REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2020 poz. 1659

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie otrzymywania wyżywienia przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 76 ust. 10 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305 i 1610) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) rodzaje norm wyżywienia dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, oraz ich wartość pieniężną;

2) średnie wartości energetyczne i odżywcze produktów żywnościowych objętych poszczególnymi normami;

3) przypadki przyznawania poszczególnych norm wyżywienia;

4) przypadki, w których normy wyżywienia mogą zostać uzupełnione, oraz wartość pieniężną uzupełnienia;

5) wartości świadczenia pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wymiar jego podwyższania, a także jednostkę organizacyjną Straży Granicznej właściwą do jego wypłacania i termin jego wypłaty.

§ 2. [Rodzaje norm wyżywienia]

Ustala się następujące rodzaje norm wyżywienia:

1) zasadnicze:

a) szkolną, zwaną dalej „normą SZ”, która składa się z trzech posiłków odpowiadających procentowej wartości pieniężnej normy wyżywienia w następujących proporcjach:

– śniadanie – 25%,

– obiad – 50%,

– kolacja – 25%,

b) lotniczą, zwaną dalej „normą LOT”, składającą się z trzech posiłków odpowiadających procentowej wartości pieniężnej normy wyżywienia w następujących proporcjach:

– śniadanie – 25%,

– obiad – 50%,

– kolacja – 25%;

2) dodatkowe:

a) uzupełniającą, zwaną dalej „normą DU”,

b) szczególną, zwaną dalej „normą DS”.

§ 3. [Średnia wartość energetyczna produktów żywnościowych]

1. Średnia wartość energetyczna produktów żywnościowych objętych poszczególnymi normami wyżywienia wynosi:

1) normą SZ – co najmniej 2600 kcal;

2) normą LOT – co najmniej 3177 kcal;

3) normą DU – co najmniej 1011 kcal;

4) normą DS – co najmniej 577 kcal.

2. Średnia wartość odżywcza norm wyżywienia, wyrażona procentowo, wynosi:

1) białko – 10–15%;

2) tłuszcze – poniżej 30%;

3) węglowodany – 50–65%.

§ 4. [Wartość pieniężna norm wyżywienia]

Wartość pieniężna norm wyżywienia wynosi:

1) za normę SZ – 18 zł;

2) za normę LOT – 22 zł;

3) za normę DU – 7 zł;

4) za normę DS – 4 zł;

5) za normę SZ uzupełnioną o 7 zł – 25 zł;

6) za normę SZ uzupełnioną o 5 zł – 23 zł;

7) za normę SZ uzupełnioną o 3 zł – 21 zł.

§ 5. [Norma SZ w naturze]

Norma SZ w naturze przysługuje funkcjonariuszowi, który:

1) na podstawie decyzji kierownika jednostki organizacyjnej Straży Granicznej przebywa i jest zakwaterowany na terenie działania podległej mu jednostki lub przebywa na terenie działania tej jednostki z zakazem opuszczania miejsca służby trwającego ponad 12 godzin;

2) pełni służbę kandydacką;

3) uczestniczy jako słuchacz w kursach, szkoleniach, warsztatach, odprawach, naradach, konferencjach lub przedsięwzięciach o takim charakterze w ośrodkach szkolenia lub jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej oraz na praktykach w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej i komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej – połączonych z zakwaterowaniem za czas faktycznego przebywania w miejscu zakwaterowania;

4) bierze udział w działaniach, o których mowa w art. 76 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwanej dalej „ustawą”;

5) pełni całodobowo służbę, z wyłączeniem funkcjonariusza pełniącego tę służbę etatowo;

6) wchodzi w skład etatowych załóg jednostek pływających Straży Granicznej – w dniach pełnienia służby;

7) został skierowany do wykonywania zadań służbowych na jednostki pływające Straży Granicznej na czas powyżej 8 godzin;

8) został skierowany do wykonywania czynności służbowych poza miejscem stałego pełnienia służby w warunkach, w których przysługuje dieta na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia, jeżeli ta dieta nie została wypłacona;

9) bierze udział w uroczystym posiłku organizowanym w punkcie żywienia Straży Granicznej, w szczególności po zakończonym szkoleniu kwalifikowanym;

10) jest żywiony w punkcie żywienia Straży Granicznej, według normy, o której mowa w art. 76 ust. 8 ustawy, która przysługuje największej grupie funkcjonariuszy uprawnionych do wyżywienia w tym punkcie żywienia Straży Granicznej, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 11 pkt 3.

§ 6. [Norma LOT w naturze]

Norma LOT w naturze przysługuje funkcjonariuszowi, który wykonuje loty i pełni służbę w składzie personelu latającego lub pozostaje w gotowości do pełnienia dyżurów lotniczych, z wyłączeniem przypadku zawieszenia w lotach.

§ 7. [Norma DU w naturze]

Norma DU w naturze przysługuje funkcjonariuszowi, który wchodzi w skład lotniczego personelu technicznego, za czas pełnienia służby.

§ 8. [Norma DS w naturze]

1. Norma DS w naturze przysługuje funkcjonariuszowi, który bierze udział w akcjach przywracania porządku publicznego lub wykonuje czynności służbowe na rzecz innych formacji resortu spraw wewnętrznych w zasięgu terytorialnym oddziału Straży Granicznej właściwym dla miejsca pełnienia służby, w warunkach szczególnych, powodujących konieczność pełnienia służby połączonej ze znacznym wysiłkiem przez okres powyżej 10 godzin.

2. Norma DS nie przysługuje funkcjonariuszowi, który korzysta w tym czasie z całodziennego wyżywienia według normy SZ lub normy LOT.

§ 9. [Norma SZ uzupełniona o 7 zł]

Norma, o której mowa w § 4 pkt 5, przysługuje w naturze funkcjonariuszowi, który:

1) bierze udział w zawodach sportowych oraz przebywa na obozach kondycyjnych i zgrupowaniach szkoleniowych przed tymi zawodami;

2) wykonuje czynności pod wodą w charakterze płetwonurka;

3) uczestniczy w obozach i zgrupowaniach połączonych z dużym wysiłkiem fizycznym, jeśli obozy i zgrupowania dotyczą zabezpieczenia fizycznego czynności operacyjnorozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych.

§ 10. [Norma SZ uzupełniona o 5 zł]

Norma, o której mowa w § 4 pkt 6, przysługuje w naturze funkcjonariuszowi, który:

1) należy do pododdziału odwodowego i bierze bezpośredni udział w trwających ponad 8 godzin działaniach granicznych mających na celu zapewnienie porządku w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego lub w strefie nadgranicznej;

2) jest zaokrętowany na jednostce pływającej Straży Granicznej:

a) w czasie pobytu na wodach śródlądowych oraz na polskich obszarach morskich, z wyłączeniem wód portów,

b) w dniach pełnienia dyżurów w porcie.

§ 11. [Norma SZ uzupełniona o 3 zł]

Norma, o której mowa w § 4 pkt 7, przysługuje w naturze funkcjonariuszowi, który:

1) jest słuchaczem ośrodka szkolenia Straży Granicznej, w czasie zajęć terenowych wymagających zwiększonego wysiłku fizycznego w związku z praktycznym szkoleniem psów patrolowo-obronnych i tropiących;

2) bierze udział w działaniach, o których mowa w art. 76 ust. 2 pkt 3 ustawy;

3) uczestniczy w kursach, szkoleniach, warsztatach, odprawach, naradach, konferencjach lub przedsięwzięciach o takim charakterze trwających w sposób ciągły powyżej 8 godzin w jednostkach organizacyjnych i ośrodkach szkolenia Straży Granicznej, w których znajdują się punkty żywienia Straży Granicznej, z wyłączeniem słuchaczy ośrodków szkolenia Straży Granicznej;

4) bierze udział w działaniach granicznych oraz akcjach przywracania porządku publicznego lub wykonuje inne czynności służbowe na rzecz innych formacji resortu spraw wewnętrznych poza miejscem stałego pełnienia służby trwających w sposób ciągły powyżej 8 godzin;

5) jest funkcjonariuszem w służbie kandydackiej i bierze udział w działaniach, o których mowa w pkt 4 lub w art. 76 ust. 2 pkt 3 ustawy.

§ 12. [Wartość świadczenia pieniężnego w zamian za wyżywienie w naturze]

1. Wartość świadczenia pieniężnego w zamian za wyżywienie w naturze jest równa wartości pieniężnej norm wyżywienia, o której mowa w § 4.

2. Funkcjonariuszowi pełniącemu służbę na wolnym powietrzu przez co najmniej 4 godziny dziennie w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 marca przysługuje świadczenie pieniężne w kwocie 12 zł.

§ 13. [Podwyższenie wartości świadczenia pieniężnego]

Wartość świadczenia pieniężnego podwyższa się:

1) za normę SZ – o kwotę 18 zł w przypadku, o którym mowa w art. 76 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy;

2) za normę LOT – o kwotę 22 zł w przypadku, o którym mowa w art. 76 ust. 7 pkt 3 ustawy.

§ 14. [Wypłata świadczenia pieniężnego]

1. Świadczenie pieniężne wypłaca jednostka organizacyjna Straży Granicznej właściwa do zapewnienia funkcjonariuszowi wyżywienia w naturze lub właściwa ze względu na miejsce pełnienia służby przez uprawnionego funkcjonariusza.

2. Wypłata świadczenia pieniężnego w zamian za wyżywienie następuje raz w miesiącu z dołu, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym zaistniała okoliczność wypłaty świadczenia pieniężnego.

§ 15. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. M. Wąsik


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej wyżywienia oraz norm tego wyżywienia (Dz. U. poz. 783, z 2010 r. poz. 1011 oraz z 2019 r. poz. 2552) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie równoważnika pieniężnego otrzymywanego w zamian za wyżywienie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 775 oraz z 2019 r. poz. 2564), które tracą moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1610).

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA