| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 31 stycznia 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o uznanie organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych na rynku mleka i przetworów mlecznych oraz rodzaju i zakresu dokumentów potwierdzających spełnienie przez te podmioty warunków uznania

Na podstawie art. 48a ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1430) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o uznanie organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych na rynku mleka i przetworów mlecznych oraz rodzaju i zakresu dokumentów potwierdzających spełnienie przez te podmioty warunków uznania]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o uznanie organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych na rynku mleka i przetworów mlecznych oraz rodzaju i zakresu dokumentów potwierdzających spełnienie przez te podmioty warunków uznania (Dz. U. z 2019 r. poz. 169) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w przypadku organizacji producentów:

a) liczbę wszystkich członków organizacji oraz liczbę członków tej organizacji będących producentami mleka lub przetworów mlecznych, zwanych dalej „producentami”,

b) informację o ilości wytworzonego i wprowadzonego do obrotu mleka lub przetworów mlecznych wyprodukowanych w ramach tej ilości mleka łącznie przez wszystkich członków organizacji będących producentami w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o uznanie;”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Organizacja producentów do wniosku, o którym mowa w § 2, dołącza:

1) kopię statutu lub umowy, lub innego aktu założycielskiego organizacji producentów, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji producentów, sporządzonych zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 161 rozporządzenia nr 1308/2013;

2) oświadczenie, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją”, każdego członka tej organizacji o:

a) jego członkostwie w tej organizacji i nieprzynależności do innej organizacji producentów uznanej na rynku mleka lub przetworów mlecznych,

b) nieprzynależności do grupy producentów rolnych w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach uznanej ze względu na grupę produktów: mleko krowie, owcze lub kozie; członkowie organizacji producentów nie dołączają oświadczenia, jeżeli organizacja ta uzyskała uznanie albo ubiega się o uznanie za grupę producentów rolnych na podstawie przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach ze względu na grupę produktów: mleko krowie, owcze lub kozie;

3) dowody sprzedaży potwierdzające ilość mleka lub przetworów mlecznych wyprodukowanych i wprowadzonych do obrotu w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia tego wniosku przez każdego członka tej organizacji będącego producentem albo oświadczenie każdego członka tej organizacji będącego producentem o ilości wyprodukowanego mleka lub przetworów mlecznych, w przypadku gdy mleko lub przetwory mleczne były sprzedawane bezpośrednio konsumentom, sporządzone na formularzach opracowanych i udostępnionych przez Agencję – w przypadku gdy mleko lub przetwory mleczne były wprowadzane do obrotu bez przeniesienia prawa własności do mleka lub przetworów mlecznych przez producentów na podmiot ubiegający się o uznanie za organizację producentów, albo

4) wykaz dowodów potwierdzających ilość mleka lub przetworów mlecznych zakupionych w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia tego wniosku, od każdego członka tej organizacji będącego producentem, sporządzony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję – w przypadku gdy mleko lub przetwory mleczne były wprowadzane do obrotu z przeniesieniem prawa własności do mleka lub przetworów mlecznych przez producentów na podmiot ubiegający się o uznanie za organizację producentów;

5) plan biznesowy sporządzony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję, który zawiera:

a) informacje dotyczące organizacji producentów:

– nazwę, siedzibę i formę prawną,

– numer identyfikacji podatkowej (NIP),

– numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,

– wskazanie osób upoważnionych do reprezentowania organizacji producentów,

b) informacje dotyczące członków organizacji producentów:

– imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres,

– numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – w przypadku członków organizacji producentów będących producentami,

– numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) – w przypadku osoby fizycznej, a jeżeli osoba ta nie posiada obywatelstwa polskiego – kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości,

– numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli został nadany – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

c) opis struktury organizacyjnej organizacji producentów, w tym strukturę udziałów lub liczbę posiadanych akcji i głosów przysługujących poszczególnym członkom, udziałowcom lub akcjonariuszom organizacji producentów na zgromadzeniu wspólników, walnym zgromadzeniu albo walnym zebraniu członków organizacji producentów,

d) wykaz budynków, budowli, maszyn, urządzeń i środków transportu, będących w posiadaniu organizacji producentów, przeznaczonych do wyprodukowania i wprowadzenia do obrotu mleka i przetworów mlecznych – w przypadku gdy w ramach działań, o których mowa w lit. h, organizacja zamierza zrealizować działania inwestycyjne w zakresie dotyczącym takich składników majątku tej organizacji,

e) wykaz budynków, budowli, maszyn, urządzeń i środków transportu, będących w posiadaniu członków organizacji producentów, przeznaczonych do wyprodukowania i wprowadzenia do obrotu mleka i przetworów mlecznych – w przypadku gdy w ramach działań, o których mowa w lit. h, organizacja zamierza zrealizować działania inwestycyjne w zakresie dotyczącym takich składników majątku członków organizacji,

f) szacunkową ilość mleka lub przetworów mlecznych, jaka zostanie wyprodukowana przez poszczególnych członków organizacji producentów będących producentami, przewidzianą do sprzedaży przez organizację producentów, określoną na okres co najmniej 5 kolejnych lat, z podziałem na poszczególne lata realizacji planu biznesowego,

g) szacunkowe przychody i koszty prowadzenia działalności przez organizację producentów określone na okres co najmniej 5 kolejnych lat, z podziałem na poszczególne lata realizacji planu biznesowego,

h) zakres i opis działań, jakie zamierza zrealizować organizacja producentów przez okres co najmniej 5 kolejnych lat od dnia jej uznania, aby osiągnąć cel albo cele, ze względu na które ubiega się o uznanie, w tym zakres i opis działań w odniesieniu do co najmniej jednego z celów, o których mowa w art. 161 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1308/2013, wraz ze wskazaniem potrzeby realizacji planowanych działań i określeniem stanu ich wykonania w poszczególnych latach realizacji planu biznesowego oraz uzasadnieniem, w jaki sposób poszczególne działania przyczynią się do osiągnięcia celu albo celów, ze względu na które organizacja producentów ubiega się o uznanie,

i) harmonogram działań, o których mowa w lit. h, wraz z określeniem szacowanej wysokości wydatków na realizację poszczególnych działań lub ich etapów,

j) wskazanie planowanych źródeł finansowania działań, o których mowa w lit. h,

k) informację o możliwości udostępniania przez organizację producentów swoim członkom pomocy w formie zasobów ludzkich, materialnych i technicznych, niezbędnych do osiągnięcia celu albo celów, ze względu na które organizacja producentów ubiega się o uznanie,

l) informację na temat planowanych przez organizację producentów szkoleń lub korzystania z usług doradczych dotyczących realizacji celu albo celów, ze względu na które organizacja producentów ubiega się o uznanie,

m) informację na temat przewidywanego rozwoju organizacji producentów po upływie 5 lat od dnia jej uznania, w tym związanej z prowadzoną działalnością w odniesieniu do produktu lub grupy produktów, ze względu na które organizacja producentów ubiega się o uznanie.

2. Statut lub umowa, lub inny akt założycielski zawiera:

1) postanowienie zobowiązujące wszystkich członków organizacji będących producentami do wprowadzania za pośrednictwem tej organizacji całej ilości mleka lub przetworów mlecznych wyprodukowanych w ich gospodarstwach;

2) postanowienia gwarantujące, że co najmniej 80% liczby członków organizacji stanowią producenci;

3) postanowienia o dopuszczalnej, wyrażonej w procentach, wielkości posiadanych przez członków, udziałowców lub akcjonariuszy organizacji producentów będących producentami udziałów lub akcji oraz o dopuszczalnej, wyrażonej w procentach, ilości głosów przysługujących członkom, udziałowcom lub akcjonariuszom organizacji producentów będącym producentami na zgromadzeniu wspólników, walnym zgromadzeniu albo walnym zebraniu członków organizacji producentów, także pośrednio:

a) przez:

– dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na walnym zgromadzeniu, zgromadzeniu wspólników albo walnym zebraniu członków organizacji producentów, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innej osoby prawnej będącej członkiem organizacji producentów, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub

– dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej będącej członkiem organizacji producentów, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub

– uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu innej osoby prawnej będącej członkiem organizacji producentów, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub

– uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków organu nadzoru innej osoby prawnej będącej członkiem organizacji producentów, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub

b) gdy członkowie zarządu osoby prawnej będącej członkiem organizacji producentów stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej osoby prawnej będącej członkiem organizacji producentów;

4) postanowienie dotyczące:

a) nieprzynależności członków organizacji do innej organizacji producentów uznanej na rynku mleka lub przetworów mlecznych,

b) nieprzynależności członków organizacji do grupy producentów rolnych w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach uznanej ze względu na grupę produktów: mleko krowie, owcze lub kozie.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 5 lit. d i e, podaje się według stanu z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o uznanie organizacji producentów ze wskazaniem dnia, z którego pochodziły te informacje.

4. Zrzeszenie organizacji producentów do wniosku, o którym mowa w § 2, dołącza:

1) kopię statutu lub umowy, lub innego aktu założycielskiego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania zrzeszenia organizacji producentów, zgodne z wymogami art. 161 ust. 1 lit. a–c rozporządzenia nr 1308/2013;

2) oświadczenie każdej organizacji producentów tworzącej to zrzeszenie o jej członkostwie w tym zrzeszeniu sporządzone na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję;

3) informacje o działaniach, jakie zrzeszenie organizacji producentów zamierza realizować w okresie 2 lat od dnia uzyskania uznania, zawierające zakres i opis tych działań oraz wskazanie źródeł ich finansowania sporządzone na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

5. Organizacja międzybranżowa do wniosku, o którym mowa w § 2, dołącza:

1) kopię statutu lub umowy, lub innego aktu założycielskiego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji międzybranżowej;

2) oświadczenie potwierdzające spełnianie wymagań, o których mowa w art. 157 ust. 3 oraz w art. 163 ust. 1 lit. b–d rozporządzenia nr 1308/2013, sporządzone na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję;

3) informacje o działaniach, jakie organizacja międzybranżowa zamierza realizować w okresie 2 lat od dnia uzyskania uznania, zawierające zakres i opis tych działań oraz wskazanie źródeł ich finansowania sporządzone na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.”.

§ 2. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

Do postępowań w sprawach uznawania organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Ardanowski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »