reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania i dokumentowania czynności przez funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej

Na podstawie art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1940) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki przeprowadzania czynności, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1–3 i 4a–7 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej, zwanej dalej „ustawą”;

2) obowiązki funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, podczas wykonywania tych czynności;

3) uprawnienia osób, wobec których są podejmowane czynności, w tym treść pouczeń o prawach przysługujących tym osobom;

4) wzory protokołów, o których mowa w art. 12 ust. 7c ustawy;

5) sposób dokumentowania czynności niewymagających spisania protokołów.

§ 2. [Obowiązki funkcjonariusza przy wykonywaniu czynności]

1. Funkcjonariusz, przy wykonywaniu czynności, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy, umożliwia odnotowanie danych wymienionych w art. 13 ust. 1 ustawy na żądanie osoby, której wydaje polecenie.

2. Po przeprowadzeniu czynności, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy, funkcjonariusz poucza osobę, wobec której podjęto czynność, o prawie do złożenia zażalenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy. Wzmiankę o pouczeniu osoby, wobec której podjęto czynność, funkcjonariusz zamieszcza w notatce służbowej.

§ 3. [Czynność legitymowania]

1. Funkcjonariusz legitymuje osobę w warunkach, które:

1) zapewniają poufność danych osobowych osoby legitymowanej;

2) umożliwiają osobie legitymowanej odnotowanie informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy.

2. Funkcjonariusz dokumentuje legitymowanie osoby w książce przebiegu służby lub notatce służbowej, w której wpisuje datę, czas, miejsce oraz dane, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy.

3. Dokumentowanie czynności legitymowania osoby może być prowadzone w postaci elektronicznej.

4. Po przeprowadzeniu czynności, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy, funkcjonariusz poucza osobę, wobec której podjęto czynność, o prawie do złożenia zażalenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy. Wzmiankę o pouczeniu osoby, wobec której podjęto czynność, funkcjonariusz zamieszcza w książce przebiegu służby lub notatce służbowej.

§ 4. [Ujęcie osoby]

1. Funkcjonariusz po ujęciu osoby stwarzającej w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz dla mienia, a także osoby w sposób rażący naruszającej porządek publiczny, zwanej dalej „osobą ujętą”, niezwłocznie informuje osobę ujętą o przyczynach ujęcia i przysługujących jej prawach, w tym o prawie do:

1) skorzystania z pomocy adwokata lub radcy prawnego oraz do żądania umożliwienia nawiązania niezwłocznego kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym i bezpośredniej z nim rozmowy;

2) korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim;

3) złożenia oświadczenia lub odmowy złożenia oświadczenia w swojej sprawie;

4) otrzymania odpisu protokołu ujęcia;

5) dostępu do pierwszej pomocy medycznej;

6) zawiadomienia osoby najbliższej lub innej wskazanej osoby, jak również pracodawcy, szkoły, uczelni, dowódcy oraz osoby zarządzającej przedsiębiorstwem osoby ujętej albo przedsiębiorstwem, za które jest ona odpowiedzialna, o osobie ujętej;

7) złożenia do właściwego miejscowo prokuratora, w terminie 7 dni od dnia dokonania ujęcia, zażalenia na sposób prowadzenia ujęcia;

8) kontaktu z urzędem konsularnym lub z przedstawicielstwem dyplomatycznym państwa, którego jest obywatelem, jeżeli nie jest ona obywatelem polskim, lub kontaktu z przedstawicielem państwa, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania, jeżeli nie posiada żadnego obywatelstwa;

9) natychmiastowego zwolnienia, gdy ustanie przyczyna ujęcia;

10) bycia wysłuchanym.

2. Funkcjonariusz, który dokonał ujęcia osoby, sporządza z przebiegu tej czynności protokół ujęcia, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Kopię protokołu ujęcia przekazuje się osobie ujętej za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

3. Osobę ujętą można do czasu przekazania właściwej miejscowo jednostce organizacyjnej Policji umieścić w pomieszczeniu zajmowanym przez Straż Marszałkowską, zapewniającym bezpieczeństwo osobie ujętej oraz realizację celu ujęcia osoby.

§ 5. [Protokół z kontroli osobistej]

1. Wzór protokołu z kontroli osobistej jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Kopię protokołu z kontroli osobistej przekazuje się osobie poddanej kontroli osobistej za potwierdzeniem odbioru.

2. Funkcjonariusz informuje osobę poddawaną kontroli osobistej, że może ona żądać sporządzenia protokołu z tej kontroli również w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 7g ustawy.

§ 6. [Czynności przeglądania zawartości bagaży i sprawdzenia ładunków]

1. Funkcjonariusz dokonuje czynności, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 4a ustawy, w obecności właściciela bagażu lub ładunku albo przedstawiciela przewoźnika lub spedytora, a gdy jest to niemożliwe – w obecności osoby przybranej przez funkcjonariusza.

2. Funkcjonariusz dokonuje czynności, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 4a ustawy, pod nieobecność właściciela bagażu lub ładunku albo przewoźnika lub spedytora w przypadku, gdy z ustaleń funkcjonariusza wynika, że zwłoka może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego.

3. Po przeprowadzeniu czynności, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 4a ustawy, funkcjonariusz poucza właściciela bagażu lub ładunku albo przedstawiciela przewoźnika lub spedytora o prawie do złożenia zażalenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7a ustawy. Wzmiankę o pouczeniu osoby, wobec której podjęto czynność, funkcjonariusz zamieszcza w notatce służbowej lub protokole czynności.

4. Wzór protokołu przeglądania zawartości bagaży i sprawdzenia ładunków jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia. Kopię protokołu przeglądania zawartości bagaży i sprawdzenia ładunków przekazuje się właścicielowi bagażu lub ładunku albo przedstawicielowi przewoźnika lub spedytora za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Przepis § 5 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 7. [Czynności sprawdzenia pomieszczenia oraz środków transportu]

1. Funkcjonariusz dokonuje czynności, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 4b ustawy, w obecności właściciela lub użytkownika pomieszczenia lub środka transportu, a gdy jest to niemożliwe – w obecności osoby przybranej przez funkcjonariusza.

2. Funkcjonariusz dokonuje czynności, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 4b ustawy, pod nieobecność właściciela lub użytkownika w przypadku, gdy z ustaleń funkcjonariusza wynika, że zwłoka może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego.

3. Po przeprowadzeniu czynności, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 4b ustawy, funkcjonariusz poucza właściciela lub użytkownika pomieszczenia oraz środka transportu o prawie do złożenia zażalenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy. Wzmiankę o pouczeniu osoby, wobec której podjęto czynność, funkcjonariusz zamieszcza w notatce służbowej lub protokole czynności.

4. Wzór protokołu sprawdzenia pomieszczenia oraz środków transportu jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia. Kopię protokołu sprawdzenia pomieszczenia oraz środków transportu przekazuje się właścicielowi lub użytkownikowi pomieszczenia lub środka transportu za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Przepis § 5 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 8. [Żądanie udzielenia niezbędnej pomocy]

1. Komendant Straży Marszałkowskiej lub upoważniony przez niego funkcjonariusz doręcza lub przekazuje drogą elektroniczną żądanie udzielenia niezbędnej pomocy, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy.

2. Żądanie udzielenia niezbędnej pomocy zawiera powołanie podstawy prawnej żądania, określenie rodzaju i zakresu niezbędnej pomocy, wskazanie funkcjonariusza korzystającego z pomocy oraz pouczenie o odpowiedzialności karnej funkcjonariusza publicznego w razie niedopełnienia obowiązku udzielenia żądanej niezbędnej pomocy.

3. Żądanie udzielenia niezbędnej pomocy może być zgłoszone ustnie przez funkcjonariusza, który potrzebuje niezbędnej pomocy.

4. Funkcjonariusz, zgłaszając ustnie żądanie udzielenia niezbędnej pomocy, informuje osobę, do której zgłasza żądanie, o działaniu w sytuacji niecierpiącej zwłoki oraz przekazuje tej osobie informacje określone w ust. 2.

5. Żądanie udzielenia pomocy zgłoszone ustnie potwierdza się niezwłocznie w sposób określony w ust. 1.

§ 9. [Ustne żądanie udzielenia pomocy doraźnej]

1. Funkcjonariusz zwraca się o udzielenie niezbędnej pomocy, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6 ustawy, w sposób i w formie określonych odpowiednio w § 8 ust. 1–3.

2. Funkcjonariusz, zgłaszając ustnie żądanie udzielenia pomocy doraźnej, informuje osobę, do której zgłasza żądanie, o nagłym przypadku oraz przekazuje tej osobie informacje określone w § 8 ust. 2, z wyłączeniem informacji o odpowiedzialności karnej.

§ 10. [Notatka służbowa dotycząca żądania udzielenia niezbędnej pomocy]

Funkcjonariusz po zakończeniu czynności służbowych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, przekazuje Komendantowi Straży Marszałkowskiej notatkę służbową, która zawiera informację o wystąpieniu z żądaniem udzielenia niezbędnej pomocy, zwróceniu się o udzielenie niezbędnej pomocy lub zwróceniu się o udzielenie pomocy doraźnej.

§ 11. [Dokumentowanie w książce przebiegu służby wyników sprawdzenia przesyłek]

1. Funkcjonariusz dokumentuje w książce przebiegu służby wyniki sprawdzenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. b i c ustawy, przesyłek kierowanych do Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu lub wynik sprawdzenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy, terenów i obiektów będących w zarządzie Kancelarii Sejmu i zarządzie Kancelarii Senatu.

2. Funkcjonariusz, dokumentując w książce przebiegu służby wyniki sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1, wpisuje wynik sprawdzenia, datę, czas oraz miejsce sprawdzenia, a w przypadku znalezienia przedmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 7c ustawy, także opis podjętych działań zmierzających do neutralizacji zagrożeń.

3. Po przeprowadzeniu czynności, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy, funkcjonariusz poucza osobę, wobec której podjęto czynność, o prawie złożenia zażalenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy. Wzmiankę o pouczeniu osoby, wobec której podjęto czynność, funkcjonariusz zamieszcza w notatce służbowej.

§ 12. [Dokumentowanie w książce ewidencji broni i przedmiotów niebezpiecznych przekazania do depozytu broni lub przedmiotów niebezpiecznych]

1. Funkcjonariusz dokumentuje fakt wydania polecenia osobie, której zachowanie stwarza lub może stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa terenów, obiektów i urządzeń będących w zarządzie Kancelarii Sejmu i zarządzie Kancelarii Senatu lub dla bezpieczeństwa osób przebywających na tych terenach lub w tych obiektach, w książce przebiegu służby, w której wpisuje rodzaj, datę, czas, miejsce i wynik podjętej czynności oraz imiona, nazwiska i funkcje osób w niej uczestniczących.

2. Funkcjonariusz dokumentuje w książce ewidencji broni i przedmiotów niebezpiecznych przekazanie do depozytu broni lub przedmiotów niebezpiecznych przez osobę ubiegającą się o wstęp na tereny lub do obiektów będących w zarządzie Kancelarii Sejmu i zarządzie Kancelarii Senatu.

§ 13. [Zapis obrazu i dźwięku uzyskanego za pomocą kamer przenośnych lub nasobnych]

1. Funkcjonariusz może dokumentować przebieg czynności określonych w art. 12 ust. 1 pkt 1–3, 4a, 4b i 7 ustawy przez ich rejestrację za pomocą kamer przenośnych lub nasobnych.

2. Czynność, o której mowa w ust. 1, dokumentuje się, sporządzając notatkę służbową. Notatka służbowa zawiera w szczególności:

1) czas i miejsce zarejestrowanego obrazu zdarzeń;

2) stopień, imię, nazwisko i stanowisko służbowe funkcjonariusza;

3) podpis funkcjonariusza dokonującego rejestracji przebiegu czynności za pomocą kamer przenośnych lub nasobnych.

3. Zapis obrazu i dźwięku uzyskanego za pomocą kamer przenośnych lub nasobnych kopiuje i przechowuje się na informatycznym nośniku danych w sposób zapewniający jego poufność i integralność oraz ochronę przed utratą i zniszczeniem.

§ 14. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.1)

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 października 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania i dokumentowania czynności przez funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 2098), które utraciło moc z dniem 13 października 2019 r. na mocy art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1091).

Załącznik 1. [WZÓR – PROTOKÓŁ UJĘCIA]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 18 grudnia 2019 r. (poz. 63)

Załącznik nr 1

WZÓR – PROTOKÓŁ UJĘCIA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – PROTOKÓŁ Z KONTROLI OSOBISTEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR – PROTOKÓŁ Z KONTROLI OSOBISTEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – PROTOKÓŁ PRZEGLĄDANIA ZAWARTOŚCI BAGAŻY I SPRAWDZENIA ŁADUNKÓW]

Załącznik nr 3

WZÓR – PROTOKÓŁ PRZEGLĄDANIA ZAWARTOŚCI BAGAŻY I SPRAWDZENIA ŁADUNKÓW

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR – PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POMIESZCZENIA ORAZ ŚRODKÓW TRANSPORTU]

Załącznik nr 4

WZÓR – PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POMIESZCZENIA ORAZ ŚRODKÓW TRANSPORTU

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama