reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, udzielanej w 2020 r.

Na podstawie art. 62 ust. 12 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 i 278) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa na 2020 r.:

1) sposób przekazywania przez dyrektora publicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, zwanej dalej „szkołą artystyczną”, ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanemu dalej „ministrem”, informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, zwanej dalej „ustawą”, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6 ustawy, wzór formularza zawierającego te informacje oraz wzór wniosku o udzielenie tej dotacji;

2) tryb udzielania oraz szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6 ustawy, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji.

§ 2. [Ustalenia wysokości dotacji celowej]

Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy, dyrektor szkoły artystycznej przekazuje na:

1) formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia, albo

2) formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, niewidomych i słabowidzących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów.

§ 3. [Wniosek o udzielenie szkole artystycznej dotacji celowej]

1. Wniosek o udzielenie szkole artystycznej dotacji celowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy, zwany dalej „wnioskiem”, jest sporządzany na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Do wniosku dołącza się informacje, o których mowa w § 2.

§ 4. [Forma przekazania wniosku]

Dyrektor szkoły artystycznej przekazuje ministrowi za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej – specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.2)), zwanej dalej „Centrum”, wniosek wraz z załączonymi do wniosku informacjami, o których mowa w § 2, w postaci papierowej albo elektronicznej.

§ 5. [Weryfikacja wniosku]

1. Centrum dokonuje weryfikacji pod względem formalnym i rachunkowym danych zawartych we wniosku oraz w załączonych do wniosku informacjach, o których mowa w § 2.

2. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub błędów rachunkowych Centrum, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, informuje dyrektora szkoły artystycznej o tych uchybieniach lub błędach.

3. Dyrektor szkoły artystycznej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o uchybieniach lub błędach, o których mowa w ust. 2, przekazuje Centrum poprawiony wniosek wraz z informacjami, o których mowa w § 2, lub wyjaśnienia potwierdzające dane w nich zawarte, w postaci papierowej albo elektronicznej.

§ 6. [Podmiot uprawniony do udzielenia dotacji]

1. Dotacji celowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy, udziela minister za pośrednictwem Centrum.

2. Ustaloną, na podstawie wniosku oraz załączonych do wniosku informacji, o których mowa w § 2, kwotę dotacji celowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy, Centrum przekazuje na rachunek bankowy szkoły artystycznej.

§ 7. [Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej]

1. Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy, dyrektor szkoły artystycznej przekazuje na:

1) formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia, albo

2) formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, niewidomych i słabowidzących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów.

2. Do rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły artystycznej dołącza kopie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych lub na pokrycie kosztów ich drukowania lub powielania w celach dydaktycznych, lub zakup urządzeń umożliwiających ich drukowanie lub powielanie.

§ 8. [Przekazanie rozliczenia z wykorzystania dotacji celowej]

Dyrektor szkoły artystycznej przekazuje ministrowi, za pośrednictwem Centrum, rozliczenie, o którym mowa w § 7 ust. 1, oraz kopie dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 2, w postaci papierowej albo elektronicznej.

§ 9. [Weryfikacja danych zawartych w rozliczeniu]

1. Centrum dokonuje weryfikacji danych zawartych w rozliczeniu, o którym mowa w § 7 ust. 1, pod względem formalnym i rachunkowym, odpowiednio, z danymi zawartymi we wniosku oraz w załączonych do wniosku informacjach, o których mowa w § 2.

2. W przypadku stwierdzenia w rozliczeniu, o którym mowa w § 7 ust. 1, uchybień formalnych lub błędów rachunkowych Centrum, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego rozliczenia, informuje dyrektora szkoły artystycznej o tych uchybieniach lub błędach.

3. Dyrektor szkoły artystycznej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o uchybieniach lub błędach, o których mowa w ust. 2, przekazuje Centrum poprawione rozliczenie, o którym mowa w § 7 ust. 1, lub wyjaśnienia potwierdzające dane w nim zawarte, w postaci papierowej albo elektronicznej.

§ 10. [Kwalifikowany podpis elektroniczny]

1. Wnioski, informacje, o których mowa w § 2, oraz rozliczenia, o których mowa w § 7 ust. 1, przekazywane w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.

2. Wnioski, informacje, o których mowa w § 2, oraz rozliczenia, o których mowa w § 7 ust. 1, wnosi się na elektroniczną skrzynkę podawczą Centrum.

3. W przypadku przekazania do Centrum kopii dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 2, Centrum może wezwać dyrektora szkoły artystycznej do okazania oryginałów tych dokumentów.

§ 11. [Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobranie dotacji nienależnie lub w nadmiernej wysokości]

Centrum w przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy, niezgodnie z przeznaczeniem lub stwierdzenia pobrania dotacji nienależnie lub w nadmiernej wysokości sporządza informację, którą przekazuje niezwłocznie ministrowi.

§ 12. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2254).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374.

Załącznik 1. [WZÓR – INFORMACJE NIEZBĘDNE DLA USTALENIA WYSOKOŚCI DOTACJI CELOWEJ NA WYPOSAŻENIE PUBLICZNEJ SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ REALIZUJĄCEJ KSZTAŁCENIE OGÓLNE W ZAKRESIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ, PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ, W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE LUB MATERIAŁY ĆWICZENIOWE W 2020 R.]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 26 lutego 2020 r. (poz. 453)

Załącznik nr 1

WZÓR – INFORMACJE NIEZBĘDNE DLA USTALENIA WYSOKOŚCI DOTACJI CELOWEJ NA WYPOSAŻENIE PUBLICZNEJ SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ REALIZUJĄCEJ KSZTAŁCENIE OGÓLNE W ZAKRESIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ, PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ, W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE LUB MATERIAŁY ĆWICZENIOWE W 2020 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [WZÓR – INFORMACJE NIEZBĘDNE DLA USTALENIA WYSOKOŚCI DOTACJI CELOWEJ NA WYPOSAŻENIE PUBLICZNEJ SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ REALIZUJĄCEJ KSZTAŁCENIE OGÓLNE W ZAKRESIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ, PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ, W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE LUB MATERIAŁY ĆWICZENIOWE, DOSTOSOWANE DO POTRZEB EDUKACYJNYCH I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W 2020 R.]

Załącznik nr 2

WZÓR – INFORMACJE NIEZBĘDNE DLA USTALENIA WYSOKOŚCI DOTACJI CELOWEJ NA WYPOSAŻENIE PUBLICZNEJ SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ REALIZUJĄCEJ KSZTAŁCENIE OGÓLNE W ZAKRESIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ, PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ, W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE LUB MATERIAŁY ĆWICZENIOWE, DOSTOSOWANE DO POTRZEB EDUKACYJNYCH I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W 2020 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE PUBLICZNEJ SZKOLE ARTYSTYCZNEJ REALIZUJĄCEJ KSZTAŁCENIE OGÓLNE W ZAKRESIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ, PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ, DOTACJI CELOWEJ NA SFINANSOWANIE KOSZTU ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH W 2020 R.]

Załącznik nr 3

WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE PUBLICZNEJ SZKOLE ARTYSTYCZNEJ REALIZUJĄCEJ KSZTAŁCENIE OGÓLNE W ZAKRESIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ, PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ, DOTACJI CELOWEJ NA SFINANSOWANIE KOSZTU ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH W 2020 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [WZÓR – ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWEJ NA WYPOSAŻENIE PUBLICZNEJ SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ REALIZUJĄCEJ KSZTAŁCENIE OGÓLNE W ZAKRESIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ, PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ, W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE LUB MATERIAŁY ĆWICZENIOWE, OTRZYMANEJ W 2020 R.]

Załącznik nr 4

WZÓR – ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWEJ NA WYPOSAŻENIE PUBLICZNEJ SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ REALIZUJĄCEJ KSZTAŁCENIE OGÓLNE W ZAKRESIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ, PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ, W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE LUB MATERIAŁY ĆWICZENIOWE, OTRZYMANEJ W 2020 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 5. [WZÓR – ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWEJ NA WYPOSAŻENIE PUBLICZNEJ SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ REALIZUJĄCEJ KSZTAŁCENIE OGÓLNE W ZAKRESIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ, PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ, W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE LUB MATERIAŁY ĆWICZENIOWE, DOSTOSOWANE DO POTRZEB EDUKACYJNYCH I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO, OTRZYMANEJ W 2020 R.]

Załącznik nr 5

WZÓR – ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWEJ NA WYPOSAŻENIE PUBLICZNEJ SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ REALIZUJĄCEJ KSZTAŁCENIE OGÓLNE W ZAKRESIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ, PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ, W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE LUB MATERIAŁY ĆWICZENIOWE, DOSTOSOWANE DO POTRZEB EDUKACYJNYCH I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO, OTRZYMANEJ W 2020 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

ODO 24

ODO 24 – to firma, która od 2012 roku oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Stawia na merytorykę, praktyczne rozwiązania oraz trwałe relacje z klientami budowane w oparciu o partnerstwo, uczciwość i zaufanie. Swoim klientom pomaga chronić dane, minimalizując ryzyko związane z kontrolą, wyciekiem lub ich utratą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama