Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie kart daktyloskopijnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 ust. 1o ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) wzory kart daktyloskopijnych, na których dane daktyloskopijne są pobierane przez upoważnione podmioty i przekazywane Komendantowi Głównemu Policji w celu przetwarzania w zbiorach danych daktyloskopijnych;

2) tryb i sposób przekazywania kart daktyloskopijnych Komendantowi Głównemu Policji przez obowiązane do tego służby, instytucje państwowe oraz organy władzy publicznej.

§ 2. [Definicje]

Użyte w rozporządzeniu określenia i skróty oznaczają:

1) KSIP – Krajowy System Informacyjny Policji;

2) Daktyl III – pomocniczy skorowidz daktyloskopijny dla podmiotów, które nie mają dostępu do KSIP;

3) Kodeks postępowania karnego – ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 30);

4) Pobyt – system teleinformatyczny, w którym jest prowadzony krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców, o którym mowa w art. 449 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35);

5) podmioty obowiązane – służby, instytucje państwowe oraz organy władzy publicznej zobowiązane do przekazywania kart daktyloskopijnych Komendantowi Głównemu Policji;

6) ustawa – ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;

7) ZD CLKP – Zakład Daktyloskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

§ 3. [Wzory kart daktyloskopijnych]

1. Wzór karty daktyloskopijnej palców, na której pobiera się odciski linii papilarnych od osób, o których mowa w art. 21h ust. 2 pkt 1 lit. a–f ustawy, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór karty daktyloskopijnej dłoni, na której pobiera się odciski linii papilarnych dłoni od osób, o których mowa w art. 21h ust. 2 pkt 1 lit. a–f ustawy, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Wzór karty daktyloskopijnej palców cudzoziemca, na której pobiera się odciski linii papilarnych od osób, o których mowa w art. 21h ust. 2 pkt 1 lit. g ustawy, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

4. Wzór karty daktyloskopijnej palców, na której pobiera się odciski linii papilarnych od osób, o których mowa w art. 192a § 1 Kodeksu postępowania karnego, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

5. Wzór karty daktyloskopijnej dłoni, na której pobiera się odciski linii papilarnych dłoni od osób, o których mowa w art. 192a § 1 Kodeksu postępowania karnego, jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

6. Wzór karty daktyloskopijnej palców, na której pobiera się odciski linii papilarnych od osób, o których mowa w art. 20 ust. 1l ustawy, jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

7. Wzór karty daktyloskopijnej dłoni, na której pobiera się odciski linii papilarnych dłoni od osób, o których mowa w art. 20 ust. 1l ustawy, jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

§ 4. [Dane osoby daktyloskopowanej]

1. Podmiot obowiązany przekazuje wraz z kartami daktyloskopijnymi, które zawierają obrazy linii papilarnych, dane osoby daktyloskopowanej, rejestrując ją odpowiednio w KSIP, Pobyt lub Daktyl III.

2. Osoby, o których mowa w art. 21h ust. 2 pkt 1 lit. g ustawy, są rejestrowane automatycznie w bazie Pobyt po dokonaniu rejestracji na urządzeniu do elektronicznego daktyloskopowania. Dane, które nie zarejestrowały się automatycznie w bazie Pobyt, podmiot obowiązany rejestruje nie później niż w ciągu 72 godzin od momentu pobrania obrazów linii papilarnych.

3. Podmioty obowiązane, które nie mają upoważnienia do rejestrowania danych w KSIP, przekazujące Komendantowi Głównemu Policji dane daktyloskopijne pobrane od osób, o których mowa w art. 21h ust. 2 pkt 1 lit. a–c, e oraz f ustawy, rejestrują dane tych osób w Daktyl III.

4. Podmioty, o których mowa w ust. 3, które nie mają dostępu do Daktyl III, przekazują karty daktyloskopijne do ZD CLKP bez rejestracji.

§ 5. [Pobranie obrazu linii papilarnych za pomocą urządzenia do elektronicznego daktyloskopowania]

1. Jeżeli obrazy linii papilarnych pobrano za pomocą urządzenia do elektronicznego daktyloskopowania, kartę daktyloskopijną utworzoną za pomocą tego urządzenia w formie pliku elektronicznego przesyła się z użyciem systemu teleinformatycznego do ZD CLKP.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy rejestracji osoby lub przesyłaniu karty daktyloskopijnej ZD CLKP zwraca nadesłany plik elektroniczny z użyciem systemu teleinformatycznego do podmiotu obowiązanego celem usunięcia tych nieprawidłowości.

3. Po prawidłowym przesłaniu karty daktyloskopijnej pliki elektroniczne, które zawierają dane powstałe podczas daktyloskopowania, trwale usuwa się z dysku twardego urządzenia do elektronicznego daktyloskopowania lub innego elektronicznego nośnika danych.

4. W przypadku gdy karty daktyloskopijne, które zawierają obrazy linii papilarnych pobrane za pomocą urządzenia do elektronicznego daktyloskopowania, nie dotarły do ZD CLKP i nie ma już możliwości sporządzenia kart daktyloskopijnych metodą tuszową, podmiot obowiązany drukuje karty daktyloskopijne z utworzonego wcześniej pliku i przekazuje w jednym egzemplarzu do ZD CLKP. Wydruk karty daktyloskopijnej z utworzonego wcześniej pliku traktuje się jak oryginał karty daktyloskopijnej, który podlega rejestracji w zbiorach, o których mowa w art. 21h ust. 1 ustawy.

§ 6. [Karty daktyloskopijne sporządzone metodą tuszową]

1. Karty daktyloskopijne sporządzone metodą tuszową przekazuje się podpisane na każdym arkuszu karty, w przeznaczonym do tego polu, przez osobę daktyloskopującą w imieniu obowiązanego podmiotu i osobę daktyloskopowaną. Na karcie wpisuje się numer identyfikujący osobę (nr KSIP OIO) lub pierwszą część numeru referencyjnego Eurodac.

2. Jeden egzemplarz karty daktyloskopijnej przekazuje się niezwłocznie do ZD CLKP.

§ 7. [Sprawdzanie kart daktyloskopijnych w zakresie prawidłowości ich sporządzenia]

Karty daktyloskopijne dostarczone do ZD CLKP są sprawdzane w zakresie prawidłowości ich sporządzenia. Karty wypełnione nieprawidłowo lub zawierające odciski linii papilarnych o niedostatecznej jakości są zwracane podmiotowi, który je przekazał, celem uzupełnienia braków lub powtórnego wykonania.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 lutego 2020 r.3)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. M. Wąsik


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 125, 1091, 1556, 1608, 1635, 1726 i 2020.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 września 2015 r. w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów (Dz. U. poz. 1565) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję (Dz. U. poz. 1636 oraz z 2019 r. poz. 180), które utraciły moc na podstawie art. 105 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125).

Załącznik 1. [WZÓR – KARTA DAKTYLOSKOPIJNA PALCÓW]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 28 stycznia 2020 r. (poz. 173)

Załącznik nr 1

WZÓR – KARTA DAKTYLOSKOPIJNA PALCÓW

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – KARTA DAKTYLOSKOPIJNA DŁONI]

Załącznik nr 2

WZÓR – KARTA DAKTYLOSKOPIJNA DŁONI

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – KARTA DAKTYLOSKOPIJNA PALCÓW CUDZOZIEMCA]

Załącznik nr 3

WZÓR – KARTA DAKTYLOSKOPIJNA PALCÓW CUDZOZIEMCA

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR – KARTA DAKTYLOSKOPIJNA PALCÓW DO ELIMINACJI ŚLADÓW]

Załącznik nr 4

WZÓR – KARTA DAKTYLOSKOPIJNA PALCÓW DO ELIMINACJI ŚLADÓW

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR – KARTA DAKTYLOSKOPIJNA DŁONI DO ELIMINACJI ŚLADÓW]

Załącznik nr 5

WZÓR – KARTA DAKTYLOSKOPIJNA DŁONI DO ELIMINACJI ŚLADÓW

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR – KARTA DAKTYLOSKOPIJNA PALCÓW DO ELIMINACJI ŚLADÓW POZOSTAWIONYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW I FUNKCJONARIUSZY POLICJI]

Załącznik nr 6

WZÓR – KARTA DAKTYLOSKOPIJNA PALCÓW DO ELIMINACJI ŚLADÓW POZOSTAWIONYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW I FUNKCJONARIUSZY POLICJI

infoRgrafika

Załącznik 7. [WZÓR – KARTA DAKTYLOSKOPIJNA DŁONI DO ELIMINACJI ŚLADÓW POZOSTAWIONYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW I FUNKCJONARIUSZY POLICJI]

Załącznik nr 7

WZÓR – KARTA DAKTYLOSKOPIJNA DŁONI DO ELIMINACJI ŚLADÓW POZOSTAWIONYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW I FUNKCJONARIUSZY POLICJI

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-04
  • Data wejścia w życie: 2020-02-07
  • Data obowiązywania: 2020-02-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw