reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 14 stycznia 2020 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Pełnomocnik Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych]

1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

§ 2. [Zadania Pełnomocnika]

Do zadań Pełnomocnika należy:

1) monitorowanie prac podejmowanych przez organy administracji rządowej w celu popularyzacji i ułatwienia realizacji lokalnych inicjatyw społecznych;

2) współpraca z organami administracji rządowej, organami jednostek samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w zakresie działań wpływających na wzrost powszechności i rozwój lokalnych inicjatyw społecznych;

3) inicjowanie oraz podejmowanie działań mających na celu popularyzację i promocję podejmowania lokalnych inicjatyw społecznych w administracji publicznej;

4) opiniowanie projektów dokumentów programowych w zakresie lokalnych inicjatyw społecznych;

5) opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych działań organów administracji rządowej w zakresie realizacji lokalnych inicjatyw społecznych;

6) prowadzenie dialogu między administracją rządową a partnerami społeczno-gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie lokalnych inicjatyw społecznych;

7) podejmowanie i realizacja lokalnych inicjatyw społecznych na rzecz aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych.

§ 3. [Lokalna inicjatywa społeczna oraz działania na rzecz społeczności lokalnych]

1. Pełnomocnik może podejmować oraz inicjować procesy legislacyjne zmierzające do realizacji działań na rzecz społeczności lokalnych i lokalnych inicjatyw społecznych.

2. Pełnomocnik może, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego oraz Przewodniczącym Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, wnosić do rozpatrzenia przez Radę Ministrów projekty dokumentów rządowych wynikające z zakresu swojego działania.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do inicjatywy lokalnej w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020).

§ 4. [Współpraca z organami administracji rządowej]

1. Pełnomocnik przy wykonywaniu powierzonych zadań współpracuje z organami administracji rządowej, które są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.

2. Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, może podejmować współpracę z organami jednostek samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi.

3. Pełnomocnik może, po uprzednim uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, w zakresie powierzonych mu zadań, powoływać zespoły eksperckie i doradcze oraz zlecać przeprowadzanie ekspertyz.

§ 5. [Uprawnienia pełnomocnika]

Pełnomocnik może przedstawiać Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski oraz projekty dokumentów związanych z realizacją powierzonych mu zadań.

§ 6. [Obsługa merytoryczna, organizacyjno-prawna, techniczna i kancelaryjno-biurowa]

Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

§ 7. [Gospodarka finansowa]

Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika pokrywane są z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama