reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPORTU1)

z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe

Na podstawie art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa rodzaje wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe, zwanych dalej „wyróżnieniami”, i przedział wysokości nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe, zwanych dalej „nagrodami”, stanowiący krotność kwoty bazowej, w zależności od osiągnięcia sportowego, oraz szczegółowy tryb i warunki przyznawania wyróżnień i nagród oraz sposób i terminy ich wypłacania.

§ 2. [Wyróżnienia]

Wyróżnieniami są:

1) dyplomy;

2) puchary;

3) plakietki.

§ 3. [Wniosek o przyznanie wyróżnienia lub nagrody]

Wniosek o przyznanie wyróżnienia lub nagrody polski związek sportowy składa ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej, zwanemu dalej „ministrem”:

1) do dnia 15 listopada – jeżeli warunki do przyznania nagrody lub wyróżnienia zostały spełnione do dnia 31 października danego roku;

2) do dnia 31 stycznia roku następnego – jeżeli warunki do przyznania nagrody lub wyróżnienia zostały spełnione po dniu 31 października danego roku;

3) w terminie 30 dni od dnia oficjalnego potwierdzenia przez właściwą międzynarodową federację sportową faktu dyskwalifikacji za doping w sporcie i związanej z tym relokacji zawodników w klasyfikacji końcowej – w przypadku, o którym mowa w art. 34 ust. 3n ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, zwanej dalej „ustawą”.

§ 4. [Informacje zawarte we wniosku]

1. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia zawiera następujące dane osoby, która uzyskała wybitne osiągnięcie sportowe:

1) imię i nazwisko;

2) numer PESEL;

3) adres do korespondencji;

4) informację o miejscu składania informacji podatkowych;

5) informację o wybitnym osiągnięciu sportowym, w tym o otrzymaniu nagrody pieniężnej w przypadku wniosku o dodatkową nagrodę związaną z relokacją spowodowaną dyskwalifikacją innych zawodników za doping w sporcie;

6) informację o niekaralności dyscyplinarnej za doping w sporcie dyskwalifikacją w wymiarze jednostkowym większym niż 1 miesiąc;

7) informację o preferowanej formie wypłaty nagrody w razie jej przyznania, wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, prowadzonego dla takiej osoby przez właściwy podmiot w przypadku wyboru przez nią formy przelewu bankowego.

2. Do wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia dla osoby, która uzyskała wybitne osiągnięcie sportowe, dołącza się:

1) protokół lub inny dokument potwierdzający wyniki zawodów, wystawiony przez ich organizatora lub właściwą dla danego sportu międzynarodową federację sportową, który dodatkowo zawiera, w przypadku osiągnięcia, o którym mowa w art. 34 ust. 3g ustawy, jednoznaczne wskazanie liczby państw uczestniczących w danej konkurencji, liczby osób w przypadku konkurencji indywidualnych albo liczby drużyn, osad lub załóg w przypadku konkurencji zespołowych;

2) w przypadku, o którym mowa w art. 34 ust. 3h ustawy, regulamin zawodów;

3) w przypadku nagrody, o której mowa w art. 34 ust. 3n ustawy – dokument wystawiony przez właściwą międzynarodową federację sportową, potwierdzający dyskwalifikację za doping w sporcie i związaną z nią relokację osób, drużyn, osad lub załóg ujętych w klasyfikacji końcowej zawodów;

4) w przypadku osiągnięcia, o którym mowa w art. 34 ust. 3c i 3i ustawy – dokumenty potwierdzające zatwierdzenie osiągnięcia przez międzynarodową federację sportową właściwą dla danego sportu.

§ 5. [Wezwanie do usunięcia braków we wniosku]

W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku o przyznanie wyróżnienia lub nagrody, w tym dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 2, minister może wezwać polski związek sportowy do usunięcia tych braków w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

§ 6. [Wysokość nagrody za udział w sportach i konkurencjach sportowych objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych]

1. W sportach i konkurencjach sportowych objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych nagroda może być przyznana za:

1) zajęcie w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych:

a) pierwszego miejsca – w wysokości do 35-krotności podstawy ustalenia wysokości nagrody, o której mowa w art. 34 ust. 3 ustawy, zwanej dalej „podstawą”,

b) drugiego miejsca – w wysokości do 25-krotności podstawy,

c) trzeciego miejsca – w wysokości do 20-krotności podstawy;

2) zajęcie w mistrzostwach świata:

a) pierwszego miejsca – w wysokości do 12-krotności podstawy,

b) drugiego miejsca – w wysokości do 9-krotności podstawy,

c) trzeciego miejsca – w wysokości do 7-krotności podstawy;

3) zajęcie w mistrzostwach Europy:

a) pierwszego miejsca – w wysokości do 9-krotności podstawy,

b) drugiego miejsca – w wysokości do 5-krotności podstawy,

c) trzeciego miejsca – w wysokości do 3-krotności podstawy;

4) ustanowienie rekordu świata – w wysokości do 20-krotności podstawy.

2. W sportach i konkurencjach sportowych nieobjętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych nagroda może być przyznana za zajęcie w:

1) mistrzostwach świata:

a) pierwszego miejsca – w wysokości do 6-krotności podstawy,

b) drugiego miejsca – w wysokości do 4-krotności podstawy,

c) trzeciego miejsca – w wysokości do 3-krotności podstawy;

2) mistrzostwach Europy:

a) pierwszego miejsca – w wysokości do 4-krotności podstawy,

b) drugiego miejsca – w wysokości do 3-krotności podstawy,

c) trzeciego miejsca – w wysokości do 2-krotności podstawy.

§ 7. [Wysokość nagrody za udział w sportach i konkurencjach sportowych objętych programem igrzysk olimpijskich, rozgrywanych w ramach uniwersjad letnich lub zimowych]

W sportach i konkurencjach sportowych objętych programem igrzysk olimpijskich, rozgrywanych w ramach uniwersjad letnich lub zimowych, nagroda może być przyznana za zajęcie:

1) pierwszego miejsca – w wysokości do 4-krotności podstawy;

2) drugiego miejsca – w wysokości do 3-krotności podstawy;

3) trzeciego miejsca – w wysokości do 2-krotności podstawy.

§ 8. [Wysokość nagrody za udział w sportach i konkurencjach sportowych objętych programem igrzysk olimpijskich, rozgrywanych podczas akademickich mistrzostw świata]

W sportach i konkurencjach sportowych objętych programem igrzysk olimpijskich, rozgrywanych podczas akademickich mistrzostw świata, nagroda może być przyznana za zajęcie:

1) pierwszego miejsca – w wysokości do 3-krotności podstawy;

2) drugiego miejsca – w wysokości do 2-krotności podstawy;

3) trzeciego miejsca – w wysokości do 1-krotności podstawy.

§ 9. [Wysokość nagrody za udział w sportach i konkurencjach sportowych nieobjętych programem igrzysk olimpijskich, rozgrywanych w ramach uniwersjad letnich lub zimowych,]

W sportach i konkurencjach sportowych nieobjętych programem igrzysk olimpijskich, rozgrywanych w ramach uniwersjad letnich lub zimowych, nagroda może być przyznana za zajęcie:

1) pierwszego miejsca – w wysokości do 2-krotności podstawy;

2) drugiego miejsca – w wysokości do 1-krotności podstawy;

3) trzeciego miejsca – w wysokości do 0,75-krotności podstawy.

§ 10. [Wysokość nagrody za udział w sportach i konkurencjach sportowych nieobjętych programem igrzysk olimpijskich, rozgrywanych w ramach akademickich mistrzostwach świata]

W sportach i konkurencjach sportowych nieobjętych programem igrzysk olimpijskich, rozgrywanych w ramach akademickich mistrzostwach świata, nagroda może być przyznana za zajęcie:

1) pierwszego miejsca – w wysokości do 1-krotności podstawy;

2) drugiego miejsca – w wysokości do 0,75-krotności podstawy;

3) trzeciego miejsca – w wysokości do 0,5-krotności podstawy.

§ 11. [Nagroda za uzyskanie niższych osiągnięć sportowych]

1. Osobie, która uzyskała inne niż określone w § 6–10 wybitne osiągnięcie sportowe o szczególnym charakterze, może być przyznana nagroda do wysokości 2,5-krotności podstawy.

2. Do przyznania nagrody, o której mowa w ust. 1, jest wymagane złożenie szczegółowego uzasadnienia wniosku, wskazującego na szczególny charakter danego osiągnięcia sportowego.

§ 12. [Dodatkowa nagroda]

W przypadku, o którym mowa w art. 34 ust. 3n ustawy, może być przyznana dodatkowa nagroda w wysokości do 5-krotności podstawy.

§ 13. [Termin wypłaty nagrody]

1. Wypłata nagrody następuje:

1) do końca roku kalendarzowego – w przypadku wniosku, o którym mowa w § 3 pkt 1;

2) do dnia 31 marca roku następnego – w przypadku wniosku, o którym mowa w § 3 pkt 2;

3) w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku przez polski związek sportowy – w przypadku wniosku, o którym mowa w § 3 pkt 3.

2. Nagroda jest wypłacana na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, wskazany przez osobę, której nagroda została przyznana, albo przekazem pocztowym.

§ 14. [Wniosek o przyznanie nagrody osobie, która w wyniku dyskwalifikacji innych zawodników za doping w sporcie uzyskała lepsze miejsce od miejsca, za które już została nagrodzona]

1. Wnioski o przyznanie nagrody w przypadkach, o których mowa w art. 34 ust. 3n ustawy, potwierdzonych oficjalnie przed dniem wejścia w życie przepisów niniejszego rozporządzenia, polski związek sportowy składa w terminie 5 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów niniejszego rozporządzenia.

2. Wypłata nagrody, o której mowa w ust. 1, następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku przez polski związek sportowy.

§ 15. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

Do wniosków dotyczących przyznania wyróżnień i nagród, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 16. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Sportu: D. Dmowska-Andrzejuk


1) Minister Sportu kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu (Dz. U. poz. 2380).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe (Dz. U. poz. 2135), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o sporcie (Dz. U. poz. 2251).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Skuteczne cv

Przygotowujemy do zmiany pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama