REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 2546

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI1)

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 80d ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) wysokość opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 8 ust. 4 i 5, art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3 i 3a, art. 80t ust. 2, art. 81b ust. 3, art. 83 ust. 1 i art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej „ustawą”, oraz w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 5, art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 38 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust. 8, art. 87 ust. 3 pkt 1, art. 97 ust. 3, art. 101 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3, art. 102 ust. 2, art. 103 ust. 3 i 3a, art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110, art. 115 ust. 6, art. 117 ust. 3 pkt 1 i art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341, 622, 1287 i 2020), a także w art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140) i w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 382, 534, 730 i 1123), oraz sposób jej wnoszenia;

2) tryb i zasady pobierania, ewidencjonowania, przekazywania i rozliczania opłaty ewidencyjnej przez organy i podmioty zobowiązane do jej pobierania;

3) wzór miesięcznego sprawozdania, o którym mowa w art. 80d ust. 3a pkt 2 ustawy, zawierającego kwoty opłat ewidencyjnych pobranych i przekazanych lub uiszczonych na rachunek Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, zwanego dalej „Funduszem”.

§ 2. [Wysokość opłaty ewidencyjnej]

1. Wysokość opłaty ewidencyjnej wynosi:

1) 0,5 zł za:

a) wydanie:

– dowodu rejestracyjnego,

– pozwolenia czasowego,

– zalegalizowanych tablic rejestracyjnych (zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej),

– nalepki kontrolnej,

– karty pojazdu dla pojazdu samochodowego innego niż określony w art. 77 ust. 1 ustawy,

– prawa jazdy, w tym za wydanie nowego prawa jazdy na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,

– pozwolenia na kierowanie tramwajem, w tym za wydanie nowego pozwolenia na kierowanie tramwajem na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,

– zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym,

– zezwolenia na kierowanie pojazdem przewożącym wartości pieniężne albo inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne, o których mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 1495),

– zaświadczenia ADR, o którym mowa w przepisach o przewozie towarów niebezpiecznych,

– blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego,

– zalegalizowanych profesjonalnych tablic rejestracyjnych (zalegalizowanej profesjonalnej tablicy rejestracyjnej),

b) przedłużenie okresu ważności:

– prawa jazdy określonej kategorii,

– pozwolenia na kierowanie tramwajem,

– zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym,

– zezwolenia na kierowanie pojazdem przewożącym wartości pieniężne albo inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne, o których mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia,

c) rozszerzenie zakresu zezwolenia na kierowanie:

– pojazdem uprzywilejowanym,

– pojazdem przewożącym wartości pieniężne albo inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne, o których mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia,

d) wymianę:

– na podstawie art. 150 ust. 1 ustawy, prawa jazdy lub innego dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami lub potwierdzającego dodatkowe kwalifikacje i wymagania w stosunku do kierującego pojazdem,

– prawa jazdy na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,

– ważnego krajowego prawa jazdy wydanego za granicą,

– prawa jazdy wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej,

e) zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem,

f) przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami,

g) skierowanie na:

– kurs reedukacyjny,

– badanie, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,

h) wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego, o których mowa w rozdziale 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;

2) 1 zł za:

a) wpis osoby do:

– ewidencji instruktorów,

– ewidencji wykładowców,

– ewidencji egzaminatorów,

– ewidencji uprawnionych lekarzy,

– ewidencji uprawnionych psychologów,

– ewidencji instruktorów techniki jazdy,

b) wpis przedsiębiorcy do:

– rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,

– rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną,

– rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy,

– rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia,

c) przeprowadzenie badania technicznego pojazdu,

d) wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców informacji o rozszerzeniu zakresu prowadzonego szkolenia,

e) wydanie poświadczenia o spełnieniu dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców,

f) wydanie karty parkingowej:

– osobie, o której mowa w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy,

– placówce, o której mowa w art. 8 ust. 3a pkt 3 ustawy,

g) wpis do prawa jazdy informacji o ograniczeniu uprawnienia do kierowania wyłącznie pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową,

h) dokonanie odczytu wskazania drogomierza.

2. Wysokość opłaty ewidencyjnej za wydanie wtórnika dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze–siódme i dziesiąte, jest równa wysokości opłaty ewidencyjnej za wydanie tego dokumentu w oryginale.

§ 3. [Pobór opłaty ewidencyjnej]

1. Opłatę ewidencyjną wnosi się na rachunek bankowy organu lub podmiotu zobowiązanego do jej pobierania, zwanego dalej „pobierającym”, albo gotówką w kasie, o ile pobierający posiada kasę, albo w formie bezgotówkowej za pomocą karty płatniczej, jeżeli pobierający jest wyposażony w odpowiednie urządzenie do autoryzacji transakcji rozliczeń bezgotówkowych.

2. Opłata ewidencyjna jest pobierana łącznie z innymi opłatami za wykonanie czynności, których dotyczą, chyba że przewiduje się wniesienie tylko opłaty ewidencyjnej. W przypadku pobierania opłaty ewidencyjnej łącznie z innymi opłatami na dowodzie wpłaty wyodrębnia się kwoty poszczególnych opłat.

§ 4. [Ewidencja pobranych i przekazanych opłat ewidencyjnych]

Pobierający odnotowuje opłaty ewidencyjne, pobrane i przekazane na rachunek bankowy pobierającego, w ewidencji pobranych i przekazanych opłat ewidencyjnych prowadzonej w postaci elektronicznej, podając:

1) w przypadku organów właściwych w sprawach rejestracji pojazdów, organów właściwych w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, wojewodów, marszałków województw i przewodniczących powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – tytuł pobranej opłaty ewidencyjnej i liczbę opłat pobranych z tego tytułu w każdym miesiącu;

2) w przypadku stacji kontroli pojazdów – liczbę pobranych opłat ewidencyjnych za badania techniczne pojazdu oraz numery rejestracyjne pojazdów poddanych badaniom technicznym.

§ 5. [Przekazanie opłat ewidencyjnych na rachunek bankowy Funduszu przez pobierającego]

Pobierający przekazuje opłaty ewidencyjne, pobrane w miesiącu poprzedzającym, do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Funduszu. W przypadku stacji kontroli pojazdów w tytule przelewu bankowego należy wskazać kod rozpoznawczy stacji kontroli pojazdów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 1a ustawy.

§ 6. [Rozliczenie opłat ewidencyjnych]

Pobierający, na podstawie ewidencji pobranych i przekazanych opłat ewidencyjnych, dokonuje do 10 dnia każdego miesiąca rozliczenia opłat ewidencyjnych pobranych i przekazanych na rachunek bankowy Funduszu w poprzednim miesiącu. W tym samym terminie pobierający przekazuje ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji sprawozdanie z pobranych i przekazanych opłat ewidencyjnych na rachunek Funduszu.

§ 7. [Przekazanie opłat ewidencyjnych na rachunek bankowy Funduszu przez zakład ubezpieczeń]

Zakład ubezpieczeń, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2214), przekazuje do 10 dnia każdego miesiąca opłaty ewidencyjne, należne za miesiąc poprzedni, na rachunek bankowy Funduszu. W tym samym terminie zakład ubezpieczeń przekazuje ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji sprawozdanie z uiszczonych opłat ewidencyjnych na rachunek Funduszu.

§ 8. [Wzór sprawozdania]

Wzór sprawozdania, o którym mowa w § 6 i § 7, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 9. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

Przepisy rozporządzenia określające wysokość opłaty ewidencyjnej, o której mowa w:

1) art. 8 ust. 4 i 5 ustawy, stosuje się z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających funkcjonowanie centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych, określonych w komunikacie, o którym mowa w art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1273, z późn. zm.3));

2) art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 38 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust. 8, art. 87 ust. 3 pkt 1, art. 101 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3, art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110 oraz art. 117 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, stosuje się z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych, określonych w komunikacie, o którym mowa w art. 138a ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

§ 10. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.4)

Minister Cyfryzacji: M. Zagórski


1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 2270).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2244 i 2322 oraz z 2019 r. poz. 53, 60, 730, 752, 870, 1123, 1180, 1466, 1501, 1556, 1579, 1818, 2020 i 2202.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 2183 i 2281, z 2016 r. poz. 352 i 2001, z 2017 r. poz. 379, 777 i 1926 oraz z 2018 r. poz. 957.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. poz. 1288), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks karny (Dz. U. poz. 870).

Załącznik 1. [WZÓR – SPRAWOZDANIE Z OPŁAT EWIDENCYJNYCH POBRANYCH I PRZEKAZANYCH LUB UISZCZONYCH NA RACHUNEK FUNDUSZU – CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Cyfryzacji
z dnia 30 grudnia 2019 r. (poz. 2546)

WZÓR – SPRAWOZDANIE Z OPŁAT EWIDENCYJNYCH POBRANYCH I PRZEKAZANYCH LUB UISZCZONYCH NA RACHUNEK FUNDUSZU – CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-31
  • Data wejścia w życie: 2020-01-01
  • Data obowiązywania: 2020-01-01
  • Dokument traci ważność: 2022-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA