REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 2548

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 24 grudnia 2019 r.

w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego ewidencji akcji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, 1798 i 2217) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) sposób prowadzenia ewidencji akcji:

a) będących przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) szczegółowy zakres danych podlegających wpisowi do ewidencji akcji;

3) środki techniczne służące do wprowadzania informacji do ewidencji akcji;

4) techniczne warunki wprowadzania informacji do ewidencji akcji przy użyciu środków, o których mowa w pkt 3.

§ 2. [Ewidencja akcji]

Ewidencja akcji jest prowadzona w postaci elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego, udostępnionego na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 3. [Dane podlegające wpisowi do ewidencji akcji]

1. Ewidencja akcji jest prowadzona w podziale na emitentów akcji.

2. Dane podlegające wpisowi do ewidencji akcji, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, obejmują:

1) dane emitenta akcji:

a) firmę (nazwę),

b) skrót firmy,

c) siedzibę i adres,

d) numer KRS, a w przypadku emitenta z siedzibą na terytorium państwa innego niż Rzeczpospolita Polska – numer w innym właściwym rejestrze lub ewidencji, o ile emitent go posiada,

e) kod LEI, o ile emitent go posiada,

f) numer REGON, o ile emitent go posiada;

2) oznaczenie emisji (serii) akcji;

3) liczbę głosów wykonywanych z jednej akcji;

4) jednostkową wartość nominalną akcji i walutę, w której wartość ta została wyrażona;

5) datę zatwierdzenia prospektu albo podstawę prawną braku obowiązku udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości, wynikającą z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2017/1129”, albo wskazanie przepisu art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwanej dalej „ustawą”;

6) wskazanie, czy przedmiotem oferty były akcje nowej emisji, czy akcje istniejące;

7) liczbę akcji, oddzielnie dla każdej emisji lub serii, oferowanych w ofercie publicznej, a w przypadku braku możliwości rozróżnienia emisji lub serii akcji – wskazanie zagregowanej liczby akcji oferowanych w ofercie publicznej;

8) liczbę akcji, oddzielnie dla każdej emisji lub serii, przydzielonych w ofercie publicznej, a w przypadku braku możliwości rozróżnienia emisji lub serii akcji – wskazanie zagregowanej liczby akcji przydzielonych w ofercie publicznej;

9) cenę emisyjną akcji, a w przypadku gdy określenie ceny emisyjnej nie jest możliwe – wartość wkładu pieniężnego lub niepieniężnego przypadającą na akcję, lub cenę sprzedaży akcji i walutę, w której ta cena lub wartość została wyrażona;

10) datę rozpoczęcia oferty publicznej;

11) datę przydziału akcji, a w przypadku niedokonania przydziału – datę wydania akcji, albo datę przydziału akcji albo ich wydania będącą ostatnim dniem przedziału czasowego określonego przez emitenta lub oferującego – w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 7 ustawy.

3. Dane podlegające wpisowi do ewidencji akcji, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, obejmują:

1) dane emitenta akcji:

a) firmę (nazwę),

b) skrót firmy,

c) siedzibę i adres,

d) numer KRS, a w przypadku emitenta z siedzibą na terytorium państwa innego niż Rzeczpospolita Polska – numer w innym właściwym rejestrze lub ewidencji, o ile emitent go posiada,

e) kod LEI, o ile emitent go posiada,

f) numer REGON, o ile emitent go posiada;

2) oznaczenie emisji (serii) akcji;

3) liczbę głosów wykonywanych z jednej akcji;

4) jednostkową wartość nominalną oraz cenę emisyjną, a w przypadku gdy określenie ceny emisyjnej nie jest możliwe – wartość wkładu pieniężnego lub niepieniężnego przypadającą na akcję i walutę, w której ta wartość lub cena została wyrażona;

5) datę zatwierdzenia prospektu albo podstawę prawną braku obowiązku udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości wynikającą z rozporządzenia 2017/1129 – w przypadku dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym;

6) wskazanie rynku regulowanego, na którym akcje zostały dopuszczone do obrotu, lub alternatywnego systemu obrotu, do którego akcje zostały wprowadzone;

7) liczbę akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu, oddzielnie dla każdej emisji lub serii, a w przypadku braku możliwości rozróżnienia emisji lub serii akcji – wskazanie zagregowanej liczby akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu;

8) datę dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym lub ich wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu.

§ 4. [Wpis do ewidencji akcji]

1. Wpis do ewidencji akcji polega na wprowadzeniu przez emitenta akcji lub podmiot inny niż emitent, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 2, danych w zakresie określonym w § 3 ust. 2 lub 3, w formacie zgodnym z wymogami tego systemu.

2. Komisja Nadzoru Finansowego umożliwia emitentowi akcji lub podmiotowi innemu niż emitent, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, nieodpłatny dostęp do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 2, pozwalający na dokonanie wpisu do ewidencji akcji.

3. Wpisu do ewidencji akcji dokonuje osoba upoważniona przez emitenta akcji lub podmiot inny niż emitent, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, po uprzednim uwierzytelnieniu tej osoby.

4. W terminie pięciu dni roboczych od dnia przesłania do ewidencji akcji wymaganych i prawidłowych danych, Komisja Nadzoru Finansowego weryfikuje je pod względem kompletności i aktualizuje ogólnodostępną ewidencję akcji.

§ 5. [Wpis do ewidencji akcji zastrzeżonych warunkiem]

W przypadku akcji:

1) dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym z zastrzeżeniem warunku lub

2) wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu z zastrzeżeniem warunku

– wpisu do ewidencji akcji dokonuje się w terminie 14 dni od dnia ziszczenia się warunku.

§ 6. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

W ewidencji akcji prowadzonej za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 2, nie dokonuje się wpisów akcji wpisanych do ewidencji instrumentów finansowych prowadzonej na podstawie przepisów dotychczasowych.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.3)

Minister Finansów: wz. L. Skiba


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).

2) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 320 z 11.12.2019, str. 1.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego ewidencji instrumentów finansowych (Dz. U. poz. 987), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 45 pkt 1 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2217).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-31
  • Data wejścia w życie: 2020-01-01
  • Data obowiązywania: 2020-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA