Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305, 1610, 2112 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11 i 464) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz. U. poz. 175, z późn. zm.2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. Badanie psychologiczne, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, przeprowadza się w podmiocie leczniczym Straży Granicznej właściwym dla jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, do której kandydat ubiega się o przyjęcie do służby, albo w komórce organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej właściwej w sprawie koordynacji badań psychologicznych kandydatów do służby w Straży Granicznej.";

2) w § 20a dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Wyniki badania psychofizjologicznego oraz badania psychologicznego, których okres ważności upływa w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, zachowują ważność do 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. poz. 564 i 1319, z 2008 r. poz. 937, z 2011 r. poz. 208, z 2014 r. poz. 51, z 2017 r. poz. 335, z 2018 r. poz. 679 oraz z 2020 r. poz. 1214.

Dziennik Ustaw