REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2020 poz. 904

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 21 maja 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 7 po wyrazach „Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu,” dodaje się wyrazy „Krajowej Administracji Skarbowej,”,

b) w ust. 16 wyrazy „według stanu na godzinę 24.00 dnia poprzedniego” zastępuje się wyrazami „za okres poprzedniej doby”;

2) w § 3:

a) w ust. 2:

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do miejsca zamieszkania lub pobytu przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci;”,

– dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) przez uczniów i studentów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej.”,

b) w ust. 3 w pkt 1 po wyrazie „(EOG)” dodaje się wyrazy „ , lub w Konfederacji Szwajcarskiej”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 6, ust. 3 pkt 1, studenci oraz opiekunowie uczniów i dzieci, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, przekraczając granicę państwową, są obowiązani udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej wykonywanie czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), lub w Konfederacji Szwajcarskiej, pobieranie nauki albo objęcie wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym.”.

§ 2. [Wyłączenie stosowania § 3 ust. 2 pkt 5 i 6 oraz ust. 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii]

Przepisów § 3 ust. 2 pkt 5 i 6 oraz ust. 3 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, nie stosuje się w przypadku, gdy realizacja obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, rozpoczęła się przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374, 567 i 875.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-21
  • Data wejścia w życie: 2020-05-22
  • Data obowiązywania: 2020-05-22
  • Dokument traci ważność: 2020-05-30

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA