REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2020 poz. 780

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19]

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492, 595, 642 i 742) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 1 i 2,

b) w ust. 1a uchyla się pkt 5,

c) w ust. 2:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Przepisy ust. 1 i 1a nie dotyczą:”,

– w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

„5) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;

6) przedszkoli specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.”;

2) w § 3:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe – zawieszenie dotyczy również stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkołę, z wyłączeniem praktyk zawodowych, o których mowa w pkt 2a;”,

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) od dnia 4 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji praktyk zawodowych przez uczniów szkół policealnych u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – po uzyskaniu zgody jego rodzica;”;

3) w § 3a dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W okresie od dnia 4 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. kształcenie praktyczne realizowane w ramach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych może być realizowane w miejscu prowadzenia danej formy pozaszkolnej po uzyskaniu zgody słuchacza lub uczestnika danej formy pozaszkolnej, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza lub uczestnika – po uzyskaniu zgody jego rodzica.”;

4) w § 4b we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „§ 3a i § 4a” zastępuje się wyrazami „§ 3a–4a”;

5) po § 4c dodaje się § 4d w brzmieniu:

„§ 4d. Do jednostek systemu oświaty, których funkcjonowanie nie jest czasowo ograniczone albo zawieszone, oraz w przypadkach, o których mowa w § 3 pkt 2a i § 3a ust. 4, stosuje się przepisy odrębne dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a w przypadku przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – także wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 maja 2020 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 4, które wchodzą w życie z dniem 6 maja 2020 r.

Minister Edukacji Narodowej: D. Piontkowski


1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2268).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-29
  • Data wejścia w życie: 2020-05-04
  • Data obowiązywania: 2020-05-04
  • Dokument traci ważność: 2020-09-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA