reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych,

podpisana w Baku dnia 31 maja 2019 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 31 maja 2019 r. w Baku została podpisana Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych, w następującym brzmieniu:

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej
a
Rządem Republiki Azerbejdżanu
o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Azerbejdżanu,
zwane dalej „Stronami”,

mając na uwadze zagwarantowanie wzajemnej ochrony wszystkich informacji,
które zostały zakwalifikowane jako informacje niejawne, zgodnie z prawem
Państwa jednej ze Stron
i przekazane drugiej Stronie lub powstały w wyniku współpracy,

kierując się w tym celu zamiarem przyjęcia regulacji
w zakresie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, które znajdą zastosowanie
w odniesieniu do wszelkiej wspólnej działalności, związanej z wymianą
informacji niejawnych,

z zastrzeżeniem poszanowania norm prawa międzynarodowego i prawa Państw Stron,
kierując się zasadami równości, wzajemności i obustronnych korzyści,

uzgodniły, co następuje:

ARTYKUŁ 1

PRZEDMIOT UMOWY [Przedmiot umowy]

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest zapewnienie ochrony informacjom niejawnym wytwarzanym w wyniku współpracy lub wymienianym między Stronami oraz osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub innymi podmiotami i jednostkami organizacyjnymi, niezależnie od ich formy prawnej, pozostającymi pod ich jurysdykcją.

2. Niniejsza Umowa ma zastosowanie do wszelkich kontraktów lub umów międzynarodowych dotyczących informacji niejawnych, realizowanych bądź zawieranych między Stronami oraz osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub innymi podmiotami i jednostkami organizacyjnymi, niezależnie od ich formy prawnej pozostającymi pod ich jurysdykcją, oraz do wszelkich działań realizowanych między nimi.

ARTYKUŁ 2

DEFINICJE [Definicje]

W rozumieniu niniejszej Umowy następujące definicje oznaczają:

1) informacje niejawne – wszelkie informacje, niezależnie od formy, nośnika i sposobu ich utrwalenia oraz przedmioty lub dowolne ich części, będące także w trakcie ich opracowywania, które wymagają ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, zgodnie z prawem Państwa jednej ze Stron niniejszej Umowy;

2) właściwe organy – organy, o których mowa w artykule 4 niniejszej Umowy;

3) Strona wytwarzająca – Stronę, osobę fizyczną, osobę prawną lub inny podmiot i jednostkę organizacyjną, niezależnie od jej formy prawnej uprawnioną do wytwarzania i przekazywania informacji niejawnych zgodnie z prawem Państwa swojej Strony;

4) Strona otrzymująca – Stronę, osobę fizyczną, osobę prawną lub inny podmiot i jednostkę organizacyjną, niezależnie od jej formy prawnej uprawnioną do otrzymywania informacji niejawnych zgodnie z prawem Państwa swojej Strony;

5) kontrakt niejawny – umowę, która zawiera informacje niejawne lub której realizacja wiąże się z dostępem do takich informacji, bądź ich wytworzeniem;

6) kontrahent – osobę fizyczną, osobę prawną albo inny podmiot i jednostkę organizacyjną, niezależnie od jej formy prawnej podlegającą prawu Państwa jednej ze Stron, uprawnioną do zawierania kontraktów niejawnych;

7) zlecający – osobę fizyczną, osobę prawną albo inny podmiot i jednostkę organizacyjną, niezależnie od jej formy prawnej podlegającą prawu Państwa jednej ze Stron, uprawnioną do zlecania kontraktów niejawnych;

8) poświadczenie bezpieczeństwa – dokument wydany zgodnie z prawem Państwa jednej Strony przez jej właściwy organ lub inny uprawniony podmiot, który potwierdza, że osoba fizyczna została poddana postępowaniu sprawdzającemu i jest uprawniona do dostępu do informacji niejawnych;

9) świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego – dokument wydany zgodnie z prawem Państwa jednej Strony przez jej właściwy organ lub inny uprawniony podmiot, który potwierdza, że kontrahent posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych; w przypadku kontrahentów będących osobami fizycznymi funkcję świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego pełni poświadczenie bezpieczeństwa;

10) Strona trzecia – państwo, osobę fizyczną, osobę prawną lub inny podmiot i jednostkę organizacyjną, niezależnie od jej formy prawnej, znajdującą się pod jego jurysdykcją lub organizację międzynarodową niebędące Stroną niniejszej Umowy.

ARTYKUŁ 3

KLAUZULE TAJNOŚCI [Klauzule tajności]

1. Informacjom niejawnym przyznaje się odpowiednią do ich treści klauzulę tajności zgodnie z prawem Państwa Strony wytwarzającej. Strona otrzymująca gwarantuje co najmniej równorzędny poziom ochrony otrzymanych informacji niejawnych, zgodnie z postanowieniami ustępu 3.

2. Klauzule tajności mogą być zmienione lub zniesione wyłącznie przez Stronę wytwarzającą. Strona otrzymująca jest niezwłocznie pisemnie informowana o każdym przypadku zmiany lub zniesienia klauzuli tajności otrzymanych uprzednio informacji niejawnych.

3. Strony uzgadniają, że niżej wymienione klauzule tajności są równorzędne:

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

REPUBLIKA
AZERBEJDŻANU

ODPOWIEDNIK
W JĘZYKU
ANGIELSKIM

TAJNE

TAM MƏXFİ

SECRET

POUFNE

MƏXFİ

CONFIDENTIAL

ZASTRZEŻONE

(brak odpowiednika)

RESTRICTED

 

4. Informacje otrzymane z Rzeczypospolitej Polskiej o klauzuli ZASTRZEŻONE są chronione jako MƏXFİ w Republice Azerbejdżanu.

5. W przypadku potrzeby wymiany informacji o klauzuli ŚCIŚLE TAJNE/ XÜSUSİ ƏHƏMİYYƏTLİ /TOP SECRET, odrębne przepisy zostaną uzgodnione pomiędzy Stronami.

ARTYKUŁ 4

WŁAŚCIWE ORGANY [Właściwe organy]

1 W rozumieniu niniejszej Umowy właściwymi organami są:

1) dla Rządu Rzeczypospolitej Polskiej: Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

2) dla Rządu Republiki Azerbejdżanu: Służba Bezpieczeństwa Narodowego.

2. Strony informują się drogą dyplomatyczną o zmianach właściwych organów, o których mowa w ustępie 1, lub zmianach ich właściwości.

ARTYKUŁ 5

ZASADY OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH [Zasady ochrony informacji niejawnych]

1. Strony podejmują wszelkie działania określone w niniejszej Umowie, zgodnie z prawem swoich Państw w celu ochrony informacji niejawnych przekazywanych lub wytwarzanych w wyniku wspólnej działalności Stron, w tym także wytworzonych w związku z realizacją kontraktów niejawnych.

2. Strona otrzymująca wykorzystuje informacje niejawne wyłącznie w celach, dla których zostały one przekazane.

3. Informacje niejawne mogą być udostępniane tylko tym osobom, których zadania wymagają zapoznania się z nimi i które zgodnie z prawem Państwa Strony otrzymującej zostały upoważnione do dostępu do nich.

4. Strona otrzymująca nie udostępnia informacji, o których mowa w ustępie 1, Stronie trzeciej, bez uprzedniej pisemnej zgody Strony wytwarzającej.

ARTYKUŁ 6

POŚWIADCZENIA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ ŚWIADECTWA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO [Poświadczenia bezpieczeństwa oraz świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego]

W zakresie niniejszej Umowy, Strony uznają poświadczenia bezpieczeństwa i świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego wydane zgodnie z prawem Państwa drugiej Strony.

ARTYKUŁ 7

KONTRAKTY NIEJAWNE [Kontrakty niejawne]

1. Przed zawarciem kontraktu niejawnego, związanego z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE/MƏXFİ/CONFIDENTIAL lub wyższej, zlecający składa wniosek do właściwego organu swojej Strony o wystąpienie do właściwego organu drugiej Strony z prośbą o wydanie pisemnego zaświadczenia, że kontrahent posiada ważne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego odpowiednie do klauzuli informacji niejawnych, do których będzie miał dostęp.

2. Wydanie zaświadczenia, o którym mowa w ustępie 1, jest równoznaczne z gwarancją, że zostały przeprowadzone czynności niezbędne do stwierdzenia, że kontrahent spełnia warunki w zakresie ochrony informacji niejawnych określone w prawie Państwa Strony, na terytorium którego posiada siedzibę.

3. Informacje niejawne nie są udostępniane kontrahentowi do czasu uzyskania zaświadczenia, o którym mowa w ustępie 1.

4. Zlecający przekazuje kontrahentowi instrukcję bezpieczeństwa przemysłowego niezbędną do realizacji kontraktu niejawnego, która stanowi integralną część każdego kontraktu niejawnego. Instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego zawiera postanowienia dotyczące wymogów bezpieczeństwa, w szczególności:

1) wykaz rodzajów informacji niejawnych odnoszących się do danego kontraktu niejawnego, z uwzględnieniem ich klauzul tajności;

2) zasady przyznawania klauzul tajności informacjom wytworzonym podczas realizacji danego kontraktu niejawnego.

5. Zlecający przekazuje kopię instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego właściwemu organowi swojej Strony, który kieruje ją do właściwego organu Strony kontrahenta.

6. Realizacja kontraktu niejawnego w części związanej z dostępem do informacji niejawnych, jest możliwa po spełnieniu przez kontrahenta warunków niezbędnych do ochrony informacji niejawnych, zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa przemysłowego.

7. Każdy podwykonawca podlega tym samym obowiązkom ochrony informacji niejawnych, jakie nałożono na kontrahenta.

ARTYKUŁ 8

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI NIEJAWNYCH [Przekazywanie informacji niejawnych]

1. Informacje niejawne są przekazywane drogą dyplomatyczną.

2. Informacje niejawne o klauzuli ZASTRZEŻONE/RESTRICTED oraz POUFNE/MƏXFİ/CONFIDENTIAL mogą być przekazywane również za pośrednictwem uprawnionych do tego przewoźników, zgodnie z prawem Państwa Strony wytwarzającej.

3. W pilnych przypadkach, o ile nie można skorzystać z innej formy przekazania informacji niejawnych, jeżeli spełnione są wymogi bezpieczeństwa określone prawem Państwa Strony wytwarzającej, dopuszcza się przewóz osobisty informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE/RESTRICTED oraz POUFNE/MƏXFİ/CONFIDENTIAL przez osoby do tego upoważnione.

4. Właściwe organy Stron mogą ustalić inne sposoby przekazywania informacji niejawnych zapewniające ich ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem.

5. Strona otrzymująca potwierdza pisemnie odbiór informacji niejawnych.

6. Organy uprawnione do wymiany informacji niejawnych na podstawie innych umów międzynarodowych, zawartych między Stronami, mogą wymieniać informacje niejawne bezpośrednio.

ARTYKUŁ 9

POWIELANIE LUB TŁUMACZENIE INFORMACJI NIEJAWNYCH [Powielanie lub tłumaczenie informacji niejawnych]

1. Powielanie lub tłumaczenie informacji niejawnych odbywa się w sposób zgodny z prawem Państwa Strony otrzymującej oraz następującymi zasadami:

1) osoby wykonujące tłumaczenia lub kopie informacji niejawnych posiadają poświadczenia bezpieczeństwa, odpowiednie do klauzuli tajności przetłumaczonych lub powielonych informacji niejawnych;

2) powielone lub przetłumaczone informacje podlegają takiej samej ochronie jak oryginały;

3) liczbę kopii lub tłumaczeń należy ograniczyć do liczby wymaganej dla celów służbowych;

4) przetłumaczone informacje należy opatrzyć adnotacją w języku tłumaczenia, wskazującą, iż zawierają one informacje niejawne otrzymane od Strony wytwarzającej.

ARTYKUŁ 10

NISZCZENIE INFORMACJI NIEJAWNYCH [Niszczenie informacji niejawnych]

1. Informacje niejawne są niszczone zgodnie z prawem Państwa Strony otrzymującej w sposób uniemożliwiający ich częściowe lub całkowite odtworzenie.

2. Protokoły dotyczące zniszczenia dokumentów zawierających informacje niejawne wraz z tłumaczeniem na język angielski są przekazywane właściwemu organowi Strony wytwarzającej na jej wniosek.

ARTYKUŁ 11

WIZYTY [Wizyty]

1. Osobom przybywającym z wizytą na terytorium Państwa drugiej Strony zezwala się na dostęp do informacji niejawnych tylko po uprzednim uzyskaniu pisemnego zezwolenia wydanego przez właściwy organ drugiej Strony.

2. Właściwy organ Strony wysyłającej zwraca się do właściwego organu Strony przyjmującej z wnioskiem o wyrażenie zgody na wizytę co najmniej trzydzieści dni przed planowanym terminem wizyty, o której mowa w ustępie 1, a w pilnych przypadkach w krótszym czasie.

3. We wniosku, o którym mowa w ustępie 2, zamieszcza się informacje o:

1) celu, terminie i programie wizyty;

2) imieniu i nazwisku, dacie i miejscu urodzenia, obywatelstwie i numerze paszportu lub innego dokumentu tożsamości osoby przybywającej z wizytą;

3) stanowisku służbowym osoby przybywającej z wizytą wraz z nazwą podmiotu, który reprezentuje;

4) poziomie i dacie ważności poświadczenia bezpieczeństwa posiadanego przez osobę przybywającą z wizytą;

5) nazwie i adresie odwiedzanego podmiotu;

6) imieniu i nazwisku oraz stanowisku służbowym osoby przyjmującej;

wniosek zawiera ponadto datę, podpis oraz oficjalną pieczęć właściwego organu Strony wysyłającej.

4. Do ochrony danych osobowych, o których mowa w ustępie 3, przekazywanych w związku z postanowieniami ustępu 1 i 5 stosuje się, z uwzględnieniem prawa Państw Stron, następujące postanowienia:

1) wykorzystanie danych osobowych przez Stronę przyjmującą wizytę jest dopuszczalne wyłącznie w celu oraz na warunkach określonych przez Stronę przekazującą dane osobowe;

2) Strona przyjmująca wizytę nie przechowuje danych osobowych dłużej, aniżeli jest to niezbędne dla osiągnięcia celu ich przetwarzania;

3) w przypadku przekazania danych, których nie wolno było przekazać zgodnie z prawem Państwa Strony przekazującej dane osobowe, Strona ta zawiadamia o tym Stronę przyjmującą wizytę; Strona przyjmująca wizytę jest zobowiązana do usunięcia tych danych w sposób uniemożliwiający ich częściowe lub całkowite odtworzenie;

4) Strona przekazująca dane osobowe odpowiada za ich poprawność, a w przypadku przekazania danych nieprawdziwych lub niekompletnych, zawiadamia o tym Stronę przyjmującą wizytę; Strona przyjmująca wizytę jest zobowiązana do sprostowania lub usunięcia tych danych;

5) Strona przekazująca dane osobowe oraz Strona przyjmująca wizytę są zobowiązane do rejestrowania ich przekazywania, otrzymywania i usuwania;

6) Strona przekazująca dane osobowe oraz Strona przyjmująca wizytę są zobowiązane do skutecznego zabezpieczania przetwarzanych danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, nieuprawnionym dokonywaniem zmian tych danych, ich utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. Właściwe organy Stron mogą wyrazić zgodę na ustalenie wykazów osób upoważnionych do składania wielokrotnych wizyt związanych z realizacją konkretnego projektu, programu lub kontraktu niejawnego. Wykazy te zawierają dane określone w ustępie 3 i są ważne przez okres dwunastu miesięcy. Po zatwierdzeniu takich wykazów przez właściwe organy Stron, terminy wizyt uzgadniane są bezpośrednio między podmiotem wysyłającym a podmiotem przyjmującym wizytę, zgodnie z ustalonymi warunkami.

ARTYKUŁ 12

NARUSZENIE REGULACJI DOTYCZĄCYCH OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH [Naruszenie regulacji dotyczących ochrony informacji niejawnych]

1. Naruszeniem regulacji dotyczących ochrony informacji niejawnych jest działanie lub zaniechanie sprzeczne z niniejszą Umową lub prawem Państw Stron, w zakresie dotyczącym ochrony informacji niejawnych, w tym również nieuprawnione ujawnienie informacji niejawnych.

2. Informację o każdym przypadku naruszenia lub o podejrzeniu naruszenia regulacji dotyczących ochrony informacji niejawnych przekazanych przez Stronę wytwarzającą lub informacji niejawnych wytworzonych w wyniku wspólnego działania Stron, przekazuje się niezwłocznie właściwemu organowi Strony, na terytorium której miało miejsce lub zaistniało podejrzenie takiego naruszenia.

3. Każdy przypadek naruszenia lub podejrzenia naruszenia regulacji dotyczących ochrony informacji niejawnych wyjaśnia się zgodnie z prawem Państwa Strony, na terytorium której zdarzenie miało miejsce.

4. W przypadku naruszenia regulacji dotyczących ochrony informacji niejawnych, o którym mowa w ustępie 1, właściwy organ Strony, na terytorium której naruszenie miało miejsce, pisemnie informuje właściwy organ drugiej Strony o fakcie, okolicznościach naruszenia i wyniku czynności, o których mowa w ustępie 3.

5. Jeżeli naruszenie regulacji dotyczących ochrony informacji niejawnych miało miejsce na terytorium Strony trzeciej, Strona, która przekazała informacje niejawne podejmie we współpracy ze Stroną trzecią działania, o których mowa w ustępach 2, 3 i 4.

6. Właściwe organy Stron współpracują przy czynnościach, o których mowa w ustępie 3, na wniosek jednego z nich.

ARTYKUŁ 13

JĘZYKI [Języki]

W zakresie stosowania postanowień niniejszej Umowy Strony używają języka angielskiego lub swoich języków urzędowych. W przypadku stosowania języków urzędowych, Strony dołączają tłumaczenie na język urzędowy drugiej Strony lub na język angielski.

ARTYKUŁ 14

KOSZTY [Koszty]

Każda ze Stron pokrywa koszty własne, poniesione w związku z realizacją postanowień niniejszej Umowy.

ARTYKUŁ 15

KONSULTACJE [Konsultacje]

1. Właściwe organy Stron informują się wzajemnie o wszelkich zmianach w prawie swoich Państw dotyczącym ochrony informacji niejawnych, w zakresie niezbędnym do wykonywania postanowień niniejszej Umowy.

2. W celu zapewnienia ścisłej współpracy przy realizacji postanowień niniejszej Umowy właściwe organy Stron konsultują się, na wniosek jednego z tych organów.

3. Każda ze Stron zezwala przedstawicielom właściwego organu drugiej Strony na składanie wizyt na terytorium swojego Państwa, w celu omawiania procedur służących ochronie informacji niejawnych, które zostały jej przekazane przez drugą Stronę.

4. W celu zapewnienia skutecznej współpracy wynikającej z postanowień niniejszej Umowy, właściwe organy mogą, w razie potrzeby, zawierać pisemne szczegółowe uzgodnienia techniczne i organizacyjne w zakresie kompetencji przyznanych im prawem Państw swoich Stron.

ARTYKUŁ 16

ROZSTRZYGANIE SPORÓW [Rozstrzyganie sporów]

1. Wszelkie sporne kwestie dotyczące interpretacji i stosowania niniejszej Umowy rozstrzygane są w drodze bezpośrednich konsultacji między właściwymi organami Stron.

2. Jeśli nie jest możliwe rozwiązanie sporu w sposób, o którym mowa w ustępie 1, jest on rozstrzygany między Stronami drogą dyplomatyczną.

ARTYKUŁ 17

ZMIANY [Zmiany]

Na podstawie wspólnej zgody Stron zmiany do Umowy są nanoszone w formie odrębnego protokołu będącego jej integralną częścią i wejdą w życie zgodnie z procedurą określoną w artykule 18 niniejszej Umowy.

ARTYKUŁ 18

POSTANOWIENIA KOŃCOWE [Postanowienia końcowe]

1. Niniejsza Umowa wejdzie w życie w pierwszym dniu drugiego miesiąca, który nastąpi po dacie otrzymania noty późniejszej przekazanej przez Strony drogą dyplomatyczną, potwierdzającej zakończenie przez nie niezbędnych procedur wewnętrznych.

2. Niniejsza Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. W dowolnym czasie może być ona wypowiedziana przez każdą ze Stron w drodze notyfikacji. W takim przypadku utraci moc po upływie sześciu miesięcy od daty otrzymania noty informującej o wypowiedzeniu.

3. W przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy, informacje niejawne przekazane lub wytworzone na jej podstawie będą nadal chronione zgodnie z jej postanowieniami.

Sporządzono w Baku dnia 31 maja 2019 roku w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, azerskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty posiadają jednakową moc. W przypadku rozbieżności przy ich interpretacji, za rozstrzygający uważa się tekst w języku angielskim.

Wersja w języku azerskim

Wersja w języku angielskim

infoRgrafika

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 20 stycznia 2020 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

L.S.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama