Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 10 marca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego1)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 57a ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 623) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego (Dz. U. poz. 2267 oraz z 2016 r. poz. 94) uchyla się § 5.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającą podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylającą dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom (Dz. Urz. UE L 13 z 17.01.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2016, str. 69, Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2019, str. 128 oraz Dz. Urz. UE L 324 z 13.12.2019, str. 80).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-09
  • Data wejścia w życie: 2021-04-24
  • Data obowiązywania: 2021-04-24

Dziennik Ustaw