reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 24 lutego 2020 r.

w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez ministra

Na podstawie art. 63 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) staż pracy wymagany od osoby zajmującej stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, o której mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą”;

2) dodatkowe wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, o której mowa w pkt 1;

3) sposób i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, o której mowa w pkt 1, oraz skład i tryb pracy komisji konkursowej.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) placówce bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli, o której mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14 ustawy;

2) ministrze prowadzącym placówkę – należy przez to rozumieć odpowiednio ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw rolnictwa oraz ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 3. [Wymagania dotyczące osoby zajmującej stanowisko dyrektora placówki]

1. Od osoby zajmującej stanowisko dyrektora placówki:

1) o której mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 7 pkt 2 i ust. 14 ustawy, jest wymagany co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub co najmniej pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego lub co najmniej pięcioletni staż pracy obejmujący co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

2) o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy, jest wymagany co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela w szkole artystycznej lub co najmniej pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego w uczelni artystycznej lub co najmniej pięcioletni staż pracy obejmujący co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole artystycznej.

2. Dodatkowymi wymaganiami, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora placówki, są:

1) znajomość regulacji prawnych z zakresu oświaty, zamówień publicznych, finansów publicznych i zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

2) w przypadku cudzoziemca – znajomość języka polskiego poświadczona na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480 oraz z 2020 r. poz. 285) lub ukończenie studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku w zakresie filologii polskiej, lub posiadanie prawa do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;

3) w przypadku osoby zajmującej stanowisko dyrektora placówki, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy – posiadanie:

a) tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego uzyskanego po ukończeniu studiów na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny artystycznej albo na kierunku przyporządkowanym do więcej niż jednej dyscypliny naukowej lub artystycznej, dla którego dyscyplina artystyczna została wskazana jako dyscyplina wiodąca, albo

b) tytułu zawodowego magistra sztuki.

§ 4. [Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora placówki]

1. Konkurs na stanowisko dyrektora placówki ogłasza minister prowadzący placówkę.

2. Ogłoszenie o konkursie zawiera:

1) nazwę i adres placówki, której dotyczy konkurs;

2) wymagania wobec kandydata na stanowisko dyrektora placówki;

3) wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję pracy na stanowisku dyrektora placówki,

b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,

c) oświadczenie zawierające imię (imiona) i nazwisko kandydata, datę jego urodzenia i obywatelstwo, a także adres do korespondencji kandydata,

d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:

– posiadanie wymaganego wykształcenia,

– posiadanie wymaganego stażu pracy,

– posiadanie wymaganego doświadczenia związanego z prowadzeniem działań na rzecz rozwoju szkół i placówek lub doświadczenia na stanowisku kierowniczym,

e) w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem – poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie:

– dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, lub

– dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku w zakresie filologii polskiej, lub

– dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

f) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

g) oświadczenia, że kandydat:

– ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

– nie był karany karą dyscyplinarną i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

– nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

– nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, 1495, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284),

– nie był karany karą porządkową, o której mowa w art. 108 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495),

– wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742);

4) informację o sposobie i terminie składania ofert przez kandydatów;

5) informację o sposobie powiadamiania kandydatów, którzy złożyli oferty, o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego.

3. Oferta oraz dokumenty dołączone do oferty powinny być podpisane przez kandydata.

4. Oferta składana drogą elektroniczną powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

5. Ogłoszenie o konkursie minister prowadzący placówkę zamieszcza na swojej stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej i w miejscu ogólnodostępnym w swojej siedzibie.

6. Ogłoszenie o konkursie można zamieścić również na stronach Biuletynu Informacji Publicznej kuratoriów oświaty.

7. Termin, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konkursie w sposób określony w ust. 5.

§ 5. [Przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora placówki]

1. Konkurs na stanowisko dyrektora placówki przeprowadza komisja konkursowa powołana przez ministra prowadzącego placówkę. W skład komisji konkursowej wchodzą:

1) czterej przedstawiciele ministra prowadzącego placówkę;

2) po jednym przedstawicielu organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232), wyłonionym spośród członków ich jednostek organizacyjnych albo jednostek organizacyjnych organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli, obejmujących swoim zakresem działania placówkę, której dotyczy konkurs;

3) jeden nauczyciel zatrudniony w placówce, której dotyczy konkurs, wyłoniony w sposób określony w statucie placówki.

2. Liczba członków komisji konkursowej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie może być mniejsza niż łączna liczba członków komisji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.

3. Jeżeli liczba członków komisji konkursowej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, byłaby mniejsza niż łączna liczba członków komisji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, liczbę członków komisji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zwiększa się proporcjonalnie, tak aby ich liczba nie była mniejsza niż łączna liczba członków komisji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.

4. W przypadku konkursu na stanowisko dyrektora nowo zakładanej placówki w skład komisji konkursowej wchodzą czterej przedstawiciele ministra prowadzącego placówkę.

5. Minister prowadzący placówkę wyznacza przewodniczącego komisji konkursowej, który kieruje jej pracami, oraz zastępcę przewodniczącego.

§ 6. [Postępowanie konkursowe]

Postępowanie konkursowe jest dwuetapowe:

1) pierwszy etap polega na weryfikacji przez komisję konkursową pod względem formalnym ofert złożonych przez kandydatów;

2) drugi etap polega na przeprowadzeniu przez komisję konkursową rozmów z kandydatami, którzy zostali dopuszczeni do tego etapu.

§ 7. [Prace komisji konkursowej]

1. Przewodniczący komisji konkursowej ustala termin i miejsce posiedzenia komisji oraz powiadamia o tym pisemnie członków komisji, nie później niż na 3 dni przed terminem posiedzenia.

2. Prace komisji konkursowej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej członków.

§ 8. [Uchwała o dopuszczeniu albo odmowie dopuszczenia kandydata]

1. Pierwsze posiedzenie komisji konkursowej odbywa się nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia, w którym upłynął termin składania ofert przez kandydatów, wskazany w ogłoszeniu o konkursie.

2. W pierwszym etapie postępowania konkursowego komisja konkursowa, na podstawie złożonej oferty, podejmuje uchwałę o dopuszczeniu albo odmowie dopuszczenia kandydata do drugiego etapu postępowania konkursowego. Uchwała jest podejmowana zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Komisja konkursowa podejmuje uchwałę o odmowie dopuszczenia kandydata do drugiego etapu postępowania konkursowego, jeżeli:

1) oferta została złożona po terminie;

2) oferta nie zawiera wszystkich dokumentów wskazanych w ogłoszeniu o konkursie;

3) z oferty nie wynika, że kandydat spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

4. Czynności komisji konkursowej w pierwszym etapie postępowania konkursowego odbywają się bez udziału kandydatów. Po ich zakończeniu przewodniczący komisji konkursowej informuje pisemnie kandydatów o dopuszczeniu albo odmowie dopuszczenia do drugiego etapu postępowania konkursowego oraz o przyczynach odmowy. Informacja może być przekazana w postaci papierowej lub elektronicznej.

§ 9. [Rozmowy z kandydatami]

1. O terminie i miejscu posiedzenia komisji konkursowej, podczas którego będą prowadzone rozmowy z kandydatami dopuszczonymi do drugiego etapu postępowania konkursowego, powiadamia się kandydatów pisemnie, nie później niż na 5 dni przed terminem posiedzenia. Informacja może być przekazana w postaci papierowej lub elektronicznej.

2. W trakcie rozmowy kandydat prezentuje koncepcję pracy na stanowisku dyrektora placówki oraz odpowiada na pytania członków komisji konkursowej.

3. Komisja konkursowa, po rozmowie z każdym z kandydatów, dokonuje merytorycznej oceny kandydata pod względem kompetencji niezbędnych do wykonywania zadań na stanowisku dyrektora placówki.

§ 10. [Wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora placówki]

1. Komisja konkursowa wyłania kandydata na stanowisko dyrektora placówki w głosowaniu tajnym. Każdy z członków komisji dysponuje jednym głosem.

2. Komisja konkursowa wyłania kandydata na stanowisko dyrektora placówki, jeżeli jeden z kandydatów uzyska bezwzględną większość głosów obecnych na posiedzeniu członków komisji.

3. Jeżeli w pierwszym głosowaniu kandydat nie zostanie wyłoniony, a do drugiego etapu postępowania konkursowego dopuszczono co najmniej dwóch kandydatów, przeprowadza się drugą turę głosowania. Do drugiej tury przechodzą dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów, a jeżeli według tej zasady nie można wyłonić dwóch kandydatów, wszyscy kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

4. Jeżeli w drugim głosowaniu kandydat nie zostanie wyłoniony zgodnie z ust. 2, komisja konkursowa przeprowadza jeszcze jedno głosowanie zgodnie z ust. 3 albo stwierdza nierozstrzygnięcie konkursu.

§ 11. [Decyzje komisji w sprawach proceduralnych]

W sprawach proceduralnych, dotyczących prac komisji konkursowej, nieuregulowanych w rozporządzeniu, decyduje komisja w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

§ 12. [Protokół z prac komisji konkursowej]

1. Z prac komisji konkursowej sporządza się protokół.

2. Protokół zawiera:

1) termin i miejsce posiedzenia komisji konkursowej;

2) imiona i nazwiska przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji konkursowej;

3) imiona i nazwiska kandydatów;

4) uchwały o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu kandydatów do drugiego etapu postępowania konkursowego, wraz z podaniem przyczyn niedopuszczenia poszczególnych kandydatów;

5) informację o koncepcji pracy na stanowisku dyrektora placówki zaprezentowanej przez poszczególnych kandydatów podczas rozmowy, o której mowa w § 9 ust. 1, pytania zadane kandydatom w czasie tej rozmowy i zwięzłą informację o udzielonych odpowiedziach;

6) informację o liczbie głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów w kolejnych turach głosowania;

7) informację o wyniku postępowania konkursowego.

3. Protokół podpisują członkowie komisji konkursowej obecni na danym posiedzeniu.

§ 13. [Unieważnienie konkursu i ponowne zarządzenie jego przeprowadzenia]

1. Po zakończeniu drugiego etapu postępowania konkursowego przewodniczący komisji konkursowej niezwłocznie powiadamia ministra prowadzącego placówkę o wyniku postępowania konkursowego oraz przekazuje temu ministrowi dokumentację postępowania konkursowego.

2. Minister prowadzący placówkę unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie w razie stwierdzenia:

1) nieuzasadnionego niedopuszczenia kandydata do drugiego etapu postępowania konkursowego;

2) przeprowadzenia przez komisję postępowania konkursowego bez wymaganego udziału 2/3 jej członków;

3) innych nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu.

§ 14. [Przepis przejściowy]

Do konkursów na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia, o której mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6 i ust. 7 pkt 2 ustawy, ogłoszonych i nierozstrzygniętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, a także do osób wyłonionych w wyniku tych konkursów, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 15. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Edukacji Narodowej: D. Piontkowski


1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2268).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 września 2015 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych (Dz. U. poz. 1356), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 365 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama