REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 2545

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)

z dnia 24 grudnia 2019 r.

w sprawie wzoru wniosku o wydanie zgody w sprawie wykorzystania pasa technicznego do innego celu niż utrzymanie brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do wniosku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 1g ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2169) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wzór urzędowego formularza wniosku o wydanie zgody w sprawie wykorzystania pasa technicznego]

Określa się wzór urzędowego formularza wniosku o wydanie zgody w sprawie wykorzystania pasa technicznego do innego celu niż określony w art. 36 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Dokumenty dołączane do wniosku]

1. Do wniosku, o którym mowa w § 1, dołącza się:

1) dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – w przypadku gdy ustanowiono pełnomocnika;

2) dowód zapłaty opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – jeżeli jest wymagana;

3) dowód zapłaty opłaty skarbowej od wydania decyzji w sprawie wykorzystania pasa technicznego do innego celu niż określony w art. 36 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej – jeżeli jest wymagana;

4) mapę poglądową z naniesionym miejscem lokalizacji zamierzenia.

2. W przypadku wniosku, o którym mowa w § 1, dotyczącego realizacji przedsięwzięć lub inwestycji powodujących trwałą lub czasową zmianę zabudowy, zagospodarowania lub ukształtowania terenu do wniosku dołącza się:

1) dodatkowo kopię dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością przez wnioskodawcę, w szczególności umowy dzierżawy lub umowy użyczenia;

2) zamiast mapy poglądowej, o której mowa w ust. 1 pkt 4, kopię aktualnej mapy zasadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730 i 1309), udostępnioną z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z naniesionym projektem zagospodarowania, zabudowy lub zmiany ukształtowania terenu, lub kopię aktualnej mapy do celów projektowych.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: wz. G. Witkowski


1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2262).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE ZGODY W SPRAWIE WYKORZYSTANIA PASA TECHNICZNEGO DO INNEGO CELU NIŻ UTRZYMANIE BRZEGU W STANIE ZGODNYM Z WYMOGAMI BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 24 grudnia 2019 r. (poz. 2545)

WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE ZGODY W SPRAWIE WYKORZYSTANIA PASA TECHNICZNEGO DO INNEGO CELU NIŻ UTRZYMANIE BRZEGU W STANIE ZGODNYM Z WYMOGAMI BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-31
  • Data wejścia w życie: 2020-01-01
  • Data obowiązywania: 2020-01-01
  • Dokument traci ważność: 2022-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA