reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 lipca 2020 r.

w sprawie informacji przekazywanych organowi egzekucyjnemu przez dłużnika zajętej wierzytelności

Na podstawie art. 70 § 2b ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres informacji niezbędnych do prawidłowego rozliczenia środków pieniężnych przekazanych organowi egzekucyjnemu przez dłużnika zajętej wierzytelności;

2) sposób przekazywania organowi egzekucyjnemu informacji, o których mowa w pkt 1.

§ 2.

1. Przekazując środki pieniężne organowi egzekucyjnemu, dłużnik zajętej wierzytelności podaje w poleceniu przelewu:

1) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) albo numer identyfikacji podatkowej (NIP), albo numer identyfikacji w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym zobowiązanego, albo jego numer w innym rejestrze lub ewidencji, podany przez organ egzekucyjny w zawiadomieniu o zajęciu wierzytelności lub prawa majątkowego;

2) imię i nazwisko lub nazwę zobowiązanego - w przypadku braku danych, o których mowa w pkt 1;

3) numer co najmniej jednego zawiadomienia o zajęciu wierzytelności lub innego prawa majątkowego, z którego realizacją związane jest przekazanie środków pieniężnych, przesłanego przez organ egzekucyjny, do którego przekazywane są środki pieniężne;

4) skrót "ZBIEG" - w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej albo zbiegu egzekucji administracyjnych.

2. Jeżeli ze względu na liczbę zobowiązanych nie jest możliwe podanie w poleceniu przelewu wszystkich informacji, o których mowa w ust. 1, dłużnik zajętej wierzytelności:

1) podaje w poleceniu przelewu:

a) informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 albo 2, dotyczące co najmniej jednego zobowiązanego,

b) numer co najmniej jednego zawiadomienia o zajęciu wierzytelności lub innego prawa majątkowego, z którego realizacją związane jest przekazanie środków pieniężnych, przesłanego przez organ egzekucyjny, do którego przekazywane są środki pieniężne,

c) skrót "ZBIEG" - w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej albo zbiegu egzekucji administracyjnych,

d) skrót "ZI" - informujący o przekazywaniu zawiadomienia, o którym mowa w pkt 2, jeżeli nie podaje skrótu "ZBIEG";

2) niezwłocznie przekazuje organowi egzekucyjnemu zawiadomienie zawierające informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 albo 2 oraz pkt 3, dotyczące wszystkich zobowiązanych, wraz z informacją o wysokości środków pieniężnych przekazanych poleceniem przelewu.

3. Przekazując środki pieniężne organowi egzekucyjnemu, dłużnik zajętej wierzytelności będący bankiem albo spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową dodatkowo podaje w poleceniu przelewu informację o realizacji zajęcia wierzytelności poprzez podanie skrótu "RZ", a w przypadku przekazywania środków pieniężnych z rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 oraz z 2020 r. poz. 284, 288, 321 i 1086) oraz w art. 3b ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2412 oraz z 2020 r. poz. 288 i 321), poprzez podanie skrótu "rVAT".

4. Przekazując środki pieniężne organowi egzekucyjnemu w przypadku blokady rachunku, o której mowa w art. 119zg pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.3)), dłużnik zajętej wierzytelności będący bankiem albo spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową dodatkowo podaje w poleceniu przelewu informację, że realizacja zajęcia następuje w okresie trwania blokady, poprzez podanie skrótu "rBLO".

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 lipca 2020 r.

Minister Finansów: T. Kościński


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1495, 1501, 1553, 1579, 1798, 1901 i 2070 oraz z 2020 r. poz. 288.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 924, 1018, 1495, 1520, 1553, 1556, 1649, 1655, 1667, 1751, 1818, 1978, 2020 i 2200 oraz z 2020 r. poz. 285, 568, 695, 1065, 1086 i 1106.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Czopik

Rajdowy Mistrz Polski, właściciel Szkoły Bezpiecznej Jazdy SBJ

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama