REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2020 poz. 461

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 16 marca 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433 i 441) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Obowiązku, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej przez żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub żołnierzy wojsk sojuszniczych wykonujących zadania służbowe.”;

2) w § 5 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W okresie, o którym mowa w § 1, ustanawia się czasowe ograniczenie:

1) prowadzenia usług rehabilitacyjnych w ramach prewencji rentowej, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 i 321);

2) działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.”;

3) w § 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Ograniczenia, o których mowa w § 5 ust. 3:

1) pkt 1, obejmują całkowity zakaz wykonywania usług rehabilitacyjnych realizowanych w ramach zamówień udzielanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

2) pkt 2, polegają na nieudzielaniu pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej.”;

4) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

„§ 7a. 1. W okresie, o którym mowa w § 1, zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357), mogą być wystawiane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

2. W okresie, o którym mowa w § 1, w przypadku braku możliwości weryfikacji zleceń, o których mowa w ust. 1, i potwierdzenia posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych Narodowego Funduszu Zdrowia, weryfikacja i potwierdzenie mogą nastąpić za pośrednictwem innych systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.”.

§ 2. [Wyłączenie stosowania ograniczenia, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego]

1. Ograniczenia, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, nie stosuje się w przypadku, gdy turnus rehabilitacyjny rozpoczął się przed dniem 14 marca 2020 r.

2. Ograniczenia, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, nie stosuje się w przypadku, gdy udzielanie pacjentowi świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej rozpoczęło się przed dniem 14 marca 2020 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-16
  • Data wejścia w życie: 2020-03-16
  • Data obowiązywania: 2020-03-16
  • Dokument traci ważność: 2020-03-20

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA