Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2212

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 22 listopada 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2137) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 759 i 1021, z 2019 r. poz. 760, z 2020 r. poz. 839 oraz z 2021 r. poz. 389) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 14 w ust. 1 w pkt 8 wyraz "trzeci" zastępuje się wyrazem "piąty";

2) w § 19:

a) w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - w przypadku gdy w związku z realizacją biznesplanu jest wymagane uzyskanie takiej decyzji zgodnie z przepisami o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.",

b) w ust. 3 po wyrazach "§ 20 ust. 3" dodaje się wyrazy "i 3a";

3) w § 20 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Do wniosku o płatność, o którym mowa w ust. 1, dołącza się również kopię ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku gdy w związku z realizacją biznesplanu jest wymagane uzyskanie takiej decyzji.";

4) w § 21 w ust. 1 w zdaniu pierwszym po wyrazach "§ 20 ust. 3" dodaje się wyrazy "i 3a";

5) w § 24:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w § 22 pkt 4 lit. a, nie odmawia się wypłaty drugiej raty pomocy, jeżeli w roku określonym w § 6 ust. 5 struktura produkcji w gospodarstwie beneficjenta pozwala zachować spójność operacji, w tym w zakresie inwestycji w środki trwałe, oraz osiągnąć wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa co najmniej o 10% w stosunku do wyjściowej wielkości ekonomicznej gospodarstwa.",

b) w ust. 4 uchyla się pkt 1.

§ 2. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

Do przyznawania pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanej dalej "pomocą finansową", w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi na podstawie wniosków o przyznanie tej pomocy złożonych w naborze wniosków przeprowadzonym:

1) w 2021 r. i niezakończonymi decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem;

2) przed 2021 r. i niezakończonymi decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

Do wypłaty pierwszej raty pomocy finansowej w odniesieniu do beneficjenta, któremu przyznano tę pomoc w związku ze złożeniem przez niego wniosku o jej przyznanie w naborze wniosków przeprowadzonym przed 2021 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 4. [Przepisy stosowane do wypłaty drugiej raty pomocy finansowej]

Do wypłaty drugiej raty pomocy finansowej w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi wypłatą drugiej raty pomocy finansowej albo ostateczną decyzją o odmowie wypłaty drugiej raty pomocy finansowej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 5. [Przepisy stosowane do zwrotu pierwszej raty pomocy finansowej]

Do zwrotu pierwszej raty pomocy finansowej w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 6. [Zmiana lub uchylenie decyzji]

1. W przypadku gdy na skutek niespełnienia warunku, o którym mowa w § 22 pkt 4 lit. a rozporządzenia zmienianego w § 1, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia została wydana decyzja:

1) o odmowie wypłaty drugiej raty pomocy finansowej, organ, który wydał w tej sprawie decyzję w ostatniej instancji, uchyla tę decyzję, jeżeli są spełnione warunki określone w § 24 ust. 2a rozporządzenia zmienianego w § 1, chyba że uchylenie tej decyzji jest niezasadne ze względu na to, że zachodzą inne przesłanki odmowy wypłaty drugiej raty pomocy finansowej;

2) o ustaleniu nienależnie pobranej kwoty pierwszej raty pomocy finansowej, organ, który wydał w tej sprawie decyzję w ostatniej instancji, zmienia albo uchyla tę decyzję, chyba że odpowiednio zmiana albo uchylenie tej decyzji jest niezasadne ze względu na to, że zachodzą inne przesłanki zwrotu nienależnie pobranej kwoty pierwszej raty pomocy finansowej.

2. Postępowania w sprawach określonych w ust. 1 wszczyna się z urzędu niezwłocznie po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. R. Bartosik


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

Dziennik Ustaw