REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 2539

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie dodatku orzeczniczego na stanowisku radcy skarbowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 768, 730, 1520, 1556 i 2200) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa wysokość, warunki i tryb przyznawania, wypłaty, zmiany wysokości oraz utraty dodatku orzeczniczego, zwanego dalej „dodatkiem”.

§ 2. [Wysokość dodatku]

Wysokość dodatku wynosi:

1) od 400 zł do 1200 zł;

2) od 1201 zł do 1500 zł – jeżeli jest to uzasadnione szczególnymi wynikami i osiągnięciami w rozstrzyganiu spraw podatkowych lub względami organizacyjnymi związanymi z koniecznością zapewnienia właściwej realizacji czynności organu, o których mowa w art. 13 § 2c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.2)), zwanych dalej „czynnościami orzeczniczymi”.

§ 3. [Przesłanki określenia wysokości dodatku]

1. Przy określaniu wysokości dodatku bierze się pod uwagę:

1) stopień trudności i złożoności rozstrzyganych spraw podatkowych;

2) rzetelność i terminowość wykonywanych czynności orzeczniczych;

3) skuteczność prowadzonych postępowań wyrażającą się w wydanych przez osobę zatrudnioną w jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej na stanowisku radcy skarbowego albo funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej pełniącego służbę na stanowisku radcy skarbowego, zwanych dalej „radcami skarbowymi”, ostatecznych lub prawomocnych decyzjach i postanowieniach;

4) doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań podatkowych i administracyjnych, rozumiane jako staż pracy lub służby przy wykonywaniu tych czynności.

2. W przypadku przyznawania dodatku po raz pierwszy uwzględnia się kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 4.

§ 4. [Podmioty wnioskujące o przyznanie dodatku]

Dodatek przyznaje dyrektor izby administracji skarbowej na wniosek:

1) zastępcy dyrektora izby administracji skarbowej – w przypadku radcy skarbowego wykonującego czynności orzecznicze w komórkach podlegających bezpośrednio temu zastępcy,

2) naczelnika urzędu skarbowego – w przypadku radcy skarbowego wykonującego czynności orzecznicze w urzędzie skarbowym,

3) naczelnika urzędu celno-skarbowego – w przypadku radcy skarbowego wykonującego czynności orzecznicze w urzędzie celno-skarbowym,

4) naczelnika wydziału, kierownika działu, kierownika referatu – w przypadku radcy skarbowego wykonującego czynności orzecznicze w komórkach podlegających bezpośrednio dyrektorowi izby administracji skarbowej

– po zasięgnięciu opinii bezpośredniego przełożonego radcy skarbowego, którego dotyczy wniosek.

§ 5. [Wniosek o przyznanie dodatku]

Wniosek o przyznanie dodatku zawiera:

1) proponowaną wysokość dodatku;

2) uzasadnienie uwzględniające warunki i kryteria przyznania dodatku;

3) okres, na który jest przyznawany dodatek w określonej wysokości.

§ 6. [Wypłata dodatku]

1. Wypłata dodatku następuje nie później niż 10 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, za który jest przyznany dodatek. Wypłata dodatku za grudzień jest dokonywana do końca grudnia.

2. Dodatku nie wypłaca się za okres nieobecności w pracy albo służbie, dłuższej niż 30 kolejnych dni kalendarzowych, z innych przyczyn niż:

1) urlop wypoczynkowy, dodatkowy urlop wypoczynkowy, krótkoterminowy urlop wypoczynkowy, urlop zdrowotny;

2) czas zwolnienia od pracy lub pełnienia służby, za który pracownik albo funkcjonariusz na podstawie odrębnych przepisów zachowuje prawo do wynagrodzenia albo uposażenia.

§ 7. [Zmiana wysokości dodatku]

1. Wysokość dodatku może być:

1) podwyższona w wyniku weryfikacji spełniania warunków, o których mowa w § 2 pkt 2, lub kryteriów, o których mowa w § 3 ust. 1;

2) obniżona w wyniku weryfikacji spełniania warunków, o których mowa w § 2 pkt 2, lub kryteriów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i 3.

2. Weryfikacja wysokości dodatku jest dokonywana nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Termin dokonania weryfikacji po raz pierwszy liczy się od dnia przyznania dodatku.

3. Zmiana wysokości dodatku następuje z miesiącem następującym po miesiącu kalendarzowym, w którym dokonano weryfikacji.

4. W trakcie okresu, na który dodatek został przyznany, stwierdza się utratę dodatku w przypadku zaprzestania wykonywania czynności orzeczniczych.

5. Do zmiany wysokości oraz stwierdzenia utraty dodatku przepisy § 4 i § 5 stosuje się odpowiednio.

§ 8. [Zawiadomienie o przyznaniu, zmianie wysokości albo stwierdzeniu utraty dodatku]

O przyznaniu, zmianie wysokości albo stwierdzeniu utraty dodatku zawiadamia się radcę skarbowego na piśmie z podaniem daty, od której następuje przyznanie, zmiana wysokości albo utrata dodatku.

§ 9. [Przepis przejściowy]

Do dodatku orzeczniczego przysługującego w 2019 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 10. [Przepis przejściowy]

Dodatki orzecznicze przyznane na podstawie przepisów dotychczasowych nie przysługują po dniu 31 grudnia 2019 r.

§ 11. [Wnioski o przyznanie dodatku orzeczniczego na rok 2020]

Wnioski o przyznanie dodatku orzeczniczego na rok 2020 złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na podstawie przepisów dotychczasowych pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 12. [Dodatek za styczeń 2020 r.]

Dodatek za styczeń 2020 r. wypłaca się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r.

§ 13. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.3)

Minister Finansów: wz. L. Skiba

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 924, 1018, 1495, 1520, 1553, 1556, 1649, 1655, 1667, 1751, 1818, 1978, 2020 i 2200.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie dodatku orzeczniczego na stanowisku radcy skarbowego (Dz. U. poz. 863), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2354).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-30
  • Data wejścia w życie: 2020-01-01
  • Data obowiązywania: 2020-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA