| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 2 stycznia 2020 r.

w sprawie warunków i trybu prowadzenia, koordynacji i wdrażania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach występujących w sieci Internet

Na podstawie art. 32aa ust. 9 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) warunki i tryb:

a) wdrażania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach występujących w sieci Internet, zwanego dalej „systemem ostrzegania”, w tym czynności niezbędne do uruchomienia systemu ostrzegania w infrastrukturze podmiotu, o którym mowa w art. 32aa ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, zwanego dalej „Uczestnikiem”,

b) prowadzenia, w tym utrzymania, systemu ostrzegania,

c) koordynacji systemu ostrzegania;

2) wzór porozumienia w sprawie technicznych aspektów uczestnictwa w systemie ostrzegania oraz modelu konfiguracji systemu, zwanego dalej „porozumieniem”.

§ 2. [Obowiązki informacyjne ABW]

1. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwana dalej „ABW”, przekazuje Uczestnikowi, u którego wdrożenie systemu ostrzegania następuje zgodnie z rocznym planem wdrożenia, informacje o:

1) technicznych aspektach uczestnictwa w systemie ostrzegania niezbędnych do wdrożenia systemu ostrzegania, w szczególności jego uruchomienia, zwanych dalej „technicznymi aspektami uczestnictwa”;

2) proponowanym terminie wdrożenia systemu ostrzegania.

2. ABW przekazuje informacje Uczestnikowi w terminie do dnia 1 grudnia roku poprzedzającego rok, na który został opracowany roczny plan wdrożenia systemu ostrzegania, o którym mowa w art. 32aa ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, zwanej dalej „ustawą”.

3. ABW przekazuje podmiotowi, o którym mowa w art. 32aa ust. 2 zdanie drugie ustawy, który złożył wniosek o wdrożenie systemu ostrzegania z pominięciem rocznego planu wdrożenia systemu ostrzegania wraz z uzasadnieniem, informację o sposobie jego rozpatrzenia w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia tego wniosku.

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku ABW przekazuje Uczestnikowi, w postaci elektronicznej, a w przypadku braku możliwości przekazania w postaci elektronicznej – przy użyciu innych dostępnych środków komunikacji, informacje o technicznych aspektach uczestnictwa.

§ 3. [Obowiązki informacyjne uczestnika]

Uczestnik, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o technicznych aspektach uczestnictwa, przekazuje do ABW, w postaci elektronicznej, a w przypadku braku możliwości przekazania w postaci elektronicznej – przy użyciu innych dostępnych środków komunikacji, informację o:

1) spełnieniu technicznych aspektów uczestnictwa albo

2) niespełnianiu technicznych aspektów uczestnictwa na dzień przekazania informacji oraz o terminie, do którego dostosuje użytkowaną infrastrukturę do technicznych aspektów uczestnictwa.

§ 4. [Dostosowanie dotychczasowej infrastruktury]

W przypadku przekazania informacji, o której mowa w § 3 pkt 2, gdy termin, w którym Uczestnik przekazujący informację dostosuje posiadaną infrastrukturę do technicznych aspektów uczestnictwa, zostanie określony w sposób:

1) umożliwiający wdrożenie systemu ostrzegania, w szczególności jego uruchomienie, zgodnie z planem, o którym mowa w art. 32aa ust. 2 ustawy, Uczestnik niezwłocznie po dostosowaniu posiadanej infrastruktury informuje ABW w postaci elektronicznej, a w przypadku braku możliwości przekazania informacji w postaci elektronicznej – przy użyciu innych dostępnych środków komunikacji, o spełnieniu technicznych aspektów uczestnictwa;

2) uniemożliwiający wdrożenie systemu ostrzegania, w szczególności jego uruchomienie, zgodnie z planem, o którym mowa w art. 32aa ust. 2 ustawy, ABW informuje o tym fakcie podmiot go nadzorujący, o którym mowa w art. 32aa ust. 8 ustawy, oraz uwzględnia tego Uczestnika w planie wdrożenia na rok następny.

§ 5. [Uczestnictwo w systemie ostrzegania]

1. Uczestnictwo w systemie ostrzegania wymaga:

1) niezwłocznego usuwania awarii infrastruktury sieciowej i zasilającej system ostrzegania w celu zachowania pełnej sprawności systemu ostrzegania;

2) monitorowania i analizy we własnym zakresie informacji generowanych przez system ostrzegania w celu podjęcia działań naprawczych i zabezpieczających będących w jego zakresie;

3) nieprzekazywania innym podmiotom:

a) informacji dotyczących systemu ostrzegania,

b) całości ani części udostępnionego przez ABW oprogramowania ani platformy sprzętowej,

c) informacji o platformie sprzętowej wchodzącej w skład systemu ostrzegania oraz aspektach technicznych związanych z budową i funkcjonowaniem systemu ostrzegania.

2. W uzasadnionych przypadkach ABW może wyrazić zgodę na przekazanie przez Uczestnika innemu podmiotowi informacji dotyczących systemu ostrzegania lub udostępnienie całości lub części oprogramowania albo platformy sprzętowej wchodzącej w skład tego systemu.

3. Zgoda może zostać wydana przez ABW na uzasadniony wniosek Uczestnika, przekazany w postaci elektronicznej, a w przypadku braku możliwości przekazania w postaci elektronicznej – przy użyciu innych dostępnych środków komunikacji, zawierający:

1) pełne dane podmiotu, który miałby otrzymać informacje, oprogramowanie albo platformę sprzętową;

2) szczegółowy zakres przekazywanych informacji lub oprogramowania.

4. ABW, z uwagi na bezpieczeństwo narodowe, może odmówić, bez podania przyczyny, udzielenia zgody na przekazanie przez Uczestnika innemu podmiotowi informacji lub udostępnienie oprogramowania.

§ 6. [Sposób i termin zawarcia porozumienia]

1. W przypadku przekazania informacji, o której mowa w § 3 pkt 1 albo § 4 pkt 1, ABW uzgadnia z Uczestnikiem sposób i termin zawarcia porozumienia.

2. Wzór porozumienia jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 7. [Wniosek o nadanie uprawnień do systemu ostrzegania]

1. Przed rozpoczęciem wdrożenia systemu ostrzegania Uczestnik przekazuje ABW, w postaci elektronicznej, a w przypadku braku możliwości przekazania w postaci elektronicznej – przy użyciu innych dostępnych środków komunikacji, wypełniony wniosek o nadanie uprawnień do systemu ostrzegania.

2. Wniosek zawiera:

1) nazwę Uczestnika;

2) adres korespondencyjny Uczestnika;

3) publiczne adresy IP, z których będzie realizowany dostęp do graficznego interfejsu użytkownika (GUI) systemu ostrzegania;

4) imiona i nazwiska co najmniej dwóch osób wyznaczonych przez Uczestnika, dla których będą utworzone konta dostępowe w systemie ostrzegania, zwanych dalej „osobami wyznaczonymi”;

5) dane kontaktowe osób wyznaczonych, zawierające adresy poczty elektronicznej i numery telefonów.

3. ABW tworzy konta dostępowe w systemie ostrzegania na podstawie danych przekazanych we wniosku o nadanie uprawnień do systemu ostrzegania.

4. Informacja o utworzeniu konta dostępowego w systemie ostrzegania oraz dane niezbędne do logowania do tego systemu są przekazywane osobom wyznaczonym przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.

§ 8. [Obsługa systemu ostrzegania]

1. W ramach wdrożenia systemu ostrzegania ABW:

1) użycza Uczestnikowi platformę sprzętową albo instaluje elementy systemu ostrzegania na platformie sprzętowej użytkowanej przez Uczestnika;

2) konfiguruje system ostrzegania;

3) sprawdza poprawność funkcjonowania systemu ostrzegania.

2. ABW niezwłocznie usuwa awarie programowe i sprzętowe platformy sprzętowej użyczonej Uczestnikowi przez ABW.

§ 9. [Serwisowanie platformy sprzętowej]

1. ABW przeprowadza serwisowanie platformy sprzętowej użyczonej Uczestnikowi, w tym wymianę na nową platformę sprzętową w przypadku jej trwałego uszkodzenia.

2. Uczestnik zwraca użyczoną platformę sprzętową na żądanie ABW.

3. Użyczenia albo zwrotu użyczonej Uczestnikowi platformy sprzętowej dokonuje się na podstawie protokołów użyczenia albo zwrotu platformy sprzętowej określających nazwę, liczbę, numer fabryczny i lokalizację użyczonych składników majątku.

§ 10. [Wdrożenie systemu ostrzegania]

ABW w ramach wdrożenia systemu ostrzegania określa, w uzgodnieniu z Uczestnikiem, zakres:

1) czynności niezbędnych do przeprowadzenia wdrożenia, w szczególności instalacji platformy sprzętowej w użytkowanej przez Uczestnika infrastrukturze, albo

2) instalacji elementów systemu ostrzegania na platformie sprzętowej użytkowanej przez tego Uczestnika

– które zostaną zrealizowane przez tego Uczestnika.

§ 11. [Obowiązki ABW]

1. W ramach prowadzenia systemu ostrzegania, w szczególności w zakresie utrzymania tego systemu, ABW:

1) wykonuje czynności administrowania systemem ostrzegania i koordynuje jego działanie;

2) monitoruje poprawność funkcjonowania systemu ostrzegania oraz poszczególnych elementów systemu ostrzegania zainstalowanych w infrastrukturze Uczestnika, w szczególności łączności z siecią Internet;

3) monitoruje alarmy przekazywane przez elementy systemu ostrzegania zainstalowane w infrastrukturze Uczestnika;

4) dokonuje aktualizacji systemu ostrzegania oraz mechanizmów alarmowych;

5) dokonuje analizy wydajności platformy sprzętowej i informuje Uczestnika o potrzebie modernizacji platformy sprzętowej użytkowanej przez tego Uczestnika;

6) uzgadnia z Uczestnikiem kwestie związane z modernizacją platformy sprzętowej użytkowanej przez tego Uczestnika.

2. W przypadku stwierdzenia w ramach czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu ostrzegania ABW:

1) informuje Uczestnika o rodzaju stwierdzonej nieprawidłowości;

2) przekazuje Uczestnikowi instrukcje dotyczące postępowania mającego na celu przywrócenie prawidłowego funkcjonowania systemu ostrzegania.

§ 12. [Obowiązki uczestnika]

Uczestnik w ramach systemu ostrzegania:

1) dokonuje analizy alarmów przekazywanych przez elementy systemu ostrzegania zainstalowane w infrastrukturze tego Uczestnika w celu podjęcia działań naprawczych i zabezpieczających będących w jego zakresie;

2) czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem elementów systemu ostrzegania zainstalowanych w infrastrukturze tego Uczestnika, w szczególności użyczonej platformy sprzętowej;

3) zapewnia łączność elementów systemu ostrzegania zainstalowanych w infrastrukturze tego Uczestnika z siecią Internet zgodnie z technicznymi aspektami uczestnictwa;

4) informuje ABW o:

a) zamiarze podjęcia działań mogących wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie systemu ostrzegania, w szczególności o zamiarze odłączenia od infrastruktury Uczestnika jakiegokolwiek elementu systemu ostrzegania,

b) wykrytej lub planowanej przerwie w dostępności łączności elementów systemu ostrzegania zainstalowanych w infrastrukturze tego Uczestnika z siecią Internet,

c) wykrytych nieprawidłowościach w działaniu systemu ostrzegania;

5) wykonuje działania zgodnie z instrukcjami, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 2, oraz informuje ABW o efektach ich wykonania;

6) nie wykonuje samodzielnie czynności dotyczących elementów systemu ostrzegania zainstalowanych w infrastrukturze tego Uczestnika, w szczególności użyczonej platformy sprzętowej, z wyłączeniem instrukcji, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 2;

7) współpracuje z ABW w zakresie modernizacji oraz bieżących prac związanych z utrzymaniem poprawności funkcjonowania platformy sprzętowej użytkowanej przez tego Uczestnika.

§ 13. [Klasyfikacja alarmu jako pilny]

1. W ramach koordynacji systemu ostrzegania, w związku z wykonywaniem czynności, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 3, w przypadku powzięcia przez ABW informacji o wystąpieniu alarmu klasyfikowanego jako pilny, ABW informuje o tym osoby wyznaczone.

2. ABW klasyfikuje alarm jako pilny na podstawie analizy przeprowadzonej przez system ostrzegania.

3. Uczestnik, w przypadku otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie podejmuje niezbędne działania mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniu i informuje ABW o podjętych działaniach oraz o ich wynikach.

§ 14. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [WZÓR – POROZUMIENIE W SPRAWIE TECHNICZNYCH ASPEKTÓW UCZESTNICTWA W SYSTEMIE OSTRZEGANIA ORAZ MODELU KONFIGURACJI SYSTEMU]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 2 stycznia 2020 r. (poz. 54)

WZÓR – POROZUMIENIE W SPRAWIE TECHNICZNYCH ASPEKTÓW UCZESTNICTWA W SYSTEMIE OSTRZEGANIA ORAZ MODELU KONFIGURACJI SYSTEMU

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

RynekPierwotny.pl

Portal internetowy poświęcony nowym nieruchomościom

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »