REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 1485

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 10 sierpnia 2021 r.

w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 47 ust. 1 i art. 48a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Nakazy związane z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwach położonych na terytorium RP]

1. W związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwach położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) nakazuje się:

a) utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,

b) zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych,

c) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość - nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego,

d) karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych,

e) prowadzenie rejestru wjeżdżających na teren gospodarstwa środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu art. 3 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.3)), zwanych dalej „produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego”, oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,

f) sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,

g) wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,

h) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,

i) używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonych wyłącznie do wykonywania tych czynności,

j) bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,

k) uniemożliwienie osobom postronnym wchodzenia do budynków, w których są utrzymywane świnie,

l) wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni;

2) zakazuje się:

a) karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszarów wymienionych w ust. 7 części II załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. Urz. UE L 129 z 15.04.2021, str. 1, z późn. zm.4)), zwanych dalej „obszarami objętymi ograniczeniami II”, oraz wymienionych w ust. 5 części III załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, zwanych dalej „obszarami objętymi ograniczeniami III”, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom,

b) wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszarów objętych ograniczeniami II i obszarów objętych ograniczeniami III, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem,

c) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń,

d) wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 lit. a nie stosuje się w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym.

3. W przypadku gdy świnie lub utrzymywane w warunkach fermowych dziki lub świniodziki są utrzymywane w gospodarstwie w systemie otwartym:

1) wybieg zabezpiecza się podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem;

2) każdy wjazd i każde wejście na wybieg oraz wyjazd i wyjście z wybiegu zabezpiecza się matą dezynfekcyjną, stale utrzymywaną w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego, której szerokość nie powinna być mniejsza niż:

a) szerokość danego wejścia i wyjścia, a długość - nie mniejsza niż 1 m oraz

b) szerokość wjazdów i wyjazdów, a długość - nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego na ten wybieg lub wyjeżdżającego z tego wybiegu.

§ 2. [Maty dezynfekcyjne]

1. Na obszarach wymienionych w ust. 7 części I załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, zwanych dalej „obszarami objętymi ograniczeniami I”, obszarach objętych ograniczeniami II i obszarach objętych ograniczeniami III nakazuje się wyłożenie mat dezynfekcyjnych odpowiednio przed:

1) wejściami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjściami z tego gospodarstwa,

2) wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjazdami z tego gospodarstwa

- a także stałe utrzymywanie wyłożonych mat w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego.

2. Na obszarach objętych ograniczeniami II i obszarach objętych ograniczeniami III nakazuje się ponadto:

1) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed:

a) wjazdami i wejściami do miejsc przeznaczonych do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń oraz miejsc przeznaczonych na targi, w których są gromadzone świnie przed przemieszczeniem do rzeźni lub do przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy w rozumieniu art. 2 lit. l rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (Dz. Urz. UE L 303 z 18.11.2009, str. 1, z późn. zm.5)), zwany dalej „podmiotem gospodarczym”,

b) wyjazdami i wyjściami z miejsc, o których mowa w lit. a

- a także stałe utrzymywanie wyłożonych mat w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego;

2) stosowanie przez osoby mające kontakt ze świniami w miejscach przeznaczonych do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub w miejscach przeznaczonych na targi, w których są gromadzone świnie przed przemieszczeniem do rzeźni lub do przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym odkażanie rąk i obuwia.

3. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się, jeżeli przed wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjazdami z tego gospodarstwa znajdują się niecki dezynfekcyjne utrzymywane w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego lub są stosowane urządzenia zapewniające skuteczną dezynfekcję.

4. Maty, o których mowa w ust. 1, powinny spełniać wymagania, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2.

§ 3. [Ograniczenia w przeprowadzaniu uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek własny]

1. Zakazuje się przeprowadzania uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek własny w gospodarstwach położonych na obszarach objętych ograniczeniami I, obszarach objętych ograniczeniami II i obszarach objętych ograniczeniami III.

2. Dopuszcza się przeprowadzanie uboju świń utrzymywanych w gospodarstwie położonym na obszarach objętych ograniczeniami I, obszarach objętych ograniczeniami II i obszarach objętych ograniczeniami III w celu produkcji mięsa na użytek własny, pod warunkiem że:

1) świnie te były utrzymywane w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem;

2) świnie te zostaną poddane badaniu przedubojowemu świń przeprowadzonemu w sposób określony w art. 11 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/627 z dnia 15 marca 2019 r. ustanawiającego jednolite praktyczne rozwiązania dotyczące przeprowadzania kontroli urzędowych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 oraz zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do kontroli urzędowych (Dz. Urz. UE L 131 z 17.05.2019, str. 51, z późn. zm.6));

3) mięso pozyskane w wyniku uboju tych świń zostanie poddane badaniu poubojowemu w sposób określony w przepisach w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

3. Próbki do badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń pobiera się przy przeprowadzaniu badania przedubojowego świń lub badania poubojowego mięsa z tych świń, w przypadku gdy ubój świń jest dokonywany w gospodarstwie położonym na:

1) obszarach objętych ograniczeniami III;

2) obszarach objętych ograniczeniami I i obszarach objętych ograniczeniami II, jeżeli istnieje podejrzenie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń.

§ 4. [Dodatkowe zakazy na obszarach objętych ograniczeniami II i III]

1. Na obszarach objętych ograniczeniami II i obszarach objętych ograniczeniami III zakazuje się ponadto:

1) organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt z udziałem świń;

2) prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub pośrednictwa w obrocie świniami, z wyłączeniem pośrednictwa bez wykorzystania obiektów budowlanych lub innych miejsc, będących w posiadaniu podmiotu prowadzącego taką działalność;

3) dokarmiania dzików.

2. Na obszarach objętych ograniczeniami III zakazuje się ponadto polowań zbiorowych z udziałem psów.

3. Na obszarach objętych ograniczeniami II i obszarach objętych ograniczeniami III powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na położenie obwodu łowieckiego, a w przypadku gdy obwód łowiecki jest położony na obszarze więcej niż jednego powiatu - właściwy ze względu na położenie największej części tego obwodu, może zakazać:

1) odłowów zwierząt łownych lub

2) polowań na zwierzęta łowne, lub

3) polowań indywidualnych na zwierzęta łowne, lub

4) polowań zbiorowych na zwierzęta łowne bez udziału psów lub z udziałem psów, lub

5) polowań zbiorowych na zwierzęta łowne bez naganki lub z naganką

- jeżeli po przeprowadzeniu analizy ryzyka stwierdzi, że odłowy zwierząt łownych, polowania na zwierzęta łowne, polowania indywidualne na zwierzęta łowne, polowania zbiorowe na zwierzęta łowne bez udziału psów lub z udziałem psów lub polowania zbiorowe na zwierzęta łowne bez naganki lub z naganką powodują zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa afrykańskiego pomoru świń.

§ 5. [Reguły przemieszczania świń na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III]

1. Do przemieszczania świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami I, obszarach objętych ograniczeniami II i obszarach objętych ograniczeniami III poza te obszary lub na tych obszarach używa się środków transportu, które spełniają wymagania określone w art. 17 lit. a rozporządzenia wykonawczego Komisji 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, zwanego dalej „rozporządzeniem 2021/605”.

2. Nakazuje się oczyszczanie i odkażanie, a w razie potrzeby - także dezynsekcję środków transportu po każdym przemieszczeniu świń, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z art. 17 lit. b rozporządzenia 2021/605.

3. Dokument potwierdzający przeprowadzenie oczyszczenia i odkażenia środka transportu, o którym mowa w ust. 1, jest przechowywany przez podmiot, który dokonał przemieszczenia określonego w tym przepisie, przez 3 lata od dnia zakończenia tego przemieszczenia.

4. Dokument potwierdzający przeprowadzenie oczyszczenia i odkażenia środka transportu po ostatnim przemieszczeniu świń albo jego kopia są przewożone w tym środku transportu i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii.

§ 6. [Zakaz z art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2021/605]

1. Wprowadza się zakaz, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2021/605.

2. Zakazu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2021/605, nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w art. 9 ust. 2 rozporządzenia 2021/605.

§ 7. [Zasady działania na obszarach objętych objętych ograniczeniami II i III]

1. Na obszarach objętych ograniczeniami II i obszarach objętych ograniczeniami III świnie przemieszcza się bezpośrednio do gospodarstwa, rzeźni lub przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce pochodzenia świń.

2. Na obszarach objętych ograniczeniami II i obszarach objętych ograniczeniami III świnie można przemieścić do rzeźni lub przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy również po uprzednim ich zgromadzeniu w miejscu przeznaczonym do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub w miejscu przeznaczonym na targ, położonych na obszarach objętych ograniczeniami II i obszarach objętych ograniczeniami III:

1) po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce pochodzenia świń na takie ich przemieszczenie;

2) jeżeli w tych miejscach nie znajdują się jednocześnie zwierzęta inne niż świnie.

3. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, na przemieszczenie świń do gospodarstwa wydaje się po uzyskaniu zgody powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce przeznaczenia świń.

4. Posiadacz świń, który zamierza przemieścić te świnie do rzeźni lub przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy po uprzednim ich zgromadzeniu w miejscu przeznaczonym do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub w miejscu przeznaczonym na targ, położonych na obszarach objętych ograniczeniami II i obszarach objętych ograniczeniami III, we wniosku o wydanie pozwolenia, o którym mowa w ust. 2, wskazuje maksymalną liczbę świń, które zamierza przemieścić, oraz położenie miejsca przeznaczenia świń.

5. W pozwoleniu, o którym mowa w ust. 2, powiatowy lekarz weterynarii określa maksymalną liczbę świń, które mogą zostać przemieszczone do rzeźni lub przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy po uprzednim ich zgromadzeniu w miejscu przeznaczonym do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub w miejscu przeznaczonym na targ, położonych na obszarach objętych ograniczeniami II i obszarach objętych ograniczeniami III, oraz położenie miejsca przeznaczenia świń.

6. Świnie wprowadza się do miejsca przeznaczonego do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub do miejsca przeznaczonego na targ, położonych na obszarach objętych ograniczeniami II i obszarach objętych ograniczeniami III, po okazaniu pozwolenia, o którym mowa w ust. 2, urzędowemu lekarzowi weterynarii obecnemu przy wprowadzaniu tych świń.

7. W świadectwie zdrowia, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2, urzędowy lekarz weterynarii, o którym mowa w ust. 6, umieszcza adnotację o przemieszczeniu świń po uprzednim ich zgromadzeniu w miejscu przeznaczonym do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub w miejscu przeznaczonym na targ, położonych na obszarach objętych ograniczeniami II i obszarach objętych ograniczeniami III.

8. Świnie zgromadzone w miejscu przeznaczonym do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub w miejscu przeznaczonym na targ, położonych na obszarach objętych ograniczeniami II i obszarach objętych ograniczeniami III, przemieszcza się bezpośrednio do rzeźni lub przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy.

9. W przypadku przemieszczania świń spoza obszarów objętych ograniczeniami II i obszarów objętych ograniczeniami III do gospodarstwa położonego na takich obszarach świnie te przemieszcza się wyłącznie po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce przeznaczenia świń.

10. Po wydaniu pozwoleń, o których mowa w ust. 1 i 2, na przemieszczanie świń do rzeźni lub przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy, położonych na obszarach objętych ograniczeniami II i obszarach objętych ograniczeniami III, powiatowy lekarz weterynarii niezwłocznie informuje o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce przeznaczenia świń.

11. Pozwolenia, o których mowa w ust. 1, 2 i 9, oraz zgodę, o której mowa w ust. 3, wydaje się po przeprowadzeniu analizy ryzyka, która wykaże, że przemieszczanie świń nie spowoduje zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa afrykańskiego pomoru świń.

§ 8. [Świadectwo zdrowia dla świń]

1. Nakazuje się zaopatrywanie świń przemieszczanych do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii na podstawie badania klinicznego świń przeprowadzonego nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem tych świń, które zawiera:

1) dane identyfikacyjne wystawiającego świadectwo;

2) numer świadectwa;

3) liczbę przemieszczanych świń;

4) numery identyfikacyjne świń;

5) wskazanie miejsca pochodzenia świń;

6) wskazanie miejsca przeznaczenia świń;

7) określenie środka transportu świń oraz jego numer rejestracyjny;

8) poświadczenie spełniania przez świnie wymagań zdrowotnych określonych w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

9) datę wystawienia oraz pieczęć i podpis urzędowego lekarza weterynarii.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy przemieszczane świnie zostały zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń (Dz. U. poz. 270).

3. Świadectwa, o których mowa w ust. 1 i 2, zawierają również poświadczenia zgodności, o których mowa w art. 18 rozporządzenia 2021/605.

§ 9. [Zakaz z art. 11 ust. 1 rozporządzenia 2021/605]

1. Wprowadza się zakaz, o którym mowa w art. 11 ust. 1 rozporządzenia 2021/605.

2. Zakazu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 rozporządzenia 2021/605, nie stosuje się w przypadkach określonych w art. 11 ust. 2, art. 33, art. 34 ust. 1 i 2 oraz art. 35 rozporządzenia 2021/605.

3. Właściwym organem do podjęcia decyzji, o której mowa w art. 33 ust. 3 i art. 34 ust. 4 rozporządzenia 2021/605, jest powiatowy lekarz weterynarii, z tym że plombę, o której mowa w tych przepisach, zdejmuje w zakładzie przeznaczenia urzędowy lekarz weterynarii.

§ 10. [Zakaz z art. 10 rozporządzenia 2021/605]

1. Wprowadza się zakaz, o którym mowa w art. 10 rozporządzenia 2021/605.

2. Zakazu, o którym mowa w art. 10 rozporządzenia 2021/605, nie stosuje się w przypadkach określonych w art. 31 i art. 32 ust. 1 rozporządzenia 2021/605.

§ 11. [Zakaz z art. 12 ust.1 rozporządzenia 2021/605]

1. Wprowadza się zakaz, o którym mowa w art. 12 ust. 1 rozporządzenia 2021/605.

2. Zakazu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 rozporządzenia 2021/605, nie stosuje się w przypadku określonym w art. 12 ust. 2 rozporządzenia 2021/605.

§ 12. [Zakaz z art. 45 rozporządzenia 2021/605]

1. Wprowadza się zakaz, o którym mowa w art. 45 rozporządzenia 2021/605.

2. Każdy dzik odstrzelony na obszarach objętych ograniczeniami I, obszarach objętych ograniczeniami II i obszarach objętych ograniczeniami III jest niezwłocznie dostarczany wraz ze wszystkimi częściami ciała, w tym z narządami wewnętrznymi, do położonego na tym samym obszarze:

1) punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny lub

2) innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze lub skóry dzików.

3. Tusze, wszystkie części ciała oraz skóry dzików odstrzelonych na obszarach objętych ograniczeniami I, obszarach objętych ograniczeniami II i obszarach objętych ograniczeniami III mogą opuścić punkty i zakłady, o których mowa w ust. 2, wyłącznie po uzyskaniu ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń.

4. W punktach i zakładach, o których mowa w ust. 2, tusze, części ciała i skóry dzików przechowuje się w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz, części ciała i skór dzików z surowcami lub innymi przedmiotami, które mogą spowodować rozprzestrzenianie się wirusa afrykańskiego pomoru świń.

§ 13. [Zakaz z art. 46 rozporządzenia 2021/605]

1. Wprowadza się zakaz, o którym mowa w art. 46 rozporządzenia 2021/605.

2. Zakazu, o którym mowa w art. 46 rozporządzenia 2021/605, nie stosuje się w przypadkach określonych w art. 48, art. 49 i art. 51 rozporządzenia 2021/605.

§ 14. [Obowiązek znakowania]

1. Nakazuje się znakowanie:

1) świeżego mięsa i produktów mięsnych, w tym osłonek pozyskanych od świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami III, w sposób określony w art. 40 lit. d ppkt (ii) rozporządzenia 2021/605,

2) świeżego mięsa i produktów mięsnych, w tym osłonek pozyskanych od świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami II, w sposób określony w art. 38 ust. 1 i ust. 2 lit. b ppkt (ii) rozporządzenia 2021/605,

3) świeżego mięsa i produktów mięsnych pochodzących z dzików przemieszczanych na obszarze objętym ograniczeniami I lub poza ten obszar z zakładu wyznaczonego zgodnie z art. 41 ust. 1 rozporządzenia 2021/605 w sposób określony w art. 49 ust. 1 lit. c ppkt (iii) tiret pierwsze rozporządzenia 2021/605

- specjalnym znakiem weterynaryjnym.

2. Znak, o którym mowa w ust. 1, ma kształt koła i zawiera:

1) w górnej części - litery „PL”;

2) w środku - weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu;

3) w dolnej części - litery „IW”.

3. Znak, o którym mowa w ust. 1, jest nanoszony zgodnie z:

1) art. 48 ust. 1, 2 i 4 oraz ust. 2 i 3 załącznika II rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/627 z dnia 15 marca 2019 r. ustanawiającego jednolite praktyczne rozwiązania dotyczące przeprowadzania kontroli urzędowych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 oraz zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do kontroli urzędowych, a jego średnica wynosi 6 cm albo

2) ust. 1, 2, 5 i 9-14 sekcji I załącznika II rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.7) - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14).

§ 15. [Nakaz znakowania świeżego mięsa i produktów mięsnych]

1. Nakazuje się znakowanie świeżego mięsa i produktów mięsnych, w tym osłonek pozyskanych od świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami II i obszarach objętych ograniczeniami III, których wysyłanie z tych obszarów jest zakazane zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia 2021/605, specjalnym znakiem weterynaryjnym.

2. Znak, o którym mowa w ust. 1, ma kształt pięciokąta i zawiera:

1) w górnej części - litery „PL”;

2) w środku - weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu;

3) w dolnej części - litery „IW”.

3. Znak, o którym mowa w ust. 1, jest nanoszony zgodnie z:

1) art. 48 ust. 1, 2 i 4 oraz ust. 2 i 3 załącznika II rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/627 z dnia 15 marca 2019 r. ustanawiającego jednolite praktyczne rozwiązania dotyczące przeprowadzania kontroli urzędowych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 oraz zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do kontroli urzędowych albo

2) ust. 1, 2, 5 i 9-14 sekcji I załącznika II rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.

§ 16. [Zadania powiatowego lekarza weterynarii]

1. Powiatowy lekarz weterynarii pobiera próbki do badań w kierunku afrykańskiego pomoru świń:

1) z każdego dzika padłego lub odstrzelonego na obszarach objętych ograniczeniami I, obszarach objętych ograniczeniami II i obszarach objętych ograniczeniami III lub dostarczonego do punktów lub zakładów, o których mowa w § 12 ust. 2, położonych na tych obszarach;

2) w gospodarstwach położonych na obszarach objętych ograniczeniami I, obszarach objętych ograniczeniami II i obszarach objętych ograniczeniami III od świń chorych lub ze świń padłych, u których w wyniku przeprowadzonego badania klinicznego nie można wykluczyć afrykańskiego pomoru świń.

2. Posiadacz świń informuje urzędowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia świni w gospodarstwie położonym na obszarach objętych ograniczeniami I, obszarach objętych ograniczeniami II i obszarach objętych ograniczeniami III.

§ 17. [Zadania Głównego Lekarza Weterynarii]

Główny Lekarz Weterynarii wykonuje zadania lub czynności właściwego organu państwa członkowskiego określone w art. 25 ust. 2 lit. d pkt (ii), art. 25 ust. 3, art. 26 ust. 1, art. 32 ust. 2 i art. 41 ust. 3 rozporządzenia 2021/605.

§ 18. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 290, 328 i 360 oraz z 2019 r. poz. 90 i 1558).

§ 19. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: G. Puda


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. z 2021 r. poz. 942).

2) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. Urz. UE L 129 z 15.04.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 131 z 16.04.2021, str. 137 oraz Dz. Urz. UE L 143 z 27.04.2021, str. 12).

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 276 z 20.10.2010, str. 33, Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 86, Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 170 z 25.06.2019, str. 1.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 131 z 16.04.2021, str. 137 oraz Dz. Urz. UE L 143 z 27.04.2021, str. 12.

5) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 122 z 17.05.2018, str. 11.

6) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 427 z 17.12.2020, str. 1.

7) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2005, str. 27 i 83, Dz. Urz. UE L 320 z 18.11.2006, str. 1, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 1, Dz. Urz. UE L 281 z 25.10.2007, str. 8, Dz. Urz. UE L 277 z 18.10.2008, str. 8, Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2009, str. 109, Dz. Urz. UE L 178 z 09.07.2009, str. 25, Dz. Urz. UE L 314 z 01.12.2009, str. 8, Dz. Urz. UE L 159 z 25.06.2010, str. 18, Dz. Urz. UE L 46 z 19.02.2011, str. 14, Dz. Urz. UE L 327 z 09.12.2011, str. 39, Dz. Urz. UE L 8 z 12.01.2012, str. 29, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 160 z 12.06.2013, str. 15, Dz. Urz. UE L 220 z 17.08.2013, str. 14, Dz. Urz. UE L 69 z 08.03.2014, str. 95, Dz. Urz. UE L 175 z 14.06.2014, str. 6, Dz. Urz. UE L 307 z 28.10.2014, str. 28, Dz. Urz. UE L 67 z 12.03.2016, str. 22, Dz. Urz. UE L 144 z 07.06.2017, str. 37, Dz. Urz. UE L 285 z 31.10.2017, str. 3 i 10, Dz. Urz. UE L 239 z 24.09.2018, str. 41, Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 241 oraz Dz. Urz. UE L 434 z 23.12.2020, str. 10.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-08-16
  • Data wejścia w życie: 2021-08-31
  • Data obowiązywania: 2023-05-10
  • Dokument traci ważność: 2024-05-22

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA