reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 9 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1547), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (Dz. U. poz. 1784);

2) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (Dz. U. poz. 2344);

3) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (Dz. U. poz. 1807).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (Dz. U. poz. 1784), które stanowią:

„§ 2. Przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie do ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego kuratorów zawodowych oraz aplikantów kuratorskich od dnia 1 stycznia 2017 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.”;

2) § 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (Dz. U. poz. 2344), które stanowią:

„§ 2. Wynagrodzenie zasadnicze kuratorów zawodowych oraz aplikantów kuratorskich ustalone przy zastosowaniu mnożników kwoty bazowej w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, przysługuje kuratorom zawodowym oraz aplikantom kuratorskim od dnia 1 stycznia 2018 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;

3) § 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (Dz. U. poz. 1807), które stanowią:

„§ 2. Wynagrodzenie zasadnicze kuratorów zawodowych oraz aplikantów kuratorskich ustalone przy zastosowaniu mnożników kwoty bazowej w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, przysługuje kuratorom zawodowym oraz aplikantom kuratorskim od dnia 1 stycznia 2019 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 9 stycznia 2020 r. (poz. 145)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 23 grudnia 2002 r.

w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

Na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1014 oraz z 2019 r. poz. 730) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady wynagradzania kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich;

2) mnożniki wynagrodzenia zasadniczego;

3) stawki dodatku funkcyjnego;

4) stawki dodatku patronackiego;

5) okoliczności uzasadniające przyznanie kuratorom zawodowym dodatku specjalnego.

§ 2. Ustala się wynagrodzenie zasadnicze kuratorów zawodowych, zwanych dalej „kuratorami”, oraz aplikantów kuratorskich przy zastosowaniu mnożników kwoty bazowej, zwanej dalej „kwotą bazową”, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych, zwanej dalej „ustawą”, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Stanowiska oraz odpowiadające im stawki dodatku funkcyjnego wyrażone w procentach kwoty bazowej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Dodatku funkcyjnego przysługującego kuratorowi powołanemu na stanowisko kuratora okręgowego lub zastępcy kuratora okręgowego nie łączy się z dodatkiem za pracę terenową, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy.

§ 4. 1. Kuratorowi sprawującemu patronat nad jednym aplikantem kuratorskim przez okres nie krótszy niż miesiąc przysługuje dodatek patronacki w wysokości 0,10 kwoty bazowej za każdy miesiąc sprawowania patronatu, a za następnych aplikantów – w wysokości 0,05 kwoty bazowej za każdego aplikanta, jednak nie więcej niż 0,20 kwoty bazowej za wszystkich aplikantów łącznie.

2. Przerwa w sprawowaniu patronatu z powodu nieobecności patrona lub jednego aplikanta, trwająca dłużej niż 7 dni roboczych, powoduje utratę prawa do dodatku za tego aplikanta.

§ 5. Dodatek specjalny, w wysokości, o której mowa w art. 14 ust. 4 ustawy, może być przyznany kuratorowi z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych, w szczególności za prowadzenie zajęć w ośrodku kuratorskim, przez właściwego prezesa sądu.

§ 6. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2001 r. w sprawie wynagrodzeń zawodowych kuratorów sądowych (Dz. U. poz. 930).

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 23 grudnia 2002 r.

Załącznik nr 11)

TABELA MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ DLA STOPNI SŁUŻBOWYCH KURATORÓW ZAWODOWYCH ORAZ DLA APLIKANTÓW KURATORSKICH

Lp.

 

Mnożnik kwoty bazowej

1

Kurator specjalista

2,56

2

Starszy kurator zawodowy

2,26

3

Kurator zawodowy

1,97

4

Aplikant kuratorski

1,25

 


1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (Dz. U. poz. 1807), które weszło w życie z dniem 1 października 2019 r.

Załącznik nr 2

TABELA STANOWISK ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Lp.

Stanowisko

Procent kwoty bazowej

1

Kurator okręgowy

70–110

2

Zastępca kuratora okręgowego

50–70

3

Kierownik zespołu kuratorskiej służby sądowej

30–50

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

S&P Audyt Sp. z o.o.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama