Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 15 lipca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji służbowych pracowników urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 338 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 i 784) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji służbowych pracowników urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie]

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów legitymacji służbowych pracowników urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (Dz. U. z 2020 r. poz. 351) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Ważność dotychczasowych legitymacji]

Legitymacje służbowe pracowników urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, wydane na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność do dnia zastąpienia ich legitymacjami zgodnymi ze wzorem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

Załącznik 1. [WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ PRACOWNIKA URZĘDU ZAPEWNIAJĄCEGO OBSŁUGĘ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW GOSPODARKI WODNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 15 lipca 2021 r. (poz. 1369)

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ PRACOWNIKA URZĘDU ZAPEWNIAJĄCEGO OBSŁUGĘ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW GOSPODARKI WODNEJ

Opis:

Legitymacja służbowa ma formę 4-stronicowego tekturowego dokumentu o wymiarach 105 x 74 mm, gramaturze 200, posiada kolor biały, miękką zalaminowaną okładkę.

Strona zewnętrzna:

1. Logo Ministerstwa Infrastruktury.

2. Napis "RZECZPOSPOLITA POLSKA" pisany wielkimi literami, czcionką 14.

3. Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Napis "LEGITYMACJA SŁUŻBOWA" pisany wielkimi literami, czcionką 11.

5. Napis "MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY" pisany wielkimi literami, czcionką 12.

Strona wewnętrzna:

1. Miejsce na zdjęcie posiadacza legitymacji o wymiarach 45 mm x 35 mm.

2. Napis "(pieczątka okrągła)" pisany małymi literami, czcionką 9.

3. Napis "(podpis posiadacza legitymacji)" pisany małymi literami, czcionką 9.

4. Napis "MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY" pisany wielkimi literami, czcionką 11.

5. Napis "LEGITYMACJA NR ...../......." pisany wielkimi literami, czcionką 11.

6. Napis "(nazwisko, imię)" pisany małymi literami, czcionką 9.

7. Napis "(stanowisko służbowe)" pisany małymi literami, czcionką 9.

8. Napis "(data i miejsce wystawienia)" pisany małymi literami, czcionką 9.

Dziennik Ustaw