reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 6 marca 2020 r.

w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta2)

Na podstawie art. 33n ust. 19 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1792 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) formy szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, o którym mowa w art. 33n ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe, zwanej dalej „ustawą”, i jego ramowy program;

2) zakres tematyczny szkolenia, o którym mowa w art. 33n ust. 3 pkt 2 ustawy;

3) wzór certyfikatu, o którym mowa w art. 33n ust. 3 pkt 1 ustawy;

4) wzór zaświadczenia, o którym mowa w art. 33n ust. 3 pkt 2 ustawy.

§ 2. [Formy szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta]

Określa się następujące formy szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, o którym mowa w art. 33n ust. 3 pkt 1 ustawy:

1) szkolenie stacjonarne – w ramach którego przekazywanie wiedzy odbywa się przy bezpośrednim udziale kadry dydaktycznej oraz uczestników szkolenia, w tym samym czasie i w tym samym miejscu;

2) szkolenie na odległość – w ramach którego przekazywanie wiedzy odbywa się z wykorzystaniem infrastruktury informatycznej i oprogramowania umożliwiających:

a) stosowanie metod i technik kształcenia na odległość,

b) wykorzystanie materiałów dydaktycznych opracowanych w postaci elektronicznej oraz kontaktowanie się uczestnika szkolenia z osobami prowadzącymi szkolenie,

c) weryfikację uczestnika szkolenia i dostępu do poszczególnych bloków tematycznych szkolenia oraz kontrolę jego aktywności,

d) sprawdzenie wiedzy po zakończeniu każdego bloku tematycznego szkolenia oraz wgląd do wyników takiego sprawdzenia.

§ 3. [Ramowy program szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta]

Ramowy program szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, o którym mowa w art. 33n ust. 3 pkt 1 ustawy, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. [Zakres tematyczny szkolenia]

1. Zakres tematyczny szkolenia, o którym mowa w art. 33n ust. 3 pkt 2 ustawy, obejmuje wybrane bloki tematyczne określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Zakres tematyczny szkolenia, o którym mowa w art. 33n ust. 3 pkt 2 ustawy, dla lekarzy dentystów wykonujących medyczne procedury radiologiczne lub nadzorujących ich wykonywanie obejmuje wybrane bloki tematyczne określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia, z uwzględnieniem specyfiki:

1) metod i technik wykonywania zdjęć wewnątrzustnych,

2) metod i technik wykonywania zdjęć zewnątrzustnych,

3) obrazowania badań RTG w stomatologii,

4) elementów radiologii stomatologicznej,

5) testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych,

6) medycznych procedur radiologicznych (wzorcowych i szczegółowych),

7) teleradiologii,

8) radiologii twarzowo-szczękowej,

9) stomatologicznej anatomii radiologicznej CT (CBCT)

– w zakresie związanym z ochroną radiologiczną pacjenta.

§ 5. [Wzór certyfikatu omówionego w art. 33n ust. 3 pkt 1 Prawa atomowego]

Wzór certyfikatu, o którym mowa w art. 33n ust. 3 pkt 1 ustawy, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 6. [Wzór zaświadczenia omówionego w art. 33n ust. 3 pkt 2 Prawa atomowego]

Wzór zaświadczenia, o którym mowa w art. 33n ust. 3 pkt 2 ustawy, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.3)

Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającą podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylającą dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom (Dz. Urz. UE L 13 z 17.01.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2016, str. 69, Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2019, str. 128 oraz Dz. Urz. UE L 324 z 13.12.2019, str. 80).

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 884), które w zakresie regulacji niniejszego rozporządzenia utraciło moc z dniem 23 września 2019 r., w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 1593 oraz z 2020 r. poz. 284).

Załącznik 1. [RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA W DZIEDZINIE OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PACJENTA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 6 marca 2020 r. (poz. 390)

Załącznik nr 1

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA W DZIEDZINIE OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PACJENTA

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – CERTYFIKAT UKOŃCZENIA SZKOLENIA ORAZ ZDANIA EGZAMINU W DZIEDZINIE OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PACJENTA]

Załącznik nr 2

WZÓR – CERTYFIKAT UKOŃCZENIA SZKOLENIA ORAZ ZDANIA EGZAMINU W DZIEDZINIE OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PACJENTA

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE UKOŃCZENIA SZKOLENIA]

Załącznik nr 3

WZÓR – ZAŚWIADCZENIE UKOŃCZENIA SZKOLENIA

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Brzostowska

Konsultant podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama