reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na lata 2020–2022

Na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 oraz z 2020 r. poz. 148) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Program wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka]

1. Wprowadza się program wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na lata 2020–2022, który jest określony w załączniku do rozporządzenia.

2. Program, o którym mowa w ust. 1, stanowi program nadzoru nad chorobą niebieskiego języka w rozumieniu art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1266/2007 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących dyrektywy Rady 2000/75/WE w odniesieniu do kontroli, monitorowania, nadzoru i ograniczeń przemieszczeń niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie chorobą niebieskiego języka (Dz. Urz. UE L 283 z 27.10.2007, str. 37, z późn. zm.2)).

§ 2. [Termin rozpoczęcia stosowania programu]

Program, o którym mowa w § 1, stosuje się od dnia 1 stycznia 2020 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Ardanowski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 89 z 01.04.2008, str. 3, Dz. Urz. UE L 116 z 30.04.2008, str. 3, Dz. Urz. UE L 117 z 01.05.2008, str. 22, Dz. Urz. UE L 197 z 25.07.2008, str. 18, Dz. Urz. UE L 299 z 08.11.2008, str. 17, Dz. Urz. UE L 344 z 20.12.2008, str. 28, Dz. Urz. UE L 40 z 11.02.2009, str. 3, Dz. Urz. UE L 227 z 29.08.2009, str. 3, Dz. Urz. UE L 313 z 28.11.2009, str. 59, Dz. Urz. UE L 322 z 08.12.2010, str. 20, Dz. Urz. UE L 176 z 05.07.2011, str. 18 oraz Dz. Urz. UE L 141 z 31.05.2012, str. 7.

Załącznik 1. [PROGRAM WYKRYWANIA WYSTĘPOWANIA ZAKAŻEŃ WIRUSEM CHOROBY NIEBIESKIEGO JĘZYKA NA LATA 2020–2022]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 28 stycznia 2020 r. (poz. 212)

PROGRAM WYKRYWANIA WYSTĘPOWANIA ZAKAŻEŃ WIRUSEM CHOROBY NIEBIESKIEGO JĘZYKA NA LATA 2020–2022

1. Identyfikacja programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na lata 2020–2022

Państwo członkowskie: Rzeczpospolita Polska

Choroba: choroba niebieskiego języka (Bluetongue)

Gatunki objęte programem: bydło, owce, kozy

Lata realizacji programu: 2020–2022

2. Dane historyczne dotyczące rozwoju epidemiologicznego choroby

Od 2009 r. na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest regularnie realizowany program wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka, zarówno u rodzimego bydła, jak i u owiec, a od 2014 r. również u kóz, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1266/2007 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących dyrektywy Rady 2000/75/WE w odniesieniu do kontroli, monitorowania, nadzoru i ograniczeń przemieszczeń niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie chorobą niebieskiego języka (Dz. Urz. UE L 283 z 27.10.2007, str. 37, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 1266/2007”.

Od 2009 r. program wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka stanowił, że w przypadku uzyskania dodatniego wyniku badania laboratoryjnego (serologicznego – testem ELISA) lekarz weterynarii pobiera próbki od bydła i owiec, a od 2014 r. również od kóz, u których stwierdzono obecność przeciwciał dla wirusa choroby niebieskiego języka, i przesyła je do badań laboratoryjnych (wirusologicznych – testem rt RT-PCR) w celu wykrycia materiału genetycznego wirusa.

Z uwagi na brak stwierdzonych ognisk choroby niebieskiego języka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także uwzględniając bierny nadzór kliniczny w kierunku choroby niebieskiego języka u zwierząt pochodzących z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzony zgodnie z ust. 2.1 załącznika I do rozporządzenia nr 1266/2007, należy uznać, że ta choroba nie występowała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej endemicznie. Jednocześnie z uwagi na właściwości wirusa i zachodzące zmiany klimatyczne nie należy wykluczać takiego zagrożenia w przyszłości.

Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nr 1266/2007, tj. od dnia 1 listopada 2007 r., na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały wprowadzone z państw członkowskich Unii Europejskiej liczne sztuki bydła, u których wykryto przeciwciała dla wirusa choroby niebieskiego języka oraz materiał genetyczny wirusa tej choroby. Sztuki bydła wprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach handlu wewnątrzwspólnotowego, u których w badaniach laboratoryjnych (wirusologicznych – testem rt RT-PCR) potwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa, zostały zabite.

W dniu 1 czerwca 2010 r. zniesione zostały strefy zamknięte obejmujące niektóre powiaty położone w województwach: dolnośląskim, lubuskim, opolskim i zachodniopomorskim. Wyznaczenie stref zamkniętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynikało z wystąpienia ognisk choroby niebieskiego języka na terytorium Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Czeskiej.

3. Opis programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na lata 2020–2022

Obowiązek realizacji programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka, zwanego dalej „programem”, wynika z art. 4 rozporządzenia nr 1266/2007. Jest on prowadzony na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Program obejmuje co najmniej bierny nadzór kliniczny i aktywny nadzór laboratoryjny.

Bierny nadzór kliniczny jest realizowany przez obowiązek zgłaszania powiatowemu lekarzowi weterynarii wszelkich podejrzeń wystąpienia choroby zakaźnej oraz każdego przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz, zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967, z późn. zm.). Corocznie są również prowadzone szkolenia dla lekarzy weterynarii będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie postępowania przy zwalczaniu i wykrywaniu choroby niebieskiego języka, natomiast dla lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej szkolenia w tym zakresie, w miarę potrzeby, są prowadzone przez pracowników powiatowych inspektoratów weterynarii. Prowadzone są także kampanie uświadamiające dla posiadaczy bydła, owiec i kóz, mające na celu umożliwienie, szczególnie w sezonie największej aktywności muchówek z rodzaju Culicoides, rozpoznania objawów klinicznych choroby niebieskiego języka. Ponadto na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Weterynarii została utworzona zakładka „Choroba niebieskiego języka”, w której są umieszczone dodatkowe materiały szkoleniowe dotyczące rozpoznawania tej choroby, w tym ulotka informacyjna opisująca objawy tej choroby, a także zdjęcia przedstawiające kliniczny obraz choroby.

Zakłada się, że w ramach biernego nadzoru klinicznego zostanie przeprowadzonych 100 badań serologicznych oraz 100 badań wirusologicznych zwierząt z gatunków objętych programem podejrzanych o zakażenie wirusem choroby niebieskiego języka. Koszty przeprowadzonych badań zostały doliczone do kosztów prowadzenia aktywnego nadzoru laboratoryjnego.

Aktywny nadzór laboratoryjny będzie obejmował badania laboratoryjne (serologiczne i wirusologiczne) prowadzone zgodnie z ust. 2.2 załącznika I do rozporządzenia nr 1266/2007.

Program ma na celu:

1) stwierdzenie wystąpienia określonego serotypu wirusa (BTV-8) lub wykrycie wprowadzenia innych serotypów;

2) wykrycie dowodów przenoszenia wirusa z obszarów, na których wirus występuje, przez losowe badania laboratoryjne (serologiczne – testem ELISA) prowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Środki przewidziane w programie

4.1. Czas trwania programu

Program będzie realizowany w latach 2020–2022.

4.2. Organizacja, nadzór i rola wszystkich podmiotów biorących udział w realizacji programu

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwą władzą wykonawczą w zakresie realizacji programu są organy Inspekcji Weterynaryjnej, tj. Główny Lekarz Weterynarii, wojewódzki lekarz weterynarii i powiatowy lekarz weterynarii.

Obecnie funkcjonuje 16 wojewódzkich inspektoratów weterynarii i 305 powiatowych inspektoratów weterynarii.

Organizacja i zadania organów Inspekcji Weterynaryjnej zostały określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1557).

Organy Inspekcji Weterynaryjnej współdziałają przy wykonywaniu swoich zadań z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej,

Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, a także z jednostkami samorządu terytorialnego.

Krajowe laboratorium referencyjne w zakresie badań określonych programem jest wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 256, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Główny Lekarz Weterynarii jest odpowiedzialny za opracowanie programu, a następnie za nadzór nad jego realizacją. Na poziomie województwa realizację programu nadzoruje wojewódzki lekarz weterynarii. Bezpośredni nadzór nad realizacją programu na poziomie powiatu sprawuje powiatowy lekarz weterynarii, który jest również odpowiedzialny za wykonywanie wszelkich czynności urzędowych w ramach programu.

4.3. Opis i określenie obszarów geograficznych i administracyjnych, na których program ma być realizowany

Program będzie realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym działa 16 wojewódzkich inspektoratów weterynarii (wojewódzcy lekarze weterynarii) oraz 305 powiatowych inspektoratów weterynarii (powiatowi lekarze weterynarii). Przyjmuje się, że na potrzeby programu geograficzną jednostką odniesienia jest powiat jako jednostka administracyjna. W Polsce jest 314 powiatów oraz 66 miast na prawach powiatu. Jest to uzasadnione tym, że w sprawach związanych z wykonywaniem zadań Inspekcji organem pierwszej instancji jest powiatowy lekarz weterynarii, który jest kierownikiem powiatowej inspekcji weterynaryjnej.

Rozmieszczenie liczby próbek do pobrania w jednym próbkobraniu w każdej jednostce geograficznej (powiecie) przedstawia mapa nr 1.

Mapa nr 1. Rozmieszczenie liczby próbek do pobrania na terytorium Polski

infoRgrafika

4.4. Opis środków przewidzianych w programie

4.4.1. Zwierzęta i populacja zwierząt objęte programem

Badaniu będą poddane bydło domowe (Bos taurus) oraz owce lub kozy powyżej 3. miesiąca życia. Nie będą badane dzikie zwierzęta żyjące na wolności oraz zwierzęta w ogrodach zoologicznych.

Badania laboratoryjne (serologiczne – testem ELISA) zostały zaplanowane w taki sposób, aby umożliwić wykrycie serokonwersji z 95% prawdopodobieństwem, przy założeniu, że odsetek seroreagentów w populacji gatunków podatnych na zakażenie na obszarze danego powiatu wynosi 20%.

4.4.2. Identyfikacja zwierząt i rejestracja gospodarstw

Stada i gospodarstwa znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w których są utrzymywane zwierzęta gospodarskie, są ewidencjonowane w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych w ramach Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z przepisami:

1) ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1853, z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

3) ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 1149, z późn. zm.);

4) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1129, z późn. zm.);

5) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz (Dz. U. poz. 2505).

4.4.3. Kwalifikacja zwierząt i stad

Powiatowy lekarz weterynarii na podstawie analizy ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem warunków środowiskowych sprzyjających występowaniu muchówek z rodzaju Culicoides (tereny podmokłe, bliskość zbiorników wodnych), określa, w jakich stadach będą pobierane próbki do badań laboratoryjnych (serologicznych – testem ELISA).

4.4.4. Zasady przemieszczania zwierząt

System opisany w punkcie 4.4.2 służy również do monitorowania przemieszczenia zwierząt w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt.

4.4.5. Zastosowane badania i plany pobierania próbek

Próbki do badań laboratoryjnych będą pobierane przez urzędowych lekarzy weterynarii w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.

Próbki do badań laboratoryjnych (serologicznych – testem ELISA i wirusologicznych – testem rt RT-PCR), przeprowadzonych w ramach programu, będą przesyłane do laboratoriów urzędowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.

Ponadto Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach będzie prowadził, przy współudziale organów Inspekcji Weterynaryjnej, program monitorowania i nadzoru choroby niebieskiego języka mający na celu ustalenie okresu sezonowo wolnego od wektorów (badania entomologiczne), zgodny z ust. 4 załącznika I do rozporządzenia nr 1266/2007. W ramach tych badań entomologicznych będzie w szczególności prowadzony aktywny roczny program odłowu wektorów za pomocą ustawionych na stałe pułapek zasysających w celu określenia dynamiki populacyjnej wektorów. Pułapki zasysające wyposażone w lampy ultrafioletowe zostaną rozmieszczone w sposób uwzględniający w szczególności występowanie muchówek i uwarunkowania środowiskowo-geograficzne oraz informacje zebrane z lat ubiegłych. Pułapki zasysające będą zawieszone na wysokości 1,5–2 m nad gruntem, tak blisko zwierząt jak to jest możliwe, jednakże w odległości nie większej niż 25 m od nich. Pułapki będą włączane 1,5 godziny przed zachodem słońca i wyłączane następnego ranka wkrótce po świcie. Odłowy wektorów będą dokonywane w odstępach tygodniowych. Pierwsze odłowy wektorów w ramach badań entomologicznych powinny zostać przeprowadzone na 4 tygodnie przed wystąpieniem dodatnich temperatur (+12oC). Odłowy wektorów do badań entomologicznych powinny zostać zakończone z dniem uzyskania 3 pustych odłowów pod rząd. Dodatkowo odłów owadów będzie prowadzony przez jedną noc w miesiącu w okresie sezonowo wolnym od wektorów. Analiza występowania i identyfikacja muchówek zostanie przeprowadzona w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach.

Badania w ramach monitoringu entomologicznego mają na celu:

1) ustalenie składu gatunkowego Culicoides, uznawanych za wektory wirusa choroby niebieskiego języka, występujących w otoczeniu stad bydła w wybranych lokalizacjach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) określenie liczebności rodzaju Culicoides;

3) ustalenie okresów aktywności Culicoides;

4) ustalenie okresu sezonowo wolnego od wektorów.

Wyniki przeprowadzonych badań entomologicznych wskazują, że na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ostatnich trzech latach najliczniej reprezentowanymi gatunkami owadów były:

1) w 2016 r. – zgromadzone w monitorowanym okresie kuczmany były zdominowane przez dwa podrodzaje: Avaritia (54,7%) i Culicoides s.s (35,8%);

2) w 2017 r. – zgromadzone w monitorowanym okresie kuczmany były zdominowane przez dwa podrodzaje: Avaritia (68,7%) i Pulicaris (27,9%);

3) w 2018 r. – zgromadzone w monitorowanym okresie kuczmany były zdominowane przez dwa podrodzaje: Avaritia (75,5%) i Culicoides s.s. (18,4%).

Liczebność rodzaju Culicoides w ostatnich trzech latach przedstawia się następująco:

1) w 2016 r. rodzaj Culicoides reprezentowany był przez 790 940 osobników;

2) w 2017 r. rodzaj Culicoides reprezentowany był przez 1 153 999 osobników;

3) w 2018 r. rodzaj Culicoides reprezentowany był przez 631 393 osobników.

Na podstawie prowadzonego programu odłowu wektorów ustalono okres sezonowo wolny od wektorów choroby niebieskiego języka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego początek w latach 2016, 2017 i 2018 wyznaczono odpowiednio od dnia 12 grudnia 2016 r., 22 grudnia 2017 r. oraz 14 grudnia 2018 r. Pierwsze okazy Culicoides odnotowano w 2016 r. na początku kwietnia, natomiast w 2017 i 2018 r. w marcu.

Badania laboratoryjne (serologiczne – testem ELISA) będą przeprowadzane dwukrotnie, w okresie największej aktywności muchówek z rodzaju Culicoides, tj. od dnia 1 maja do dnia 30 listopada danego roku. Pierwsze pobranie próbek odbędzie się w miesiącach maj–czerwiec, drugie w miesiącach październik–listopad. Pobrane próbki będą badane laboratoryjnie (serologicznie – testem ELISA).

Próbki do badań powinny być pobierane co najmniej z dwóch różnych stad w każdym powiecie na każde próbkobranie.

Badaniu będą podlegać bydło oraz owce, a w przypadku niedostatecznej liczby owiec na terenie powiatu również kozy.

W przypadku uzyskania dodatniego lub wątpliwego wyniku badania laboratoryjnego (serologicznego – testem ELISA) od sztuk bydła, owiec lub kóz, u których wykryto przeciwciała dla wirusa choroby niebieskiego języka, zostaną ponownie pobrane próbki krwi do badań laboratoryjnych (wirusologicznych – testem rt RT-PCR) w celu wykrycia materiału genetycznego tego wirusa.

W celu określenia liczby pobieranych próbek w danym roku prowadzenia programu powiatowy lekarz weterynarii na początku każdego roku uzyskuje dane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odnośnie do pogłowia bydła, owiec oraz kóz na podlegającym mu terenie. Na podstawie danych dotyczących liczby próbek, które powinny zostać pobrane do badań laboratoryjnych w jednym próbkobraniu w każdym powiecie, zawartych w tabeli 1, powiatowy lekarz weterynarii wylicza liczbę próbek na każde próbkobranie.

Szacunkowa liczba próbek do pobrania w latach 2020–2022 została wyliczona na podstawie danych uzyskanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dzień 31 grudnia 2018 r.

Przewidywana liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych (dwukrotne badanie) od bydła oraz owiec (a w przypadku niedostatecznej liczby sztuk bydła i owiec na terenie powiatu również od kóz), wynosi: 5 199 x 2 = 10 398.

Tabela 1. Liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych w każdym z dwóch pobrań próbek w stadach bydła oraz owiec na terenie powiatu*)

Liczba sztuk bydła oraz owiec na terenie powiatu

Liczba próbek, które zostaną pobrane do badań laboratoryjnych na terenie powiatu

0–8

badanie laboratoryjne wszystkich sztuk bydła

oraz owiec na terenie powiatu*)

(maksymalnie 8 próbek)**)

9–14

9

15–20

10

21–30

11

31–59

12

60–160

13

powyżej 160

14

*) W przypadku niedostatecznej liczby sztuk bydła i owiec znajdujących się na terenie danego powiatu będą pobierane próbki od kóz, tak aby została pobrana wymagana liczba próbek.

**) W zależności od liczby sztuk bydła oraz owiec znajdujących się na terenie danego powiatu należy pobrać próbki od maksymalnej liczby dostępnych zwierząt (maksymalnie 8 próbek). W przypadku gdy na terenie danego powiatu znajduje się poniżej 8 sztuk bydła i owiec, a są kozy, należy pobrać próbki od kóz (maksymalnie 8 próbek łącznie).

 

4.4.6. Środki podejmowane w przypadku uzyskania dodatniego wyniku badania

W przypadku uzyskania dodatniego wyniku w badaniu laboratoryjnym (wirusologicznym – testem rt RT-PCR) organy Inspekcji Weterynaryjnej podejmują działania określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2012 r. w sprawie zwalczania choroby niebieskiego języka (Dz. U. poz. 1158), które szczegółowo określa sposób i tryb zwalczania choroby niebieskiego języka.

4.4.7. Kontrola realizacji programu i sprawozdawczość

Informacje na temat realizacji programu będą przesyłane przez powiatowych lekarzy weterynarii wojewódzkim lekarzom weterynarii, a następnie, w formie raportów zbiorczych, będą przekazywane przez wojewódzkich lekarzy weterynarii Głównemu Lekarzowi Weterynarii.

5. Korzyści z wdrożenia programu

Realizacja programu pozwoli na uzyskanie informacji o sytuacji epizootycznej w zakresie choroby niebieskiego języka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ich analizę.

Badania laboratoryjne przeprowadzone w ramach programu pozwolą na wczesne wykrycie ewentualnych przypadków wystąpienia choroby niebieskiego języka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co umożliwi niezwłoczne zastosowanie środków administracyjnych w celu likwidacji ognisk choroby. Pozwoli to na ograniczenie strat wynikających zarówno ze zmniejszenia produkcji zwierzęcej, jak i związanych z wykonaniem nakazów i zakazów administracyjnych nałożonych przy zwalczaniu choroby niebieskiego języka (np. nakaz zabicia zwierząt, ograniczenia w przemieszczaniu zwierząt), ponoszonych przez hodowców i producentów przeżuwaczy lub podmioty zajmujące się obrotem zwierzętami.

6. Dane dotyczące rozwoju epidemiologicznego w ostatnich pięciu latach

6.1. Rozwój choroby

6.1.1. Dane dotyczące stad

Rok 2014

Region

Gatunek zwierząt

Łączna liczba stad

Liczba stad,

które mają być

poddane kontroli

w ramach

programu

Liczba stad skontrolowanych

Liczba stad

z wynikiem

dodatnim

Liczba nowych

stad

z wynikiem

dodatnim

Liczba stad zlikwidowanych

% stad z wynikiem

dodatnim, które zostały

zlikwidowane

Wskaźniki

% skontrolowanych stad

% stad z wynikiem

dodatnim

– chorobowość

w stadach w danym

okresie

% nowych stad

z wynikiem

dodatnim

(spodziewana

chorobowość

zwierząt)

1

2

3

4

5

6

7

8

9=(8/6)x100

10=(5/4)x100

11=(6/5)x100

12=(7/5)x100

Rzeczpospolita Polska

Bydło

553 166

2 327

2 390

0

0

0

0

102,71

0

0

Rzeczpospolita Polska

Owce, kozy

16 606

1 620

1 636

0

0

0

0

100,99

0

0

 

Rok 2015

Region

Gatunek zwierząt

Łączna liczba stad

Liczba stad,

które mają być

poddane kontroli

w ramach

programu

Liczba stad skontrolowanych

Liczba stad

z wynikiem

dodatnim

Liczba nowych

stad

z wynikiem

dodatnim

Liczba stad zlikwidowanych

% stad z wynikiem

dodatnim, które zostały

zlikwidowane

Wskaźniki

% skontrolowanych stad

% stad z wynikiem

dodatnim

– chorobowość

w stadach w danym

okresie

% nowych stad

z wynikiem

dodatnim

(spodziewana

chorobowość

zwierząt)

1

2

3

4

5

6

7

8

9=(8/6)x100

10=(5/4)x100

11=(6/5)x100

12=(7/5)x100

Rzeczpospolita Polska

Bydło

539 915

2 364

2 428

0

0

0

0

102,71

0

0

Rzeczpospolita Polska

Owce, kozy

17 017

1 747

1 706

0

0

0

0

97,65

0

0

 

Rok 2016

Region

Gatunek zwierząt

Łączna liczba stad

Liczba stad,

które mają być

poddane kontroli

w ramach

programu

Liczba stad skontrolowanych

Liczba stad

z wynikiem

dodatnim

Liczba nowych

stad

z wynikiem

dodatnim

Liczba stad zlikwidowanych

% stad z wynikiem

dodatnim, które zostały

zlikwidowane

Wskaźniki

% skontrolowanych stad

% stad z wynikiem

dodatnim

– chorobowość

w stadach w danym

okresie

% nowych stad

z wynikiem

dodatnim

(spodziewana

chorobowość

zwierząt)

1

2

3

4

5

6

7

8

9=(8/6)x100

10=(5/4)x100

11=(6/5)x100

12=(7/5)x100

Rzeczpospolita Polska

Bydło

487 359

2 317

2 359

0

0

0

0

101,81

0

0

Rzeczpospolita Polska

Owce, kozy

16 943

1 656

1 621

0

0

0

0

97,89

0

0

 

Rok 2017

Region

Gatunek zwierząt

Łączna liczba stad

Liczba stad,

które mają być

poddane kontroli

w ramach

programu

Liczba stad skontrolowanych

Liczba stad

z wynikiem

dodatnim

Liczba nowych

stad

z wynikiem

dodatnim

Liczba stad zlikwidowanych

% stad z wynikiem

dodatnim, które zostały

zlikwidowane

Wskaźniki

% skontrolowanych stad

% stad z wynikiem

dodatnim

– chorobowość

w stadach w danym

okresie

% nowych stad

z wynikiem

dodatnim

(spodziewana

chorobowość

zwierząt)

1

2

3

4

5

6

7

8

9=(8/6)x100

10=(5/4)x100

11=(6/5)x100

12=(7/5)x100

Rzeczpospolita Polska

Bydło

456 141

2 187

2 224

0

0

0

0

101,69

0

0

Rzeczpospolita Polska

Owce, kozy

17 341

666

666

0

0

0

0

100

0

0

 

Rok 2018

Region

Gatunek zwierząt

Łączna liczba stad

Liczba stad,

które mają być

poddane kontroli

w ramach

programu

Liczba stad skontrolowanych

Liczba stad

z wynikiem

dodatnim

Liczba nowych

stad

z wynikiem

dodatnim

Liczba stad zlikwidowanych

% stad z wynikiem

dodatnim, które zostały

zlikwidowane

Wskaźniki

% skontrolowanych stad

% stad z wynikiem

dodatnim

– chorobowość

w stadach w danym

okresie

% nowych stad

z wynikiem

dodatnim

(spodziewana

chorobowość

zwierząt)

1

2

3

4

5

6

7

8

9=(8/6)x100

10=(5/4)x100

11=(6/5)x100

12=(7/5)x100

Rzeczpospolita Polska

Bydło

418 109

2 288

2 363

0

0

0

0

103,28

0

0

Rzeczpospolita Polska

Owce, kozy

17 486

660

647

0

0

0

0

98,03

0

0

 

6.1.2. Dane dotyczące zwierząt

Rok 2014

Region

Gatunek zwierząt

Łączna liczba zwierząt

Liczba

zwierząt do

przebadania

w ramach

programu

Liczba zwierząt przebadanych

Liczba zwierząt przebadanych indywidualnie

Liczba

zwierząt

z wynikiem

dodatnim

Ubój

Wskaźniki

Liczba zwierząt

z wynikiem

dodatnim

poddanych

ubojowi lub

uśmierconych

Łączna liczba

zwierząt

poddanych

ubojowi

% przebadanych zwierząt

% zwierząt

z wynikiem

dodatnim

(spodziewana

chorobowość

zwierząt)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10=(5/4)x100

11=(7/5)x100

Rzeczpospolita Polska

Bydło

6 247 746

10 416

10 350

10 350

0

0

0

99,37

0

Rzeczpospolita Polska

Owce, kozy

271 200

9 376

9 066

9 066

0

0

0

96,69

0

 

Rok 2015

Region

Gatunek zwierząt

Łączna liczba zwierząt

Liczba

zwierząt do

przebadania

w ramach

programu

Liczba zwierząt przebadanych

Liczba zwierząt przebadanych indywidualnie

Liczba

zwierząt

z wynikiem

dodatnim

Ubój

Wskaźniki

Liczba zwierząt

z wynikiem

dodatnim

poddanych

ubojowi lub

uśmierconych

Łączna liczba

zwierząt

poddanych

ubojowi

% przebadanych zwierząt

% zwierząt z wynikiem

dodatnim (spodziewana chorobowość

zwierząt)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10=(5/4)x100

11=(7/5)x100

Rzeczpospolita Polska

Bydło

6 410 507

10 403

10 369

10 369

0

0

0

99,67

0

Rzeczpospolita Polska

Owce, kozy

284 027

9 749

9 094

9 094

0

0

0

93,28

0

 

Rok 2016

Region

Gatunek zwierząt

Łączna liczba zwierząt

Liczba

zwierząt do

przebadania

w ramach

programu

Liczba zwierząt przebadanych

Liczba zwierząt przebadanych indywidualnie

Liczba

zwierząt

z wynikiem

dodatnim

Ubój

Wskaźniki

Liczba zwierząt

z wynikiem

dodatnim

poddanych

ubojowi lub

uśmierconych

Łączna liczba

zwierząt

poddanych

ubojowi

% przebadanych zwierząt

% zwierząt z wynikiem

dodatnim (spodziewana chorobowość

zwierząt)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10=(5/4)x100

11=(7/5)x100

Rzeczpospolita Polska

Bydło

6 512 216

10 357

10 335

10 335

0

0

0

99,79

0

Rzeczpospolita Polska

Owce, kozy

296 477

9 748

9 133

9 133

0

0

0

93,69

0

 

Rok 2017

Region

Gatunek zwierząt

Łączna liczba zwierząt

Liczba

zwierząt do

przebadania

w ramach

programu

Liczba

zwierząt

przebadanych

Liczba

zwierząt

przebadanych

indywidualnie

Liczba

zwierząt

z wynikiem

dodatnim

Ubój

Wskaźniki

Liczba

zwierząt

z wynikiem

dodatnim

poddanych

ubojowi lub

uśmierconych

Łączna liczba

zwierząt

poddanych

ubojowi

%

przebadanych

zwierząt

% zwierząt z wynikiem

dodatnim (spodziewana chorobowość

zwierząt)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10=(5/4)x100

11=(7/5)x100

Rzeczpospolita Polska

Bydło

6 602 491

9 197

9 186

9 186

0

0

0

99,88

0

Rzeczpospolita Polska

Owce, kozy

314 078

919

927

927

0

0

0

100,87

0

 

Rok 2018

Region

Gatunek zwierząt

Łączna liczba zwierząt

Liczba

zwierząt do

przebadania

w ramach

programu

Liczba

zwierząt

przebadanych

Liczba

zwierząt

przebadanych

indywidualnie

Liczba

zwierząt

z wynikiem

dodatnim

Ubój

Wskaźniki

Liczba

zwierząt

z wynikiem

dodatnim

poddanych

ubojowi lub

uśmierconych

Łączna liczba

zwierząt

poddanych

ubojowi

%

przebadanych

zwierząt

% zwierząt z wynikiem

dodatnim (spodziewana chorobowość

zwierząt)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10=(5/4)x100

11=(7/5)x100

Rzeczpospolita Polska

Bydło

6 912 392

9 165

9 192

9 192

0

0

0

100,29

0

Rzeczpospolita Polska

Owce, kozy

314 171

954

950

950

0

0

0

99,58

0

 

6.2. Dane rozwarstwione dotyczące badań w ramach nadzoru i badań laboratoryjnych

Rok 2014

Region

Gatunek/kategoria zwierząt

Rodzaj badania

Opis badania

Liczba zbadanych próbek

Liczba próbek z wynikiem dodatnim

Rzeczpospolita Polska

Bydło

Badanie serologiczne

ELISA

10 350

89

Rzeczpospolita Polska

Bydło

Badanie wirusologiczne

rt RT-PCR

87

0

Rzeczpospolita Polska

Owce, kozy

Badanie serologiczne

ELISA

9 066

78

Rzeczpospolita Polska

Owce, kozy

Badanie wirusologiczne

rt RT-PCR

77

0

Łącznie

 

 

 

19 580

167

 

Rok 2015

Region

Gatunek/kategoria zwierząt

Rodzaj badania

Opis badania

Liczba zbadanych próbek

Liczba próbek z wynikiem dodatnim

Rzeczpospolita Polska

Bydło

Badanie serologiczne

ELISA

10 371

91

Rzeczpospolita Polska

Bydło

Badanie wirusologiczne

rt RT-PCR

91

0

Rzeczpospolita Polska

Owce, kozy

Badanie serologiczne

ELISA

9 100

125

Rzeczpospolita Polska

Owce, kozy

Badanie wirusologiczne

rt RT-PCR

124

0

Łącznie

 

 

 

19 686

216

 

Rok 2016

Region

Gatunek/kategoria zwierząt

Rodzaj badania

Opis badania

Liczba zbadanych próbek

Liczba próbek z wynikiem dodatnim

Rzeczpospolita Polska

Bydło

Badanie serologiczne

ELISA

10 335

80

Rzeczpospolita Polska

Bydło

Badanie wirusologiczne

rt RT-PCR

79

0

Rzeczpospolita Polska

Owce, kozy

Badanie serologiczne

ELISA

9 133

80

Rzeczpospolita Polska

Owce, kozy

Badanie wirusologiczne

rt RT-PCR

80

0

Łącznie

 

 

 

19 627

160

 

Rok 2017

Region

Gatunek/kategoria zwierząt

Rodzaj badania

Opis badania

Liczba zbadanych próbek

Liczba próbek z wynikiem dodatnim

Rzeczpospolita Polska

Bydło

Badanie serologiczne

ELISA

9 192

70

Rzeczpospolita Polska

Bydło

Badanie wirusologiczne

rt RT-PCR

68

0

Rzeczpospolita Polska

Owce, kozy

Badanie serologiczne

ELISA

927

7

Rzeczpospolita Polska

Owce, kozy

Badanie wirusologiczne

rt RT-PCR

7

0

Łącznie

 

 

 

10 194

77

 

Rok 2018

Region

Gatunek/kategoria zwierząt

Rodzaj badania

Opis badania

Liczba zbadanych próbek

Liczba próbek z wynikiem dodatnim

Rzeczpospolita Polska

Bydło

Badanie serologiczne

ELISA

9 193

32

Rzeczpospolita Polska

Bydło

Badanie wirusologiczne

rt RT-PCR

31

0

Rzeczpospolita Polska

Owce, kozy

Badanie serologiczne

ELISA

950

4

Rzeczpospolita Polska

Owce, kozy

Badanie wirusologiczne

rt RT-PCR

4

0

Łącznie

 

 

 

10 178

36

 

7. Założenia programu

7.1. Założenia w zakresie badań

7.1.1. Założenia w zakresie badań diagnostycznych

Rok 2020

Region

Rodzaj badania

Populacja docelowa

Rodzaj próbki

Cel

Liczba planowanych badań

Rzeczpospolita Polska

ELISA

Bydło oraz owce*)

Surowica

Wykrywanie występowania zakażeń

10 398

Łącznie

 

 

 

 

10 398

 

*) Badaniu będą podlegać bydło oraz owce, a w przypadku niedostatecznej liczby sztuk bydła i owiec na terenie powiatu również kozy.

Rok 2021

Region

Rodzaj badania

Populacja docelowa

Rodzaj próbki

Cel

Liczba planowanych badań

Rzeczpospolita Polska

ELISA

Bydło oraz owce*)

Surowica

Wykrywanie występowania zakażeń

10 398

Łącznie

 

 

 

 

10 398

 

*) Badaniu będą podlegać bydło oraz owce, a w przypadku niedostatecznej liczby sztuk bydła i owiec na terenie powiatu również kozy.

Rok 2022

Region

Rodzaj badania

Populacja docelowa

Rodzaj próbki

Cel

Liczba planowanych badań

Rzeczpospolita Polska

ELISA

Bydło oraz owce*)

Surowica

Wykrywanie występowania zakażeń

10 398

Łącznie

 

 

 

 

10 398

 

*) Badaniu będą podlegać bydło oraz owce, a w przypadku niedostatecznej liczby sztuk bydła i owiec na terenie powiatu również kozy.

7.1.2. Założenia w zakresie badań stad i zwierząt

7.1.2.1. Założenia w zakresie badań stad

Rok 2020

Region

Gatunek zwierząt

Łączna liczba stad

Liczba stad,

które mają być

poddane kontroli

w ramach

programu

Liczba stad skontrolowanych

Liczba stad

z wynikiem

dodatnim

Liczba nowych

stad

z wynikiem

dodatnim

Liczba stad zlikwidowanych

% stad z wynikiem

dodatnim, które zostały

zlikwidowane

Wskaźniki

% skontrolowanych stad

% stad z wynikiem

dodatnim

– chorobowość

w stadach w danym

okresie

% nowych stad

z wynikiem

dodatnim

(spodziewana

chorobowość

zwierząt)

1

2

3

4

5

6

7

8

9=(8/6)x100

10=(5/4)x100

11=(6/5)x100

12=(7/5)x100

Rzeczpospolita Polska

Bydło

418 109

418 109

2 363

0

0

0

0

0,57

0

0

Rzeczpospolita Polska

Owce, kozy

bydło, owce

i kozy

17 486

17 486

647

0

0

0

0

3,7

0

0

RP

435 595

435 595

3 010

0

0

0

0

0,69

0

0

 

Rok 2021

Region

Gatunek zwierząt

Łączna liczba stad

Liczba stad,

które mają być

poddane kontroli

w ramach

programu

Liczba stad skontrolowanych

Liczba stad

z wynikiem

dodatnim

Liczba nowych

stad

z wynikiem

dodatnim

Liczba stad zlikwidowanych

% stad z wynikiem

dodatnim, które zostały

zlikwidowane

Wskaźniki

% skontrolowanych stad

% stad z wynikiem

dodatnim

– chorobowość

w stadach w danym

okresie

% nowych stad

z wynikiem

dodatnim

(spodziewana

chorobowość

zwierząt)

1

2

3

4

5

6

7

8

9=(8/6)x100

10=(5/4)x100

11=(6/5)x100

12=(7/5)x100

Rzeczpospolita Polska

Bydło

418 109

418 109

2 363

0

0

0

0

0,57

0

0

Rzeczpospolita Polska

Owce, kozy

bydło, owce

i kozy

17 486

17 486

647

0

0

0

0

3,7

0

0

RP

435 595

435 595

3 010

0

0

0

0

0,69

0

0

 

Rok 2022

Region

Gatunek zwierząt

Łączna liczba stad

Liczba stad,

które mają być

poddane kontroli

w ramach

programu

Liczba stad skontrolowanych

Liczba stad

z wynikiem

dodatnim

Liczba nowych

stad

z wynikiem

dodatnim

Liczba stad zlikwidowanych

% stad z wynikiem

dodatnim, które zostały

zlikwidowane

Wskaźniki

% skontrolowanych stad

% stad z wynikiem

dodatnim

– chorobowość

w stadach w danym

okresie

% nowych stad

z wynikiem

dodatnim

(spodziewana

chorobowość

zwierząt)

1

2

3

4

5

6

7

8

9=(8/6)x100

10=(5/4)x100

11=(6/5)x100

12=(7/5)x100

Rzeczpospolita Polska

Bydło

418 109

418 109

2 363

0

0

0

0

0,57

0

0

Rzeczpospolita Polska

Owce, kozy

bydło, owce

i kozy

17 486

17 486

647

0

0

0

0

3,7

0

0

RP

435 595

435 595

3 010

0

0

0

0

0,69

0

0

 

7.1.2.2. Założenia w zakresie badań zwierząt

Rok 2020

Region

Gatunek zwierząt

Łączna liczba zwierząt

Liczba

zwierząt

objętych

programem

Spodziewana liczba zwierząt do przebadania

Liczba zwierząt do przebadania indywidualnie

Spodziewana

liczba zwierząt

z wynikiem

dodatnim

Ubój

Wskaźniki

Spodziewana

liczba zwierząt

z wynikiem

dodatnim do

uboju lub uśmiercenia

Spodziewana

łączna liczba

zwierząt do

uboju

Spodziewany %

przebadanych

zwierząt

% zwierząt

z wynikiem

dodatnim

(spodziewana

chorobowość

zwierząt)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10=(5/4)x100

11=(7/5)x100

Rzeczpospolita Polska

Bydło oraz owce*)

6 786 245

6 343 062

10 398

10 398

0

0

0

0,16

0

Łącznie

 

6 786 245

6 343 062

10 398

10 398

0

0

0

0,16

0

 

*) Badaniu będą podlegać bydło oraz owce, a w przypadku niedostatecznej liczby sztuk bydła i owiec na terenie powiatu również kozy.

Rok 2021

Region

Gatunek zwierząt

Łączna liczba zwierząt

Liczba

zwierząt

objętych

programem

Spodziewana liczba zwierząt do przebadania

Liczba zwierząt do przebadania indywidualnie

Spodziewana

liczba zwierząt

z wynikiem

dodatnim

Ubój

Wskaźniki

Spodziewana

liczba zwierząt

z wynikiem

dodatnim do

uboju lub uśmiercenia

Spodziewana

łączna liczba

zwierząt do

uboju

Spodziewany %

przebadanych

zwierząt

% zwierząt z wynikiem

dodatnim (spodziewana chorobowość

zwierząt)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10=(5/4)x100

11=(7/5)x100

Rzeczpospolita Polska

Bydło oraz owce*)

6 786 245

6 343 062

10 398

10 398

0

0

0

0,16

0

Łącznie

 

6 786 245

6 343 062

10 398

10 398

0

0

0

0,16

0

 

*) Badaniu będą podlegać bydło oraz owce, a w przypadku niedostatecznej liczby sztuk bydła i owiec na terenie powiatu również kozy.

Rok 2022

Region

Gatunek zwierząt

Łączna liczba zwierząt

Liczba

zwierząt

objętych

programem

Spodziewana liczba zwierząt do przebadania

Liczba zwierząt do przebadania indywidualnie

Spodziewana

liczba zwierząt

z wynikiem

dodatnim

Ubój

Wskaźniki

Spodziewana

liczba zwierząt

z wynikiem

dodatnim do

uboju lub uśmiercenia

Spodziewana

łączna liczba

zwierząt do

uboju

Spodziewany %

przebadanych

zwierząt

% zwierząt z wynikiem

dodatnim (spodziewana chorobowość

zwierząt)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10=(5/4)x100

11=(7/5)x100

Rzeczpospolita Polska

Bydło oraz owce*)

6 786 245

6 343 062

10 398

10 398

0

0

0

0,16

0

Łącznie

 

6 786 245

6 343 062

10 398

10 398

0

0

0

0,16

0

 

*) Badaniu będą podlegać bydło oraz owce, a w przypadku niedostatecznej liczby sztuk bydła i owiec na terenie powiatu również kozy.

8. Szczegółowa analiza kosztów programu

Niżej wymienione wydatki są ponoszone przez Inspekcję Weterynaryjną. W ramach realizacji programu nie przewiduje się kosztów ponoszonych przez posiadaczy bydła, owiec i kóz.

Koszty realizacji programu zostaną dostosowane do wielkości wydatków przewidzianych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt w projekcie ustawy budżetowej na lata 2020, 2021 i 2022 w ramach limitu wydatków właściwych części budżetowych.

Finansowanie programu odbywa się ze środków budżetowych określonych w części 83 – rezerwa celowa, dział 758 – różne rozliczenia, rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe poz. 12 przeznaczonej na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy wyznaczonych na podstawie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej lub poz. 8 w części podlegającej refundacji ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetowych określonych w części 85 – budżety wojewodów, dział 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01022 – zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.

Zakłada się, że w 2020, 2021 i 2022 r. finansowanie programu będzie odbywało się ze środków budżetowych określonych w części 83 – rezerwy celowe oraz w części 85 – budżety wojewodów.

Szacunkowe koszty realizacji programu wyrażone w zł zostały przeliczone na euro według prognozowanego kursu euro zawartego w wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja maj 2019 r.

Szacunkowe ogólne koszty realizacji programu w 2020 r. wyniosą 207 927,76 zł. Z ogólnej sumy szacowanych kosztów programu strona polska wystąpi z wnioskiem o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w odniesieniu do 50% kosztów kwalifikowalnych, tj. 20 118,05 zł.

Szacunkowe ogólne koszty realizacji programu w 2021 r. wyniosą 191 845,76 zł. Z ogólnej sumy szacowanych kosztów programu strona polska wystąpi z wnioskiem o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w odniesieniu do 50% kosztów kwalifikowalnych, tj. 20 118,05 zł.

Szacunkowe ogólne koszty realizacji programu w 2022 r. wyniosą 191 845,76 zł. Z ogólnej sumy szacowanych kosztów programu strona polska wystąpi z wnioskiem o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w odniesieniu do 50% kosztów kwalifikowalnych, tj. 20 118,05 zł.

Rok 2020

1. BADANIA

Przeznaczenie kosztów

Wyszczególnienie

Jednostka

Szacunkowa liczba jednostek

Szacunkowy koszt

jednostkowy

(w złotych)

Koszt

jednostkowy

(w euro)1)

Suma ogółem (w złotych)

Suma ogółem (w euro)

Finansowanie unijne

Koszt pobierania próbek

Zwierzęta

Zwierzę

przebadane

indywidualnie

10 4982)

1,12

0,263)

11 757,76

2 729,48

tak

Koszt badań laboratoryjnych

Badania laboratoryjne serologiczne

Zwierzę

przebadane

indywidualnie

10 4982)

2,28

0,533)

23 935,44

5 563,94

tak

Koszt badań laboratoryjnych

Badania laboratoryjne wirusologiczne

Zwierzę

przebadane

indywidualnie

1904)

23,91

5,563)

4 542,90

1 056,40

tak

 

 

 

 

 

Razem

40 236,10

9 349,82

 

 

2. WYNAGRODZENIE

Przeznaczenie kosztów

Wyszczególnienie

Jednostka

Szacunkowa liczba jednostek

Szacunkowy koszt

jednostkowy

(w złotych)

Koszt

jednostkowy

(w euro)1)

Suma ogółem (w złotych)

Suma ogółem (w euro)

Finansowanie unijne

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie

Próbka

10 6885)

9,926)

2,31

106 024,96

24 689,28

nie

 

 

 

 

 

Razem

106 024,96

24 689,28

 

 

3. MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE I SPECJALISTYCZNY SPRZĘT

Przeznaczenie kosztów

Wyszczególnienie

Jednostka

Szacunkowa liczba jednostek

Szacunkowy koszt

jednostkowy

(w złotych)

Koszt

jednostkowy

(w euro)1)

Suma ogółem (w złotych)

Suma ogółem (w euro)

Finansowanie unijne

Zakup pułapek typu Ondestepoort

Sztuka

18

1 608,207)

374,00

28 947,60

6 732,00

nie

Dojazd lekarzy

weterynarii do

gospodarstw w celu

pobrania prób do

badań entomologicznych

Kilometr

19 2008)

0,83589)

0,19

16 047,36

3 648,00

nie

Materiały eksploatacyjne

(siatki drobnoziarniste,

pojemniki transportowe,

spirytus)

Liczba pułapek

2410)

247,0011)

57,44

5 928,00

1 378,56

nie

 

 

 

 

 

Razem

50 922,96

11 758,56

 

 

4. INNE KOSZTY

Przeznaczenie kosztów

Wyszczególnienie

Jednostka

Szacunkowa liczba jednostek

Szacunkowy koszt

jednostkowy

(w złotych)

Koszt

jednostkowy

(w euro)1)

Suma ogółem (w złotych)

Suma ogółem (w euro)

Finansowanie unijne

Dojazd lekarzy

weterynarii do

gospodarstw w celu

pobrania prób do

badań wirusologicznych

Kilometr

3 80012)

0,83589)

0,19

3 176,04

722,00

nie

Zakup igłostrzykawek

Igłostrzykawka

1904)

0,8313)

0,19

157,70

36,10

nie

Wysyłka próbek do

laboratorium

diagnostycznego

Próbka

1904)

39,0014)

9,07

7 410,00

1 723,30

nie

 

 

Razem

10 743,74

2 481,40

 

 

OGÓŁEM (koszt programu w 2020 r.)

207 927,76

48 279,06

 

 

1) Wyliczenia kosztów według kursu 1 euro = 4,30 zł (kurs walutowy zgodny z wytycznymi Ministra Finansów (aktualizacja – maj 2019 r.) dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

2) Liczba zwierząt (bydła i owiec lub kóz) przewidziana do badania na podstawie danych uzyskanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 10398 sztuk oraz 100 sztuk przewidzianych do badania w ramach biernego nadzoru klinicznego.

3) Ryczałt za pobrane próbki oraz badania laboratoryjne serologiczne i wirusologiczne przewidziany w wytycznych Komisji SANTE/2017/10186 rev. 2 w wysokości odpowiednio – 0,26, 0,53 oraz 5,56 euro.

4) Wyliczona na podstawie średniej z liczby badań laboratoryjnych (wirusologicznych – testem rt RT-PCR) przeprowadzonych w 2016, 2017 i 2018 r. Dodatkowo zakłada się wykonanie 100 badań laboratoryjnych (wirusologicznych – testem rt RT-PCR) w ramach biernego nadzoru klinicznego.

5) Liczba zwierząt (bydła i owiec lub kóz) przewidziana do badań (serologicznych – testem ELISA oraz wirusologicznych – testem rt RT-PCR) na podstawie danych uzyskanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

6) Średnia arytmetyczna obliczona na podstawie wysokości wynagrodzeń określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. poz. 129, z późn. zm.).

7) Wymiana wyeksploatowanych lub zniszczonych pułapek z 24 kompletów pułapek. Koszt pułapki wynosi 374 euro x 4,30 zł = 1 608,20 zł.

8) Wyliczono na podstawie średniej długości dojazdu do gospodarstwa i z powrotem (20 km), liczby pułapek rozmieszczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (24 sztuki) oraz średniej liczby pomiarów w sezonie aktywności wektorów przenoszących chorobę niebieskiego języka (40 pomiarów), czyli 20 km x 24 x 40.

9) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. poz. 271, z późn. zm.).

10) Liczba pułapek rozmieszczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2018 r.

11) Koszt materiałów eksploatacyjnych dla jednej pułapki na jeden sezon aktywności wektorów przenoszących wirusa choroby niebieskiego języka (około 40 pomiarów). W skład kosztu jednostkowego wchodzą:

1) zestaw eksploatacyjny – za 61 zł (w skład zestawu eksploatacyjnego wchodzą: 40 szt. siatek drobnooczkowych do przesiewania owadów, 10 pojemników/kubków 500 ml, 40 pojemników transportowych, sitko, plaster, komplet siatek do pułapki – 1 lejek i 1 osłona);

2) dodatkowo:

a) świetlówka UV 8 W – ok. 32 zł,

b) włącznik czasowy elektroniczny – ok. 52 zł,

c) termometr cyfrowy z zapisem min-max – ok. 62 zł,

d) spirytus skażony 2,5 l – ok. 40 zł.

12) Wyliczono na podstawie średniej długości dojazdu do gospodarstwa i z powrotem (20 km) oraz średniej z liczby badań laboratoryjnych (wirusologicznych – testem rt RT-PCR) przeprowadzonych w 2016, 2017 i 2018 r. i próbek przewidzianych do badania laboratoryjnego (wirusologicznego – testem rt RT-PCR) w ramach biernego nadzoru klinicznego, czyli 20 km x 190.

13) Cena jednostkowa zakupu igłostrzykawek została obliczona na podstawie cen zawartych w sprawozdaniach finansowych przesyłanych przez wojewódzkich lekarzy weterynarii za 2018 r.

14) Szacunkowy koszt jednostkowy obliczony na podstawie średniej arytmetycznej cen przesyłek standardowych kilku krajowych firm kurierskich.

Rok 2021

1. BADANIA

Przeznaczenie kosztów

Wyszczególnienie

Jednostka

Szacunkowa liczba jednostek

Szacunkowy koszt

jednostkowy

(w złotych)

Koszt

jednostkowy

(w euro)1)

Suma ogółem (w złotych)

Suma ogółem (w euro)

Finansowanie unijne

Koszt pobierania próbek

Zwierzęta

Zwierzę

przebadane

indywidualnie

10 4982)

1,12

0,263)

11 757,76

2 729,48

tak

Koszt badań laboratoryjnych

Badania laboratoryjne serologiczne

Zwierzę

przebadane

indywidualnie

10 4982)

2,28

0,533)

23 935,44

5 563,94

tak

Koszt badań laboratoryjnych

Badania laboratoryjne wirusologiczne

Zwierzę

przebadane

indywidualnie

1904)

23,91

5,563)

4 542,90

1 056,40

tak

 

 

 

 

 

Razem

40 236,10

9 349,82

 

 

2. WYNAGRODZENIE

Przeznaczenie kosztów

Wyszczególnienie

Jednostka

Szacunkowa liczba jednostek

Szacunkowy koszt

jednostkowy

(w złotych)

Koszt

jednostkowy

(w euro)1)

Suma ogółem (w złotych)

Suma ogółem (w euro)

Finansowanie unijne

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie

Próbka

10 6885)

9,926)

2,31

106 024,96

24 689,28

nie

 

 

 

 

 

Razem

106 024,96

24 689,28

 

 

3. MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE I SPECJALISTYCZNY SPRZĘT

Przeznaczenie kosztów

Wyszczególnienie

Jednostka

Szacunkowa liczba jednostek

Szacunkowy koszt

jednostkowy

(w złotych)

Koszt

jednostkowy

(w euro)1)

Suma ogółem (w złotych)

Suma ogółem (w euro)

Finansowanie unijne

Zakup pułapek typu Ondestepoort

Sztuka

8

1 608,207)

374,00

12 865,60

2 992,00

nie

Dojazd lekarzy

weterynarii do

gospodarstw w celu

pobrania prób do

badań entomologicznych

Kilometr

19 2008)

0,83589)

0,19

16 047,36

3 648,00

nie

Materiały eksploatacyjne

(siatki drobnoziarniste,

pojemniki transportowe,

spirytus)

Liczba pułapek

2410)

247,0011)

57,44

5 928,00

1 378,56

nie

 

 

 

 

 

Razem

34 840,96

8 018,56

 

 

4. INNE KOSZTY

Przeznaczenie kosztów

Wyszczególnienie

Jednostka

Szacunkowa liczba jednostek

Szacunkowy koszt

jednostkowy

(w złotych)

Koszt

jednostkowy

(w euro)1)

Suma ogółem (w złotych)

Suma ogółem (w euro)

Finansowanie unijne

Dojazd lekarzy

weterynarii do

gospodarstw w celu

pobrania prób do

badań wirusologicznych

Kilometr

3 80012)

0,83589)

0,19

3 176,04

722,00

nie

Zakup igłostrzykawek

Igłostrzykawka

1904)

0,8313)

0,19

157,70

36,10

nie

Wysyłka próbek do

laboratorium

diagnostycznego

Próbka

1904)

39,0014)

9,07

7 410,00

1 723,30

nie

 

 

Razem

10 743,74

2 481,40

 

 

OGÓŁEM (koszt programu w 2021 r.)

191 845,76

44 539,06

 

 

1) Wyliczenia kosztów według kursu 1 euro = 4,30 zł (kurs walutowy zgodny z wytycznymi Ministra Finansów (aktualizacja – maj 2019 r.) dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

2) Liczba zwierząt (bydła i owiec lub kóz) przewidziana do badania na podstawie danych uzyskanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 10398 sztuk oraz 100 sztuk przewidzianych do badania w ramach biernego nadzoru klinicznego.

3) Ryczałt za pobrane próbki oraz badania laboratoryjne serologiczne i wirusologiczne przewidziany w wytycznych Komisji SANTE/2017/10186 rev. 2 w wysokości odpowiednio – 0,26, 0,53 oraz 5,56 euro.

4) Wyliczona na podstawie średniej z liczby badań laboratoryjnych (wirusologicznych – testem rt RT-PCR) przeprowadzonych w 2016, 2017 i 2018 r. Dodatkowo zakłada się wykonanie 100 badań laboratoryjnych (wirusologicznych – testem rt RT-PCR) w ramach biernego nadzoru klinicznego.

5) Liczba zwierząt (bydła i owiec lub kóz) przewidziana do badań (serologicznych – testem ELISA oraz wirusologicznych – testem rt RT-PCR) na podstawie danych uzyskanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

6) Średnia arytmetyczna obliczona na podstawie wysokości wynagrodzeń określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. poz. 129, z późn. zm.).

7) Wymiana wyeksploatowanych lub zniszczonych pułapek z 24 kompletów pułapek. Koszt pułapki wynosi 374 euro x 4,30 zł = 1 608,20 zł.

8) Wyliczono na podstawie średniej długości dojazdu do gospodarstwa i z powrotem (20 km), liczby pułapek rozmieszczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (24 sztuki) oraz średniej liczby pomiarów w sezonie aktywności wektorów przenoszących chorobę niebieskiego języka (40 pomiarów), czyli 20 km x 24 x 40.

9) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. poz. 271, z późn. zm.).

10) Liczba pułapek rozmieszczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2018 r.

11) Koszt materiałów eksploatacyjnych dla jednej pułapki na jeden sezon aktywności wektorów przenoszących wirusa choroby niebieskiego języka (około 40 pomiarów). W skład kosztu jednostkowego wchodzą:

1) zestaw eksploatacyjny – za 61 zł (w skład zestawu eksploatacyjnego wchodzą: 40 szt. siatek drobnooczkowych do przesiewania owadów, 10 pojemników/kubków 500 ml, 40 pojemników transportowych, sitko, plaster, komplet siatek do pułapki – 1 lejek i 1 osłona);

2) dodatkowo:

a) świetlówka UV 8 W – ok. 32 zł,

b) włącznik czasowy elektroniczny – ok. 52 zł,

c) termometr cyfrowy z zapisem min-max – ok. 62 zł,

d) spirytus skażony 2,5 l – ok. 40 zł.

12) Wyliczono na podstawie średniej długości dojazdu do gospodarstwa i z powrotem (20 km) oraz średniej z liczby badań laboratoryjnych (wirusologicznych – testem rt RT-PCR) przeprowadzonych w 2016, 2017 i 2018 r. i próbek przewidzianych do badania laboratoryjnego (wirusologicznego – testem rt RT-PCR) w ramach biernego nadzoru klinicznego, czyli 20 km x 190.

13) Cena jednostkowa zakupu igłostrzykawek została obliczona na podstawie cen zawartych w sprawozdaniach finansowych przesyłanych przez wojewódzkich lekarzy weterynarii za 2018 r.

14) Szacunkowy koszt jednostkowy obliczony na podstawie średniej arytmetycznej cen przesyłek standardowych kilku krajowych firm kurierskich.

Rok 2022

1. BADANIA

Przeznaczenie kosztów

Wyszczególnienie

Jednostka

Szacunkowa liczba jednostek

Szacunkowy koszt

jednostkowy

(w złotych)

Koszt

jednostkowy

(w euro)1)

Suma ogółem (w złotych)

Suma ogółem (w euro)

Finansowanie unijne

Koszt pobierania próbek

Zwierzęta

Zwierzę

przebadane

indywidualnie

10 4982)

1,12

0,263)

11 757,76

2 729,48

tak

Koszt badań laboratoryjnych

Badania laboratoryjne serologiczne

Zwierzę

przebadane

indywidualnie

10 4982)

2,28

0,533)

23 935,44

5 563,94

tak

Koszt badań laboratoryjnych

Badania laboratoryjne wirusologiczne

Zwierzę

przebadane

indywidualnie

1904)

23,91

5,563)

4 542,90

1 056,40

tak

 

 

 

 

 

Razem

40 236,10

9 349,82

 

 

2. WYNAGRODZENIE

Przeznaczenie kosztów

Wyszczególnienie

Jednostka

Szacunkowa liczba jednostek

Szacunkowy koszt

jednostkowy

(w złotych)

Koszt

jednostkowy

(w euro)1)

Suma ogółem (w złotych)

Suma ogółem (w euro)

Finansowanie unijne

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie

Próbka

10 6885)

9,926)

2,31

106 024,96

24 689,28

nie

 

 

 

 

 

Razem

106 024,96

24 689,28

 

 

3. MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE I SPECJALISTYCZNY SPRZĘT

Przeznaczenie kosztów

Wyszczególnienie

Jednostka

Szacunkowa liczba jednostek

Szacunkowy koszt

jednostkowy

(w złotych)

Koszt

jednostkowy

(w euro)1)

Suma ogółem (w złotych)

Suma ogółem (w euro)

Finansowanie unijne

Zakup pułapek typu Ondestepoort

Sztuka

8

1 608,207)

374,00

12 865,60

2 992,00

nie

Dojazd lekarzy

weterynarii do

gospodarstw w celu

pobrania prób do

badań entomologicznych

Kilometr

19 2008)

0,83589)

0,19

16 047,36

3 648,00

nie

Materiały eksploatacyjne

(siatki drobnoziarniste,

pojemniki transportowe,

spirytus)

Liczba pułapek

2410)

247,0011)

57,44

5 928,00

1 378,56

nie

 

 

 

 

 

Razem

34 840,96

8 018,56

 

 

4. INNE KOSZTY

Przeznaczenie kosztów

Wyszczególnienie

Jednostka

Szacunkowa liczba jednostek

Szacunkowy koszt

jednostkowy

(w złotych)

Koszt

jednostkowy

(w euro)1)

Suma ogółem (w złotych)

Suma ogółem (w euro)

Finansowanie unijne

Dojazd lekarzy

weterynarii do

gospodarstw w celu

pobrania prób do

badań wirusologicznych

Kilometr

3 80012)

0,83589)

0,19

3 176,04

722,00

nie

Zakup igłostrzykawek

Igłostrzykawka

1904)

0,8313)

0,19

157,70

36,10

nie

Wysyłka próbek do

laboratorium

diagnostycznego

Próbka

1904)

39,0014)

9,07

7 410,00

1 723,30

nie

 

 

Razem

10 743,74

2 481,40

 

 

OGÓŁEM (koszt programu w 2022 r.)

191 845,76

44 539,06

 

 

1) Wyliczenia kosztów według kursu 1 euro = 4,30 zł (kurs walutowy zgodny z wytycznymi Ministra Finansów (aktualizacja – maj 2019 r.) dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

2) Liczba zwierząt (bydła i owiec lub kóz) przewidziana do badania na podstawie danych uzyskanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 10398 sztuk oraz 100 sztuk przewidzianych do badania w ramach biernego nadzoru klinicznego.

3) Ryczałt za pobrane próbki oraz badania laboratoryjne serologiczne i wirusologiczne przewidziany w wytycznych Komisji SANTE/2017/10186 rev. 2 w wysokości odpowiednio – 0,26, 0,53 oraz 5,56 euro.

4) Wyliczona na podstawie średniej z liczby badań laboratoryjnych (wirusologicznych – testem rt RT-PCR) przeprowadzonych w 2016, 2017 i 2018 r. Dodatkowo zakłada się wykonanie 100 badań laboratoryjnych (wirusologicznych – testem rt RT-PCR) w ramach biernego nadzoru klinicznego.

5) Liczba zwierząt (bydła i owiec lub kóz) przewidziana do badań (serologicznych – testem ELISA oraz wirusologicznych – testem rt RT-PCR) na podstawie danych uzyskanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

6) Średnia arytmetyczna obliczona na podstawie wysokości wynagrodzeń określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. poz. 129, z późn. zm.).

7) Wymiana wyeksploatowanych lub zniszczonych pułapek z 24 kompletów pułapek. Koszt pułapki wynosi 374 euro x 4,30 zł = 1 608,20 zł.

8) Wyliczono na podstawie średniej długości dojazdu do gospodarstwa i z powrotem (20 km), liczby pułapek rozmieszczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (24 sztuki) oraz średniej liczby pomiarów w sezonie aktywności wektorów przenoszących chorobę niebieskiego języka (40 pomiarów), czyli 20 km x 24 x 40.

9) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. poz. 271, z późn. zm.).

10) Liczba pułapek rozmieszczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2018 r.

11) Koszt materiałów eksploatacyjnych dla jednej pułapki na jeden sezon aktywności wektorów przenoszących wirusa choroby niebieskiego języka (około 40 pomiarów). W skład kosztu jednostkowego wchodzą:

1) zestaw eksploatacyjny – za 61 zł (w skład zestawu eksploatacyjnego wchodzą: 40 szt. siatek drobnooczkowych do przesiewania owadów, 10 pojemników/kubków 500 ml, 40 pojemników transportowych, sitko, plaster, komplet siatek do pułapki – 1 lejek i 1 osłona);

2) dodatkowo:

a) świetlówka UV 8 W – ok. 32 zł,

b) włącznik czasowy elektroniczny – ok. 52 zł,

c) termometr cyfrowy z zapisem min-max – ok. 62 zł,

d) spirytus skażony 2,5 l – ok. 40 zł.

12) Wyliczono na podstawie średniej długości dojazdu do gospodarstwa i z powrotem (20 km) oraz średniej z liczby badań laboratoryjnych (wirusologicznych – testem rt RT-PCR) przeprowadzonych w 2016, 2017 i 2018 r. i próbek przewidzianych do badania laboratoryjnego (wirusologicznego – testem rt RT-PCR) w ramach biernego nadzoru klinicznego, czyli 20 km x 190.

13) Cena jednostkowa zakupu igłostrzykawek została obliczona na podstawie cen zawartych w sprawozdaniach finansowych przesyłanych przez wojewódzkich lekarzy weterynarii za 2018 r.

14) Szacunkowy koszt jednostkowy obliczony na podstawie średniej arytmetycznej cen przesyłek standardowych kilku krajowych firm kurierskich.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Posyniak

Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Posyniak specjalizuje się przede wszystkim w prawie karnym niosąc pomoc prawną osobom zatrzymanym w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa i to zarówno sprawcom, jak i pokrzywdzonym. Kancelaria zajmuje się także m.in. sprawami z zakresu prawa rodzinnego, drogowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama