reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 3 stycznia 2020 r.

w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego

Na podstawie art. 6a ust. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;

2) ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969);

3) nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;

4) nieletnim – rozumie się przez to ucznia i wychowanka;

5) zakładzie – rozumie się przez to zakład poprawczy i schronisko dla nieletnich.

§ 2. [Wszczęcie procedury dokonywania oceny pracy nauczyciela]

1. W przypadku dokonywania oceny pracy z inicjatywy dyrektora zakładu lub na wniosek Ministra Sprawiedliwości dyrektor zakładu niezwłocznie powiadamia nauczyciela, w formie pisemnej, w postaci papierowej, o wszczęciu procedury dokonywania oceny jego pracy.

2. Opinia, o której mowa w art. 6a ust. 5 pkt 4 Karty Nauczyciela, jest wyrażana w formie pisemnej, w postaci papierowej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy. Opinia zawiera uzasadnienie.

§ 3. [Uwagi i zastrzeżenia do projektu oceny pracy]

1. Nauczyciel może zgłosić, w formie pisemnej, w postaci papierowej, uwagi i zastrzeżenia do projektu oceny pracy, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia zapoznania go z projektem oceny.

2. Na wniosek nauczyciela podczas zapoznawania go z projektem oceny pracy i wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń może być obecny przedstawiciel wskazanej przez nauczyciela zakładowej organizacji związkowej.

§ 4. [Karta oceny pracy]

1. Dyrektor zakładu doręcza nauczycielowi oryginał karty oceny pracy.

2. Karta oceny pracy zawiera:

1) imię (imiona) i nazwisko nauczyciela;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko;

4) staż pracy pedagogicznej;

5) stopień awansu zawodowego;

6) wykształcenie;

7) datę dokonania ostatniej oceny pracy;

8) stwierdzenie uogólniające, o którym mowa w art. 6a ust. 4 Karty Nauczyciela;

9) uzasadnienie oceny pracy;

10) datę dokonania oceny pracy;

11) podpis osoby dokonującej oceny pracy;

12) pouczenie o terminie i trybie wniesienia odwołania od oceny pracy.

3. Kopię karty oceny pracy włącza się do akt osobowych nauczyciela.

§ 5. [Odwołanie od oceny pracy nauczyciela]

1. Odwołanie od oceny pracy nauczyciela wraz z dokumentacją będącą podstawą ustalenia oceny pracy dyrektor zakładu przekazuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania odwołania, Ministrowi Sprawiedliwości.

2. Odwołanie od oceny pracy nauczyciela rozpatruje powołany przez Ministra Sprawiedliwości zespół oceniający w składzie:

1) przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości, jako przewodniczący zespołu;

2) przedstawiciel rady zakładu;

3) właściwy nauczyciel doradca metodyczny lub nauczyciel konsultant, o ile odwołanie dotyczy oceny pracy nauczyciela doradcy metodycznego;

4) przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez nauczyciela.

3. Zespół oceniający rozpatruje odwołanie od oceny pracy po uprzednim wysłuchaniu nauczyciela, który wniósł odwołanie. Przewodniczący zespołu, o którym mowa w ust. 2, nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem posiedzenia zespołu oceniającego, podczas którego nauczyciel ma zostać wysłuchany, zawiadamia nauczyciela o posiedzeniu. Niestawienie się nauczyciela, mimo prawidłowego zawiadomienia o posiedzeniu, nie wstrzymuje rozpatrywania odwołania przez zespół oceniający i wydania rozstrzygnięcia.

4. Rozstrzygnięcia, o których mowa w art. 6a ust. 10a Karty Nauczyciela, zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich członków zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu.

5. Zespół sporządza pisemne uzasadnienie rozstrzygnięcia.

6. Rozstrzygnięcie zespołu oceniającego oraz jego uzasadnienie podpisuje przewodniczący zespołu.

7. W przypadku rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 6a ust. 10a pkt 2 Karty Nauczyciela, do ustalenia nowej oceny pracy przez zespół oceniający stosuje się § 4 ust. 2 i 3 oraz § 8 ust. 2.

§ 6. [Stosowanie przepisów § 2–5 rozporządzenia]

Przepisy § 2–5 stosuje się odpowiednio do ustalania oceny pracy nauczycieli religii, z tym że organ upoważniony do dokonania oceny uwzględnia ocenę merytoryczną nauczyciela religii, ustaloną przez właściwą władzę kościelną.

§ 7. [Ocena pracy dyrektora zakładu]

1. Oceny pracy dyrektora zakładu dokonuje Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii rady zakładu i zakładowych organizacji związkowych działających w zakładzie. Minister Sprawiedliwości bierze pod uwagę także spostrzeżenia sędziego rodzinnego poczynione w toku wykonywania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich przedstawiane Ministrowi w sprawozdaniu każdorazowo po zakończeniu kontroli w zakładzie.

2. Opinie, o których mowa w ust. 1, wyraża się na piśmie.

3. Przy dokonywaniu oceny pracy dyrektora zakładu przepisy § 2 ust. 1 oraz § 3 i § 4 stosuje się odpowiednio.

§ 8. [Zespół oceniający]

1. Wniosek dyrektora zakładu o ponowne ustalenie oceny jego pracy rozpatruje powołany przez Ministra Sprawiedliwości zespół oceniający w składzie:

1) przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości, jako przewodniczący zespołu;

2) przedstawiciel organu nadzoru zwierzchniego sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości, o którym mowa w art. 95 § 1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich;

3) przedstawiciel rady zakładu;

4) właściwy nauczyciel doradca metodyczny lub nauczyciel konsultant – powołany na wniosek ocenianego dyrektora zakładu;

5) przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez ocenianego dyrektora zakładu – powołany na jego wniosek.

2. W skład zespołu oceniającego nie mogą wchodzić osoby uczestniczące w dokonywaniu oceny, od której odwołuje się dyrektor zakładu.

3. Przepisy § 5 ust. 3–7 stosuje się odpowiednio.

§ 9. [Stosowanie przepisów § 7 i § 8 rozporządzenia]

Do nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora zakładu, oraz nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora zakładu przez okres co najmniej 6 miesięcy przepisy § 7 i § 8 stosuje się odpowiednio.

§ 10. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.1)

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

 

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. poz. 2263 oraz z 2019 r. poz. 928), które utraciło moc z dniem 1 września 2019 r. w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Admiral Tax Ltd

Eksperci w planowaniu podatkowym i optymalizacji kosztów fiskalnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama