| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 109 ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 284) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa przeniesienie planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa.

§ 2. [Przeniesienie planowanych dochodów budżetowych]

1. Przenosi się planowane dochody budżetowe z części 41 – Środowisko, w kwocie 11 104 824 579,45 zł, do części 51 – Klimat.

2. Szczegółowy podział planowanych dochodów budżetowych, o których mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. [Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych]

1. Przenosi się planowane wydatki budżetowe, w tym na wynagrodzenia, z części 41 – Środowisko, w kwocie 211 405 772,62 zł, do części 51 – Klimat.

2. Przenosi się planowane wydatki budżetowe, w tym na wynagrodzenia, z części 47 – Energia, w kwocie 338 371,10 zł, do części 20 – Gospodarka.

3. Szczegółowy podział planowanych wydatków budżetowych, o których mowa w ust. 1 i 2, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. [Przeniesienie kwot wynagrodzeń]

W ramach przeniesienia, o którym mowa w § 3, przenosi się także kwoty wynagrodzeń z części 41 – Środowisko, w kwocie 103 660 539,88 zł, do części 51 – Klimat, zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia.

§ 5. [Przeniesienie kwot wynagrodzeń]

W ramach przeniesienia, o którym mowa w § 3, przenosi się także kwoty wynagrodzeń z części 47 – Energia, w kwocie 276 346,10 zł, do części 20 – Gospodarka, zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia.

§ 6. [Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych środków europejskich]

1. Przenosi się planowane wydatki budżetowe środków europejskich, w tym na wynagrodzenia, z części 41 – Środowisko, w kwocie 1 750 096 750,28 zł, do części 51 – Klimat.

2. Szczegółowy podział planowanych wydatków budżetowych, o których mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 7. [Przeniesienie kwot wynagrodzeń]

W ramach przeniesienia, o którym mowa w § 6, przenosi się także kwoty wynagrodzeń z części 41 – Środowisko, w kwocie 435 383,92 zł, do części 51 – Klimat, zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 29 lutego 2020 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [PRZENIESIENIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA]

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 24 marca 2020 r. (poz. 520)

Załącznik nr 1

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Część

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota w zł

Zmniejszenie

Zwiększenie

1

2

3

4

5

6

7

41

 

 

 

Środowisko

11 104 824 579,45

 

 

750

 

 

Administracja publiczna

334 000,00

 

 

 

75001

 

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

334 000,00

 

 

 

 

0630

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

1 000,00

 

 

 

 

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

313 000,00

 

 

 

 

0940

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

18 000,00

 

 

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

2 000,00

 

 

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

11 104 490 579,45

 

 

 

90011

 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

240 187 082,34

 

 

 

 

8510

Wpływy z różnych rozliczeń

240 187 082,34

 

 

 

90014

 

Inspekcja Ochrony Środowiska

114 497,11

 

 

 

 

0940

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

44 033,36

 

 

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

70 463,75

 

 

 

90026

 

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

1 220 575 000,00

 

 

 

 

0240

Wpływy z opłaty recyklingowej

1 212 743 000,00

 

 

 

 

0620

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości

7 832 000,00

 

 

 

90095

 

Pozostała działalność

9 643 614 000,00

 

 

 

 

0520

Wpływy z handlu uprawnieniami do emisji

9 643 614 000,00

 

51

 

 

 

Klimat

 

11 104 824 579,45

 

750

 

 

Administracja publiczna

 

334 000,00

 

 

75001

 

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

 

334 000,00

 

 

 

0630

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

 

1 000,00

 

 

 

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

313 000,00

 

 

 

0940

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

 

18 000,00

 

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

 

2 000,00

 

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

11 104 490 579,45

 

 

90011

 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

240 187 082,34

 

 

 

8510

Wpływy z różnych rozliczeń

 

240 187 082,34

 

 

90014

 

Inspekcja Ochrony Środowiska

 

114 497,11

 

 

 

0940

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

 

44 033,36

 

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

 

70 463,75

 

 

90026

 

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

 

1 220 575 000,00

 

 

 

0240

Wpływy z opłaty recyklingowej

 

1 212 743 000,00

 

 

 

0620

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości

 

7 832 000,00

 

 

90095

 

Pozostała działalność

 

9 643 614 000,00

 

 

 

0520

Wpływy z handlu uprawnieniami do emisji

 

9 643 614 000,00

 

Załącznik 2. [PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA]

Załącznik nr 2

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

 

 

 

 

Kwota w zł

Część

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

1

2

3

4

5

6

7

41

 

 

 

Środowisko

211 405 772,62

 

 

020

 

 

 

5 994 000,00

 

 

 

02095

 

Pozostała działalność

5 994 000,00

 

 

 

 

2008

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

5 077 000,00

 

 

 

 

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

897 000,00

 

 

 

 

6208

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625

17 000,00

 

 

 

 

6209

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625

3 000,00

 

 

750

 

 

Administracja publiczna

66 358 397,10

 

 

 

75001

 

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

41 328 397,10

 

 

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

40 041,58

 

 

 

 

3025

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 000,00

 

 

 

 

3026

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 000,00

 

 

 

 

3028

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

6 405,85

 

 

 

 

3029

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

895,15

 

 

 

 

4000

Grupa wydatków bieżących jednostki

5 360 635,77

 

 

 

 

4005

Grupa wydatków bieżących jednostki

178 622,48

 

 

 

 

4006

Grupa wydatków bieżących jednostki

28 462,78

 

 

 

 

4008

Grupa wydatków bieżących jednostki

900 744,17

 

 

 

 

4009

Grupa wydatków bieżących jednostki

158 307,69

 

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 411 455,02

 

 

 

 

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

18 480 123,52

 

 

 

 

4025

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

873 963,65

 

 

 

 

4026

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

157 993,59

 

 

 

 

4028

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

3 856 337,16

 

 

 

 

4029

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

679 177,15

 

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

280 857,25

 

 

 

 

4045

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

18 757,50

 

 

 

 

4046

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 486,62

 

 

 

 

4048

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

16 500,30

 

 

 

 

4049

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 852,99

 

 

 

 

4050

Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

114 657,60

 

 

 

 

4070

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy

3 000,00

 

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 473 927,00

 

 

 

 

4115

Składki na ubezpieczenia społeczne

144 027,64

 

 

 

 

4116

Składki na ubezpieczenia społeczne

24 004,89

 

 

 

 

4118

Składki na ubezpieczenia społeczne

671 278,74

 

 

 

 

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

117 872,70

 

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

495 120,00

 

 

 

 

4125

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

23 023,29

 

 

 

 

4126

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

4 298,24

 

 

 

 

4128

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

100 504,69

 

 

 

 

4129

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

18 206,70

 

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

74 314,60

 

 

 

 

4178

Wynagrodzenia bezosobowe

9 000,00

 

 

 

 

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

1 000,00

 

 

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

3 407,50

 

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

484 606,38

 

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

295 913,84

 

 

 

 

4415

Podróże służbowe krajowe

3 000,00

 

 

 

 

4416

Podróże służbowe krajowe

1 000,00

 

 

 

 

4418

Podróże służbowe krajowe

18 000,00

 

 

 

 

4419

Podróże służbowe krajowe

3 000,00

 

 

 

 

4420

Podróże służbowe zagraniczne

392 989,56

 

 

 

 

4425

Podróże służbowe zagraniczne

21 000,00

 

 

 

 

4426

Podróże służbowe zagraniczne

3 000,00

 

 

 

 

4428

Podróże służbowe zagraniczne

5 553,24

 

 

 

 

4429

Podróże służbowe zagraniczne

1 391,74

 

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

21 537,34

 

 

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

394 498,26

 

 

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

134 182,00

 

 

 

 

4510

Opłaty na rzecz budżetu państwa

1 000,00

 

 

 

 

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

44 670,40

 

 

 

 

4525

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

2 000,00

 

 

 

 

4526

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

1 000,00

 

 

 

 

4528

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

2 615,46

 

 

 

 

4529

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

932,14

 

 

 

 

4540

Składki do organizacji międzynarodowych

197 600,00

 

 

 

 

4550

Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

453 757,31

 

 

 

 

4555

Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

20 631,46

 

 

 

 

4556

Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

3 934,96

 

 

 

 

4558

Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

106 457,86

 

 

 

 

4559

Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

18 367,54

 

 

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

21 915,00

 

 

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

38 750,00

 

 

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

899 828,80

 

 

 

75080

 

Działalność badawczo-rozwojowa

25 000 000,00

 

 

 

 

4540

Składki do organizacji międzynarodowych

25 000 000,00

 

 

 

75095

 

Pozostała działalność

30 000,00

 

 

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

15 000,00

 

 

 

 

4000

Grupa wydatków bieżących jednostki

15 000,00

 

 

752

 

 

Obrona narodowa

272 880,00

 

 

 

75212

 

Pozostałe wydatki obronne

272 880,00

 

 

 

 

4000

Grupa wydatków bieżących jednostki

115 000,00

 

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

6 000,00

 

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

15 000,00

 

 

 

 

4550

Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

36 880,00

 

 

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

100 000,00

 

 

801

 

 

 

227 729,00

 

 

 

80195

 

Pozostała działalność

227 729,00

 

 

 

 

4000

Grupa wydatków bieżących jednostki

201 729,00

 

 

 

 

4190

Nagrody konkursowe

26 000,00

 

 

900

 

 

 

138 552 766,52

 

 

 

90011

 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

29 687 000,00

 

 

 

 

2005

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

3 923 000,00

 

 

 

 

2008

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

20 949 000,00

 

 

 

 

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

3 698 000,00

 

 

 

 

6208

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625

949 000,00

 

 

 

 

6209

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625

168 000,00

 

 

 

90014

 

Inspekcja Ochrony Środowiska

108 865 766,52

 

 

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

110 964,42

 

 

 

 

4000

Grupa wydatków bieżących jednostki

6 152 951,31

 

 

 

 

4009

Grupa wydatków bieżących jednostki

361 000,00

 

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 332 782,44

 

 

 

 

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

68 610 646,22

 

 

 

 

4029

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

73 008,94

 

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 605 000,00

 

 

 

 

4049

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 000,00

 

 

 

 

4050

Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

135 939,93

 

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

13 478 717,90

 

 

 

 

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

12 313,94

 

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

2 001 265,34

 

 

 

 

4129

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

3 902,22

 

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

151 511,00

 

 

 

 

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

5 000,00

 

 

 

 

4190

Nagrody konkursowe

5 000,00

 

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

728 108,79

 

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

90 510,43

 

 

 

 

4419

Podróże służbowe krajowe

3 000,00

 

 

 

 

4420

Podróże służbowe zagraniczne

72 208,01

 

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

515 075,93

 

 

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 599 000,00

 

 

 

 

4540

Składki do organizacji międzynarodowych

1 316,50

 

 

 

 

4550

Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

174 010,00

 

 

 

 

4559

Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

2 000,00

 

 

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

158 918,20

 

 

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

26 000,00

 

 

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

2 920 615,00

 

 

 

 

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

2 531 000,00

 

47

 

 

 

Energia

338 371,10

 

 

750

 

 

Administracja publiczna

338 371,10

 

 

 

75001

 

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

338 371,10

 

 

 

 

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

276 346,10

 

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

47 504,00

 

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

6 770,00

 

 

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

7 751,00

 

20

 

 

 

Gospodarka

 

338 371,10

 

750

 

 

Administracja publiczna

 

338 371,10

 

 

75001

 

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

 

338 371,10

 

 

 

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

 

276 346,10

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

47 504,00

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

 

6 770,00

 

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

7 751,00

51

 

 

 

Klimat

 

211 405 772,62

 

020

 

 

 

 

5 994 000,00

 

 

02095

 

Pozostała działalność

 

5 994 000,00

 

 

 

2008

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

 

5 077 000,00

 

 

 

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

 

897 000,00

 

 

 

6208

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625

 

17 000,00

 

 

 

6209

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625

 

3 000,00

 

750

 

 

Administracja publiczna

 

66 358 397,10

 

 

75001

 

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

 

41 328 397,10

 

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

40 041,58

 

 

 

3025

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

1 000,00

 

 

 

3026

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

1 000,00

 

 

 

3028

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

6 405,85

 

 

 

3029

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

895,15

 

 

 

4000

Grupa wydatków bieżących jednostki

 

5 360 635,77

 

 

 

4005

Grupa wydatków bieżących jednostki

 

178 622,48

 

 

 

4006

Grupa wydatków bieżących jednostki

 

28 462,78

 

 

 

4008

Grupa wydatków bieżących jednostki

 

900 744,17

 

 

 

4009

Grupa wydatków bieżących jednostki

 

158 307,69

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

1 411 455,02

 

 

 

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

 

18 480 123,52

 

 

 

4025

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

 

873 963,65

 

 

 

4026

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

 

157 993,59

 

 

 

4028

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

 

3 856 337,16

 

 

 

4029

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

 

679 177,15

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

280 857,25

 

 

 

4045

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

18 757,50

 

 

 

4046

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

3 486,62

 

 

 

4048

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

16 500,30

 

 

 

4049

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

2 852,99

 

 

 

4050

Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

 

114 657,60

 

 

 

4070

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy

 

3 000,00

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

3 473 927,00

 

 

 

4115

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

144 027,64

 

 

 

4116

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

24 004,89

 

 

 

4118

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

671 278,74

 

 

 

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

117 872,70

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

 

495 120,00

 

 

 

4125

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

 

23 023,29

 

 

 

4126

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

 

4 298,24

 

 

 

4128

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

 

100 504,69

 

 

 

4129

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

 

18 206,70

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

74 314,60

 

 

 

4178

Wynagrodzenia bezosobowe

 

9 000,00

 

 

 

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

 

1 000,00

 

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

 

3 407,50

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

484 606,38

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

295 913,84

 

 

 

4415

Podróże służbowe krajowe

 

3 000,00

 

 

 

4416

Podróże służbowe krajowe

 

1 000,00

 

 

 

4418

Podróże służbowe krajowe

 

18 000,00

 

 

 

4419

Podróże służbowe krajowe

 

3 000,00

 

 

 

4420

Podróże służbowe zagraniczne

 

392 989,56

 

 

 

4425

Podróże służbowe zagraniczne

 

21 000,00

 

 

 

4426

Podróże służbowe zagraniczne

 

3 000,00

 

 

 

4428

Podróże służbowe zagraniczne

 

5 553,24

 

 

 

4429

Podróże służbowe zagraniczne

 

1 391,74

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

 

21 537,34

 

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

394 498,26

 

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

 

134 182,00

 

 

 

4510

Opłaty na rzecz budżetu państwa

 

1 000,00

 

 

 

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

 

44 670,40

 

 

 

4525

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

 

2 000,00

 

 

 

4526

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

 

1 000,00

 

 

 

4528

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

 

2 615,46

 

 

 

4529

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

 

932,14

 

 

 

4540

Składki do organizacji międzynarodowych

 

197 600,00

 

 

 

4550

Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

 

453 757,31

 

 

 

4555

Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

 

20 631,46

 

 

 

4556

Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

 

3 934,96

 

 

 

4558

Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

 

106 457,86

 

 

 

4559

Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

 

18 367,54

 

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

 

21 915,00

 

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 

38 750,00

 

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

899 828,80

 

 

75080

 

Działalność badawczo-rozwojowa

 

25 000 000,00

 

 

 

4540

Składki do organizacji międzynarodowych

 

25 000 000,00

 

 

75095

 

Pozostała działalność

 

30 000,00

 

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

15 000,00

 

 

 

4000

Grupa wydatków bieżących jednostki

 

15 000,00

 

752

 

 

Obrona narodowa

 

272 880,00

 

 

75212

 

Pozostałe wydatki obronne

 

272 880,00

 

 

 

4000

Grupa wydatków bieżących jednostki

 

115 000,00

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

6 000,00

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

15 000,00

 

 

 

4550

Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

 

36 880,00

 

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

100 000,00

 

801

 

 

 

 

227 729,00

 

 

80195

 

Pozostała działalność

 

227 729,00

 

 

 

4000

Grupa wydatków bieżących jednostki

 

201 729,00

 

 

 

4190

Nagrody konkursowe

 

26 000,00

 

900

 

 

 

 

138 552 766,52

 

 

90011

 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

29 687 000,00

 

 

 

2005

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

 

3 923 000,00

 

 

 

2008

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

 

20 949 000,00

 

 

 

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

 

3 698 000,00

 

 

 

6208

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625

 

949 000,00

 

 

 

6209

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625

 

168 000,00

 

 

90014

 

Inspekcja Ochrony Środowiska

 

108 865 766,52

 

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

110 964,42

 

 

 

4000

Grupa wydatków bieżących jednostki

 

6 152 951,31

 

 

 

4009

Grupa wydatków bieżących jednostki

 

361 000,00

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

2 332 782,44

 

 

 

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

 

68 610 646,22

 

 

 

4029

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

 

73 008,94

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

6 605 000,00

 

 

 

4049

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

4 000,00

 

 

 

4050

Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

 

135 939,93

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

13 478 717,90

 

 

 

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

12 313,94

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

 

2 001 265,34

 

 

 

4129

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

 

3 902,22

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

151 511,00

 

 

 

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

 

5 000,00

 

 

 

4190

Nagrody konkursowe

 

5 000,00

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

728 108,79

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

90 510,43

 

 

 

4419

Podróże służbowe krajowe

 

3 000,00

 

 

 

4420

Podróże służbowe zagraniczne

 

72 208,01

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

 

515 075,93

 

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

1 599 000,00

 

 

 

4540

Składki do organizacji międzynarodowych

 

1 316,50

 

 

 

4550

Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

 

174 010,00

 

 

 

4559

Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

 

2 000,00

 

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

 

158 918,20

 

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 

26 000,00

 

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

2 920 615,00

 

 

 

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

2 531 000,00

 

Załącznik 3. [PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH]

Załącznik nr 3

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Część

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota w złotych

zmniejszenia

zwiększenia

1

2

3

4

5

6

7

41

 

 

 

Środowisko

1 750 096 750,28

 

 

020

 

 

Leśnictwo

30 893 386,50

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

30 893 386,50

 

 

 

02095

 

Pozostała działalność

30 893 386,50

 

 

 

 

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

21 595 362,57

 

 

 

 

2057

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

9 298 023,93

 

 

750

 

 

Administracja publiczna

571 000,00

 

Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021

352 000,00

 

 

 

75001

 

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

352 000,00

 

 

 

 

4007

Grupa wydatków bieżących jednostki

250 000,00

 

 

 

 

4417

Podróże służbowe krajowe

10 000,00

 

 

 

 

4427

Podróże służbowe zagraniczne

92 000,00

 

Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021

219 000,00

 

 

 

75001

 

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

219 000,00

 

 

 

 

4007

Grupa wydatków bieżących jednostki

114 000,00

 

 

 

 

4417

Podróże służbowe krajowe

10 000,00

 

 

 

 

4427

Podróże służbowe zagraniczne

95 000,00

 

 

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 718 632 363,78

 

Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021

18 751 386,91

 

 

 

90011

 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

18 751 386,91

 

 

 

 

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

2 018 386,91

 

 

 

 

2057

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

81 000,00

 

 

 

 

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625

4 290 000,00

 

 

 

 

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

12 362 000,00

 

Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021

235 089,00

 

 

 

90011

 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

235 089,00

 

 

 

 

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

235 089,00

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

1 699 645 887,87

 

 

 

90011

 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1 674 542 945,75

 

 

 

 

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

59 041 977,00

 

 

 

 

2057

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

586 000,00

 

 

 

 

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625

1 324 940 264,71

 

 

 

 

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

289 974 704,04

 

 

 

90014

 

Inspekcja Ochrony Środowiska

25 102 942,12

 

 

 

 

4007

Grupa wydatków bieżących jednostki

1 997 383,92

 

 

 

 

4027

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

436 000,00

 

 

 

 

4047

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

22 000,00

 

 

 

 

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

75 112,30

 

 

 

 

4127

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

10 445,90

 

 

 

 

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

27 000,00

 

 

 

 

4417

Podróże służbowe krajowe

14 000,00

 

 

 

 

4557

Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

12 000,00

 

 

 

 

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

22 509 000,00

 

51

 

 

 

Klimat

 

1 750 096 750,28

 

020

 

 

Leśnictwo

 

30 893 386,50

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

30 893 386,50

 

 

02095

 

Pozostała działalność

 

30 893 386,50

 

 

 

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

 

21 595 362,57

 

 

 

2057

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

 

9 298 023,93

 

750

 

 

Administracja publiczna

 

571 000,00

Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021

 

352 000,00

 

 

75001

 

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

 

352 000,00

 

 

 

4007

Grupa wydatków bieżących jednostki

 

250 000,00

 

 

 

4417

Podróże służbowe krajowe

 

10 000,00

 

 

 

4427

Podróże służbowe zagraniczne

 

92 000,00

Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021

 

219 000,00

 

 

75001

 

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

 

219 000,00

 

 

 

4007

Grupa wydatków bieżących jednostki

 

114 000,00

 

 

 

4417

Podróże służbowe krajowe

 

10 000,00

 

 

 

4427

Podróże służbowe zagraniczne

 

95 000,00

 

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

1 718 632 363,78

Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021

 

18 751 386,91

 

 

90011

 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

18 751 386,91

 

 

 

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

 

2 018 386,91

 

 

 

2057

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

 

81 000,00

 

 

 

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625

 

4 290 000,00

 

 

 

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

 

12 362 000,00

Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021

 

235 089,00

 

 

90011

 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

235 089,00

 

 

 

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

 

235 089,00

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

1 699 645 887,87

 

 

90011

 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

1 674 542 945,75

 

 

 

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

 

59 041 977,00

 

 

 

2057

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

 

586 000,00

 

 

 

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625

 

1 324 940 264,71

 

 

 

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

 

289 974 704,04

 

 

90014

 

Inspekcja Ochrony Środowiska

 

25 102 942,12

 

 

 

4007

Grupa wydatków bieżących jednostki

 

1 997 383,92

 

 

 

4027

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

 

436 000,00

 

 

 

4047

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

22 000,00

 

 

 

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

75 112,30

 

 

 

4127

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

 

10 445,90

 

 

 

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

 

27 000,00

 

 

 

4417

Podróże służbowe krajowe

 

14 000,00

 

 

 

4557

Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

 

12 000,00

 

 

 

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

22 509 000,00

 

Załącznik 4. [PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW W ZAKRESIE WYNAGRODZEŃ – BUDŻET PAŃSTWA]

Załącznik nr 4

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW W ZAKRESIE WYNAGRODZEŃ – BUDŻET PAŃSTWA

Część

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Grupa pracownicza

Kwota w zł

Zmniejszenie

Zwiększenie

1

2

3

4

5

6

7

8

41

 

 

 

Środowisko

 

103 660 539,88

 

 

750

 

 

Administracja publiczna

 

25 899 162,35

 

 

 

75001

 

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

 

25 899 162,35

 

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń

1 141 140,81

 

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe

270 314,21

 

 

 

 

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

Członkowie korpusu służby cywilnej

18 480 123,52

 

 

 

 

4025

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

Członkowie korpusu służby cywilnej

873 963,65

 

 

 

 

4026

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

Członkowie korpusu służby cywilnej

157 993,59

 

 

 

 

4028

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

Członkowie korpusu służby cywilnej

3 856 337,16

 

 

 

 

4029

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

Członkowie korpusu służby cywilnej

679 177,15

 

 

 

 

4050

Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

Żołnierze i funkcjonariusze

114 657,60

 

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Członkowie korpusu służby cywilnej

280 857,25

 

 

 

 

4045

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Członkowie korpusu służby cywilnej

18 757,50

 

 

 

 

4046

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Członkowie korpusu służby cywilnej

3 486,62

 

 

 

 

4048

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Członkowie korpusu służby cywilnej

16 500,30

 

 

 

 

4049

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Członkowie korpusu służby cywilnej

2 852,99

 

 

 

 

4070

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Żołnierze i funkcjonariusze

3 000,00

 

 

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

77 761 377,53

 

 

 

90014

 

Inspekcja Ochrony Środowiska

 

77 761 377,53

 

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń

2 046 845,36

 

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe

285 937,08

 

 

 

 

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

Członkowie korpusu służby cywilnej

68 610 646,22

 

 

 

 

4029

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

Członkowie korpusu służby cywilnej

73 008,94

 

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń

204 000,00

 

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Członkowie korpusu służby cywilnej

6 401 000,00

 

 

 

 

4049

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Członkowie korpusu służby cywilnej

4 000,00

 

 

 

 

4050

Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

Żołnierze i funkcjonariusze

135 939,93

 

47

 

 

 

Energia

 

276 346,10

 

 

750

 

 

Administracja publiczna

 

276 346,10

 

 

 

75001

 

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

 

276 346,10

 

 

 

 

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

Członkowie korpusu służby cywilnej

276 346,10

 

20

 

 

 

Gospodarka

 

 

276 346,10

 

750

 

 

Administracja publiczna

 

 

276 346,10

 

 

75001

 

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

 

 

276 346,10

 

 

 

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

Członkowie korpusu służby cywilnej

 

276 346,10

51

 

 

 

Klimat

 

 

103 660 539,88

 

750

 

 

Administracja publiczna

 

 

25 899 162,35

 

 

75001

 

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

 

 

25 899 162,35

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń

 

1 141 140,81

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe

 

270 314,21

 

 

 

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

Członkowie korpusu służby cywilnej

 

18 480 123,52

 

 

 

4025

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

Członkowie korpusu służby cywilnej

 

873 963,65

 

 

 

4026

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

Członkowie korpusu służby cywilnej

 

157 993,59

 

 

 

4028

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

Członkowie korpusu służby cywilnej

 

3 856 337,16

 

 

 

4029

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

Członkowie korpusu służby cywilnej

 

679 177,15

 

 

 

4050

Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

Żołnierze i funkcjonariusze

 

114 657,60

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Członkowie korpusu służby cywilnej

 

280 857,25

 

 

 

4045

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Członkowie korpusu służby cywilnej

 

18 757,50

 

 

 

4046

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Członkowie korpusu służby cywilnej

 

3 486,62

 

 

 

4048

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Członkowie korpusu służby cywilnej

 

16 500,30

 

 

 

4049

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Członkowie korpusu służby cywilnej

 

2 852,99

 

 

 

4070

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Żołnierze i funkcjonariusze

 

3 000,00

 

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

 

77 761 377,53

 

 

90014

 

Inspekcja Ochrony Środowiska

 

 

77 761 377,53

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń

 

2 046 845,36

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe

 

285 937,08

 

 

 

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

Członkowie korpusu służby cywilnej

 

68 610 646,22

 

 

 

4029

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

Członkowie korpusu służby cywilnej

 

73 008,94

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń

 

204 000,00

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Członkowie korpusu służby cywilnej

 

6 401 000,00

 

 

 

4049

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Członkowie korpusu służby cywilnej

 

4 000,00

 

 

 

4050

Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

Żołnierze i funkcjonariusze

 

135 939,93

 

Załącznik 5. [PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH]

Załącznik nr 5

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Część

Dział

Rozdział

Paragraf

Grupa pracownicza

Wyszczególnienie

Kwota w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

5

6

7

8

41

 

 

 

 

Środowisko

435 383,92

 

 

900

 

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

435 383,92

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

435 383,92

 

 

 

90014

 

 

Inspekcja Ochrony Środowiska

435 383,92

 

 

 

 

4027

Członkowie korpusu służby cywilnej

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

413 383,92

 

 

 

 

4047

Członkowie korpusu służby cywilnej

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

22 000,00

 

51

 

 

 

 

Klimat

 

435 383,92

 

900

 

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

435 383,92

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

435 383,92

 

 

90014

 

 

Inspekcja Ochrony Środowiska

 

435 383,92

 

 

 

4027

Członkowie korpusu służby cywilnej

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

 

413 383,92

 

 

 

4047

Członkowie korpusu służby cywilnej

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

22 000,00

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »