Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2173

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 22 listopada 2021 r.

w sprawie sposobu zamieszczania oraz przetwarzania danych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1909) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa sposób zamieszczania danych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, zwanym dalej "Rejestrem", sposób przetwarzania i ujawniania danych zawartych w Rejestrze, a także tryb i sposób przetwarzania oraz przekazywania danych zgromadzonych w Rejestrze do badań naukowych oraz do celów statystycznych.

§ 2. [Dane, o których mowa w art. 5 i art. 6 ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych]

1. Dane, o których mowa w art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, zwanej dalej "ustawą", są zamieszczane w Rejestrze automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący postępowanie sądowe, zwany dalej "Systemem teleinformatycznym", jednocześnie z dokonaniem obwieszczenia albo dokonaniem innej czynności, z którą ustawa wiąże skutek ujawnienia w Rejestrze.

2. Dane, o których mowa w art. 7 i art. 8 ustawy, zamieszcza, zmienia lub usuwa w Rejestrze uprawniony organ z wykorzystaniem Systemu teleinformatycznego lub bezpośrednio przez system teleinformatyczny organu uprawnionego do zamieszczania tych danych.

§ 3. [Możliwość zapoznania się z danymi ujawnionymi w Rejestrze]

1. W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości można zapoznać się z danymi ujawnionymi w Rejestrze.

2. Kryterium wyszukiwania danych ujawnionych w Rejestrze, o których mowa w art. 5-7 ustawy, w odniesieniu do osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, jest numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo sygnatura akt sprawy.

3. Kryterium wyszukiwania danych ujawnionych w Rejestrze, o których mowa w art. 5-7 ustawy, w odniesieniu do osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą, jest imię i nazwisko, firma, numer PESEL, NIP albo sygnatura akt sprawy.

4. Kryterium wyszukiwania danych ujawnionych w Rejestrze, o których mowa w art. 5-7 ustawy, w odniesieniu do podmiotów niebędących osobami fizycznymi jest nazwa lub firma, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), NIP albo sygnatura akt sprawy.

5. Kryterium wyszukiwania danych ujawnionych w Rejestrze, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 23 ustawy, są kryteria wymienione w ust. 2, 3 albo 4 oraz typ składnika masy upadłości, część opisu bądź nazwy składnika masy upadłości, wartość oszacowania, status składnika masy upadłości, numer składnika masy upadłości ze spisu inwentarza, a także wskazanie podmiotu pełniącego funkcję syndyka masy upadłości.

6. Kryterium wyszukiwania danych ujawnionych w Rejestrze, o których mowa w art. 8 ustawy, jest numer PESEL.

7. W przypadku braku numeru PESEL kryterium wyszukiwania jest numer paszportu i oznaczenie państwa wystawiającego paszport albo numer karty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej albo zagraniczny numer identyfikacji lub identyfikacji podatkowej.

8. W przypadku braku numeru KRS kryterium wyszukiwania jest numer w zagranicznym rejestrze albo zagraniczny numer identyfikacji lub identyfikacji podatkowej.

§ 4. [Sposób dokonywania obwieszczeń]

Obwieszczeń w Rejestrze dokonuje się za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego.

§ 5. [Przekazanie danych do celów statystycznych]

1. Dane, których ujawniania zaprzestano, przekazuje się do celów statystycznych komórce organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości, która wykonuje zadania z zakresu statystyki publicznej związane z działalnością Ministra Sprawiedliwości w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 955 i 1641).

2. Dane są przekazywane do opracowania komórce organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, po dokonaniu kontroli kompletności i jakości danych, w postaci dokumentu elektronicznego zapisanego na elektronicznym nośniku danych.

§ 6. [Przekazanie danych do badań naukowych]

1. Minister Sprawiedliwości przekazuje dane, których ujawniania zaprzestano, do badań naukowych – na wniosek, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

2. Wniosek o przekazanie danych do badań naukowych zawiera:

1) zwięzły opis celów badawczych oraz programu badań;

2) zakres żądanych danych wraz z uzasadnieniem;

3) informacje umożliwiające wyszukanie żądanych danych w zbiorze.

3. Odmowa udostępnienia danych, o których mowa w ust. 1, wymaga uzasadnienia.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-11-29
  • Data wejścia w życie: 2021-12-01
  • Data obowiązywania: 2021-12-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw