reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 14 lutego 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej

Na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 183 i 911) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

„6. Minister Finansów może zwrócić się do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, ministra właściwego do spraw rybołówstwa, ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych o aktualizację formularzy PF-UE (BP), PF-UE (BE) i PF-WPR na poziomie programów, bez wyodrębniania poszczególnych części budżetowych.

7. W przypadku aktualizacji, o której mowa w ust. 6, przepisu ust. 2 nie stosuje się.”;

2) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

„§ 10a. 1. W terminie do dnia 6 marca dysponenci wskazani w katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań, właściwi dla funkcji państwa, przedkładają Ministrowi Finansów informacje niezbędne do opracowania WPFP w zakresie, o którym mowa w art. 104 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, opracowane w formularzu WPFP-CM.

2. W formularzu, o którym mowa w ust. 1, dysponenci wskazani w katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań, właściwi dla funkcji państwa wykazują cele i mierniki zgodne z celami i miernikami przyjętymi w obowiązującym WPFP.

3. W uzasadnionych przypadkach, w formularzu WPFP-CM dopuszcza się możliwość aktualizacji celów i mierników funkcji państwa. W przypadku aktualizacji razem z formularzem WPFP-CM właściwi dysponenci przedkładają również formularz BZCM, wypełniony w odniesieniu do zaktualizowanych celów i mierników.

4. Minister Finansów może wydać opinię o kompletności i zgodności zaktualizowanych celów i mierników funkcji państwa ze standardami i wytycznymi określonymi w Szczegółowym sposobie opracowywania materiałów do WPFP oraz projektu ustawy budżetowej.

5. W terminie 5 dni od dnia otrzymania opinii, o której mowa w ust. 4, dysponenci usuwają ewentualne braki oraz niezgodności i przekazują Ministrowi Finansów skorygowane i uzupełnione formularze WPFP-CM i BZCM.”;

3) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wstępne kwoty wydatków i wyjściowe kwoty wydatków dla poszczególnych dysponentów części budżetowych oraz wielkości wskaźników budżetowych przekazuje dysponentom Minister Finansów.”;

4) w § 13:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „i WPFP-CM”,

b) uchyla się ust. 19–23;

5) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej dysponenci przedstawiają Ministrowi Finansów plany wydatków na rok bieżący w danej części budżetu państwa oraz plany finansowe na rok bieżący w układzie, o którym mowa w § 4 ust. 3 i 5, według formularzy oznaczonych symbolami: WPFP na rok bieżący i WPFP-PF.”;

6) w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W terminie 19 dni od dnia otrzymania pisma przekazującego wstępne kwoty wydatków i wyjściowe kwoty wydatków, o których mowa w § 11 ust. 1, dysponenci przedstawiają Ministrowi Finansów projekt budżetu w danej części budżetu państwa oraz projekty planów finansowych w układzie zadaniowym, o którym mowa w § 4 ust. 3 i 5, według formularzy oznaczonych symbolami: BZ, BZK i BZ-PF – wraz z wypełnionym formularzem opisowym dla każdej części budżetowej, którego wzór zostanie udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: T. Kościński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Konieczny Grzybowski Polak sp. k.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama