REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2020 poz. 1110

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 25 czerwca 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19]

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w § 2 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w ust. 1a we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „28 czerwca” zastępuje się wyrazami „31 sierpnia”;

2) w § 2:

a) w ust. 2:

– uchyla się pkt 7,

– pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) branżowych szkół I stopnia w zakresie zajęć praktycznych dla uczniów będących młodocianymi pracownikami.”,

b) uchyla się ust. 2a–2d;

3) w § 3:

a) uchyla się pkt 1,

b) pkt 2–2b otrzymują brzmienie:

„2) w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe – zawieszenie nie dotyczy zaplanowanych do realizacji w okresie ferii letnich:

a) praktyk zawodowych, o których mowa w pkt 2a i 2f,

b) zajęć praktycznych dla uczniów szkół policealnych, o których mowa w pkt 2b,

c) staży uczniowskich, o których mowa w pkt 2d,

d) zajęć praktycznych dla uczniów branżowych szkół I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami, o których mowa w pkt 2g,

e) zajęć praktycznych dla uczniów techników, o których mowa w pkt 2h,

f) zajęć w ramach regionalnych programów operacyjnych lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej, o których mowa w pkt 2i;

2a) dopuszcza się możliwość realizacji praktyk zawodowych przez uczniów szkół policealnych u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – po uzyskaniu zgody jego rodzica;

2b) dopuszcza się możliwość realizacji zajęć praktycznych przez uczniów szkół policealnych po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – po uzyskaniu zgody jego rodzica;”,

c) pkt 2d otrzymuje brzmienie:

„2d) dopuszcza się możliwość realizacji stażu uczniowskiego przez uczniów branżowych szkół I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami i uczniów techników u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – po uzyskaniu zgody jego rodzica;”,

d) pkt 2f–2h otrzymują brzmienie:

„2f) dopuszcza się możliwość realizacji praktyk zawodowych przez uczniów techników u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – po uzyskaniu zgody jego rodzica;

2g) dopuszcza się możliwość realizacji zajęć praktycznych, o których mowa w pkt 2 lit. d, przez uczniów branżowych szkół I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – po uzyskaniu zgody jego rodzica;

2h) dopuszcza się możliwość realizacji zajęć praktycznych, o których mowa w pkt 2 lit. e, przez uczniów techników po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – po uzyskaniu zgody jego rodzica;”,

e) po pkt 2h dodaje się pkt 2i w brzmieniu:

„2i) dopuszcza się możliwość realizacji zajęć, o których mowa w pkt 2 lit. f, w ramach regionalnych programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020), lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej, po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – po uzyskaniu zgody jego rodzica;”,

f) uchyla się pkt 3–6a,

g) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) w okresie ferii letnich dopuszcza się możliwość prowadzenia działalności przez internat zorganizowany w szkole lub centrum kształcenia zawodowego za zgodą organu prowadzącego szkołę lub centrum.”;

4) w § 3a:

a) uchyla się ust. 1,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W okresie od dnia 29 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty, o których mowa w § 2 ust. 1 i 1a, mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz § 3 pkt 2–2i i 7.”,

c) uchyla się ust. 2–3b,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W okresie od dnia 29 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, z wyłączeniem turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników dla uczniów będących młodocianymi pracownikami, może być realizowane w miejscu prowadzenia danej formy pozaszkolnej po uzyskaniu zgody słuchacza lub uczestnika danej formy pozaszkolnej, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza lub uczestnika – po uzyskaniu zgody jego rodzica.”;

5) w § 3b:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 1,

b) uchyla się ust. 2;

6) uchyla się § 4 i § 4a;

7) w § 4b wyrazy „§ 3a–4a” zastępuje się wyrazami „§ 3a i § 3b”;

8) uchyla się § 4c;

9) § 4d otrzymuje brzmienie:

„§ 4d. Do jednostek systemu oświaty, których funkcjonowanie nie jest czasowo ograniczone albo zawieszone, oraz w przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 8, § 3 pkt 2a–2i i 7 oraz § 3a ust. 4, stosuje się przepisy odrębne dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a w przypadku przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół policealnych, branżowych szkół I stopnia i techników – także wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2020 r.

Minister Edukacji Narodowej: D. Piontkowski


1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2268).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 492, 595, 642, 742, 780, 871, 953, 990 i 1004.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-06-26
  • Data wejścia w życie: 2020-06-29
  • Data obowiązywania: 2020-06-29
  • Dokument traci ważność: 2020-09-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA