jest do 10. dnia po upływie danego okresu rozliczeniowego, określonego w umowie;

4) jeśli z wniosku o wypłatę wsparcia wynika, że stopień realizacji projektu jest niższy niż określony w umowie dla danego okresu rozliczeniowego, wypłata danej transzy wsparcia w formie dotacji jest obniżana proporcjonalnie do stopnia realizacji projektu, a jeśli w kolejnych okresach rozliczeniowych podmiot objęty wsparciem zrealizował projekt w zakresie zakładanym w umowie dla danego okresu, Zarządzający wypłaca wsparcie w formie dotacji proporcjonalnie do stopnia realizacji projektu, w tym część wsparcia uprzednio niewypłaconą, przy czym całkowita wypłacona kwota wsparcia nie może przekroczyć wartości określonej w umowie.

2. W przypadku wypłaty wsparcia w formie pożyczki:

1) Zarządzający wypłaca kwotę pożyczki podmiotowi objętemu wsparciem na podstawie kompletnego wniosku o wypłatę wsparcia, w terminie 30 dni od dnia jego złożenia;

2) podmiot objęty wsparciem jest zobowiązany do przedłożenia wniosku o wypłatę wsparcia w terminach wskazanych w umowie.

3. Wsparcie, o którym mowa w art. 28ze ust. 3 pkt 2 ustawy, udzielone i pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, a także wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, podlega zwrotowi do Funduszu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia tych okoliczności.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, odsetki od wsparcia podlegającego zwrotowi nalicza się, począwszy od dnia wypłaty z Funduszu tego wsparcia.

5. W przypadku obowiązku zwrotu wsparcia udzielonego w formie pożyczki, oprócz odsetek, o których mowa w ust. 4, zwrotowi podlegają również niespłacone odsetki z tytułu oprocentowania, naliczane w okresie obowiązywania umowy.

§ 6. [Realizacja projektu]

1. Podmiot objęty wsparciem jest zobowiązany do realizacji projektu zgodnie z postanowieniami umowy.

2. Termin realizacji projektu może być dłuższy niż jeden rok kalendarzowy.

3. Podmiot objęty wsparciem dokonuje rozliczenia końcowego wsparcia w terminie 45 dni od dnia zakończenia realizacji projektu wskazanego w umowie, przedkładając Zarządzającemu:

1) dokumenty potwierdzające realizację projektu (osiągnięcie efektu rzeczowego projektu);

2) rozliczenie finansowe projektu.

4. W terminie określonym w umowie podmiot objęty wsparciem jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego projektu.

§ 7. [Okres trwałości projektu]

1. Podmiot objęty wsparciem zapewnia trwałość projektu przez okres wskazany w umowie, z wyjątkiem wsparcia, o którym mowa w § 38, § 42, § 46, § 54 i § 57.

2. Przez cały okres trwałości projektu podmiot podmiot objęty wsparciem składa do Zarządzającego dokumenty potwierdzające utrzymanie trwałości projektu oraz zachowanie innych warunków, na jakich udzielono mu wsparcia, w terminie do dnia 30 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego dokumenty te dotyczą.

3. Podmiot objęty wsparciem na bieżąco przekazuje Zarządzającemu wszelkie informacje dotyczące ewentualnego pogorszenia lub utraty trwałości projektu w stopniu powodującym lub mogącym powodować trwałe zmiany parametrów efektu rzeczowego lub efektu ekologicznego projektu określonych w umowie oraz niezachowania innych warunków, na jakich udzielono mu wsparcia, wraz ze wskazaniem przyczyn powstania takich zmian lub niezachowania takich warunków.

§ 8. [Dokumentacja]

1. Podmiot objęty wsparciem prowadzi dokumentację dotyczącą przygotowania i przebiegu realizacji projektu w sposób umożliwiający przeprowadzenie w każdym czasie jej weryfikacji.

2. Podmiot objęty wsparciem przechowuje i udostępnia Zarządzającemu oraz dysponentowi Funduszu dokumenty dotyczące wsparcia, udzielanego dla projektu, co najmniej przez okres trwałości projektu wskazany w umowie.

3. W przypadku gdy wsparcie wiąże się z udzieleniem pomocy publicznej podmiot objęty wsparciem przechowuje i udostępnia Zarządzającemu oraz dysponentowi Funduszu dokumenty dotyczące wsparcia, udzielanego dla projektu, przez okres 10 lat od dnia jego udzielenia, a w przypadku gdy wsparcie wiąże się z udzieleniem pomocy publicznej zgodnej z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 1, z późn. zm.6)) – przez okres 10 lat od końca terminu obowiązywania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

§ 9. [Wysokość oprocentowania pożyczki]

1. Wysokość oprocentowania pożyczki jest zmienna i jest równa średniej rocznej stopie oprocentowania pożyczek na rynku międzybankowym udzielanych na okres 3 miesięcy (WIBOR 3M).

2. Wysokość oprocentowania pożyczki na dany kwartał roku kalendarzowego ustala się na podstawie wysokości stawki stopy procentowej, o której mowa w ust. 1, z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału.

3. Pożyczka jest udzielana na okres nie dłuższy niż 10 lat, licząc od dnia pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki do dnia spłaty ostatniej raty kapitałowej pożyczki.

4. Odsetki z tytułu oprocentowania pożyczki są spłacane na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata jest dokonywana na koniec kwartału kalendarzowego następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę pożyczki.

§ 10. [Umorzenie pożyczki]

1. Pożyczka może być umorzona w wysokości do 70% wypłaconej kwoty pożyczki.

2. Umorzeniu podlegają ostatnie, niespłacone na dzień rozpatrzenia wniosku o umorzenie, raty spłaty pożyczki.

§ 11. [Wsparcie w formie poręczenia]

1. Wsparcie w formie innego zwrotnego wsparcia finansowego udzielane jest w formie poręczenia.

2. Wsparcie udzielane w formie poręczenia może zabezpieczać do 80% udzielonego kredytu.

3. Z tytułu udzielenia poręczenia jest pobierana opłata prowizyjna, wpłacana z góry za okresy roczne.

4. Wysokość opłaty prowizyjnej wynosi 3% wnioskowanej kwoty poręczenia.

5. Maksymalna kwota poręczanego kredytu może wynosić 10 000 000 zł.

6. Maksymalny okres poręczenia wynosi 5 lat.

§ 12. [Stosowanie przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013]

1. Jeżeli wsparcie, o którym mowa w rozdziałach 2, 4, 7, 9, 11 i 12, stanowi pomoc publiczną, stosuje się do niego przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, z zastrzeżeniem § 13.

2. Pomoc publiczna, o której mowa w ust. 1, może zostać udzielona we wszystkich sektorach, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, oraz pod warunkiem że nie zostanie przeznaczona na nabycie pojazdów wykorzystywanych do transportu drogowego towarów w ramach działalności prowadzonej w tym sektorze przez podmiot ubiegający się o wsparcie.

3. W przypadku gdy podmiot objęty pomocą publiczną prowadzi działalność w sektorach, o których mowa art. 1 ust. 1 lit. a, b lub c rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, oraz działalność w innych sektorach, pomoc publiczna, o której mowa w ust. 1, może zostać udzielona, jeżeli podmiot ten zapewni prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.

4. Pomoc publiczna, o której mowa w ust. 1, łącznie z inną pomocą publiczną przyznaną zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, w danym roku oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat, podmiotowi objętemu pomocą publiczną oraz podmiotom z nim powiązanym w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, nie może przekroczyć kwoty 100 000 euro w sektorze transportu drogowego towarów oraz 200 000 euro w pozostałych sektorach.

5. Pomoc publiczna, o której mowa w ust. 1, podlega sumowaniu z inną pomocą publiczną na zasadach określonych w art. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.

6. Pomoc publiczna, o której mowa w ust. 1, może zostać udzielona do końca okresu, o którym mowa w art. 7 ust. 4 w związku z art. 8 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.

§ 13. [Stosowanie przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013]

1. W przypadku gdy wsparcie, o którym mowa w § 17 i § 26, jest udzielane na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych, wsparcie to stanowi pomoc publiczną, do której stosuje się przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013.

2. W przypadku gdy podmiot objęty pomocą publiczną, o której mowa w ust. 1, prowadzi, poza działalnością w sektorze podstawowej produkcji produktów rolnych, także działalność w innych sektorach, pomoc może zostać udzielona, jeżeli podmiot ten zapewni prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej zgodnie z art. 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013.

3. Pomoc publiczna, o której mowa w ust. 1, łącznie z inną pomocą publiczną przyznaną zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013, w danym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających lat, podmiotowi objętemu pomocą publiczną oraz podmiotom z nim powiązanym w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013, nie może przekroczyć kwoty 20 000 euro.

4. Pomoc publiczna, o której mowa w ust. 1, nie może powodować przekroczenia limitu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013.

5. Pomoc publiczna, o której mowa w ust. 1, podlega sumowaniu z inną pomocą publiczną na zasadach określonych w art. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013.

6. Pomoc publiczna, o której mowa w ust. 1, może zostać udzielona do końca okresu, o którym mowa w art. 7 ust. 4 w związku z art. 8 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013.

§ 14. [Stosowanie przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014]

1. Jeżeli wsparcie, o którym mowa w § 42 ust. 1, stanowi pomoc publiczną, stosuje się do niej art. 25 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

2. Wsparcie, o którym mowa w § 30 i § 42 ust. 2, stanowi pomoc publiczną, do której stosuje się art. 14 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

3. Pomoc publiczna, o której mowa w ust. 1 i 2:

1) nie może zostać udzielona podmiotom znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

2) nie może zostać udzielona podmiotom, które przeniosły do zakładu, w którym planuje się dokonać inwestycji początkowej, o której mowa w § 30 ust. 1 i § 42 ust. 2, taką samą lub podobną działalność lub jej część w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o wsparcie lub które nie zobowiązały się do niedokonywania takiego przeniesienia w okresie dwóch lat od zakończenia inwestycji początkowej, przy czym przeniesienie oznacza przeniesienie, o którym mowa w art. 2 pkt 61a rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

3) może zostać udzielona pod warunkiem, że wniosek o wsparcie został złożony przed rozpoczęciem prac.

4. Pomoc publiczna, o której mowa w ust. 2, nie może zostać udzielona w przypadkach, o których w mowa w art. 1 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

5. Przez rozpoczęcie prac, o których mowa w ust. 3 pkt 3, należy rozumieć podjęcie robót budowlanych lub złożenie pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń lub jakiegokolwiek innego zobowiązania, które sprawia, że realizacja przedsięwzięcia staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac.

6. Przez podjęcie robót budowlanych należy rozumieć rozpoczęcie budowy, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.7)).

7. Pomoc publiczna, o której mowa w ust. 1 i 2, podlega sumowaniu z inną pomocą publiczną udzielaną na te same koszty kwalifikujące się do objęcia wsparciem, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

8. W przypadku pomocy publicznej, o której mowa w ust. 1, całkowita wartość pomocy, zsumowanej zgodnie z ust. 7, nie może przekroczyć wielkości określonej odpowiednio zgodnie z art. 25 ust. 5 lit. a–c oraz ust. 6 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

9. W przypadku pomocy publicznej, o której mowa w ust. 2, całkowita wartość pomocy, zsumowanej zgodnie z ust. 7, nie może przekroczyć intensywności określonej zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie mapy pomocy regionalnej, z zastrzeżeniem że w przypadku dużego projektu inwestycyjnego całkowita wartość pomocy nie może przekroczyć maksymalnej wartości pomocy publicznej ustalonej zgodnie z wzorem:

maksymalna wartość pomocy publicznej = R × (50 mln euro + 0,50 × B),

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

R – maksymalną intensywność pomocy publicznej dla obszaru, na którym ma być zlokalizowana inwestycja, określoną zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie mapy pomocy regionalnej,

B – wielkość kosztów dużego projektu inwestycyjnego kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną w części przekraczającej 50 mln euro a nieprzekraczającej 100 mln euro.

10. Przez duży projekt inwestycyjny należy rozumieć inwestycję objętą wsparciem, o którym mowa w § 30 ust. 1 i § 42 ust. 2, o kosztach kwalifikujących się do objęcia wsparciem przekraczających 50 mln euro lub inwestycję objętą wsparciem, o którym mowa w § 30 ust. 1 i § 42 ust. 2, łącznie z innymi inwestycjami, objętymi pomocą publiczną, rozpoczętymi w okresie trzech następujących po sobie lat, a realizowanymi przez podmioty w ramach tej samej grupy kapitałowej, w tym samym regionie na poziomie 3 w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. Urz. UE L 154 z 21.06.2003, str. 1, z późn. zm.8)), jeżeli zsumowany koszt kwalifikujący się do objęcia pomocą publiczną przekracza 50 mln euro.

11. W przypadku gdy pomoc publiczna, o której mowa w ust. 1, po zsumowaniu, zgodnie z ust. 7, z inną pomocą publiczną ze wszystkich źródeł, przekracza próg określony w art. 4 ust. 1 lit. i ppkt i, ii lub iii rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, pomoc wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej.

12. W przypadku gdy pomoc publiczna, o której mowa w ust. 2, udzielana w odniesieniu do dużego projektu inwestycyjnego, po zsumowaniu z inną pomocą publiczną ze wszystkich źródeł przekracza wartość pomocy obliczoną zgodnie z wzorem:

wartość pomocy publicznej = R × 75 mln euro,

gdzie R oznacza maksymalną intensywność pomocy publicznej określoną zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie mapy pomocy regionalnej

– pomoc wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej.

13. W przypadkach, o których mowa w ust. 11 i 12, wsparcie może zostać udzielone po wydaniu pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej.

14. W przypadku pomocy publicznej, o której mowa w ust. 2, podmiot objęty pomocą publiczną pokrywa co najmniej 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem ze środków własnych, niepochodzących ze wsparcia udzielonego ze środków publicznych.

15. Pomoc publiczna, o której mowa w ust. 1 i 2, nie może zostać udzielona ani wypłacona podmiotowi, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.

16. Pomoc publiczna, o której mowa w ust. 1, może zostać udzielona do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 zdanie pierwsze rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 w związku z art. 59 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz w art. 58 ust. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

17. Pomoc publiczna, o której mowa w ust. 2, może zostać udzielona do końca okresu, o którym mowa w art. 58 ust. 4 zdanie drugie rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 w związku z art. 59 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz w art. 58 ust. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 15. [Pomoc publiczna]

1. Wsparcie, o którym mowa w § 21, stanowi pomoc publiczną.

2. Wsparcie, o którym mowa w § 49, może stanowić pomoc publiczną.

3. Pomoc publiczna, o której mowa w ust. 1 i 2:

1) może zostać udzielona pod warunkiem, że wniosek o wsparcie został złożony przed rozpoczęciem prac w rozumieniu § 14 ust. 5 i 6;

2) nie może zostać udzielona ani wypłacona podmiotowi, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym;

3) nie może być łączona z pomocą publiczną z innych źródeł.

4. W przypadku gdy podmiotem ubiegającym się o wsparcie, o którym mowa w § 21, jest operator publicznego transportu zbiorowego, przepisy § 16 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 16. [Operator publicznego transportu zbiorowego]

1. W przypadku gdy o wsparcie, o którym mowa w § 34, ubiega się operator publicznego transportu zbiorowego i stanowi ono pomoc publiczną, wówczas:

1) stanowi ona element rekompensaty, jaką operator publicznego transportu zbiorowego otrzymuje od organizatora publicznego transportu zbiorowego;

2) stosuje się do niej rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70.

2. W przypadku gdy o wsparcie, o którym mowa w § 34, ubiega się organizator publicznego transportu zbiorowego i wiąże się ono z udzieleniem pomocy publicznej, organizator jest zobowiązany do uwzględnienia korzyści wynikającej z udostępnienia operatorowi majątku zakupionego z otrzymanego wsparcia jako elementu rekompensaty, jaką przekazuje operatorowi publicznego transportu zbiorowego, obliczonej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1.

Rozdział 2

Szczegółowe warunki udzielania wsparcia inwestycji w zakresie wytwarzania biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych

§ 17. [Wsparcie inwestycji w zakresie wytwarzania biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych]

Wsparcie inwestycji w zakresie wytwarzania biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych może zostać przeznaczone na inwestycje niezbędne do prowadzenia działań w zakresie:

1) transportu surowca do miejsca, w którym prowadzona jest działalność polegająca na wytwarzaniu biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych;

2) poddawania surowca odpowiednim procesom technologicznym, w tym biotechnologicznym, chemicznym lub fizycznym, których celem jest dostosowanie jego parametrów do wymagań procesu wytwarzania biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych wynikających ze stosowanej technologii;

3) poddawania przygotowanego surowca procesom technologicznym, chemicznym lub fizycznym, w wyniku których następuje wytworzenie biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych o wymaganych parametrach jakościowych oraz powiązanych z nimi produktów ubocznych;

4) prowadzenia badań i analiz potwierdzających jakość surowca do wytwarzania biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych;

5) transportu biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych z miejsca wytwarzania do miejsca magazynowania;

6) magazynowania surowca przeznaczonego na potrzeby wytwarzania biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych, z wyłączeniem prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie magazynowania;

7) wykorzystania oprogramowania służącego do sterowania procesem wytwarzania biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych;

8) rozwoju infrastruktury pozwalającej na dodawanie biokomponentów do biopaliw ciekłych;

9) magazynowania wytworzonych biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych, z wyłączeniem działalności gospodarczej w zakresie magazynowania.

§ 18. [Kwalifikacja kosztów]

Do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o którym mowa w § 17, zalicza się:

1) cenę nabycia nieruchomości lub koszt dzierżawy nieruchomości w okresie realizacji inwestycji;

2) cenę nabycia środków trwałych innych niż określone w pkt 1, 3–6, 10 i 12, lub koszt ich wytworzenia we własnym zakresie;

3) koszty nabycia środków transportu służących do transportu surowca do miejsca, w którym prowadzona jest działalność polegająca na wytwarzaniu biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych;

4) koszty nabycia instalacji umożliwiających poddanie surowca odpowiednim procesom technologicznym, chemicznym lub fizycznym, których celem jest dostosowanie jego parametrów do wymagań procesu wytwarzania biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych wynikających ze stosowanej technologii oraz poddanie tego surowca procesom technologicznym, chemicznym lub fizycznym, w wyniku których następuje wytworzenie biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych;

5) koszty nabycia urządzeń służących do prowadzenia badań i analiz potwierdzających jakość surowca do wytwarzania biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych;

6) koszty nabycia środków transportu służących do transportu biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych z miejsca wytwarzania do miejsca magazynowania;

7) koszty przyłączenia obiektów do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej lub ciepłowniczej;

8) koszty montażu i robót budowlanych;

9) koszty uruchomienia instalacji i jej rozruchu;

10) koszty ogrodzenia, oświetlenia i zagospodarowania terenu, na którym jest realizowana inwestycja;

11) koszty usługi dostarczenia paliw gazowych, energii elektrycznej, ciepła i wody oraz odprowadzenia ścieków, niezbędne dla realizacji prac inwestycyjnych i poniesione w okresie ich trwania;

12) koszty systemów magazynowania:

a) surowców do wytwarzania biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych,

b) wytworzonych biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych;

13) cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych;

14) podatki i opłaty niezbędne dla realizacji prac inwestycyjnych, poniesione w okresie ich trwania, inne niż podatek akcyzowy oraz podatek od towarów i usług;

15) podatek od towarów i usług, związany z realizacją inwestycji, jeżeli podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

§ 19. [Maksymalna wartość wsparcia]

Maksymalna wartość wsparcia, o którym mowa w § 17, wynosi 75% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w § 18.

§ 20. [Warunki udzielenia wsparcia, o którym mowa w § 17]

Wsparcie, o którym mowa w § 17, jest udzielane podmiotowi, który zobowiązał się do:

1) zachowania trwałości projektu w zakresie inwestycji objętej wsparciem przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji inwestycji;

2) prowadzenia, z wykorzystaniem majątku wytworzonego w ramach wspartej inwestycji, działalności w zakresie wytwarzania biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji inwestycji.

Rozdział 3

Szczegółowe warunki udzielania wsparcia budowy lub rozbudowy infrastruktury dla dystrybucji lub sprzedaży gazu ziemnego lub wodoru, lub infrastruktury do ładowania pojazdów energią elektryczną, wykorzystywanych w transporcie

§ 21. [Realizacja udzielonego wsparcia]

O wsparcie budowy lub rozbudowy infrastruktury dla dystrybucji lub sprzedaży gazu ziemnego lub wodoru, lub infrastruktury do ładowania pojazdów energią elektryczną, wykorzystywanych w transporcie może ubiegać się przedsiębiorca, który posiada siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 22. [Zakres realizacji zadań inwestycyjnych]

Wsparcie, o którym mowa w § 21, może zostać przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie:

1) budowy lub rozbudowy infrastruktury dla dystrybucji lub sprzedaży gazu ziemnego;

2) budowy lub rozbudowy infrastruktury do ładowania pojazdów energią elektryczną:

a) o normalnej mocy wykorzystywanej w transporcie,

b) o dużej mocy wykorzystywanej w transporcie,

c) dla drogowego transportu publicznego;

3) budowy lub rozbudowy infrastruktury dla dystrybucji lub sprzedaży wodoru.

§ 23. [Kwalifikacja kosztów]

Do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o którym mowa w § 21, zalicza się:

1) cenę nabycia nieruchomości lub koszty dzierżawy nieruchomości w okresie realizacji inwestycji,

2) cenę nabycia środków trwałych lub koszt ich wytworzenia we własnym zakresie,

3) koszty montażu i robót budowlanych,

4) koszty instalacji przyłączeniowej,

5) cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych,

6) koszty związane z budową magazynów energii,

7) koszty dokumentacji technicznej,

8) koszty testów i odbiorów, jeżeli zwiększają wartość środków trwałych,

9) podatki i opłaty niezbędne dla realizacji prac inwestycyjnych, poniesione w okresie ich trwania, inne niż podatek akcyzowy oraz podatek od towarów i usług,

10) podatek od towarów i usług, związany z realizacją inwestycji, jeżeli podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

– dotyczące infrastruktury wykorzystywanej wyłącznie na potrzeby dystrybucji lub sprzedaży gazu ziemnego, wodoru, lub budowy lub rozbudowy infrastruktury do ładowania pojazdów energią elektryczną, wykorzystywanych w transporcie.

§ 24. [Wartość wsparcia]

Wsparcie, o którym mowa w § 21, wynosi:

1) w przypadku budowy infrastruktury dla dystrybucji lub sprzedaży gazu ziemnego – nie więcej niż 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w § 23, przy czym wsparcie na inwestycję związaną z budową jednej stacji tankowania:

a) sprężonego gazu ziemnego (CNG), w tym pochodzącego z biometanu – nie może przekroczyć 750 000 zł,

b) skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu – nie może przekroczyć 1 200 000 zł;

2) w przypadku budowy lub rozbudowy infrastruktury o normalnej mocy do ładowania pojazdów energią elektryczną wykorzystywaną w transporcie – nie więcej niż 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w § 23, przy czym wsparcie na inwestycję związaną z budową jednej stacji ładowania nie może przekroczyć 25 500 zł;

3) w przypadku budowy lub rozbudowy infrastruktury o dużej mocy do ładowania pojazdów energią elektryczną wykorzystywaną w transporcie – nie więcej niż 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w § 23, przy czym wsparcie na inwestycję związaną z budową jednej stacji ładowania nie może przekroczyć 150 000 zł;

4) w przypadku budowy infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego – nie więcej niż 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w § 23, przy czym wsparcie na inwestycję polegającą na budowie jednej stacji ładowania nie może przekroczyć 240 000 zł;

5) w przypadku budowy lub rozbudowy infrastruktury do dystrybucji lub sprzedaży wodoru – nie więcej niż 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w § 23, przy czym wsparcie na inwestycję związaną z budową lub rozbudową jednego punktu tankowania nie może przekroczyć 3 000 000 zł.

§ 25. [Warunki udzielenia wsparcia, o którym mowa w § 21]

Wsparcie, o którym mowa w § 21, jest udzielane podmiotowi, który zobowiązał się do zapewnienia:

1) trwałości projektu przez co najmniej 2 lata od dnia oddania infrastruktury do użytkowania, a w przypadku gdy podmiotem ubiegającym się o wsparcie jest operator publicznego transportu zbiorowego przez co najmniej 5 lat od dnia oddania infrastruktury do użytkowania;

2) ogólnodostępności stacji ładowania pojazdów elektrycznych lub stacji tankowania gazem ziemnym, lub wodorem, przez co najmniej 2 lata od dnia oddania infrastruktury objętej wsparciem do użytkowania, z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz infrastruktury dla dystrybucji lub sprzedaży gazu ziemnego służącej wyłącznie do tankowania pojazdów drogowego transportu publicznego;

3) zgodności infrastruktury do ładowania pojazdów energią elektryczną objętej wsparciem z wymaganiami technicznymi i eksploatacyjnymi określonymi w art. 13 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 17 tej ustawy, z wyłączeniem infrastruktury, o której mowa w § 22 pkt 3;

4) zgodności infrastruktury dla dystrybucji lub sprzedaży sprężonego gazu ziemnego (CNG), w tym pochodzącego z biometanu, z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 29 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych;

5) zgodności infrastruktury dla dystrybucji lub sprzedaży skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu, z wymaganiami określonymi w art. 25 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 29 tej ustawy.

Rozdział 4

Szczegółowe warunki udzielania wsparcia dla wytwórców biokomponentów lub producentów biokomponentów, paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych lub gazu ziemnego, wykorzystywanych w transporcie

§ 26. [Realizacja udzielonego wsparcia]

Wsparcie dla wytwórców biokomponentów lub producentów biokomponentów, paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych lub gazu ziemnego, wykorzystywanych w transporcie, może zostać przeznaczone na realizację inwestycji w zakresie budowy zakładu lub instalacji służącej do wytwarzania biokomponentów lub produkcji biokomponentów, paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, lub gazu ziemnego, wykorzystywanych w transporcie.

§ 27. [Kwalifikacja kosztów]

Do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o którym mowa w § 26, zalicza się:

1) cenę nabycia nieruchomości lub koszty dzierżawy nieruchomości w okresie realizacji inwestycji;

2) cenę nabycia środków trwałych innych niż określone w pkt 1, 5 i 6 lub koszt ich wytworzenia we własnym zakresie;

3) koszty montażu i robót budowlanych;

4) koszty przygotowania instalacji do uruchomienia i koszty jej rozruchu;

5) koszty przyłączenia zakładu lub instalacji do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej lub ciepłowniczej;

6) koszty ogrodzenia, oświetlenia i zagospodarowania terenu, na którym jest realizowana inwestycja;

7) koszty dostarczenia paliw gazowych, energii elektrycznej, ciepła i wody oraz odprowadzenia ścieków – niezbędne dla realizacji prac inwestycyjnych i poniesione w okresie ich trwania;

8) koszty utworzenia systemów magazynowania wytworzonych biokomponentów, paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych lub gazu ziemnego;

9) cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych;

10) podatki i opłaty niezbędne dla realizacji prac inwestycyjnych i poniesionych w okresie ich trwania, inne niż podatek akcyzowy oraz podatek od towarów i usług;

11) podatek od towarów i usług, związany z realizacją inwestycji, jeżeli podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

§ 28. [Maksymalna wartość wsparcia]

Maksymalna wartość wsparcia, o którym mowa w § 26, wynosi 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

§ 29. [Warunki udzielenia wsparcia, o którym mowa w § 26]

Wsparcie, o którym mowa w § 26, jest udzielane podmiotowi, który zobowiązał się do:

1) zapewnienia trwałości projektu w zakresie inwestycji, na którą otrzymał wsparcie, przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji inwestycji;

2) prowadzenia, z wykorzystaniem majątku wytworzonego w ramach wspieranej inwestycji, działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biokomponentów lub produkcji biokomponentów, paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych lub gazu ziemnego, przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji inwestycji.

Rozdział 5

Szczegółowe warunki udzielania wsparcia dla producentów środków transportu wykorzystujących do napędu energię elektryczną, gaz ziemny lub wodór oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie produkcji podzespołów do takich środków transportu

§ 30. [inwestycja początkowa]

1. Wsparcie dla producentów środków transportu wykorzystujących do napędu energię elektryczną, gaz ziemny lub wodór oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie produkcji podzespołów do takich środków transportu może zostać przeznaczone na realizację inwestycji w zakresie:

1) budowy zakładu lub instalacji służącej do produkcji środków transportu wykorzystujących energię elektryczną, gaz ziemny lub wodór,

2) budowy zakładu lub instalacji służącej do produkcji podzespołów wykorzystywanych wyłącznie w środkach transportu zasilanych energią elektryczną, gazem ziemnym lub wodorem

– stanowiących inwestycję początkową.

2. Za inwestycję początkową uznaje się:

1) w przypadku przedsiębiorstw innych niż mikroprzedsiębiorstwo oraz małe i średnie w rozumieniu załącznika 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, realizujących inwestycję w województwie mazowieckim:

a) inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z utworzeniem nowego zakładu lub dywersyfikacją działalności zakładu pod warunkiem, że nowa działalność nie będzie taką samą lub podobną działalnością do tej, która była prowadzona już w zakładzie, lub

b) nabycie aktywów bezpośrednio związanych z zakładem, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa są nabywane przez inwestora niezależnego od zbywcy, a działalność prowadzona przy wykorzystaniu tych aktywów nie jest taką samą lub podobną działalnością do prowadzonej już w zakładzie; wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa;

2) w pozostałych przypadkach:

a) inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z utworzeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu przez wprowadzanie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym zakładzie, lub

b) nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa są nabywane przez inwestora niezależnego od zbywcy; wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.

§ 31. [Kwalifikacja kosztów]

Do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o którym mowa w § 30, zalicza się koszty zgodne z art. 14 ust. 4 lit. a rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, spełniające warunki zawarte w art. 14 ust. 6–8 tego rozporządzenia.

§ 32. [Maksymalna wartość wsparcia]

Maksymalna wartość wsparcia, o którym mowa w § 30, wynosi 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

§ 33. [Warunki udzielenia wsparcia, o którym mowa w § 30]

Wsparcie, o którym mowa w § 30, jest udzielane podmiotowi, który zobowiązał się do:

1) zapewnienia trwałości projektu przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji inwestycji;

2) prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji środków transportu wykorzystujących do napędu energię elektryczną, gaz ziemny lub wodór lub w zakresie produkcji podzespołów do takich środków transportu, z wykorzystaniem majątku wytworzonego w ramach wspieranej inwestycji i w tej samej lokalizacji, przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji inwestycji;

3) zapewnienia utrzymania miejsc pracy powstałych w wyniku realizacji inwestycji przez co najmniej 5 lat od dnia ich utworzenia.

Rozdział 6

Szczegółowe warunki udzielania wsparcia publicznego transportu zbiorowego, wykorzystującego biopaliwa ciekłe, inne paliwa odnawialne, gaz ziemny, wodór lub energię elektryczną

§ 34. [Realizacja udzielonego wsparcia]

Wsparcie publicznego transportu zbiorowego działającego w szczególności w aglomeracjach miejskich, uzdrowiskach, na obszarach, na których ustanowione zostały formy ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie przyrody, wykorzystującego biopaliwa ciekłe, inne paliwa odnawialne, gaz ziemny, wodór lub energię elektryczną, może zostać przeznaczone na realizację inwestycji w zakresie nabycia:

1) autobusów elektrycznych;

2) trolejbusów;

3) autobusów napędzanych gazem ziemnym;

4) autobusów napędzanych wodorem.

§ 35. [Kwalifikacja kosztów]

Do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o którym mowa w § 34, zalicza się:

1) cenę nabycia pojazdów wskazanych w § 34;

2) podatek od towarów i usług, związany z realizacją inwestycji, jeżeli podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

§ 36. [Maksymalna wartość wsparcia]

Maksymalna wartość wsparcia, o którym mowa w § 34, wynosi w przypadku nabycia:

1) autobusu elektrycznego – 55% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 1 045 000 zł na jeden autobus;

2) trolejbusu – 45% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 720 000 zł na jeden trolejbus;

3) autobusu napędzanego gazem ziemnym – 15% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 150 000 zł na jeden autobus;

4) autobusu napędzanego wodorem – 55% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 2 000 000 zł na jeden autobus.

§ 37. [Warunki udzielenia wsparcia, o którym mowa w § 34]

Wsparcie, o którym mowa w § 34, jest udzielane podmiotowi, który zobowiązał się do:

1) zapewnienia trwałości projektu przez co najmniej 5 lat od dnia przekazania pojazdów do eksploatacji;

2) wykorzystania pojazdów zgodnie z przeznaczeniem, przez co najmniej 5 lat od dnia przekazania ich do eksploatacji.

Rozdział 7

Szczegółowe warunki udzielania wsparcia na dofinansowanie opłat portowych pobieranych za cumowanie przy nabrzeżu lub przystani jednostek pływających zasilanych gazem ziemnym lub wodorem, lub wykorzystujących do napędu energię elektryczną

§ 38. [Dofinansowanie udzielonych upustów od opłat portowych od tych jednostek]

Wsparcie na dofinansowanie opłat portowych pobieranych za cumowanie przy nabrzeżu lub przystani jednostek pływających zasilanych gazem ziemnym lub wodorem, lub wykorzystujących do napędu energię elektryczną, przeznaczone może być na dofinansowanie udzielonych upustów od opłat portowych od tych jednostek.

§ 39. [Kwalifikacja kosztów]

Do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o którym mowa w § 38, zalicza się upust od opłat portowych pobieranych przez podmioty zarządzające portem, od jednostek pływających określonych w § 38.

§ 40. [Maksymalna wartość wsparcia]

Maksymalna wartość wsparcia, o którym mowa w § 38, wynosi 100% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 240 000 zł na jedną jednostkę pływającą, w ramach jednego wejścia takiej jednostki do portu.

§ 41. [Warunek udzielenia wsparcia, o którym mowa w § 38]

1. Warunkiem udzielenia wsparcia, o którym mowa w § 38, jest obniżenie o co najmniej 80% opłat portowych dla jednostek pływających określonych w tym przepisie w stosunku do podstawowej wartości tych opłat.

2. Wartość podstawowa opłat portowych, przed obniżką, wynika z taryfy opłat portowych obowiązującej na dzień złożenia wniosku o wsparcie.

Rozdział 8

Szczegółowe warunki udzielania wsparcia badań związanych z opracowywaniem nowych rodzajów biokomponentów, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych lub wykorzystaniem gazu ziemnego, wodoru lub energii elektrycznej, wykorzystywanych w transporcie lub związanych z tym nowych rozwiązań konstrukcyjnych oraz wdrożeń eksploatacyjnych wyników tych badań

§ 42. [inwestycja początkowa]

1. Wsparcie na badania związane z opracowywaniem nowych rodzajów biokomponentów, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych lub wykorzystaniem gazu ziemnego, wodoru lub energii elektrycznej, wykorzystywanych w transporcie lub związanych z tym nowych rozwiązań konstrukcyjnych, może zostać przeznaczone na realizację zadań w zakresie prowadzenia badań, o których mowa w art. 2 pkt 84–86 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

2. Wsparcie na wdrożenia eksploatacyjne może zostać przeznaczone na realizację zadań w zakresie wdrożeń wyników badań, o których mowa w ust. 1, polegających na realizacji inwestycji początkowej.

3. Za inwestycję początkową uznaje się:

1) w przypadku przedsiębiorstw innych niż mikroprzedsiębiorstwo oraz małe i średnie w rozumieniu załącznika 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, realizujących inwestycję w województwie mazowieckim:

a) inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z utworzeniem nowego zakładu lub dywersyfikacją działalności zakładu pod warunkiem, że nowa działalność nie będzie taką samą lub podobną działalnością do tej, która była prowadzona już w zakładzie, lub

b) nabycie aktywów bezpośrednio związanych z zakładem, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa są nabywane przez inwestora niezależnego od zbywcy, a działalność prowadzona przy wykorzystaniu tych aktywów nie jest taką samą lub podobną działalnością do prowadzonej już w zakładzie; wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa;

2) w pozostałych przypadkach:

a) inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z utworzeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu przez wprowadzanie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym zakładzie lub

b) nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa są nabywane przez inwestora niezależnego od zbywcy; wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.

§ 43. [Kwalifikacja kosztów]

1. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o którym mowa w § 42 ust. 1, zalicza się koszty badań zgodne z art. 25 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

2. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o którym mowa w § 42 ust. 2, zalicza się koszty inwestycji zgodne z art. 14 ust. 4 lit. a rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, spełniające warunki zawarte w art. 14 ust. 6–8 tego rozporządzenia.

§ 44. [Maksymalna wartość wsparcia]

1. Maksymalna wartość wsparcia, o którym mowa w § 42 ust. 1, wynosi w przypadku prowadzenia badań, o których mowa w:

1) art. 2 pkt 84 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 – 100% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w § 43 ust. 1,

2) art. 2 pkt 85 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 – 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w § 43 ust. 1,

3) art. 2 pkt 86 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 – 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w § 43 ust. 1

– przy czym nie więcej niż 5 000 000 zł na jeden projekt badawczy.

2. Maksymalna wartość wsparcia, o którym mowa w § 42 ust. 2, wynosi 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

§ 45. [Warunek udzielenia wsparcia, o którym mowa w § 42]

Wsparcie, o którym mowa w § 42 ust. 2, jest udzielane podmiotowi, który zobowiązał się do:

1) zapewnienia trwałości projektu przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji inwestycji;

2) prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem majątku wytworzonego w ramach wspieranej inwestycji, w tej samej lokalizacji, przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji inwestycji.

Rozdział 9

Szczegółowe warunki udzielania wsparcia programów edukacyjnych promujących wykorzystanie biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych, gazu ziemnego, wodoru lub energii elektrycznej, wykorzystywanych w transporcie

§ 46. [Realizacja udzielonego wsparcia]

Wsparcie programów edukacyjnych promujących wykorzystanie biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych, gazu ziemnego, wodoru, lub energii elektrycznej, wykorzystywanych w transporcie może zostać przeznaczone na realizację programów edukacyjnych, w szczególności konferencji, warsztatów i szkoleń, mających na celu promocję wykorzystania tych paliw.

§ 47. [Kwalifikacja kosztów]

Do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o którym mowa w § 46, zalicza się:

1) koszty wynajmu lub nabycia materiałów, sprzętu, pomocy edukacyjnych, w tym dydaktycznych i multimedialnych, niezbędnych do realizacji programu edukacyjnego, wraz z kosztami niezbędnej obsługi technicznej;

2) wynagrodzenia osób zaangażowanych w program edukacyjny;

3) koszt wynajmu i obsługi technicznej pomieszczeń na potrzeby realizacji programu edukacyjnego;

4) koszty zakupu nagród na potrzeby konkursów;

5) koszty informacji o projekcie i promocji projektu;

6) koszty promocji programu edukacyjnego realizowanego w ramach projektu;

7) podatek od towarów i usług, związany z realizacją inwestycji, jeżeli podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

§ 48. [Maksymalna wartość wsparcia]

1. Maksymalna wartość wsparcia, o którym mowa w § 46, wynosi 100% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

2. Koszty projektu kwalifikujące się do objęcia wsparciem nie mogą być niższe niż 50 000 zł oraz nie mogą przekraczać kwoty 850 000 zł.

Rozdział 10

Szczegółowe warunki udzielania wsparcia zakupu nowych pojazdów i jednostek pływających zasilanych biopaliwami ciekłymi, gazem ziemnym lub wodorem, lub wykorzystujących do napędu energię elektryczną

§ 49. [Realizacja udzielonego wsparcia]

Wsparcie na zakup nowych pojazdów i jednostek pływających zasilanych biopaliwami ciekłymi, gazem ziemnym lub wodorem, lub wykorzystujących do napędu energię elektryczną może zostać przeznaczone na nabycie przez przedsiębiorców i jednostki samorządu terytorialnego:

1) nowego pojazdu elektrycznego, o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych,

2) nowego pojazdu napędzanego gazem ziemnym, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, którego wielkość zbiornika na benzynę silnikową lub olej napędowy nie przekracza 15 dm3,

3) nowego pojazdu napędzanego wodorem, o którym mowa w art. 2 pkt 15 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych,

4) nowego pojazdu z kategorii L, o której mowa w załączniku nr 2 do ustawy – Prawo o ruchu drogowym, napędzanego energią elektryczną,

5) jednostki pływającej zasilanej biopaliwami ciekłymi, gazem ziemnym, wodorem lub energią elektryczną

– służących innym celom niż w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

§ 50. [Kwalifikacja kosztów]

Do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o którym mowa w § 49, zalicza się:

1) cenę nabycia:

a) nowego pojazdu elektrycznego,

b) nowego pojazdu napędzanego gazem ziemnym,

c) nowego pojazdu napędzanego wodorem,

d) nowego pojazdu z kategorii L, o której mowa w załączniku nr 2 do ustawy – Prawo o ruchu drogowym, napędzanego energią elektryczną,

e) nowej jednostki pływającej zasilanej biopaliwami ciekłymi, gazem ziemnym, wodorem lub energią elektryczną;

2) podatek od towarów i usług, związany z nabyciem pojazdu lub jednostki, o których mowa w pkt 1, jeżeli podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

§ 51. [Maksymalna wartość wsparcia]

1. Maksymalna wartość wsparcia dla pojazdów z kategorii M1, o której mowa w załączniku nr 2 do ustawy – Prawo o ruchu drogowym, wynosi w przypadku pojazdu:

1) elektrycznego – 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 36 000 zł;

2) napędzanego gazem ziemnym – 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 20 000 zł;

3) napędzanego wodorem – 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 100 000 zł.

2. Wsparcie na zakup pojazdów z kategorii M1, o której mowa w załączniku nr 2 do ustawy – Prawo o ruchu drogowym, z wyłączeniem pojazdu napędzanego wodorem, nie może być udzielone, jeśli cena nabycia takiego pojazdu przekracza 125 000 zł.

3. Maksymalna wartość wsparcia dla pojazdów z kategorii M2 oraz N1, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy – Prawo o ruchu drogowym, wynosi w przypadku pojazdu:

1) elektrycznego – 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 70 000 zł;

2) napędzanego gazem ziemnym – 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 30 000 zł.

4. Maksymalna wartość wsparcia dla pojazdów z kategorii N2, o której mowa w załączniku nr 2 do ustawy – Prawo o ruchu drogowym, wynosi w przypadku pojazdu:

1) elektrycznego – 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 150 000 zł;

2) napędzanego gazem ziemnym – 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 35 000 zł.

5. Maksymalna wartość wsparcia dla pojazdów z kategorii N3, o której mowa w załączniku nr 2 do ustawy – Prawo o ruchu drogowym, wynosi w przypadku pojazdu:

1) elektrycznego – 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 200 000 zł;

2) napędzanego gazem ziemnym – 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w § 50, przy czym nie więcej niż 100 000 zł.

6. Maksymalna wartość wsparcia dla pojazdów elektrycznych z kategorii L, o której mowa w załączniku nr 2 do ustawy – Prawo o ruchu drogowym, napędzanych energią elektryczną, wynosi 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 5000 zł.

7. Maksymalna wartość wsparcia w przypadku nabycia nowej jednostki pływającej zasilanej biopaliwami ciekłymi, gazem ziemnym, wodorem lub energią elektryczną wynosi 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 1 000 000 zł na jedną jednostkę pływającą.

§ 52. [Wyłączenie możliwości udzielenia wsparcia]

1. Wsparcie zakupu nowych pojazdów i jednostek pływających zasilanych biopaliwami ciekłymi, gazem ziemnym lub wodorem, lub wykorzystujących do napędu energię elektryczną, nie może zostać udzielone, jeżeli na nabycie tego samego pojazdu lub tej samej jednostki pływającej zostało wcześniej udzielone wsparcie ze środków Funduszu.

2. Pojazdy oraz jednostki pływające objęte wsparciem nie mogą stanowić przedmiotu sprzedaży lub leasingu przez okres trwałości projektu wskazany w § 53.

§ 53. [Warunek udzielenia wsparcia, o którym mowa w § 49]

Wsparcie, o którym mowa w § 49, jest udzielane pod warunkiem, że podmiot zobowiązał się do:

1) zapewnienia trwałości projektu i użytkowania pojazdu objętego wsparciem zgodnie z przeznaczeniem przez co najmniej 2 lata od dnia jego nabycia;

2) zapewnienia trwałości projektu i użytkowania jednostki pływającej objętej wsparciem zgodnie z przeznaczeniem przez co najmniej 5 lat od dnia jej nabycia;

3) zapewnienia, że zakupiony pojazd będzie zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez cały okres trwałości projektu;

4) w przypadku gdy podmiotem ubiegającym się o wsparcie jest jednostka samorządu terytorialnego lub przedsiębiorca świadczący usługi komunalne oraz projekt obejmuje zakup pojazdów w celu świadczenia usług komunalnych – zapewnienia świadczenia tych usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 11

Szczegółowe warunki udzielania wsparcia działań związanych z analizą i badaniem rynku biokomponentów, paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, gazu ziemnego lub wodoru, lub energii elektrycznej, wykorzystywanych w transporcie

§ 54. [Realizacja udzielonego wsparcia]

Wsparcie działań związanych z analizą i badaniem rynku biokomponentów, paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, gazu ziemnego lub wodoru, lub energii elektrycznej, wykorzystywanych w transporcie może zostać przeznaczone na realizację projektów w zakresie:

1) wykonania analiz i raportów dotyczących monitorowania prawidłowości funkcjonowania tego rynku;

2) wypracowania mechanizmów i zastosowania rozwiązań technologicznych służących polepszaniu jakości monitorowania, o którym mowa w pkt 1.

§ 55. [Kwalifikacja kosztów]

Do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o którym mowa w § 54, zalicza się:

1) koszty nabycia materiałów, środków eksploatacyjnych i sprzętu, niezbędnych do realizacji projektu;

2) koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych;

3) koszty usług doradczych i usług równorzędnych, wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby realizacji projektu;

4) koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w projekt;

5) koszty wynajmu i obsługi technicznej pomieszczeń na potrzeby realizacji projektu;

6) podatek od towarów i usług, związany z realizacją projektu, jeżeli podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

§ 56. [Maksymalna wartość wsparcia]

Maksymalna wartość wsparcia, o którym mowa w § 54, wynosi 100% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 850 000 zł na jeden projekt.

Rozdział 12

Szczegółowe warunki udzielania wsparcia na promocję wytwarzania i wykorzystywania biokomponentów i biopaliw ciekłych

§ 57. [Realizacja udzielonego wsparcia]

Wsparcie na promocję wytwarzania i wykorzystywania biokomponentów i biopaliw ciekłych ustawy może zostać przeznaczone na realizację zadań w zakresie organizacji konferencji, seminariów, konkursów, produkcji i emisji materiałów medialnych i multimedialnych mających na celu promocję wytwarzania i wykorzystania biokomponentów i biopaliw ciekłych, w szczególności przez ekologiczny transport publiczny w uzdrowiskach, jak również na obszarach chroniących środowisko naturalne oraz przez użytkowników pojazdów i maszyn rolniczych.

§ 58. [Kwalifikacja kosztów]

Do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o którym mowa w § 57, zalicza się:

1) koszty organizacji konferencji i seminariów, dotyczących wytwarzania i wykorzystania biokomponentów i biopaliw ciekłych;

2) koszty bezpośrednio związane z realizacją działań promujących wytwarzanie i wykorzystanie biokomponentów i biopaliw ciekłych, obejmujących koszty:

a) produkcji i emisji filmów, spotów, programów telewizyjnych i radiowych,

b) zakupu licencji i praw autorskich,

c) opracowania, druku i dystrybucji publikacji drukowanych,

d) opracowania, produkcji i dystrybucji publikacji multimedialnych,

e) wydania i dystrybucji czasopism i wkładek prasowych,

f) przygotowania i obsługi strony internetowej,

g) zakupu nagród na potrzeby konkursów organizowanych w ramach projektu;

3) podatek od towarów i usług, związany z realizacją projektu, jeżeli podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

§ 59. [Maksymalna wartość wsparcia]

Maksymalna wartość wsparcia, o którym mowa w § 57, wynosi 75% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 100 000 zł na jeden projekt.

Rozdział 13

Wsparcie w formie obejmowania lub nabywania akcji lub udziałów spółek oraz obligacji emitowanych przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

§ 60. [Forma udzielenia wsparcia]

Wsparcie na cele, o których mowa w art. 28ze ust. 1 ustawy, może być udzielone przez dysponenta Funduszu w formie, o której mowa w art. 28ze ust. 3 pkt 3 ustawy, pod warunkiem że:

1) jest dokonywane na warunkach akceptowalnych dla inwestora prywatnego, który będąc w sytuacji podobnej jak Skarb Państwa, w szczególności pod względem wartości posiadanych udziałów lub akcji, a także biorąc pod uwagę proponowane zabezpieczenia, przewidywany zwrot z zaangażowanego kapitału oraz poziom ryzyka, zachowałby się tak samo jak dysponent Funduszu;

2) oczekiwany zwrot ze wsparcia udzielonego przez dysponenta Funduszu w postaci dywidend zysków z tytułu wzrostu wartości udziałów lub akcji, lub zysków z obligacji następuje w okresie nie dłuższym niż 10 lat od dnia nabycia akcji, udziałów lub obligacji, przy czym okres 10 lat może zostać wydłużony, jeżeli zwiększy to efektywność oczekiwanego zwrotu z udzielonego wsparcia;

3) środki uzyskane ze wsparcia stanowią uzupełnienie środków własnych podmiotu ubiegającego się o wsparcie lub, w przypadku gdy jego akcjonariuszem lub wspólnikiem jest podmiot prywatny, jest połączone z wniesieniem przez ten podmiot prywatny wkładu lub udzieleniem podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie pożyczki lub nabyciem obligacji, przeznaczonych na sfinansowanie realizacji projektów w zakresie, o którym mowa w art. 28ze ust. 1 ustawy;

4) środki własne podmiotu ubiegającego się o wsparcie stanowią rzeczywisty wkład w realizację projektów w zakresie, o którym mowa w art. 28ze ust. 1 ustawy, przy czym nie mogą one obejmować amortyzacji i planowanych przyszłych zysków;

5) środki własne, o których mowa w pkt 4, muszą wynosić co najmniej 30% całkowitego kosztu projektu objętego wsparciem, przy czym udział ten jest podwyższany w przypadku zwiększonego poziomu ryzyka wykazanego w szczegółowym opisie projektu (biznesplan) lub w teście prywatnego inwestora.

§ 61. [Wyłączenie możliwości udzielenia wsparcia]

Wsparcie na cele, o których mowa w art. 28ze ust. 1 ustawy, nie może być udzielone przez dysponenta Funduszu w formie, o której mowa w art. 28ze ust. 3 pkt 3 ustawy, jeżeli podmiot ubiegający się o wsparcie:

1) ubiega się o udzielenie lub korzysta z pomocy publicznej na ratowanie lub restrukturyzację;

2) prowadzi działalność gospodarczą na rynku, na którym występuje strukturalna nadwyżka zdolności produkcyjnych;

3) znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

4) z powodu niewystarczającego poziomu przepływów pieniężnych nie uzyskałby na rynku środków finansowych niezbędnych do realizacji projektu;

5) prowadzi działalność gospodarczą lub naukową krócej niż 3 pełne lata obrotowe.

§ 62. [Test prywatnego inwestora]

1. W celu stwierdzenia czy udzielając wsparcia, dysponent Funduszu będzie działał jak prywatny inwestor w warunkach gospodarki rynkowej, sporządza się test prywatnego inwestora. Test ten sporządza niezależny podmiot zewnętrzny, o uznanej pozycji na rynku świadczonych usług, spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 69h ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2019 r. poz. 2181).

2. Test prywatnego inwestora jest analizą działań, które będą podejmowane przez dysponenta Funduszu wobec podmiotu ubiegającego się o wsparcie, zawierającą w szczególności:

1) ocenę rynkowego charakteru wsparcia;

2) przewidywany zwykły zwrot z nabycia akcji, udziałów lub obligacji w postaci dywidend lub zysków z tytułu wzrostu wartości udziałów lub akcji;

3) rynkową stopę zwrotu z nabycia akcji, udziałów lub obligacji dla danego projektu;

4) opinię, czy podmiot ubiegający się o wsparcie byłby w stanie uzyskać finansowanie na rynku kapitałowym;

5) opinię, czy podmiot ubiegający się o wsparcie przetrwałby na rynku bez udziału środków publicznych;

6) opinię odnoszącą się do perspektyw gospodarczych podmiotu ubiegającego się o wsparcie, uwzględniającą w szczególności sytuację w sektorze rynku, w którym przedsiębiorca działa, strukturalną nadwyżkę zdolności produkcyjnej w tym sektorze oraz poziom konkurencji na tym rynku;

7) ocenę, czy wsparcie będzie wystarczające do osiągnięcia celów zakładanych w biznesplanie, czy też konieczne będzie późniejsze, dodatkowe wsparcie finansowe;

8) wnioski końcowe, w tym opinię co do zasadności udzielenia wsparcia.

3. Test prywatnego inwestora jest sporządzany na podstawie realistycznych założeń co do przyszłych warunków działania oraz projekcji finansowych przedsiębiorstwa wynikających w szczególności z biznesplanu.

4. W przypadku gdy test prywatnego inwestora wskazuje na konieczność wprowadzenia zmian do biznesplanu, zmiany te, przed udzieleniem wsparcia, należy potwierdzić nowym testem prywatnego inwestora.

§ 63. [Dokumenty dołączane do wniosku]

1. Do wniosku o udzielenie wsparcia w formie, o której mowa w art. 28ze ust. 3 pkt 3 ustawy, należy dołączyć:

1) umowę spółki, akt założycielski, statut lub inny dokument, na podstawie którego podmiot ubiegający się o wsparcie został utworzony;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru, do którego podmiot ubiegający się o wsparcie jest wpisany;

3) sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe, o ile podmiot ubiegający się o wsparcie był zobowiązany do ich sporządzenia;

4) sprawozdania z badania sprawozdań finansowych, o których mowa w pkt 3, o ile podlegały one badaniu;

5) skonsolidowane sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, o ile podmiot ubiegający się o wsparcie był zobowiązany do ich sporządzenia;

6) sprawozdania z badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, o których mowa w pkt 5;

7) analizę i ocenę sytuacji finansowej podmiotu ubiegającego się o wsparcie za ostatnie 3 lata obrotowe, przygotowaną przez niezależny podmiot zewnętrzny o uznanej pozycji na rynku świadczonych usług, spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 69h ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników;

8) biznesplan projektu, na który wsparcie ma zostać udzielone, obejmujący:

a) informacje ogólne dotyczące podmiotu ubiegającego się o wsparcie,

b) określenie celu, na który ma być udzielone wsparcie, i jego podstawowych założeń,

c) analizę rynku i strategię marketingową, w tym dokładne określenie: produktu, konkurentów, obecnego udziału w rynku, docelowego udziału w rynku, podaży i popytu na rynku, planów sprzedaży, chłonności rynku, planowanych cen sprzedaży, cen rynkowych, sposobu dystrybucji i promocji oraz istniejących na rynku zdolności produkcyjnych,

d) wskazanie niezbędnych koncesji,

e) strukturę i uzasadnienie kosztów projektu oraz opis struktury i kosztów zatrudnienia w ramach wspieranego projektu,

f) opis miejsca realizacji projektu z uzasadnieniem wyboru lokalizacji,

g) opis działań technicznych, w tym co najmniej opis źródeł finansowania, technologii, niezbędnych atestów i licencji, wpływu na środowisko naturalne, oraz o ile dotyczy – sezonowości produkcji i sprzedaży, zdolności produkcyjnych oraz planu produkcji i zapotrzebowania,

h) harmonogram realizacji projektu,

i) plan finansowy przedsiębiorcy oraz plan finansowy inwestycji, w tym co najmniej plan przychodów, plan kosztów, plan rachunku wyników, plan nakładów inwestycyjnych, plan zapotrzebowania na kapitał obrotowy, plan źródeł finansowania, plan przepływów pieniężnych, plan bilansu,

j) ocenę ekonomiczno-finansową, w tym co najmniej ocenę finansową, ocenę efektywności i ocenę ryzyka finansowego opartą na kilku scenariuszach projektu,

k) podsumowanie i wnioski końcowe, w tym ocenę opłacalności udzielanego wsparcia,

l) dane kontaktowe sporządzającego biznesplan oraz datę jego sporządzenia;

9) test prywatnego inwestora, o którym mowa w § 62;

10) informacje o pomocy publicznej na ratowanie lub restrukturyzację otrzymanej przez podmiot ubiegający się o wsparcie w okresie ostatnich 10 lat oraz informacje o innej pomocy publicznej otrzymanej przez podmiot ubiegający się o wsparcie.

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, sporządza podmiot ubiegający się o wsparcie.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 9, sporządza się na koszt podmiotu ubiegającego się o wsparcie.

§ 64. [Rozliczenie wsparcia]

Wsparcie udzielane w formie, o której mowa w art. 28ze ust. 3 pkt 3 ustawy, jest rozliczane na podstawie informacji z realizacji projektu, przekazywanej corocznie, do dysponenta Funduszu.

§ 65. [Wyłączenie stosowania przepisów]

Do udzielania wsparcia określonego w niniejszym rozdziale nie stosuje się § 2–59.

Rozdział 14

Przepis przejściowy i przepis końcowy

§ 66. [Termin udzielenia wsparcia, o którym mowa w § 21 oraz § 49]

Wsparcia, o którym mowa w § 21 oraz § 49, w zakresie, w jakim wsparcie to stanowi pomoc publiczną, udziela się od dnia wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności tej pomocy z rynkiem wewnętrznym.

§ 67. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Aktywów Państwowych: J. Sasin


1) Minister Aktywów Państwowych kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. poz. 2256).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 51 z 22.02.2019, str. 1.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 i 2433 oraz z 2019 r. poz. 675, 1018, 1495, 1520, 1751, 1818, 2166 i 2200.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2244 i 2322 oraz z 2019 r. poz. 53, 60, 730, 752, 870, 1123, 1180, 1466, 1501, 1556, 1579, 1818, 2020 i 2202.

6) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 240 z 16.09.2015, str. 65 oraz Dz. Urz. UE L 354 z 23.12.2016, str. 22.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166 i 2170.

8) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 309 z 25.11.2005, str. 1, Dz. Urz. UE L 39 z 10.02.2007, str. 1, Dz. Urz. UE L 61 z 05.03.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 311 z 21.11.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 13 z 18.01.2011, str. 3, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 342 z 18.12.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 241 z 13.08.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 322 z 29.11.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 270 z 24.10.2019, str. 1.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-30
  • Data wejścia w życie: 2019-12-31
  • Data obowiązywania: 2019-12-31
  • Dokument traci ważność: 2020-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA