REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2020 poz. 1877

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 20 października 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warsztatów terapii zajęciowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10b ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie warsztatów terapii zajęciowej]

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. poz. 587) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 13:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 4,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W warsztacie zatrudnia się psychologa oraz w zależności od potrzeb:

1) pielęgniarkę lub lekarza;

2) pracownika socjalnego;

3) instruktora zawodu;

4) inne osoby niezbędne do prawidłowego funkcjonowania warsztatu.”;

2) w § 19 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wynagrodzenia pracowników warsztatu, należnych od pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, a także składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – w przypadku ich ponoszenia;”;

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) wpłat podstawowych oraz wpłat dodatkowych do pracowniczych planów kapitałowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342), finansowanych przez warsztat;”.

§ 2. [Zmniejszenie wymiaru zajęć w warsztacie terapii zajęciowej]

1. W okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 ustalenie krótszego niż 35 godzin tygodniowo wymiaru zajęć w warsztacie terapii zajęciowej, o którym mowa w § 8 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, nie zmniejsza wysokości dofinansowania działalności tego warsztatu, począwszy od dnia 25 maja 2020 r.

2. W okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 przekroczenie terminów dopuszczalnej nieobecności uczestnika warsztatu na zajęciach, jeżeli zostało to określone w regulaminie warsztatu terapii zajęciowej, nie może stanowić podstawy do wykreślenia tego uczestnika z listy uczestników warsztatu terapii zajęciowej, począwszy od dnia 25 maja 2020 r.

§ 3. [Dofinansowania]

1. Dofinansowanie składek na Fundusz Solidarnościowy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, dotyczy składek od wynagrodzeń pracowników warsztatu terapii zajęciowej począwszy od wynagrodzeń za miesiąc styczeń 2019 r.

2. Dofinansowanie wpłat podstawowych oraz wpłat dodatkowych do pracowniczych planów kapitałowych, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1a rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, dotyczy wpłat począwszy od wynagrodzeń pracowników warsztatu terapii zajęciowej za miesiąc styczeń 2020 r.

3. Poniesienie, przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, kosztów związanych z dofinansowaniem składek na Fundusz Solidarnościowy, wpłat podstawowych oraz wpłat dodatkowych do pracowniczych planów kapitałowych, jako kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej, wydatkowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, nie wymaga dokonania korekt kwartalnych informacji, o których mowa w § 20 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, i rocznego sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych warsztatu, o którym mowa w § 21 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1.

4. Zmiana kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1 i 1a rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, wpływająca na zmianę podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na działalność tego warsztatu w 2020 r., wymaga sporządzenia przez strony aneksu do umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej: M. Maląg


1) Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1723).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-10-26
  • Data wejścia w życie: 2020-11-10
  • Data obowiązywania: 2020-11-10

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA