REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2020 poz. 721

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2019 r. poz. 896), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1501) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 15 kwietnia 2020 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje odnośników nr 1 i 2 oraz art. 52 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1501), które stanowią:

"1) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża:

1) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, str. 17 oraz Dz. Urz. UE L 158 z 19.06.2012, str. 25);

2) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 313 z 28.11.2015, str. 1);

3) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, zmiany dyrektywy 2003/35/WE oraz uchylenia dyrektywy 2001/81/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 344 z 17.12.2016, str. 1);

4) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/410 z dnia 14 marca 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2003/87/WE w celu wzmocnienia efektywnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych oraz decyzję (UE) 2015/1814 (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 76 z 19.03.2018, str. 3).

2) Niniejsza ustawa służy stosowaniu:

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2392 z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniającego dyrektywę 2003/87/WE w celu utrzymania obecnych ograniczeń zakresu zastosowania w odniesieniu do działań lotniczych i w celu przygotowania wdrożenia globalnego środka rynkowego po 2021 r. (Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 7);

2) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/2067 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie weryfikacji danych oraz akredytacji weryfikatorów na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 334 z 31.12.2018, str. 94)."

"Art. 52. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Marszałek Sejmu: E. Witek

Załącznik 1. [Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego]

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 16 kwietnia 2020 r. (poz. 721)

USTAWA

z dnia 22 października 2004 r.

o jednostkach doradztwa rolniczego

Art. 1. Ustawa określa organizację, zadania i zasady działania jednostek doradztwa rolniczego.

Art. 2. 1. Jednostkami doradztwa rolniczego są:

1) Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie, zwane dalej "Centrum Doradztwa";

2) 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, zwanych dalej "ośrodkami wojewódzkimi".

2. Jednostki doradztwa rolniczego są państwowymi jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną.

2a. (uchylony)

2b. Zadaniem Centrum Doradztwa i ośrodków wojewódzkich jest prowadzenie doradztwa rolniczego obejmującego działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

3. (uchylony)

Art. 3. 1. Jednostki doradztwa rolniczego podlegają ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi nadaje, w drodze zarządzenia, statut jednostkom doradztwa rolniczego.

3. (uchylony)

4. (uchylony)

5. (uchylony)

6. (uchylony)

Art. 4. 1. Centrum Doradztwa wykonuje następujące zadania z zakresu doradztwa rolniczego:

1) przygotowuje i wprowadza jednolite sposoby działania ośrodków wojewódzkich w zakresie realizowanych przez nie zadań;

2) przygotowuje i przekazuje ośrodkom wojewódzkim materiały informacyjne i szkoleniowe, w tym dotyczące pomocy w zakresie działalności gospodarstw rolnych i produkcji rolniczej finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych;

3) opracowuje analizy i prognozy w zakresie rozwoju doradztwa rolniczego;

4) prowadzi szkolenia dla pracowników ośrodków wojewódzkich:

a) w zakresie metodyki i zadań doradztwa rolniczego, ze szczególnym uwzględnieniem integracji z Unią Europejską,

b) realizujących zadania wynikające z przepisów odrębnych;

5) prowadzi doskonalenie nauczycieli szkół rolniczych w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;

6) tworzy i prowadzi centralny system informacji i bazy danych na potrzeby doradztwa rolniczego;

7) organizuje szkolenia, pokazy, seminaria i konferencje oraz inne przedsięwzięcia w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz rolnictwa ekologicznego;

8) koordynuje zadania w zakresie rolnictwa ekologicznego wykonywane przez ośrodki wojewódzkie;

9) upowszechnia wyniki badań naukowych w praktyce rolniczej.

1a. Centrum Doradztwa wykonuje również zadania w zakresie przeprowadzania, na zasadach określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, kontroli w zakresie spełniania przez podmioty warunków niezbędnych do udzielenia akredytacji oraz przestrzegania warunków dotyczących świadczenia usług doradczych objętych udzieloną akredytacją.

2. Ośrodki wojewódzkie w ramach zadań z zakresu doradztwa rolniczego:

1) prowadzą szkolenia dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich, w szczególności w zakresie:

a) stosowania nowoczesnych metod agrotechnicznych, hodowli oraz przetwórstwa rolno-spożywczego,

b) rozwiązywania problemów technologicznych i organizacyjno-ekonomicznych gospodarstw rolnych,

c) rachunkowości w gospodarstwach rolnych,

d) rolnictwa ekologicznego,

e) rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,

f) unowocześniania wiejskiego gospodarstwa domowego,

g) ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych,

h) modernizacji gospodarstw rolnych, poprawy jakości artykułów rolno-spożywczych i ich przetwórstwa oraz wzmocnienia pozycji rolników na rynku,

i) zarządzania gospodarstwem rolnym,

j) promocji produktów lokalnych i regionalnych,

k) zaleceń zawartych w zbiorze zaleceń dobrej praktyki rolniczej, o którym mowa w art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 i 284),

l)1) zaleceń zawartych w kodeksie dobrej praktyki rolniczej w zakresie ograniczania emisji amoniaku, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2018 r. poz. 1259, z 2019 r. poz. 1495, 1501 i 2170 oraz z 2020 r. poz. 284);

2) prowadzą działalność informacyjną wspierającą rozwój produkcji rolniczej;

3) prowadzą działalność w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich;

4) udzielają pomocy rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy, o której mowa w pkt 1 lit. g;

5) prowadzą analizy rynku artykułów rolno-spożywczych i środków produkcji oraz gromadzą i upowszechniają informacje rynkowe w tym zakresie;

6) mogą prowadzić doświadczalnictwo odmianowe w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego;

7) upowszechniają metody produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznych dla środowiska;

8) podejmują działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, ekologicznego i funkcjonalnego urządzania gospodarstwa rolnego;

9) upowszechniają rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz prowadzą promocję wsi jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku;

10) współdziałają w realizacji zadań wynikających z programów rolno-środowiskowych oraz programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych;

11) prowadzą analizy przemian w zakresie poziomu i jakości produkcji rolniczej i funkcjonowania gospodarstw rolnych oraz upowszechniają wyniki tych analiz w pracy doradczej;

12) biorą udział w szacowaniu szkód łowieckich, a także ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148);

13) dokonują oceny i akceptacji planów restrukturyzacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (Dz. U. z 2019 r. poz. 33).

3. Jednostki doradztwa rolniczego realizują zadania z zakresu doradztwa rolniczego, o których mowa w ust. 1 i 2, nieodpłatnie.

4. W ramach doradztwa rolniczego jednostki doradztwa rolniczego mogą odpłatnie wykonywać usługi, w szczególności w zakresie:

1) prowadzenia:

a) ksiąg rachunkowych i dokumentacji niezbędnej w rachunkowości w gospodarstwach rolnych,

b) działalności promocyjnej gospodarstw rolnych, w szczególności agroturystycznych lub ekologicznych,

c) kursów przygotowujących do uzyskania tytułów kwalifikacyjnych w zawodach przydatnych do prowadzenia działalności rolniczej,

d) działalności:

- wydawniczej,

- poligraficznej,

- laboratoryjnej,

- hotelarskiej i gastronomicznej,

- szkoleniowej niezwiązanej z realizacją zadań, o których mowa w ust. 1 i 2,

e) gospodarki pasiecznej;

2) udostępniania pomieszczeń i innych składników majątkowych;

3) organizacji targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsięwzięć upowszechniających wiedzę rolniczą, nowe technologie produkcji i promujących produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego;

4) sporządzania:

a) opracowań oceny możliwości inwestycyjnych gospodarstw rolnych,

b) analiz i opracowań ekonomicznych, finansowych i technologicznych,

c) oceny użyteczności maszyn rolniczych,

d) planów nawozowych lub planów przechowalnictwa nawozów naturalnych,

e) planów rolno-środowiskowych,

f) planów przestawienia gospodarstwa rolnego na produkcję metodami ekologicznymi lub planów produkcji w gospodarstwach ekologicznych;

5) wypełniania wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych;

6) objętym pomocą finansową przyznawaną na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym usługi w zakresie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.).

5. Jednostki doradztwa rolniczego wykonują zadania, o których mowa w ust. 1 i 2, samodzielnie.

Art. 5. 1. Ośrodki wojewódzkie realizują zadania z zakresu doradztwa rolniczego:

1) zgodnie z przygotowanymi sposobami działania, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1;

2) uwzględniając kierunki rozwoju wyznaczone w regionalnych i lokalnych programach rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, ustalanych przez właściwe organy samorządu terytorialnego.

2. Jednostki doradztwa rolniczego przy realizacji zadań współpracują z:

1) Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

2) Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa;

3) (uchylony)

4) Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;

5) bankami, w szczególności bankami spółdzielczymi, bankami zrzeszającymi banki spółdzielcze oraz izbą gospodarczą zrzeszającą banki spółdzielcze;

6) izbami rolniczymi oraz Krajową Radą Izb Rolniczych;

6a) Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe;

6b) dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich;

7) Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie;

8) placówkami oświatowymi w zakresie prowadzenia szkoleń zawodowych wynikających z potrzeb lokalnego rynku pracy;

9) lokalnymi i regionalnymi organizacjami wspierania przedsiębiorczości;

10) szkołami, szkołami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi2) i placówkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk;

11) organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego;

12) związkami zawodowymi i społeczno-zawodowymi organizacjami rolników;

13) zagranicznymi instytucjami doradztwa rolniczego i zagranicznymi instytucjami wspomagającymi rozwój gospodarstw rolnych i obszarów wiejskich;

14) środkami masowego przekazu.

Art. 6. 1. Organem jednostki doradztwa rolniczego jest dyrektor powoływany i odwoływany przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

2. (uchylony)

3. Dyrektora jednostki doradztwa rolniczego powołuje się na okres 5 lat.

4. Jeżeli organ, który powołał dyrektora jednostki doradztwa rolniczego, zamierza odwołać go przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 3, zasięga opinii w tym zakresie Rady, o której mowa w art. 9 ust. 1, działającej przy tej jednostce doradztwa rolniczego.

5. Rada przedkłada opinię, o której mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zamiarze odwołania dyrektora. W przypadku niewydania opinii w terminie 14 dni, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony.

6. (uchylony)

7. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników jednostek doradztwa rolniczego, w tym dyrektora.

8. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 7, określi w szczególności warunki ustalania i wypłacania:

1) wynagrodzenia zasadniczego pracowników;

2) innych, poza wynagrodzeniem zasadniczym, składników uzasadnionych zwłaszcza szczególnymi właściwościami lub warunkami wykonywanej pracy, kwalifikacjami zawodowymi pracowników, z tym że wysokość składnika wynagrodzenia, którego przyznanie uwarunkowane będzie długością przepracowanego okresu, o ile taki składnik zostanie określony, nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego;

3) innych świadczeń związanych z pracą, w tym takich, które mogą być uzależnione od okresów przepracowanych przez pracownika; w szczególności może to dotyczyć nagrody jubileuszowej i jednorazowej odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub na emeryturę.

Art. 6a. 1. Stanowisko dyrektora jednostki doradztwa rolniczego może zajmować osoba, która:

1) posiada wykształcenie wyższe;

2) jest obywatelem polskim;

3) korzysta z pełni praw publicznych;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) posiada kompetencje kierownicze;

6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości jednostki doradztwa rolniczego.

2. (uchylony)

3. (uchylony)

4. (uchylony)

5. (uchylony)

6. (uchylony)

7. (uchylony)

8. (uchylony)

9. (uchylony)

10. (uchylony)

11. Powołanie na stanowisko, o którym mowa w art. 6 ust. 1, jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).

Art. 7. 1. Dyrektor jednostki doradztwa rolniczego może mieć jednego lub dwóch zastępców, których powołuje i odwołuje, na wniosek jej dyrektora, minister właściwy do spraw rozwoju wsi.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, na wniosek dyrektora ośrodka, tworzy oddziały ośrodka.

3. Strukturę organizacyjną, w tym zadania poszczególnych komórek organizacyjnych jednostki doradztwa rolniczego, określa regulamin organizacyjny ustalony przez jej dyrektora.

4. Regulamin organizacyjny zatwierdza minister właściwy do spraw rozwoju wsi.

Art. 8. 1. Dyrektor jednostki doradztwa rolniczego kieruje tą jednostką, w szczególności:

1) opracowuje roczny program działalności jednostki doradztwa rolniczego;

1a) opracowuje projekt rocznego planu finansowego;

2) reprezentuje jednostkę doradztwa rolniczego na zewnątrz;

3) zarządza mieniem jednostki doradztwa rolniczego.

2. (uchylony)

3. Decyzje dyrektora w sprawach dotyczących mienia i gospodarki finansowej jednostki doradztwa rolniczego, przekraczające zakres zwykłego zarządu, w szczególności zbycie mienia, w tym użytkowania wieczystego, nabytego w trybie przepisów ustawy, wymagają zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

4. Zwalnia się jednostki doradztwa rolniczego z obowiązku uiszczania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nabytego w trybie przepisów ustawy.

Art. 9. 1. Przy jednostce doradztwa rolniczego działa Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego, zwana dalej "Radą".

2. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym dyrektora jednostki doradztwa rolniczego.

3. Do zadań Rady należy:

1) opiniowanie rocznego programu działalności jednostki doradztwa rolniczego i projektu rocznego planu finansowego oraz sprawozdania z realizacji rocznego programu działalności jednostki doradztwa rolniczego i rocznego planu finansowego;

2) zgłaszanie wniosków w sprawach dotyczących funkcjonowania jednostki doradztwa rolniczego.

4. Kadencja Rady trwa 5 lat.

5. W skład Rady:

1) w przypadku Rady działającej przy Centrum Doradztwa - wchodzi 11 członków:

a) 2 przedstawicieli ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,

b) 2 przedstawicieli Krajowej Rady Izb Rolniczych,

c) 4 przedstawicieli zgłoszonych przez związki zawodowe rolników,

d) po 1 przedstawicielu zgłoszonym przez szkoły wyższe i instytuty badawcze,

e) 1 przedstawiciel konwentu marszałków;

2) w przypadku Rady działającej przy ośrodkach wojewódzkich - wchodzi 12 członków:

a) 1 przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,

b) po 1 przedstawicielu sejmiku województwa i zarządu województwa,

c) 2 przedstawicieli właściwej miejscowo izby rolniczej,

d) 4 przedstawicieli zgłoszonych przez związki zawodowe rolników działające na obszarze województwa,

e) 2 przedstawicieli zgłoszonych przez szkoły wyższe oraz instytuty badawcze, kształcące i realizujące działania na potrzeby rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich,

f) 1 przedstawiciel szkół ponadpodstawowych kształcących na potrzeby rolnictwa, działających na obszarze województwa.

6. Członków Rady powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi.

7. W skład Rady wchodzą wyłącznie osoby, które:

1) korzystają z pełni praw publicznych;

2) mają co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

3) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.

8. Rada działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

9. Obsługę organizacyjno-techniczną Rady zapewnia właściwa dla niej jednostka doradztwa rolniczego.

Art. 10. 1. Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania oraz dieta na warunkach stosowanych przy podróżach służbowych pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.

2. Środki finansowe na pokrycie kosztów oraz diety, o których mowa w ust. 1, dyrektor jednostki doradztwa rolniczego uwzględnia w planie finansowym tej jednostki.

Art. 11. 1. Jednostka doradztwa rolniczego prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach środków pochodzących z:

1) dotacji budżetowych;

2) przychodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;

3) przychodów z innych źródeł, w szczególności z tytułu darowizn, zapisów, spadków, środków finansowych pochodzenia zagranicznego oraz odsetek od wolnych środków przekazanych w depozyt zgodnie z przepisami o finansach publicznych;

4) funduszu leśnego, o których mowa w art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 6 i 148), przeznaczonych na zwrot zryczałtowanych kosztów, o których mowa w art. 58 ust. 3 pkt 6 tej ustawy.

2. Jednostki doradztwa rolniczego otrzymują z budżetu państwa dotacje celowe na wykonywanie zadań z zakresu doradztwa rolniczego, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, w tym na wynagrodzenia dla pracowników i utrzymanie jednostek, oraz na wykonywanie zadań w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1a.

3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przeznacza się na finansowanie działalności jednostki doradztwa rolniczego.

3a. Ośrodki wojewódzkie mogą otrzymywać dotacje podmiotowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na wykonywanie zadań z zakresu doradztwa rolniczego, o których mowa w art. 4 ust. 2.

3b. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 pkt 4, przekazuje się jednostce doradztwa rolniczego na podstawie umowy zawartej przez dyrektora jednostki doradztwa rolniczego z Dyrektorem Generalnym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, w której zostaną ustalone zasady zwrotu zryczałtowanych kosztów udziału przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w szacowaniu szkód łowieckich, a także ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie, i są przeznaczane na zwiększenie funduszu wynagrodzeń jednostki.

4. Jednostka doradztwa rolniczego prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o rachunkowości.

Art. 12. 1. Dyrektor jednostki doradztwa rolniczego przedkłada do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi:

1) roczny program działalności jednostki doradztwa rolniczego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 - w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok, na który ten program został sporządzony;

2) sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności jednostki doradztwa rolniczego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 - w terminie do dnia 28 lutego roku następującego po roku, który sprawozdanie obejmuje.

1a. Dyrektor jednostki doradztwa rolniczego przedkłada do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi, projekt planu finansowego jednostki doradztwa rolniczego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1a. Po zatwierdzeniu projekt zostaje przekazany ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.

1b. (uchylony)

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego, mając na uwadze zapewnienie właściwego wykorzystania środków finansowych tych jednostek.

Art. 13. 1. Wysokość wynagrodzenia za wykonywanie usług, o których mowa w art. 4 ust. 4, określa cennik zatwierdzany, na wniosek dyrektora jednostki doradztwa rolniczego, przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

2. Zatwierdzony cennik podaje się do wiadomości w siedzibie jednostki doradztwa rolniczego i w jej komórkach organizacyjnych.

3. Cennik przed przekazaniem do organu, o którym mowa w ust. 1, podlega zaopiniowaniu przez Radę.

Art. 14. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi kontroluje i ocenia działalność jednostki doradztwa rolniczego oraz pracę jej dyrektora i Rady.

Art. 15. 1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi może, w drodze rozporządzenia, nałożyć na jednostkę doradztwa rolniczego obowiązek realizacji dodatkowych zadań z zakresu doradztwa rolniczego innych niż określone w art. 4 ust. 1 i 2, mając na względzie realizację szczególnie ważnych celów gospodarczych lub społecznych albo potrzeby obrony kraju.

2. W przypadku nałożenia dodatkowych zadań, o których mowa w ust. 1, jednostkom doradztwa rolniczego zapewnia się na ich realizację środki finansowe z budżetu państwa.

Art. 16. 1. Organ, któremu podlega jednostka doradztwa rolniczego, powierza, na okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, wyznaczonej przez siebie osobie pełnienie obowiązków dyrektora tej jednostki.

2. Organ, któremu podlega jednostka doradztwa rolniczego, przeprowadza konkurs na stanowisko dyrektora tej jednostki w okresie wskazanym w ust. 1.

Art. 17. 1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi powoła Komisję Inwentaryzacyjną, która ustali i sporządzi wykaz mienia:

1) Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich oraz jego oddziałów;

2) Regionalnych Centrów Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich oraz wszystkich ich jednostek organizacyjnych.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi powoła Komisję Inwentaryzacyjną w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy.

3. Komisja Inwentaryzacyjna działa do czasu zakończenia realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1.

Art. 18. 1. Właściwy miejscowo wojewoda powoła komisję inwentaryzacyjną, która ustali i sporządzi wykaz mienia wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, ośrodków doradztwa rolniczego oraz wszystkich ich jednostek organizacyjnych.

2. Właściwy miejscowo wojewoda powołuje komisję inwentaryzacyjną w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy.

3. Komisja inwentaryzacyjna działa do czasu zakończenia realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1.

Art. 19. Z dniem wejścia w życie ustawy przekształca się z mocy prawa:

1) Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Brwinowie oraz Oddziały Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Poznaniu i Krakowie w Centrum Doradztwa;

2) Regionalne Centra Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Barzkowicach, Płońsku, Przysieku, Radomiu, Starym Polu, Wrocławiu i Częstochowie, wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego oraz ośrodki doradztwa rolniczego we właściwe miejscowo ośrodki doradztwa.

Art. 20. 1. Z dniem wejścia w życie ustawy:

1) grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, będące w zarządzie lub w trwałym zarządzie dotychczasowych wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego oraz ośrodków doradztwa rolniczego, stają się nieodpłatnie z mocy prawa przedmiotem użytkowania wieczystego właściwych ze względu na położenie tych gruntów ośrodków doradztwa;

2) grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, będące w zarządzie lub w trwałym zarządzie Regionalnych Centrów Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Barzkowicach, Płońsku, Przysieku, Radomiu, Starym Polu, Wrocławiu i Częstochowie, stają się nieodpłatnie z mocy prawa przedmiotem użytkowania wieczystego właściwych ze względu na miejsce położenia tych gruntów ośrodków doradztwa;

3) pozostałe mienie, będące w zarządzie dotychczasowych wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego oraz ośrodków doradztwa rolniczego, staje się nieodpłatnie z mocy prawa mieniem stanowiącym własność właściwych miejscowo ośrodków doradztwa;

4) pozostałe mienie, będące w zarządzie Regionalnych Centrów Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Barzkowicach, Płońsku, Przysieku, Radomiu, Starym Polu, Wrocławiu i Częstochowie, staje się nieodpłatnie z mocy prawa mieniem stanowiącym własność właściwych ze względu na siedzibę tych regionalnych centrów ośrodków doradztwa;

5) wierzytelności i zobowiązania dotychczasowych wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego oraz ośrodków doradztwa rolniczego, stają się z mocy prawa wierzytelnościami i zobowiązaniami właściwych miejscowo ośrodków doradztwa;

6) wierzytelności i zobowiązania Regionalnych Centrów Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Barzkowicach, Płońsku, Przysieku, Radomiu, Starym Polu, Wrocławiu i Częstochowie, stają się z mocy prawa wierzytelnościami i zobowiązaniami właściwych ze względu na siedzibę tych regionalnych centrów ośrodków doradztwa;

7) grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, będące w zarządzie lub w trwałym zarządzie Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Brwinowie oraz Oddziałów Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Poznaniu i Krakowie, stają się nieodpłatnie z mocy prawa przedmiotem użytkowania wieczystego Centrum Doradztwa;

8) pozostałe mienie, będące w zarządzie Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Brwinowie oraz Oddziałów Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Poznaniu i Krakowie, staje się nieodpłatnie z mocy prawa mieniem stanowiącym własność Centrum Doradztwa;

9) wierzytelności i zobowiązania Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Brwinowie oraz Oddziałów Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Poznaniu i Krakowie, stają się z mocy prawa wierzytelnościami i zobowiązaniami Centrum Doradztwa.

2. Właściwy wojewoda, w drodze decyzji, stwierdza nabycie przez ośrodki doradztwa użytkowania wieczystego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, określając sposób korzystania z gruntów, budynków i innych urządzeń z nimi związanych.

3. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w drodze decyzji, stwierdza nabycie przez Centrum Doradztwa użytkowania wieczystego, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, określając sposób korzystania z gruntów, budynków i innych urządzeń z nimi związanych.

4. Decyzje, o których mowa w ust. 2 i 3, są wydawane w szczególności na podstawie wykazów mienia, sporządzonych przez komisje inwentaryzacyjne.

5. Ujawnienie w księgach wieczystych użytkowania wieczystego nieruchomości następuje na wniosek dyrektora jednostki doradztwa rolniczego i na podstawie ostatecznej decyzji stwierdzającej nabycie użytkowania wieczystego.

6. Przejęcie pozostałego mienia przez jednostki doradztwa rolniczego następuje na podstawie wykazów mienia, sporządzonych przez komisje inwentaryzacyjne.

7. Decyzje, o których mowa w ust. 2 i 3, wydaje się w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 21. Oddziały, o których mowa w art. 7 ust. 2, tworzy się na bazie i w siedzibach jednostek doradztwa rolniczego istniejących w dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 22. 1. Pracownicy Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Brwinowie oraz Oddziałów Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Poznaniu i Krakowie, z dniem wejścia w życie ustawy, stają się pracownikami Centrum Doradztwa.

2. Pracownicy Regionalnych Centrów Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Barzkowicach, Płońsku, Przysieku, Radomiu, Starym Polu, Wrocławiu i Częstochowie, wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego oraz ośrodków doradztwa rolniczego, z dniem wejścia w życie ustawy, stają się pracownikami terytorialnie właściwych ośrodków doradztwa.

3. Do pracowników, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się przepisy art. 231 Kodeksu pracy.

Art. 23. Ilekroć w obowiązujących przepisach jest mowa o:

1) Krajowym Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Brwinowie lub oddziałach Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Poznaniu i Krakowie - rozumie się przez to Centrum Doradztwa;

2) regionalnych centrach doradztwa rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego lub o ośrodkach doradztwa rolniczego - rozumie się przez to ośrodki doradztwa.

Art. 24. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.


1) Dodana przez art. 8 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1501), która weszła w życie z dniem 24 sierpnia 2019 r.

2) Obecnie instytuty badawcze na podstawie art. 49 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. poz. 620 i 1036 oraz z 2012 r. poz. 756), która weszła w życie z dniem 1 października 2010 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-23
  • Data wejścia w życie: 2020-04-23
  • Data obowiązywania: 2023-03-15
  • Dokument traci ważność: 2023-07-16

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA