Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2177

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 29 listopada 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 i 2120) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, z późn. zm.1) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w § 2 w ust. 1, w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 18, w § 9 w ust. 3a we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 5a, w ust. 6b we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 7b, w ust. 10 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 15 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 16a, w ust. 19c we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 19d we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 20a we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 20b we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 22a we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 23a we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 26a, w ust. 27a we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 31e we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 34c-34e, w ust. 35c, w ust. 35d, w ust. 37 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 38b i w ust. 38c we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 10 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 4a i w ust. 6b, w § 15 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 16 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 18 w ust. 1, w § 21 w ust. 1, w § 23 w ust. 1, w § 24 w ust. 2a we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 25 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 2 i w ust. 3 oraz w § 26 w ust. 1b we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 3, w ust. 10b we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 13 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 15 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "30 listopada 2021 r." zastępuje się wyrazami "17 grudnia 2021 r.";

2) w § 2 w ust. 2 w pkt 2 wyrazy "10 dni" zastępuje się wyrazami "14 dni";

3) w § 3:

a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Okres realizacji obowiązku odbycia kwarantanny, o którym mowa w § 2 ust. 2, 18 i 23, w odniesieniu do osoby, która rozpoczęła podróż z terytorium Republiki Botswany, Królestwa Eswatini, Lesotho, Republiki Mozambiku, Republiki Namibii, Republiki Południowej Afryki albo Republiki Zimbabwe, wynosi 14 dni. Przepisu ust. 4 nie stosuje się.",

b) w ust. 5:

- wyrazy "7 dni" zastępuje się wyrazami "8 dni",

- wyrazy "testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2" zastępuje się wyrazami "molekularnego testu diagnostycznego RT-PCR";

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Obowiązku odbycia kwarantanny, o której mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, nie stosuje się wobec osoby, która zakończyła hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach domowych, z powodu stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, a także osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19, która posiada unijne cyfrowe zaświadczenie COVID lub zaświadczenie o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawane za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19.";

5) w § 9:

a) użyte w ust. 3a w części wspólnej, w ust. 6b w pkt 1, w ust. 20b w pkt 1, w ust. 22a w części wspólnej, w ust. 23a w pkt 1, w ust. 34c-34e, w ust. 38b i w ust. 38c w pkt 1 wyrazy "10 m2 " zastępuje się wyrazami "15 m2 ",

b) użyte w ust. 5a i w ust. 35c wyrazy "150 osób" zastępuje się wyrazami "100 osób",

c) użyte w ust. 7b, w ust. 16a, w ust. 19c w pkt 1, w ust. 19d w pkt 1, w ust. 20a w pkt 1, w ust. 20b w pkt 1, w ust. 26a, w ust. 27a w pkt 1, w ust. 31e w pkt 8 i w ust. 35d wyrazy "75%" zastępuje się wyrazami "50%",

d) w ust. 31e w pkt 9 wyrazy "500 osób" zastępuje się wyrazami "250 osób";

6) użyte w § 10 w ust. 4a i ust. 6b wyrazy "10 m2 " zastępuje się wyrazami "15 m2 "; 7) w § 26:

a) w ust. 1b w pkt 1 wyraz "150" zastępuje się wyrazem "100",

b) w ust. 10b w pkt 1 wyrazy "75%" zastępuje się wyrazami "50%",

c) w ust. 15 w pkt 3 wyrazy "150 osób" zastępuje się wyrazami "100 osób".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2021 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, 3, 5-7, które wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2021 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 879, 905, 957, 1013, 1054, 1116, 1125, 1145, 1262, 1583, 1754, 1878 i 1967.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-11-29
  • Data wejścia w życie: 2021-11-30
  • Data obowiązywania: 2021-11-30

Dziennik Ustaw