REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2020 poz. 1349

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 15 lipca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego (Dz. U. poz. 1130), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. poz. 1572),

2) ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2217)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 15 lipca 2020 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 44 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. poz. 1572), który stanowi:

"Art. 44. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

2) odnośnika nr 1 oraz art. 46 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2217), które stanowią:

"1) Niniejsza ustawa:

1) wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania (Dz. Urz. UE L 132 z 20.05.2017, str. 1);

2) w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2004/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ofert przejęcia (Dz. Urz. UE L 142 z 30.04.2004, str. 12 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 17, t. 2, str. 20, Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2009, str. 109 oraz Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 190);

3) w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniającą dyrektywę 2001/34/WE (Dz. Urz. UE L 390 z 31.12.2004, str. 38, Dz. Urz. UE L 76 z 19.03.2008, str. 50, Dz. Urz. UE L 327 z 11.12.2010, str. 1, Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010, str. 120, Dz. Urz. UE L 294 z 06.11.2013, str. 13 oraz Dz. Urz. UE L 181 z 05.07.2019, str. 124);

4) w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniającą dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 (Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2014, str. 34, Dz. Urz. UE L 246 z 23.09.2015, str. 11 oraz Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016, str. 1);

5) w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz. Urz. UE L 335 z 17.12.2009, str. 1, Dz. Urz. UE L 326 z 08.12.2011, str. 113, Dz. Urz. UE L 249 z 14.09.2012, str. 1, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 362, Dz. Urz. UE L 341 z 18.12.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 153 z 22.05.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 354 z 23.12.2016, str. 37, Dz. Urz. UE L 347 z 28.12.2017, str. 35 oraz Dz. Urz. UE L 156 z 19.06.2018, str. 43);

6) w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającą dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 349, Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, Dz. Urz. UE L 175 z 30.06.2016, str. 8, Dz. Urz. UE L 188 z 13.07.2016, str. 28, Dz. Urz. UE L 273 z 08.10.2016, str. 35, Dz. Urz. UE L 64 z 10.03.2017, str. 116 oraz Dz. Urz. UE L 231 z 14.09.2018, str. 39);

7) służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12)."

"Art. 46. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 10 i 76 oraz art. 28, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.;

2) art. 8 pkt 4 i 5 oraz art. 14 pkt 22, pkt 43 lit. b i pkt 47, które wchodzą w życie z dniem 3 września 2020 r.".

Marszałek Sejmu: E. Witek

Załącznik 1. [Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego]

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 15 lipca 2020 r. (poz. 1349)

USTAWA

z dnia 12 kwietnia 2018 r.

o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego

Art. 1. 1. Ustawa określa zasady pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie oraz osób zatrudnionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na niektórych stanowiskach w podmiotach sektora finansowego.

2. Przepisy ustawy stosuje się do osób ubiegających się o zatrudnienie oraz osób zatrudnionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w podmiotach sektora finansowego.

3. Przez zatrudnienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rozumie się stosunek prawny, na podstawie którego osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje czynności na rzecz podmiotu sektora finansowego, na podstawie stosunku pracy, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług, umowy agencyjnej lub innej umowy o podobnym charakterze.

4. Przepisy ustawy dotyczące podmiotów sektora finansowego stosuje się także do:

1) Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego;

2) Biura Rzecznika Finansowego;

3) Narodowego Banku Polskiego;

4) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;

5) Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

5. Przepisów ustawy nie stosuje się do osób ubiegających się o zatrudnienie oraz osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego, w przypadku których wymóg niekaralności uregulowano w przepisach ustaw wymienionych w art. 3 ust. 1.

6. Ilekroć w ustawie jest mowa o państwie członkowskim, należy przez to rozumieć państwo, które jest członkiem Unii Europejskiej lub stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Art. 2. 1. Podmiotami sektora finansowego w rozumieniu ustawy są:

1) bank krajowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 oraz z 2020 r. poz. 284, 288, 321 i 1086);

2) instytucja kredytowa, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, oraz oddział instytucji kredytowej, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 18 tej ustawy;

3) oddział banku zagranicznego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe;

4) przedstawicielstwo banku zagranicznego i przedstawicielstwo instytucji kredytowej, o których mowa w art. 42 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe;

5) przedsiębiorstwo pomocniczych usług bankowych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, mające siedzibę na terytorium państwa członkowskiego;

6) instytucja finansowa, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.1)), zwanego dalej "rozporządzeniem 575/2013", mająca siedzibę na terytorium państwa członkowskiego;

7) holding mieszany, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia 575/2013, mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego;

8) towarzystwo, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95 i 695);

9) spółka zarządzająca, o której mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, oraz oddział spółki zarządzającej, o którym mowa w art. 270 ust. 1 tej ustawy;

10) spółka mająca siedzibę na terytorium państwa, które jest stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zarządzająca funduszem inwestycyjnym działającym zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej regulującymi zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe, o której mowa w art. 276 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, oraz oddział takiej spółki utworzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

11) zarządzający z UE, o którym mowa w art. 2 pkt 10c ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, oraz oddział zarządzającego z UE, o którym mowa w art. 276a ust. 2 tej ustawy;

12) osoba prawna mająca siedzibę na terytorium państwa, które jest stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zarządzająca alternatywnym funduszem inwestycyjnym na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwy organ państwa jej siedziby, działająca zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej regulującymi działalność zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, o której mowa w art. 276i ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, oraz oddział takiej osoby prawnej utworzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

13) przedstawiciel funduszu zagranicznego, o którym mowa w art. 256 ust. 1f ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;

14) alternatywna spółka inwestycyjna, o której mowa w art. 8a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;

15) zarządzający ASI, o którym mowa w art. 8b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;

16) podmiot z siedzibą lub miejscem zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzący, na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;

17) instytucja pożyczkowa, o której mowa w art. 5 pkt 2a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1083), mająca siedzibę na terytorium państwa członkowskiego lub Konfederacji Szwajcarskiej;

18) związek rewizyjny utworzony przez banki spółdzielcze, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2020 r. poz. 449 i 695);

19) jednostka zarządzająca systemem ochrony, o której mowa w art. 22d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających;

20) agent rozliczeniowy, o którym mowa w art. 2 pkt 1a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 794);

21) biuro usług płatniczych, o którym mowa w art. 2 pkt 2a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;

22) instytucja pieniądza elektronicznego, o której mowa w art. 2 pkt 10a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;

23) organizacja płatnicza, o której mowa w art. 2 pkt 19c ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, mająca siedzibę na terytorium państwa członkowskiego;

24) podmiot uczestniczący, o którym mowa w art. 2 pkt 22a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego;

25) wydawca instrumentu płatniczego, o którym mowa w art. 2 pkt 35a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego;

26) oddział unijnej instytucji płatniczej, o którym mowa w art. 96 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;

27) oddział unijnej instytucji pieniądza elektronicznego, o którym mowa w art. 132y ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;

28) oddział zagranicznej instytucji pieniądza elektronicznego, o którym mowa w art. 132zh ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;

29) agencja ratingowa, o której mowa w art. 3 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (Dz. Urz. UE L 302 z 17.11.2009, str. 1, z późn. zm.2));

30) spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, o której mowa w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2412 oraz z 2020 r. poz. 288 i 321);

31) Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, o której mowa w art. 41 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych;

32)3) Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. poz. 1572 oraz z 2020 r. poz. 569 i 695);

32a)4) spółka zależna, o której mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju;

33) powszechne towarzystwo emerytalne oraz pracownicze towarzystwo emerytalne, o których mowa w art. 8 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 105);

34) Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, o którym mowa w art. 120 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2214 oraz z 2020 r. poz. 1180);

35) Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1135);

36) krajowy zakład ubezpieczeń, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 895 i 1180);

37) krajowy zakład reasekuracji, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

38) spółka celowa, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, mająca siedzibę na terytorium państwa członkowskiego;

39) oddział, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

40) zagraniczny zakład ubezpieczeń, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 55 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego;

41) zagraniczny zakład reasekuracji, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 56 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego;

42) zewnętrzna instytucja oceny wiarygodności kredytowej, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 58 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

43) główny oddział, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

44) dominujący podmiot ubezpieczeniowy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

45) mieszany dominujący podmiot ubezpieczeniowy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

46) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89, 284, 288 i 568);

47) spółka, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6 lub ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zgodnie z art. 48 ust. 7 tej ustawy;

48) centralny depozyt papierów wartościowych, o którym mowa w art. 3 pkt 21a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

49) dom maklerski, o którym mowa w art. 95 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

50) zagraniczna firma inwestycyjna, o której mowa w art. 3 pkt 32 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, oraz oddział zagranicznej firmy inwestycyjnej, o którym mowa w art. 117 tej ustawy;

51) oddział zagranicznej osoby prawnej prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską, o którym mowa w art. 115 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

52) przedstawicielstwo zagranicznej firmy inwestycyjnej oraz przedstawicielstwo zagranicznej osoby prawnej, o których mowa w art. 116 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

53) spółka prowadząca rynek regulowany, o której mowa w art. 21 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

54) spółka prowadząca izbę rozliczeniową, o której mowa w art. 68a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

55) spółka prowadząca izbę rozrachunkową, o której mowa w art. 68a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

56) CCP, o którym mowa w art. 3 pkt 49 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

57) zatwierdzony podmiot publikujący, o którym mowa w art. 3 pkt 33a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

58) dostawca informacji skonsolidowanych, o którym mowa w art. 3 pkt 33b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

59) zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy, o którym mowa w art. 3 pkt 33c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

60) instytucja rynku towarów giełdowych, o której mowa w art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 312);

61) podmiot, o którym mowa w art. 9 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, prowadzący na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego rachunki lub rejestry towarów giełdowych w rozumieniu tej ustawy;

62) Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.;

63) podmiot niebędący bankiem krajowym ani instytucją kredytową, o których mowa w pkt 1 i 2, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie udostępniania składników majątkowych na podstawie umowy leasingu.

2. Podmiotami sektora finansowego w rozumieniu ustawy są także:

1) przedsiębiorca mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, któremu bank, w drodze umowy, powierzył wykonywanie czynności, zgodnie z art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe;

2) przedsiębiorca mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, któremu spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa powierzyła, w drodze umowy, pośrednictwo w zawieraniu i zmianie umów o wykonywanie czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, zgodnie z art. 9a ust. 1 tej ustawy, lub któremu spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa powierzyła wykonywanie czynności faktycznych związanych z wykonywaniem czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy, zgodnie z art. 9b tej ustawy;

3) przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny, któremu towarzystwo funduszy inwestycyjnych powierzyło wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;

4) przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny, któremu zarządzający ASI, o którym mowa w art. 8b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, powierzył wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 70g ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;

5) przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny, któremu depozytariusz, zgodnie z art. 81i ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania aktywów funduszu albo alternatywnej spółki inwestycyjnej;

6) przedsiębiorca, któremu krajowa instytucja płatnicza powierzyła wykonywanie określonych czynności, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;

7) przedsiębiorca, któremu biuro usług płatniczych powierzyło wykonywanie określonych czynności, zgodnie z art. 121 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;

8) przedsiębiorca, któremu krajowa instytucja pieniądza elektronicznego powierzyła wykonywanie określonych czynności, zgodnie z art. 132v ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;

9) przedsiębiorca, za pośrednictwem którego krajowa instytucja pieniądza elektronicznego dokonuje wykupu pieniądza elektronicznego, zgodnie z art. 132t ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;

10) podmiot mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, któremu pracowniczy fundusz emerytalny powierzył prowadzenie rachunków ilościowych, zgodnie z art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

11) podmiot mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, i posiadający zezwolenie na wykonywanie tej działalności, któremu pracowniczy fundusz emerytalny powierzył zarządzanie aktywami funduszu, zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

12) podmiot mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, któremu zakład ubezpieczeń powierzył wykonywanie czynności ubezpieczeniowych, o których mowa w art. 4 ust. 7 pkt 3, ust. 8 lub 9 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, zgodnie z art. 73 ust. 1 tej ustawy;

13) podmiot mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, któremu zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji powierzył wykonywanie czynności, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2, 4 lub ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, zgodnie z art. 73 ust. 2 tej ustawy;

14) podmiot mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, któremu zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji powierzył wykonywanie funkcji należących do systemu zarządzania, zgodnie z art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

15) przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny, któremu firma inwestycyjna, o której mowa w art. 3 pkt 33 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w drodze umowy, powierzyła wykonywanie czynności, zgodnie z art. 81a tej ustawy;

16) pośrednik kredytu hipotecznego, o którym mowa w art. 4 pkt 15 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1027);

17) agent, o którym mowa w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami;

18) pośrednik kredytowy, o którym mowa w art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim;

19) agent, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;

20) agent firmy inwestycyjnej, o którym mowa w art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

21) agent ubezpieczeniowy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 1881);

22) agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń;

23) broker ubezpieczeniowy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń;

24) broker reasekuracyjny, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń;

25) podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, wykonujący działalność agencyjną albo działalność brokerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 42 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, oraz oddział takiego podmiotu utworzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Uprawnienia i obowiązki podmiotu sektora finansowego określone w ustawie przysługują także:

1) przedsiębiorcy mającemu siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, któremu podmiot, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, powierzył, w drodze odrębnej umowy, wykonywanie czynności, zgodnie z art. 6a ust. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe;

2) przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu, któremu przekazano wykonywanie powierzonych czynności, zgodnie z art. 45a ust. 4b lub 4c, art. 70g ust. 4 lub art. 81j ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;

3) podmiotowi mającemu siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, któremu podmiot, o którym mowa w ust. 2 pkt 11, przekazał, zgodnie z art. 152 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w związku z art. 45a ust. 4b i 4c ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, wykonywanie czynności w zakresie zarządzania portfelami pracowniczego funduszu;

4) podmiotowi mającemu siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, innemu niż towarzystwo funduszy inwestycyjnych, zarządzającemu sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego, o którym mowa w art. 192 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;

5) podmiotowi, który samodzielnie lub za pośrednictwem podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, 1798 i 2217) świadczy usługi na rzecz podmiotów, o których mowa w pkt 1-4, w ust. 1, 2 lub w art. 1 ust. 4, z tym że przepisy ustawy stosuje się wyłącznie do osób ubiegających się o zatrudnienie lub zatrudnionych w tym podmiocie na stanowiskach związanych ze świadczeniem usług na rzecz podmiotów, o których mowa w pkt 1-4, w ust. 1, 2 lub w art. 1 ust. 4, jeżeli świadczenie tych usług jest związane z działalnością tych podmiotów uregulowaną w przepisach ustaw lub w bezpośrednio stosowanych przepisach prawa Unii Europejskiej, o których mowa w pkt 1-4, w ust. 1, 2 lub w art. 1 ust. 4, a w przypadku podmiotów, o których mowa w:

a) ust. 1 pkt 62 - jeżeli świadczenie tych usług jest związane z podstawową działalnością podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 62,

b) ust. 1 pkt 63 - jeżeli świadczenie tych usług jest związane z działalnością podmiotu, o której mowa w ust. 1 pkt 63;

6) podmiotowi, który samodzielnie lub za pośrednictwem podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych świadczy usługi na rzecz podmiotów z siedzibą na terytorium państwa należącego do Światowej Organizacji Handlu, niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, prowadzących działalność na rynku finansowym i uprawnionych, zgodnie z prawem państwa, w którym mają siedzibę, do prowadzenia takiej działalności, o ile usługi te są związane z przedmiotem podstawowej działalności tych podmiotów, z tym że przepisy ustawy stosuje się wyłącznie do osób ubiegających się o zatrudnienie lub zatrudnionych w tym podmiocie na stanowiskach związanych ze świadczeniem usług na rzecz takich podmiotów.

Art. 3. 1. Podmiot sektora finansowego ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stanowisku związanym z zarządzaniem mieniem tego podmiotu lub osób trzecich, dostępem do informacji prawnie chronionych, podejmowaniem decyzji obarczonych wysokim ryzykiem utraty mienia tego podmiotu lub osób trzecich lub wyrządzenia innej znacznej szkody temu podmiotowi lub osobom trzecim, a także, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, od osoby zatrudnionej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takim stanowisku udzielenia informacji dotyczących skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, o którym mowa w:

1) art. 61 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo czekowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 462),

2) art. 267b-267d ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. poz. 275, 568, 695 i 875),

3) art. 23-24a ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649),

4) art. 115-119 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 oraz z 2020 r. poz. 288),

5) art. 77-79 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568),

6) art. 42 i art. 42a ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1866, z późn. zm.5)),

7) art. 38-41, art. 43 i art. 43a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 730 i 913),

8) art. 81 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 130),

9) przepisach rozdziałów XIX, XX, XXIII, XXXIII-XXXVII oraz w art. 197, art. 228-231, art. 233, art. 252, art. 255, art. 255a, art. 258 i art. 263 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568, 875 i 1086),

10) art. 215-219, art. 220 i art. 222 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

11) art. 171 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe,

12) art. 49 i art. 51-54a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138 i 723),

13) art. 305p-306 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.6)),

14) art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 415),

15) przepisach rozdziałów 6-9 działu II w tytule I ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020 r. poz. 19, 568, 695 i 1106),

16) art. 25 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1158),

17) art. 303-305 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 286, 288 i 1086),

18) art. 586-592 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, z późn. zm.7)),

19) art. 56a, art. 57-58c, art. 59, art. 59a oraz art. 60 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,

20) art. 35-37a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1049 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1075),

21) art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2019 r. poz. 212),

22) art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1341),

23) art. 522 i art. 523 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228),

24) art. 225-232 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1206, 1273 i 1348),

25) art. 47 i art. 48 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2077, z 2017 r. poz. 60 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1629),

26) art. 50 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 686),

27) art. 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1808),

28) art. 287, art. 287a, art. 288a-293, art. 294a-296, art. 298 i art. 299 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,

29) art. 126-129, art. 131 i art. 132 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2036 oraz z 2019 r. poz. 1798),

30) art. 178-183 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

31) art. 45 i art. 46 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1871 i 2217),

32)8) art. 99-104e ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,

33) art. 20a ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 180, 284, 568 i 695),

34) art. 105, art. 106 i art. 108-110 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2043),

35) art. 16 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2070),

36) art. 74v i art. 74w ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,

37) art. 45-51 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 389),

38) art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133),

39) art. 59e-59i ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim,

40) art. 150-153b ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,

41) art. 33 i art. 34 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1805 oraz z 2020 r. poz. 471),

42) art. 87-98 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1208),

43) art. 430-440 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,

44) art. 332-334 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 842),

45) art. 40-45 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173),

46) art. 76-78 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami,

47) art. 89 i art. 90 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń,

48) art. 156 i art. 157 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971, 875 i 1086)

- a osoba ubiegająca się o zatrudnienie lub osoba zatrudniona obowiązana jest do udzielenia takich informacji na żądanie podmiotu sektora finansowego.

2. Podmiot sektora finansowego może żądać od osoby zatrudnionej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielenia informacji, o których mowa w ust. 1:

1) w przypadku osoby zatrudnionej na stanowisku, o którym mowa w ust. 1 - nie częściej niż raz na 12 miesięcy, a także każdorazowo w przypadku, gdy:

a) poweźmie uzasadnione podejrzenie, że osoba ta została skazana za przestępstwo, o którym mowa w ust. 1, lub

b) zamierza powierzyć tej osobie pracę na innym stanowisku, o którym mowa w ust. 1, a osoba ta wyraziła zgodę na powierzenie jej pracy na tym stanowisku;

2) w przypadku osoby zatrudnionej na stanowisku innym niż stanowisko, o którym mowa w ust. 1 - jeżeli zamierza powierzyć tej osobie pracę na stanowisku, o którym mowa w ust. 1, a osoba ta wyraziła zgodę na powierzenie jej pracy na tym stanowisku.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1, nie obejmują danych o skazaniach, które uległy zatarciu.

Art. 4. 1. Udzielenie podmiotowi sektora finansowego informacji, o których mowa w art. 3 ust. 1, następuje w formie oświadczenia osoby, której informacje te dotyczą.

2. Podmiot sektora finansowego ma prawo żądać udokumentowania udzielonych zgodnie z ust. 1 informacji, o których mowa w art. 3 ust. 1, z tym że udokumentowanie takie może nastąpić wyłącznie przez przedłożenie temu podmiotowi informacji z Krajowego Rejestru Karnego, wydanej na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym. Informacja taka nie może być wydana wcześniej niż 3 miesiące przed dniem jej przedłożenia temu podmiotowi.

3. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie lub osoba zatrudniona może przedłożyć podmiotowi sektora finansowego kopię informacji, o której mowa w ust. 2, pod warunkiem przedstawienia do wglądu również oryginału takiej informacji.

4. Osoba zatrudniona udziela informacji, o których mowa w ust. 1, oraz przedkłada informację, o której mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od dnia żądania, chyba że niedochowanie tego terminu nastąpiło bez jej winy. W takim przypadku osoba zatrudniona udziela informacji, o których mowa w ust. 1, lub przedkłada informację, o której mowa w ust. 2, w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi.

5. Osoba występująca z zapytaniem o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego w związku z żądaniem, o którym mowa w ust. 2, wskazuje we wniosku zakres danych, które mają być przedmiotem informacji, odpowiadający zakresowi określonemu w art. 3 ust. 1.

Art. 5. 1. Nieudzielenie przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie informacji, o których mowa w art. 3 ust. 1, lub nieudokumentowanie informacji, o których mowa w art. 3 ust. 1, w sposób określony w art. 4 ust. 2 lub 3, a także udzielenie informacji potwierdzających skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, o którym mowa w art. 3 ust. 1, mogą stanowić przyczynę niezatrudnienia tej osoby.

2. Nieudzielenie przez osobę zatrudnioną informacji, o których mowa w art. 3 ust. 1, w terminie, o którym mowa w art. 4 ust. 4, lub nieudokumentowanie informacji, o których mowa w art. 3 ust. 1, w terminie, o którym mowa w art. 4 ust. 4, w sposób określony w art. 4 ust. 2 lub 3, a także udzielenie informacji potwierdzających skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, o którym mowa w art. 3 ust. 1, mogą stanowić przyczynę rozwiązania z tą osobą stosunku pracy za wypowiedzeniem lub rozwiązania z nią innej umowy, na podstawie której jest ona przez podmiot sektora finansowego zatrudniana.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do osoby zatrudnionej na stanowisku innym niż stanowisko, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wobec której podmiot sektora finansowego zażądał udzielenia informacji, o których mowa w art. 3 ust. 1, na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 2.

Art. 6. Podmiot świadczący usługi zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 5 lub 6, na żądanie podmiotu, na rzecz którego świadczy te usługi, składa oświadczenie, że osoby zatrudnione przy świadczeniu tych usług, w zakresie określonym w art. 2 ust. 3 pkt 5 lub 6, nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wskazane w art. 3 ust. 1.

Art. 7. 1. Dane osobowe, o których mowa w art. 3, są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia podmiotowi sektora finansowego prowadzenia polityki zatrudnienia pozwalającej na zmniejszenie ryzyk związanych z:

1) utratą mienia tego podmiotu lub osób trzecich lub

2) bezprawnym ujawnieniem informacji prawnie chronionych, lub

3) wyrządzeniem innej znacznej szkody temu podmiotowi lub osobom trzecim.

2. Dane osobowe, o których mowa w art. 3, podmiot sektora finansowego:

1) przetwarza rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której te dane dotyczą;

2) przechowuje wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 1, nie dłuższy jednak niż 5 lat;

3) niezwłocznie prostuje lub usuwa, jeżeli są one nieprawidłowe w świetle celów, o których mowa w ust. 1;

4) przetwarza w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo tych danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

3. Podmiot sektora finansowego dokonuje weryfikacji danych osobowych, o których mowa w art. 3, po zakończeniu postępowania zmierzającego do zatrudnienia, w ramach którego dane te zostały zebrane, a ponadto nie rzadziej niż raz na 5 lat od dnia uzyskania tych danych, usuwając zbędne dane.

Art. 8. Podmiot sektora finansowego niezwłocznie zwraca osobie, która na jego żądanie wystąpiła do Krajowego Rejestru Karnego zgodnie z art. 4 ust. 2, równowartość poniesionej opłaty za uzyskanie informacji.

Art. 9. Jeżeli skazanie uległo zatarciu, informacje, o których mowa w art. 3, usuwa się z akt osobowych lub innej dokumentacji dotyczącej zatrudnienia, na żądanie osoby, której one dotyczą.

Art. 10. 1. Od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września 2018 r. podmiotami sektora finansowego są także agent ubezpieczeniowy, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, oraz broker ubezpieczeniowy, o którym mowa w art. 20 tej ustawy.

2. Od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września 2018 r. uprawnienia i obowiązki podmiotu sektora finansowego przewidziane w ustawie przysługują także podmiotowi, który świadczy usługi na rzecz podmiotów, o których mowa w ust. 1, z tym że w tym okresie przepisy ustawy stosuje się wyłącznie do osób ubiegających się o zatrudnienie lub zatrudnionych w tym podmiocie na stanowiskach związanych ze świadczeniem usług na rzecz podmiotów, o których mowa w ust. 1, jeżeli świadczenie tych usług jest związane z wykonywaniem przez podmioty, o których mowa w ust. 1, odpowiednio działalności agencyjnej albo działalności brokerskiej.

Art. 11. 1. Do osób, w przypadku których przed dniem wejścia w życie ustawy podmioty sektora finansowego rozpoczęły wykonywanie czynności zmierzających do podjęcia decyzji w sprawie ich zatrudnienia, jeżeli czynności te nie zostały przez te podmioty przed dniem wejścia w życie ustawy zakończone, stosuje się przepisy ustawy.

2. Przepisy ustawy stosuje się także do osób, które w dniu wejścia w życie ustawy są zatrudnione w podmiotach sektora finansowego.

Art. 12. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia9), z wyjątkiem:

1) art. 2 ust. 2 pkt 21-25 i art. 3 ust. 1 pkt 47, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2018 r.;

2) art. 3 ust. 1 pkt 48, który wchodzi w życie z dniem wejścia w życie art. 156 i art. 157 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 208 z 02.08.2013, str. 68, Dz. Urz. UE L 321 z 30.11.2013, str. 6, Dz. Urz. UE L 165 z 04.06.2014, str. 31, Dz. Urz. UE L 11 z 17.01.2015, str. 37, Dz. Urz. UE L 143 z 09.06.2015, str. 7, Dz. Urz. UE L 328 z 12.12.2015, str. 108, Dz. Urz. UE L 151 z 08.06.2016, str. 4, Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016, str. 153, Dz. Urz. UE L 336 z 10.12.2016, str. 36, Dz. Urz. UE L 20 z 25.01.2017, str. 4, Dz. Urz. UE L 144 z 07.06.2017, str. 14, Dz. Urz. UE L 310 z 25.11.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 345 z 27.12.2017, str. 27 oraz Dz. Urz. UE L 347 z 28.12.2017, str. 1.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2009, str. 59, Dz. Urz. UE L 145 z 31.05.2011, str. 30, Dz. Urz. UE L 174 z 01.07.2011, str. 1, Dz. Urz. UE L 146 z 31.05.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 153 z 22.05.2014, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 347 z 28.12.2017, str. 35.

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 31 pkt 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. poz. 1572), która weszła w życie z dniem 5 września 2019 r.

4) Dodany przez art. 31 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1166, 1513 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 381 i 615.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 924, 1018, 1495, 1520, 1553, 1556, 1649, 1655, 1667, 1751, 1818, 1978, 2020 i 2200 oraz z 2020 r. poz. 285, 568, 695, 1065, 1086 i 1106.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1543, 1655, 1798 i 2217 oraz z 2020 r. poz. 288, 568 i 695.

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 23 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2217), która weszła w życie z dniem 30 listopada 2019 r.

9) Ustawa została ogłoszona w dniu 12 czerwca 2018 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-08-06
  • Data wejścia w życie: 2020-08-06
  • Data obowiązywania: 2022-07-29
  • Dokument traci ważność: 2022-10-25

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA