REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2020 poz. 316

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 14 lutego 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1784 oraz z 2019 r. poz. 451 i 1243) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który może być wykorzystywany do ubiegania się o przyznanie tej płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”;”;

2) w § 9:

a) uchyla się ust. 2b i 2c,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 6 i 12 płatność ekologiczna jest przyznawana, jeżeli ponadto rolnik jest posiadaczem zwierząt gatunków wymienionych w załączniku nr 5 do rozporządzenia, których liczba, w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe (DJP), wynosi co najmniej 0,5 DJP na hektar wszystkich trwałych użytków zielonych występujących w gospodarstwie rolnym.”;

3) w § 17 ust. 1b otrzymuje brzmienie:

„1b. W przypadku, o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy, we wniosku o przyznanie płatności ekologicznej rolnik składa oświadczenie, że ma tytuł prawny do gruntu będącego własnością Skarbu Państwa, państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowej osoby prawnej, do którego ubiega się o przyznanie tej płatności.”;

4) w § 19:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Jeżeli rolnik równocześnie nie ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, to na materiale graficznym, o którym mowa w art. 72 ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013, zaznacza również:

1) obiekty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 352, z 2016 r. poz. 348, z 2017 r. poz. 523 i 1717 oraz z 2018 r. poz. 535), znajdujące się na użytkach rolnych będących w jego posiadaniu;

2) granice działek rolnych, do których nie ubiega się o przyznanie płatności ekologicznej.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku upraw, o których mowa w ust. 1d załącznika nr 2 do rozporządzenia, rolnik składa do kierownika biura powiatowego Agencji do dnia 30 listopada roku, w którym złożył wniosek o przyznanie płatności ekologicznej, kopię świadectwa oceny polowej materiału siewnego wydanego na podstawie przepisów o nasiennictwie lub zaświadczenie o wydaniu takiego świadectwa wydane przez właściwego ze względu na położenie plantacji nasiennej wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, lub oświadczenie sporządzone na formularzu udostępnionym przez Agencję o posiadaniu plantacji nasiennej rośliny dwuletniej lub wieloletniej – w pierwszym roku uprawy tej rośliny.”;

5) w § 31a:

a) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wymogów określonych w ust. 1, 1b–1d i ust. 2 pkt 1 lit. h oraz pkt 2 lit. k załącznika nr 2 do rozporządzenia – iloczyn współczynnika dotkliwości i trwałości danego uchybienia wynosi 1%,”,

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu:

„2a) ust. 1b – iloczyn współczynnika dotkliwości i trwałości danego uchybienia wynosi 1%;

2b) ust. 1c – iloczyn współczynnika dotkliwości i trwałości danego uchybienia wynosi 1%;”;

6) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli część I otrzymuje brzmienie:

I. WYMOGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA NAWOZÓW

Niestosowanie w danym roku dawki nawozów naturalnych wykorzystywanych rolniczo zawierającej więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych – art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn zm.).

Stwierdzono zastosowanie w danym roku dawki nawozów naturalnych wykorzystywanych rolniczo zawierającej więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych.

Obszar objęty zobowiązaniem w ramach pakietów i ich wariantów

80%

1,25

100%

 

7) w załączniku nr 2 do rozporządzenia po ust. 1c dodaje się ust. 1d w brzmieniu:

„1d. Wymóg dodatkowy dla Pakietu 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji i Pakietu 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji – w przypadku prowadzenia uprawy: esparcety siewnej na materiał siewny, komonicy zwyczajnej na materiał siewny, koniczyny białej na materiał siewny, koniczyny białoróżowej na materiał siewny, koniczyny czerwonej na materiał siewny, koniczyny krwistoczerwonej na materiał siewny, koniczyny perskiej na materiał siewny, lucerny chmielowej (nerkowatej) na materiał siewny, lucerny mieszańcowej na materiał siewny, lucerny siewnej na materiał siewny, rzodkwi oleistej na materiał siewny, traw w siewie czystym z przeznaczeniem na materiał siewny, wyki kosmatej na materiał siewny i wyki siewnej na materiał siewny – poddanie materiału siewnego pochodzącego z tych upraw ocenie na podstawie przepisów o nasiennictwie.

W przypadku uprawy dwuletniej i wieloletniej przestrzeganie wymogu nie jest wymagane w pierwszym roku prowadzenia tej uprawy.”;

8) w załączniku nr 4 do rozporządzenia w tabeli:

a) część III otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia,

b) w części VII lp. 15 otrzymuje brzmienie:

15

kukurydza

Zea mays L.

P

UR

 

9) w załączniku nr 10 do rozporządzenia w tabeli po części Ib dodaje się część Ic w brzmieniu:

Ic. Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji i Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji

W przypadku uprawy roślin, o których mowa w ust. 1d załącznika nr 2 do rozporządzenia – materiał siewny pochodzący z tych upraw nie został poddany ocenie na podstawie przepisów o nasiennictwie.

80%

1,25

100%

 

§ 2. [Stosowanie przepisów do przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020]

Do przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w sprawach objętych postępowaniami:

1) wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,

2) zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, w przypadku gdy zostały wznowione od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

– stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, z tym że do postępowań wszczętych po dniu 14 marca 2019 r., lecz przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy § 9 ust. 4 oraz § 31a pkt 1 lit. a i pkt 2a i 2b rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2020 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Ardanowski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).

Załącznik 1. [WYKAZ ROŚLIN OBJĘTYCH PŁATNOŚCIĄ EKOLOGICZNĄ – III. PAKIET 3. UPRAWY ZIELARSKIE W OKRESIE KONWERSJI I PAKIET 9. UPRAWY ZIELARSKIE PO OKRESIE KONWERSJI]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 14 lutego 2020 r. (poz. 316)

III. Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji i Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji

1

arcydzięgiel litwor

Archangelica officinalis L.

Z

UR

2

arcydzięgiel litwor

Archangelica officinalis L.

Z

UD

3

babka lancetowata

Plantago lanceolata L.

Z

UW

4

babka płesznik

Plantago psyllium L.

Z

UR

5

bazylia pospolita

Ocimum basilicum L.

Z

UR

6

bylica estragon

Artemisia dracunculus L.

Z

UW

7

czarnuszka siewna

Nigella sativa L.

Z

UR

8

cząber ogrodowy

Satureja hortensis L.

Z

UR

9

czosnek niedźwiedzi

Allium ursinum L.

Z

UW

10

drapacz lekarski

Cnicus benedictus L.

Z

UR

11

dziurawiec zwyczajny

Hypericum perforatum L.

Z

UW

12

hyzop lekarski

Hyssopus officinalis L.

Z

UW

13

jeżówka purpurowa

Echinacea purpurea

Z

UW

14

kminek zwyczajny

Carum carvi L.

Z

UD

15

kolendra siewna

Coriandrum sativum L.

Z

UR

16

kozieradka pospolita

Trigonella foenum-graecum L.

Z

UR

17

kozłek lekarski

Valeriana officinalis L.

Z

UR

18

kozłek lekarski

Valeriana officinalis L.

Z

UD

19

krwawnik pospolity

Achillea millefolium L.

Z

UW

20

lawenda wąskolistna

Lavandula angustifolia Mill.

Z

UW

21

lebiodka pospolita

Origanum vulgare L.

Z

UW

22

lubczyk ogrodowy

Levisticum officinalis L.

Z

UW

23

majeranek ogrodowy

Origanum majorana L.

Z

UR

24

malwa czarna

Althea rosea (L.) Cav.

Z

UD

25

melisa lekarska

Melissa officinalis L.

Z

UW

26

mięta kędzierzawa

Mentha crispa L.

Z

UW

27

mięta pieprzowa

Mentha piperita L.

Z

UW

28

mięta zielona

Mentha spicata L.

Z

UW

29

mniszek lekarski

Taraxacum officinalis L.

Z

UW

30

nagietek lekarski

Calendula officinalis L.

Z

UR

31

nostrzyk żółty (lekarski)

Melilotus officinalis (L.) Pall.

Z

UD

32

nostrzyk żółty (lekarski)

Melilotus officinalis (L.) Pall.

Z

UW

33

ogórecznik lekarski

Borago officinalis L.

Z

UR

34

prawoślaz lekarski

Althaea officinalis L.

Z

UW

35

różeniec górski

Rhodiola rosea L.

Z

UW

36

ruta zwyczajna

Ruta graveolens L.

Z

UW

37

rumian rzymski (szlachetny)

Anthemis nobilis L.

Z

UW

38

rumianek pospolity

Chamomilla recutita (L.) Rauch.

Z

UR

39

rutwica lekarska

Galega officinalis L.

Z

UW

40

rzewień dłoniasty

Rheum palmatum L.

Z

UW

41

serdecznik pospolity

Leonurus cardiaca L.

Z

UW

42

szałwia lekarska

Salvia officinalis L.

Z

UW

43

szanta zwyczajna

Marrubium vulgare L.

Z

UW

44

ślaz dziki

Malva sylvestris L.

Z

UW

45

tymianek właściwy

Thymus vulgaris L.

Z

UW

46

wiesiołek dwuletni

Oenothera biennis L.

Z

UR

47

wiesiołek dwuletni

Oenothera biennis L.

Z

UD

48

wiesiołek dziwny

Oenothera paradoxa Hudziok

Z

UR

49

wiesiołek dziwny

Oenothera paradoxa Hudziok

Z

UD

50

żeń-szeń prawdziwy

Panax ginseng C.A. Mey

Z

UW

 

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA