REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 866

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 8 maja 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 47 ust. 1 i art. 48a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 oraz z 2022 r. poz. 1570) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 1485) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1 w pkt 1 lit. l otrzymuje brzmienie:

„l) monitorowanie i zwalczanie gryzoni;",

b) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Przepisów ust. 1 pkt 1 lit. e-h oraz j-l nie stosuje się w przypadku utrzymywania w gospodarstwie świń wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny.

5. Odstępstwa, o których mowa w ust. 4, stosuje się w przypadku gospodarstw utrzymujących świnie wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny zlokalizowanych poza obszarami wymienionymi w ust. 7 części I załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, zwanymi dalej „obszarami objętymi ograniczeniami I", obszarami objętymi ograniczeniami II i obszarami objętymi ograniczeniami III, mimo przemieszczania świń z takich gospodarstw do gospodarstw utrzymujących świnie wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny położonych na terenie tej samej lub sąsiedniej gminy.";

2) w § 2:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Na obszarach objętych ograniczeniami I, obszarach objętych ograniczeniami II i obszarach objętych ograniczeniami III nakazuje się wyłożenie mat dezynfekcyjnych odpowiednio przed:",

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Przepisów ust. 1 nie stosuje się w przypadku utrzymywania w gospodarstwie świń wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny.";

3) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Próbki do badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń pobiera się przy przeprowadzaniu badania przedubojowego świń lub badania poubojowego mięsa z tych świń, w przypadku gdy ubój świń jest dokonywany w gospodarstwie położonym na obszarach objętych ograniczeniami I, obszarach objętych ograniczeniami II i obszarach objętych ograniczeniami III, jeżeli istnieje podejrzenie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: R. Telus


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 716).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-05-09
  • Data wejścia w życie: 2023-05-10
  • Data obowiązywania: 2023-05-10

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA