reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 21 stycznia 2020 r.

w sprawie połączenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny oraz Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 i 2227) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Połączenie instytutów badawczych]

1. Z dniem 1 lutego 2020 r. łączy się następujące instytuty badawcze:

1) Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 000288461, numer identyfikacji podatkowej NIP 52500087321);

2) Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła, z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 000288478, numer identyfikacji podatkowej NIP 52500089102).

2. Połączenie instytutów, o których mowa w ust. 1, następuje przez włączenie Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

§ 2. [Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny]

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny po włączeniu instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, zachowuje dotychczasową nazwę.

§ 3. [Siedziba Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny]

Siedzibą Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, zwanego dalej „Instytutem”, jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4. [Nadzór nad Instytutem]

Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 5. [Przedmiot podstawowej działalności Instytutu]

1. Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu jest prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych z zakresu nauk o zdrowiu, dostosowanych do potrzeb systemu zdrowia publicznego oraz ochrony zdrowia, w szczególności dotyczących monitorowania i analiz stanu zdrowia ludności oraz jego uwarunkowań, organizacji systemu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa żywności oraz sposobu żywienia i stanu odżywienia człowieka, promocji zdrowia, epidemiologii i diagnostyki chorób zakaźnych, nadzoru epidemiologicznego, szczepień ochronnych, bezpieczeństwa zdrowotnego środowiska i surowców uzdrowiskowych.

2. W związku z prowadzoną podstawową działalnością Instytut:

1) prowadzi badania i dokonuje ocen w zakresie weryfikacji poprawności danych epidemiologicznych oraz wyników laboratoryjnych i opracowuje wytyczne w zakresie metodologii badań laboratoryjnych, prowadzonych na potrzeby nadzoru epidemiologicznego, a także urzędowej kontroli żywności, wydaje oceny i kwalifikacje rodzajowe naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych oraz wydaje atesty higieniczne;

2) współpracuje z organizacjami międzynarodowymi w zakresie wymiany danych, w szczególności o charakterystyce patogenów występujących na terenie kraju;

3) monitoruje czynniki determinujące stan zdrowia na potrzeby planowania, monitorowania realizacji i ewaluacji programów polityki zdrowotnej oraz programów zdrowotnych, a także innych interwencji w zakresie zdrowia publicznego;

4) monitoruje wartość odżywczą żywności i nawyki żywieniowe ludności w kraju;

5) gromadzi i analizuje dane o występowaniu zakażeń drobnoustrojami opornymi na antybiotyki i inne produkty lecznicze;

6) realizuje działania w obszarze monitorowania określonych chemicznych czynników ryzyka występujących w żywności;

7) dokonuje oceny środowiskowych zagrożeń zdrowotnych populacji generalnej z uwzględnieniem zmienności regionalnej, w szczególności związanych z zanieczyszczeniem powietrza;

8) dokonuje oceny nierówności społecznych w zdrowiu i proponuje działania mające na celu rozwiązywanie problemów zdrowotnych w wymiarze populacyjnym w celu poprawy stanu zdrowia i zmniejszenia nierówności w zdrowiu, ze szczególnym uwzględnieniem promocji zdrowia i profilaktyki chorób niezakaźnych;

9) tworzy mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie zdrowia publicznego;

10) prowadzi w ramach statystyki publicznej ogólnopolskie badanie chorobowości szpitalnej ogólnej;

11) prowadzi badania i analizy w zakresie szacowania faktycznych kosztów chorób z uwzględnieniem kosztów bezpośrednich, utraty produktu krajowego brutto i kosztów niepieniężnych;

12) prowadzi badania i analizy w zakresie oceny skutków ekonomicznych chorób i ich wpływu na sytuację sektora finansów publicznych;

13) rozwija badania w dziedzinie zdrowia publicznego dla potrzeb polityki i praktyki;

14) prowadzi działalność edukacyjną w zakresie zdrowia publicznego z uwzględnieniem kursów specjalizacyjnych oraz innych form kształcenia.

§ 6. [Inwentaryzacja oraz sprawozdania finansowe]

1. Połączenie instytutów, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje na podstawie inwentaryzacji oraz sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31 stycznia 2020 r.

2. Instytut przejmuje pracowników włączanego instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.

3. Instytut przejmuje mienie, zobowiązania i należności włączanego instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych.

4. Instytut wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem był włączany instytut, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.

5. Zadania ujęte w planie rzeczowo-finansowym włączanego instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, wprowadza się do planu rzeczowo-finansowego Instytutu.

6. Po połączeniu instytutów, o których mowa w § 1 ust. 1, obowiązują system finansowo-księgowy oraz system finansowo-płacowy stosowany przez Instytut przed dniem połączenia.

§ 7. [Składniki majątkowe i mienie będące własnością instytutu]

1. Wszystkie składniki majątkowe i mienie będące własnością instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, według stanu na dzień 31 stycznia 2020 r., w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawo własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość, tj. działki ewidencyjnej nr 3 z obrębu 1-05-17 położonej przy ul. Powsińskiej 61/63 w dzielnicy Mokotów miasta stołecznego Warszawy oraz własność budynków związanych z tą nieruchomością gruntową, w wyniku połączenia wejdą w skład mienia Instytutu.

2. Szczegółowy wykaz składników majątkowych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny został utworzony rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. o Państwowym Zakładzie Higjeny (Dz. U. z 1936 r. poz. 336), zmienionym rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1934 r. o złączeniu Państwowych Zakładów badania żywności i przedmiotów użytku z Państwowym Zakładem Higjeny (Dz. U. poz. 977), obwieszczeniem Ministra Opieki Społecznej z dnia 9 czerwca 1939 r. o sprostowaniu błędu w obwieszczeniu Ministra Opieki Społecznej z dnia 9 maja 1936 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. o Państwowym Zakładzie Higieny (Dz. U. poz. 365), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2007 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie (Dz. U. poz. 1466).

2) Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła został utworzony uchwałą nr 142/63 Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1963 r. w sprawie utworzenia Instytutu Żywności i Żywienia, wydaną na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o instytutach naukowo-badawczych (Dz. U. poz. 60).

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH INSTYTUTU ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA IM. PROF. DRA MED. ALEKSANDRA SZCZYGŁA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 STYCZNIA 2020 R.]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 21 stycznia 2020 r. (poz. 135)

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH INSTYTUTU ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA IM. PROF. DRA MED. ALEKSANDRA SZCZYGŁA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 STYCZNIA 2020 R.

Lp.

Grupa, podgrupa, rodzaj / Nazwa

Liczba

1

Grupa: 0 Grunty

1

2

Podgrupa: 03 Grunty zabudowane i zurbanizowane

1

3

Rodzaj: 032 Inne tereny zabudowane

1

4

Grupa: 1 Budynki i lokale

2

5

Podgrupa: 10 Budynki niemieszkalne

2

6

Rodzaj: 105 Budynki biurowe

1

7

Rodzaj: 106 Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej

1

8

Grupa: 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

7

9

Podgrupa: 21 Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne

4

10

Rodzaj: 210 Rurociągi linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne, przesyłowe

3

11

Rodzaj: 211 Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze

1

12

Podgrupa: 22 Infrastruktura transportu

1

13

Rodzaj: 220 Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe

1

14

Podgrupa: 29 Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej

2

15

Rodzaj: 291 Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

2

16

Grupa: 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

369

17

Podgrupa: 41 Obrabiarki do metali

2

18

Rodzaj: 410 Tokarki

1

19

Rodzaj: 412 Frezarki

1

20

Podgrupa: 44 Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów

1

21

Rodzaj: 440 Pompy nurnikowe i tłokowe

1

22

Podgrupa: 48 Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

22

23

Rodzaj: 486 Urządzenia i aparaty chłodnicze przenośne

22

24

Podgrupa: 49 Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty specjalizowane i specjalne, ogólnego zastosowania

344

25

Rodzaj: 491 Zespoły komputerowe

344

26

Grupa: 6 Urządzenia techniczne

45

27

Podgrupa: 61 Urządzenia i aparatura energii elektrycznej

3

28

Rodzaj: 611 Urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego

3

29

Podgrupa: 62 Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia dla telefonii i telegrafii

19

30

Rodzaj: 622 Urządzenia elektroakustyczne i elektrowizyjne

17

31

Rodzaj: 626 Urządzenia dla telefonii

2

32

Podgrupa: 64 Dźwigi i przenośniki

3

33

Rodzaj: 640 Dźwigi osobowe i towarowe

3

34

Podgrupa: 65 Urządzenia przemysłowe

8

35

Rodzaj: 653 Urządzenia klimatyzacyjne

7

36

Rodzaj: 654 Urządzenia do oczyszczania wody

1

37

Podgrupa: 66 Urządzenia nieprzemysłowe

12

38

Rodzaj: 662 Urządzenia i aparaty projekcyjne

10

39

Rodzaj: 669 Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe

2

40

Grupa: 7 Środki transportu

1

41

Podgrupa: 74 Pojazdy mechaniczne

1

42

Rodzaj: 746 Ciągniki

1

43

Grupa: 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

213

44

Podgrupa: 80 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

213

45

Rodzaj: 801 Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny

164

46

Rodzaj: 802 Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny

3

47

Rodzaj: 803 Wyposażenie techniczne do prac biurowych

46

48

Wartości niematerialne i prawne

40

49

Oprogramowania, licencje

40

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

ODO 24

ODO 24 – to firma, która od 2012 roku oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Stawia na merytorykę, praktyczne rozwiązania oraz trwałe relacje z klientami budowane w oparciu o partnerstwo, uczciwość i zaufanie. Swoim klientom pomaga chronić dane, minimalizując ryzyko związane z kontrolą, wyciekiem lub ich utratą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama